Skip to main content Skip to search
04 Nov 2014
4 min 36 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

Kato Kyi from Sonak village in Tsekhok tells the story of a hunter and a tigress, who is really an incarnation of the hunter's mother.

འདིར་རྔོན་པ་ཞིག་ཆུའི་ཁུར་ནས་བྲག་ཁུང་ཞིག་གི་ནང་གི་སྟག་དང་འཕྲད་པ་དང་། མཐའ་མར་སྟག་དེ་ནི་ཨ་མའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་བརྗོད་ཡོད།

འདིར་རྔོན་པ་ཞིག་རི་དྭགས་རྔོན་དུ་འགྲོ་སྐབས་སེམས་ཆུང་མ་བྱས་པར་ཆུའི་ནང་ལྷུང་། བྲག་འདབས་ཞིག་ནས་ལུས་པས་བྲག་མགོར་འགོས། དེ་ནས་བྲག་ཁུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ་སོང་བ་དང་བྲག་ཁུང་ནང་དུ་སྟག་མ་ཞིག་དང་སྟག་ཕྲུག་འགའ་ཡོད་པས། ཁོ་རང་སྐྲག་ནས་བསྡད་ཀྱང་སྟག་མས་གནོད་པ་ཅི་ཡང་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཁོ་ལ་ཟ་མ་སོགས་ཁྱེར་ཡོང་ནས་ཁོ་ལ་བྱིན། ཉིན་ཞིག་སྟག་ཕྲུག་ཆོ་དང་མཉམ་དུ་ཆུའི་ཕར་ཁ་བསྐྱལ་ནས་ཁྱིམ་དུ་ལོག བླ་མ་ཞིག་ལ་ཞུས་དུས་སྟག་མ་དེ་ནི་ཁོའི་ཨ་མའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་ནོ།

讲述了一位猎人在不小心掉进河里后,遇到一只老虎跟几只小虎。后来得知那只母老虎是他母亲的化身。

这段视频讲述了一位猎人不小心掉进了河里,却在一个山崖下停留了,当它爬到山腰时,见有个石窟了住着几只小老虎和一只母老虎,他以为会伤害他,却没想到的是母老虎不但没吃他,还给他找食物。有一次母老虎把她的子女们送到河的另一边,顺便把他也送过去了。当他到家后他的家人以为他去世了,忙后事。他去找一位活佛奉告时才得知,那只母老虎其实是他母亲的化身。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0