Skip to main content Skip to search
22 Aug 2018
3 min 13 sec
Video Overview
Creators: 
Duptho

Thinley, from Tongling village in Radhi, Trashigang, narrates how he became a shaman. He shares his personal circumstances, and explains how he was called by the local deity, which summons him and sinks into his consciousness.

 

བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་ ར་དྷི་རྒེད་འོག་ སྟོང་གླིང་གཡུས་ཚན་ལས་ འཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ ཁོ་དཔའ་བོ་སྦེ་ ག་དེ་སྦེ་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་སླབ་ཨིན་མས། ཏེ་ཁོ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཧེ་མ་ཁོ་དཔའ་བོ་སྦེ་ ལྷ་ཆགས་ནི་འབད་བའི་སྐབས་ དྲན་མེད་བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་ལེ་ཤ་བྱུང་བའི་སྐོར་ལས་ བསམ་འཆར་ལེ་ཤ་ཅིག་བཤདཔ་མས།