Skip to main content Skip to search
03 Feb 2016
1 min 41 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Dawa Tshering, Thinley Dorji

ས་གནས་ ཐིམ་ཕུ་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན་ལུ་ བསྐོར་ར་རྐྱབ་པ་འོང་མི་ཨོ་རྒྱན་ལྷ་མོ་གིས་ གླུ་གཞས་བྱ་ཅིག་སྣང་བ་སྐྱིད་པོ་ཐང་དཀར་གྱི་རྒྱལ་པོ། །ཟེར་ དར་ཁྱབ་མ་འགྱོ་བའི་གླུ་གཞས་ཅིག་འཐེན་ནི་འདུག གླུ་གཞས་འདི་ ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ ཚིག་ག་ར་ ཧིང་སང་ས་སྦེ་གོ་མི་ཚུགས་པས་ ཨིན་རུང་ མཇུག་གི་ཚིག་འབད་བ་ཅིན་ ཚེ་འདི་སྐྱེས་པ་ཕྱི་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ན་བཟའ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་མཇལ་ནས་སྐལ་བཟང་ལ་ཐོབ་ཤོག །ཟེར་འཐེན་ནི་འདུག དེ་ལས་ མོ་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་དང་རྒྱབ་ཁ་ལུ་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ མཆོད་རྟེན་བསྐོར་ར་རྐྱབ་མི་ཆ་རོགས་ཚུ་ཨིན་པས།

 

Ugyen Lhamo sings “The Queen Vulture,” a religious song. It is believed that hermit Meto Pelzang from Hontsho Trashigang Goenpa composed this song. The lyrics focus on the difficulties faced by the bird Thangkar Gyelmo in her struggle to survive. The song ends with an aspiration to meet with Buddha’s teachings.

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ Tshewang Lhamo
  ལྷ་ས་ལ་ཆགས་པའི་ཆགས་ལུགས། །མཚོ་མོའི་ཁ་ལུ་ཆགས། ། ལྷ་ས་ལ་ཆགས་པའི་ཆགས་ལུགས། །མཚོ་མོའི་ཁ་ལུ་ཆགས་ཡོད། །
 • ཨྱོན་ལྷ་མོ Ugyen Lhamo
  ཚེ་རིང་འཛོམས་པ་ལེགས་ཤོག་ལེགས་ཤོག། །ལེགས་ཤོག་མར་ལ་བཞེས་པའི། ། ཨ་རྒྱ་ཨེ(རེད)། རྡོ་རྗེ་ཨེང་(གདུང་རྒྱ་ཨོ)། སོ་(ཤོག)ལེགས་མོ་རོང། །རོང་སེམས་པ་རོང་། །ཟེར་ ་
 • ཨྱོན་ལྷ་མོ Ugyen Lhamo
  འགྲོ་དགོ་ལ་འགྲོ་བསམ་པ། །ཕ་ཡུལ་རང་ལ་མིན་འདུག ། འགྲོ་དགོ་ལ་འགྲོ་བསམ་པ། །ཕ་ཡུལ་རང་ལ་མིན་འདུག །
 • ཚེ་དབང་ལྷ་མོ Tshewang Lhamo
  ཚེ་རིང་འཛོམས་པ་ལེགས་ཤོག་ལེགས་ཤོག །ལེགས་ཤོག་མར་ལ་བཞེས་པའི། །ཨ་རྒྱ་ཨེ་(རེད) རྡོ་རྗེ་ཨེང་(གདུང་རྒྱ་ཨོ) སོ་(ཤོག)ལེགས་མོ་རོང་། །རོང་སེམས་པ་རོང་། །