Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
1 min 52 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Takdo from Topden Township in Chentsa singing a song called "In the Home of the Snow Land." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་ཡང་བསྐོར་བར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་བྱ་རྒོད་ཕུང་བོའི་རི་ནས་ལུང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གངས་ཅན་ཡུལ་གྱི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་ནས་མ་ནི་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་རྗེས་དྲན་དང་བཅས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐོར་བར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0