Skip to main content Skip to search
27 Jan 2016
2 min 31 sec
Samten Yeshi
Video Overview
Creators: 
Sonam Chophel, Khandu, Enchung Lhamo, Jamyang Lhamo

Located just a few meters above the local temple of Nobgang in Punakha, the Zimchung Gongma temple was initially a residential hermitage established by Bhutan's 10th Je Khenpo Penchen Tenzin Choegay in the middle of the eighteenth century. When Je Penchen Tenzin Choegay retired from the throne of Je Khenpo, office of the chief abbots of Bhutan's central monastic body, he built a small residential hermitage for himself. His disciple Je Jamphel Dakpa later enlarged it to provide a better residence, or “zimchung,” for his master. The place became known among the community as the Zimchung Gongma, or the Upper Residence. Later, the Zimchung, or The Residence, was turned into the Zimchung Gongma Temple. The main sacred objects in the temple are statues of Bhutan's former Je Khenpos.

 

སྤུ་ན་ཁ་ཆ་འོག་ ནོརཔ་སྒང་གཟིམ་ཅུང་གོང་མོ་འདི་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ རྗེ་མཁནམ་ཁྲི་རབས་བཅུ་པ་ པཎ་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་འདི་ རྗེ་མཁནམ་ལས་དགོངསམ་ཞུ་ཞིན་ན་ ལྷ་ཁང་སྦེ་མེན་པར་ ཁོ་ར་བཞུགས་ས་གི་གཟིམ་ཅུང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་རྐྱབ་སྟེ་སྡོད་སྡོདཔ་མས། ཨིན་རུང་ཤུལ་ལས་ ཁོ་རའི་སློབམ་རྗེ་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་གིས་འབད་ ཁོ་རའི་རྩ་བའི་བླམ་གི་གདན་ས་ཅིག་རྐྱབ་དགོ་པས་ཟེར་ སྦོམ་སུ་ཅིག་སྦེ་རྐྱབ་རྐྱབ་ཨིན་ཟེར་ བསྟན་འཛིན་གྱིས་འབད་བཤད་ནི་འདུག དེ་སྦེ་ གཟིམ་ཅུང་གོང་མོ་ ཟེར་སླབ་མི་དེ་ཡང་ དེ་ལས་བརྟེན་ དར་དརཝ་ཨིན་པས།

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ད་གཟིམ་ཅུང་གོང་མོ་གི་ དུམ་གྲ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ད་གཟིམ་ཅུང་གོང་མོ་གི་འདི་ ཏེ་རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་བཅུ་པ་ པན་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ གདན་ས་དེ་སྦེ་བཏབ་དེ་གི་ཡོད་ཟེར་ ཞུ་ནི་ལགས།
  If I talk about the Zimchung Gongma( Upper house) . This was the seat of the 11th Je Khen Penchen Tenzin Chogyel
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ཏེ་གཟིམ་ཅུང་གོང་མོ་ཟེར་ ཞུ་དགོ་པའི་ཁུངས་ཡང་ ག་དེ་སྦེ་སྨོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་ ཧེ་མ་ ཏེ་པན་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ཁོ་ར་ ཏེ་ མར་ཁྲི་ཐོག་གུ་ལས་ དགོངསམ་ཞུ་སྟེ་གིས་འབད་ཞིནམ་ན་
  The reason for calling it, was that when Penchen Tenzin Chogyel retired from his post
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin:s ཏེ་ གཟིམ་ཅུང་གོང་མོ་ཟེར་ ཏེ་གཟིམ་ཅུང་གོང་མོ་ཟེར་ སླབ་དགོ་མི་འདི་ གཟིམ་ཅུང་གཟིམ་ཅུང་ཟེར་མི་འདི་ར་ ང་བཅས་ར་འབད་བ་ཅིན་ བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་ཟེར་ ཏེ་ འ་ནཱི་སྦེ་འདུག་བ་ལགས།
  his Zimchung Gongma was called zimchung gongma (upper house) because in our langauge a lama's house is called zimchung.
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  འ་ནཱི་འབད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཡར་གྱི་འདི་ ཧེ་མ་ འ་ནཱེ་སྦེ་འབདཝ་ད་ལུ་ ལྷ་ཁང་སྦེ་འདི་ མ་ཆགས་པས་ལགས།
  That's why, it wasn't a lhakhang in the early days.
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  གཟིམ་ཅུང་འབད་ཞིནམ་ན་ ང་བཅས་ མི་གནག་པའི་ ཁྱིམ་བཟུམ་དེམ་འབད་སྦེ་ བླ་མའི་གཟིམ་ཅུང་བཟུམ་ འ་ནཱེ་སྦེ་ དེམ་སྦེ་སྡོད་སྡོདཔ་མས་ལགས།
  the house was just like a normal villager's house.
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ཏེ་ད་ པན་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ ཁོ་ར་ ཏེ་ཉམ་ཆུང་སྦེ་ རྒྱུ་སྟོབས་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ དེམ་མེད་འབད་ཞིནམ་ན་ གཟིམ་ཅུང་ཅིག་དེམ་འབད་སྦེ་ འ་ནཱེ་སྦེ་བཞུགསབཞུགསཔ་མས་ཟེར་ ཞུ་ནི་ལགས།
  Penchen Tenzin Chogyal was a humble one and did not own much wealth, he stayed here by building this house
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ཏེ་ དེ་ལས་ ཁོ་ར་གི་སློབ་མ་ ཁོ་ར་གི་ ཏེ་ད་ རྗེ་འཇམ་དཔལ་གྲགསཔ་ དེ་ཡང་ཨིན་ནི་འདི་ རྗེ་རང་ཨིན་མས་ལགས།
  his disciple was a person named Je Jambay Drap, who was also an abbot
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  དེ་འབདཝ་ད་ལུ་ འ་ནཱི་ རྗེ་གནམ་མེད་ས་མེད་ ཕྱག་མཛོདཔ་རྗེ་གི་གྲལ་ལས་ ་སྦོམ་སུ་ཅིག་ རྗེ་འཇམ་དཔལ་གྲགསཔ་སྦེ་ འབད་ནི་འདི་གི་
  but he was one of the well-off among all,
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ཏེ་དེ་ལས་ འ་་ང་རའི་ རྩ་བའི་བླམ་འདི་ ཏེ་གདན་ས་གཅིག་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་དེམ་སྦེ་འབད་དགོ་པས།
  so he thought that a residence for his root teacher was mandatory one.
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ད་ཏེ་ད་གདན་ས་འདི་ ཁོ་ར་བཅགས་དེམ་སྦེ་ ཏེ་ད་རྒྱུ་སྟོབས་འདི་ཚུ་ག་ར་ ང་ར་གིས་ དེམ་སྦེ་ འབད་ཞིནམ་ན་སྦེ་ ཏེ་ད་ དེ་སྦེ་འབད་དགོ་པས་ མནོ་སྦེ་སྟེ་
  he thought about that and planned that he had to prepare all the materials required for the construction
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ཏེ་ཁོ་རའི་ རྩ་བའི་བླ་མ་ལུ་ དད་པ་མོས་གུས་བསྐྱེད་དེ་གི་འབད་ཞིནམ་ན་ ཏེ་རྩ་བའི་བླ་མའི་ གདན་ས་ཅིག་བཞེངས་ཕུལ་དགོ་པས་ཟེར་ཏེ་
  having faith and devotion towards his teacher, he planned to build a residence for his teacher
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ངོ་མ་དེ་ར ཏེ་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་གིས་འབད་ཞིནམ་ན་ ཏེ་གདན་ས་འདི་ ད་དེ་སྦེ་ རྐྱབ་གནང་ནུག་ཟེར་ ཞུ་ནི་ལགས།
  in real the residence was build by Jambay Drap
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ ཏེ་པན་ཆེན་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་ ཁོ་ར་འཁྲུངས་གཡུས་འདི་འབད་བ་ཅིན་ ཏེ་ནག་ཧིང་ལས་ཨིན་བས་ལགས།
  Penchen Tenzin chogyel was originally from Nahing village
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ཏེ་ འ་ནཱེ་སྦེ་ འབད་ནི་དེ་གིས་ ཏེ་ཁོ་ར་ལུ་ རྒྱུ་སྟོབས་ཅིག་ གནམ་མེད་ས་མེད་ དེམ་སྦེ་མེད་འབད་ཏེ་
  because of that he didn't have much wealth
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  དེ་ལས་ ལོག་ཏེ་ ཁོ་ར་གི་ སློབ་མ་དེ་གིས་སྦེ་ རྗེ་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་གིས་འབད་ཞིནམ་ན་སྦེ་
  and his disciple (Je Jambay Drap)
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ཏེ་ ཁོ་རའི་ རྩ་བའི་བླམ་ཨིན་ཟེར་ དེམ་འབད་སྦེ་ དེ་སྦེ་གདན་ས་གཅིག་བཏབ་གནང་ནུག་ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།
  built a residence thinking that he was his root guru
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ཡར་ལས་ཕར་གྱི་ རྟེན་འདི་ཚུ་ཡང་ག་ར་ ཏེ་ཁོང་ར་ རྗེ་མཁན་རིམ་བྱོན་ཆ་ཁྱབ་ཨིན་ལགས།
  and the relics in the temple belongs to the lines of the jekhen of the temple
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ལྷ་ཁང་ནང་གི་ དེམ་འབད་སྦེ་ ལྷ་ཁང་ནང་གི་རྟེན་ཚུ་ག་ར་ ད་ཡར་གཟུམ་ཅུང་གོང་མོ་གི་སྐོར་ལས་ཏེ་
  thats all about the relics in the upper house
 • བསྟན་འཛིན། Tenzin
  ད་རང་གིས་ ཤེས་ཤེསཔ་མཐོང་མཐོངམ་ཅིག་ དེམ་སྦེ་འབད་བ་ཅིན་ ཏེ་ ད་ར་གིས་ཤེས་ཤེསཔ་མཐོང་མཐོངམ་ཅིག་ འ་ནཱིམ་ཅིག་མས་ལགསཟེར་ ཞུ་ནི་ལགས།
  This all are my observation and all that I know about it, thats all I have to say.