Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
6 min 42 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Jangbu, a modern Tibetan poet from Amdo, reads the poem "The Himalayan Song of Anguish" from his book Jangbu's Collected Works.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨཱ། ད་དེ་རིང་ཀློག་ཡས་དེ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་གདུང་གླུ་། ཟེར་ཡས་འདི་ཡིན།
  A/_da de ring klog yas de/_hi ma la ya'i gdung glu /_zer yas 'di yin/
 • འདི། ད་ང་རང་ངོས་ནས་བཤད་ན། འདི་ཏོག་ཙམ་གོ་ཁག་པོ་འདུག ཧེ། ང་རང་སོ་སོས་ཀྱང་མཚམས་མཚམས་ལ་ཧ་མ་གོ་བའི་བཟོ་འདྲ་ཅིག་ཆགས་འགྲོ་ཡིས།
  'di/_da nga rang ngos nas bshad na/_'di tog tsam go khag po 'dug_he/_nga rang so sos kyang mtshams mtshams la ha ma go ba'i bzo 'dra cig chags 'gro yis/
 • ད་འདི་རྒྱུ་མཚན་འདི་གཙོ་བོ་ཡིན་ན། ད་སོ་སོའི་བསམ་བློའི་ནང་ལ་བཤད་འདོད་ཡས་ཀྱི་སྐད་ཆ་གཅིག་ཡོད་པ་བྱས། ཨ་ནི་་་་དེ་སོ་སོའི་བསམ་བློ་དང་ཡང་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་བྱས། མི་གཞན་དག་གིས་ཧ་གོ་པ་བྱས། དེ་འདྲས་ཀྱི་ལམ་ཁ་གཅིག་འཚོལ་ཡས་དེ་བྱས། ཨ་ནི་་་་ཚོད་ལྟ་བཟོ་འདྲ་ཅིག་བྱས་བྱས། དེ་ནི་བྱུང་པ་ཅིག་ཡིན་ཟེར། ད་འདི།
  da 'di rgyu mtshan 'di gtso bo yin na/_da so so'i bsam blo'i nang la bshad 'dod yas kyi skad cha gcig yod pa byas/_a ni de so so'i bsam blo dang yang tag tag yod pa byas/_mi gzhan dag gis ha go pa byas/_de 'dras kyi lam kha gcig 'tshol yas de byas/_a ni tshod lta bzo 'dra cig byas byas/_de ni byung pa cig yin zer/_da 'di/
 • བྱས་ཙང་། ཨ་ནི་་་་ཁ་དམ་པོ་བཟོ་འདྲ་གཅིག གོ་ཁག་པོ་ཅིག་ཡོད། ཟེར།
  byas tsang /_a ni kha dam po bzo 'dra gcig_go khag po cig yod/_zer/
 • ཧི་མ་ལ་ཡའི་གདུང་གླུ།
  hi ma la ya'i gdung glu/
 • སྔོན་འགྲོའི་རོལ་དབྱངས།
  sngon 'gro'i rol dbyangs/
 • སྐྱེས་ཆེན་ཚོའི་ཤུལ་བཞག་གི་རོ་བཅུད་ཁྱོད་ཚོས་ཐུངས་ཤིག  དེ་ནི་ཤ་ཚིལ་ཉིས་འདྲེས་ཀྱི་ངོམས་སོ་དང་དབུགས་དབྱུང་ཡིན། སོས་དལ་བག་ཕེབས་ཅན་གྱི་ནེ་ཙོ་དང་འཇོལ་མོ་དག གཅིག་ནི་གཟེབ་ཆུང་། ཅིག་ཤོས་ཀྱང་གཟེབ་ཆུང་དག ཁྱོད་ཀྱི་ཕྲག་པར་ཅི་ཞིག་བབས་པ་ཨེ་ཚོར།    ངས་རང་ལ་དེ་ལྟར་འདྲི་བཞིན་མནར་གཅོད་བཏང་།       དེ་དུས་འུག་པ་གཞན་ཞིག་གི་ཚབ་ཏུ་ཕ་ཝང་ཡང་འཁོར༎
  skyes chen tsho'i shul bzhag gi ro bcud khyod tshos thungs shig__de ni sha tshil nyis 'dres kyi ngoms so dang dbugs dbyung yin/_sos dal bag phebs can gyi ne tso dang 'jol mo dag_gcig ni gzeb chung /_cig shos kyang gzeb chung dag_khyod kyi phrag par ci zhig babs pa e tshor/____ngas rang la de ltar 'dri bzhin mnar gcod btang /_______de dus 'ug pa gzhan zhig gi tshab tu pha wang yang 'khor//
 • བར་སྐོར་གྱི་གཅོང་རོང་།
  bar skor gyi gcong rong /
 • བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དེབ་ཐེར་ནམ་ཡང་གསར་པ་ཡིན།   བདེན་ལུགས་ཏེ་ར་སྤྲོད་ཀྱི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་ནས།   ཕྱག་སྐོར་གྱི་མཐོ་རླབས་སྲོད་དུས་ཀྱི་མཚོ་ངོས་སུ་འཕྱུར།    ནོར་ལུག་ཀྱི་ཁྱུ་ཡིས་མཇུག་མཐའི་སྔོ་རྩྭ་ཁམ་གང་ལྡད་ཀྱིན།   རྡོ་དང་ས་ནག་གི་སྔ་རོལ་དུ་ཅི་ཞིག་བྱུང་བར་བསམ་བློ་བཏང་།   ཅང་ཤེས་རྟ་ཕོ་ནི་བྱ་རྒོད་བཅས་གདུང་འཚོབ་ཡིན་ནམ། ཡིན།
  bsam yul las 'das pa'i deb ther nam yang gsar pa yin/___bden lugs te ra sprod kyi dgos mkhor gzhigs nas/___phyag skor gyi mtho rlabs srod dus kyi mtsho ngos su 'phyur/____nor lug kyi khyu yis mjug mtha'i sngo rtswa kham gang ldad kyin/___rdo dang sa nag gi snga rol du ci zhig byung bar bsam blo btang /___cang shes rta pho ni bya rgod bcas gdung 'tshob yin nam/_yin/
 • གཡས་འཁོར་གྱིས་བཞུར་བའི་ཆུ་ཀློང་གི་རྐྱེན་གྱིས།     ངས་བཞུར་གྱིན་པའི་ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ་གླེང་ཞིང་།   ལག་པ་ཆུང་ཆུང་གྲོགས་པོ་ཚོའི་ཕྲག་པས་ནས་བླངས་ཏེ།     གསེར་མདོག་གི་འཁོར་ལོ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་པོ་བསྐོར།
  g.yas 'khor gyis bzhur ba'i chu klong gi rkyen gyis/_____ngas bzhur gyin pa'i yar 'brog g.yu mtsho gleng zhing /___lag pa chung chung grogs po tsho'i phrag pas nas blangs te/_____gser mdog gi 'khor lo brgya dang brgyad po bskor/
 •  མགོ་ལྕོག་ལྡེམ་པའི་གྲོ་ནས་ཀྱི་སྙེ་མ་དག    དྲི་བཞོན་གྱི་ཁྲོད་ནས་ཐག་རིང་ཐག་རིང་དུ་སོང་།       སླར་ཡང་རང་གནས་སུ་དལ་ཅག་གེར་གནས།   ཁྱི་སྐད་དང་འགལ་ཟླ་ཡང་མེད་པའི་མཚན་མོར།        གྲོང་ཁྱེར་ནུབ་མཐའི་རྩྭ་ལྡུམ་གྱི་རམ་འདེགས་འོག  ངས་མི་ཚོགས་དང་འབྲི་མར་འཐུལ་བའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་བསྐྲུན་ཅིང་།     དེ་ལ་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་པའི་མངོན་ཆུང་གི་གསལ་འདེབས་ཤིག་བྲིས།
  _mgo lcog ldem pa'i gro nas kyi snye ma dag____dri bzhon gyi khrod nas thag ring thag ring du song /_______slar yang rang gnas su dal cag ger gnas/___khyi skad dang 'gal zla yang med pa'i mtshan mor/________grong khyer nub mtha'i rtswa ldum gyi ram 'degs 'og__ngas mi tshogs dang 'bri mar 'thul ba'i 'jig rten zhig bskrun cing /_____de la lha rdzas dang bcas pa'i mngon chung gi gsal 'debs shig bris/
 • སུ་ལའང་ཁག་དཀྲི་དང་འཁང་ར་མེད་པར།
  su la'ang khag dkri dang 'khang ra med par/
 •   ང་རི་བོ་ཞིག་གི་ཁ་གཏད་དུ་བསྡད་པའམ།       མཚར་སྡུག་འོད་སྟོང་འབར་བ་ཅི་ཡང་མ་མཐོང་།     སྒྲེན་མོར་རྒྱུ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བྲག་ཅ་འཁོར་ཞིང་།     ཕྱོགས་བཞི་ནས་བབས་པའི་བྱ་སྤུ་ལུས་ལ་ཟུག      སྨག་ནག་པའི་མཚན་མོ་དུ་མའི་ཁ་བ།       ནམ་མཁའི་བྲང་ཁོག་དོག་མོ་ལས་ང་རྒྱལ་གྱིས་འོང་།
  __nga ri bo zhig gi kha gtad du bsdad pa'am/_______mtshar sdug 'od stong 'bar ba ci yang ma mthong /_____sgren mor rgyu ba'i rkyen gyis brag ca 'khor zhing /_____phyogs bzhi nas babs pa'i bya spu lus la zug______smag nag pa'i mtshan mo du ma'i kha ba/_______nam mkha'i brang khog dog mo las nga rgyal gyis 'ong /
 •  ང་རང་སྐྲག་པའི་གཅན་གཟན་དེ་རང་ཉིད་ཡིན་ན།     སུ་ལའང་ཁག་དཀྲི་དང་འཁང་ར་མེད་པར།      རི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱིས་སྐར་མདའ་བཞིན་དེད་ནས།     རྟོག་གེ་བའི་འབྲི་དེབ་ཀྱི་ཡིག་འབྲུའི་བར་དུ་འཚང་།     ང་ནགས་ཚལ་གྱི་འཚང་ཀ་སྟུག་པོ་ལས་ཕྱིར་ཐོན་དུས།    རི་བོ་དེའི་ཁ་གཏད་དུ་གཞན་ཅི་ཞིག་བཞག་ཡོད།      གདུང་རྟེན་ཞིག་གམ་སྐུ་དཔར་ཞིག
  _nga rang skrag pa'i gcan gzan de rang nyid yin na/_____su la'ang khag dkri dang 'khang ra med par/______ri tshogs kyi rgyun gyis skar mda' bzhin ded nas/_____rtog ge ba'i 'bri deb kyi yig 'bru'i bar du 'tshang /_____nga nags tshal gyi 'tshang ka stug po las phyir thon dus/____ri bo de'i kha gtad du gzhan ci zhig bzhag yod/______gdung rten zhig gam sku dpar zhig
 •   སུ་ལའང་ཁག་དཀྲི་དང་འཁང་ར་མེད་པར།    ངས་བརྩེ་དུང་གི་ལྕུག་ཕྲན་མཉེན་མོ་ཞིག་བསྲུངས།        རླུང་བུ་ཡང་བྱིའུ་ཁྱུ་འཕུར་བ་ཇི་བཞིན་གཡུག   ངས་སྦྱར་བྱང་མེད་པའི་དེབ་ཆུང་ཞིག་བཟུང་ནས།        གསང་བའི་ཡུལ་ལུང་གི་རེ་འབྲས་ཐ་མ་བཀླགས།   ཟླ་འོད་བྱུག་པའི་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོ་དང་གྲིབ་མ།
  __su la'ang khag dkri dang 'khang ra med par/____ngas brtse dung gi lcug phran mnyen mo zhig bsrungs/________rlung bu yang byi'u khyu 'phur ba ji bzhin g.yug___ngas sbyar byang med pa'i deb chung zhig bzung nas/________gsang ba'i yul lung gi re 'bras tha ma bklags/___zla 'od byug pa'i rgyal mtshan rtse mo dang grib ma/
 • མངོན་བརྗོད་དང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ།
  mngon brjod dang me tog phreng ba/
 •  དར་སྲབ་ཀྱིས་གཡོགས་པའི་བུ་མོའི་དབུགས་ཀྱི་འབྱིན་རྔུབ་བྲེལ། གང་ས་གང་དུ་སྐྱེད་ཚལ་དང་གསལ་འདེབས་སྐྱོབ་པའི་ངེས་པ་བྲལ།   ཁ་བའི་འདབ་མ་སྙོམ་པོའི་སྟེང་དུ་མཛེས་སྡུག་ངེས་ཡོད་ན།  མངོན་བརྗོད་དང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་ཁྱོད་ལ་དབང་།      སྦྲིད་སྨན་ལྟ་བུའི་འོད་མདངས་དམར་བོའི་འོག་ཏུ།   གཤགས་བཅོས་ལ་མཁས་པའི་བསམ་བློ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀོན།
  _dar srab kyis g.yogs pa'i bu mo'i dbugs kyi 'byin rngub brel/_gang sa gang du skyed tshal dang gsal 'debs skyob pa'i nges pa bral/___kha ba'i 'dab ma snyom po'i steng du mdzes sdug nges yod na/__mngon brjod dang me tog phreng ba khyod la dbang /______sbrid sman lta bu'i 'od mdangs dmar bo'i 'og tu/___gshags bcos la mkhas pa'i bsam blo ba shin tu dkon/
 •   རང་ཉིད་མཐོང་མྱོང་བའི་སྐྱེས་ཆེན་ཡང་ཇེ་ཉུང་ཇེ་ཉུང་རེད།    རིག་པའི་བུ་ཆུང་དེ་ད་དུང་ན་སོ་ཕྲ།       རྩི་རྐང་ཞིག་གམ་གཏན་ནས་མེད་པའི་རྒན་མོ་ཞིག་གིས།     གཞོན་ནུ་མའི་བརླ་རྐང་གི་གླིང་བུ་འབུད་སྲིད་དམ།  སུས་ཤེས།    རང་ལ་དྲིས་ཤིག
  __rang nyid mthong myong ba'i skyes chen yang je nyung je nyung red/____rig pa'i bu chung de da dung na so phra/_______rtsi rkang zhig gam gtan nas med pa'i rgan mo zhig gis/_____gzhon nu ma'i brla rkang gi gling bu 'bud srid dam/__sus shes/____rang la dris shig
 • བརྗེད་རུང་བའི་དུས་གསུམ།
  brjed rung ba'i dus gsum/
 •  ཅི་ཡང་མེད་པའི་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་དེ་བཞིན་ཉིལ་བྱུང་།    མ་འོངས་པའི་བྱིའུ་ཆུང་ད་དུང་འཕུར་མགོ་མ་ཚུགས་ལ།     ཕ་མ་ཡང་མ་ཤི་བར་རྒས་ཤིང་འཆོལ་སོང་།     སྐར་ཕྲན་ཞིག་གི་གསང་བ་དང་འགྱོད་གདུང་གི་ཕྱིར་དུ།     དྲག་རླུང་ཡོད་ཚད་རྔམ་ཟིལ་གྱིས་ལྡང་དགོས་དོན་མེད།   ཕྱོགས་བཞི་ནས་བསྐོར་བའི་སྤྲིན་པ་སེར་བོས།        ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོ་འཛོལ་དང་སྐྱོ་ངལ་ཁྱེར་ཡོང་། 
  _ci yang med pa'i ri rgyal lhun po de bzhin nyil byung /____ma 'ongs pa'i byi'u chung da dung 'phur mgo ma tshugs la/_____pha ma yang ma shi bar rgas shing 'chol song /_____skar phran zhig gi gsang ba dang 'gyod gdung gi phyir du/_____drag rlung yod tshad rngam zil gyis ldang dgos don med/___phyogs bzhi nas bskor ba'i sprin pa ser bos/________lo rgyus kyi go 'dzol dang skyo ngal khyer yong /_
 •  བྲང་ཁོང་གི་ལྗོན་པའི་སྐྱེ་རྒྱུན་ཆོད་དང་།    དུས་ཚོད་དང་ལ་རྒྱ་མཉམ་དུ་ཞི་ནས།          ཕ་མས་མིན་ལ་གཉེན་མིས་ཀྱང་མིན་པའི་དཔེ་རིས་མཐོང་ཞིང་། རོ་ལངས་ཀྱི་ཞབས་བྲོ་དང་སྦྱིན་སྲེག་འདྲེས་མ་ཚོར་སྲིད།     ལས་སྐལ་གྱིས་ཡུལ་དུས་ངེས་པ་མེད་པར།    ཁ་ཟས་དང་ལྟོ་གོས་ཀྱི་ཕྱིར་དུ།           མཛེས་ཤིང་མངར་བའི་ཤིང་ཏོག་གི་གསོལ་སྟོན་བཤམས།    དྭ་ཕྲུག་དང་ཉི་ཟླ།  གྲོགས་མེད་ཁེར་རྐྱང་གི།    རྫོགས་མཐའ་མེད་པའི་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་བསྐྱར་ཟློས།
  _brang khong gi ljon pa'i skye rgyun chod dang /____dus tshod dang la rgya mnyam du zhi nas/__________pha mas min la gnyen mis kyang min pa'i dpe ris mthong zhing /_ro langs kyi zhabs bro dang sbyin sreg 'dres ma tshor srid/_____las skal gyis yul dus nges pa med par/____kha zas dang lto gos kyi phyir du/___________mdzes shing mngar ba'i shing tog gi gsol ston bshams/____dwa phrug dang nyi zla/__grogs med kher rkyang gi/____rdzogs mtha' med pa'i 'grul bzhud kyi bskyar zlos/
 • འུར་རྡོ་དང་དགའ་ལྡན་དགོན་པ།
  'ur rdo dang dga' ldan dgon pa/
 •   གྲི་རིང་བཏོན་ཞིང་སྒྱོགས་སྒྲ་ལྡིར་དུས།    སྙིང་ནད་ཀྱི་རུམ་ནས་མགལ་མེ་འཁོར་འདྲའི་གཞོབ་དྲི་མཆེད།    ཕྱི་གླིང་བ་དེ་འགྲོ་ཞོར་ལ་ང་ལ་ཕྱི་མིག་བལྟས།   དེ་ནས་བཟུང་ང་འཛུམ་མདངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་ཆེས་བྲལ།      དེ་ནས་བཟུང་ང་ཁེར་རྐྱང་དང་རྒྱུས་ལོན་མེད་པའི།    ཀློང་ཐང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་དང་སྨིག་རྒྱུའི་གྲོང་ལ་ཞེད། 
  __gri ring bton zhing sgyogs sgra ldir dus/____snying nad kyi rum nas mgal me 'khor 'dra'i gzhob dri mched/____phyi gling ba de 'gro zhor la nga la phyi mig bltas/___de nas bzung nga 'dzum mdangs thams cad la yid ches bral/______de nas bzung nga kher rkyang dang rgyus lon med pa'i/____klong thang gi rgya khyon dang smig rgyu'i grong la zhed/_
 •   དེ་ནས་བཟུང་ངས་དྭ་ཕྲུག་དང་གྱང་ཁོག་ལ་སྙིང་རྗེ་འཆང་།  མནོ་བསམ་གྱིས་ཁྲིད་དེ་ང་རང་རྨེག་མེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ལངས།   ཚེར་མའི་མེ་ཏོག་གི་མཛེས་སྡུག་ཀྱང་། 
  __de nas bzung ngas dwa phrug dang gyang khog la snying rje 'chang /__mno bsam gyis khrid de nga rang rmeg med kyi mdun du langs/___tsher ma'i me tog gi mdzes sdug kyang /_
 • འུར་རྡོ་དང་དགའ་ལྡན་དགོན་པ།
  'ur rdo dang dga' ldan dgon pa/
 • གྲི་རིང་བཏོན་ཞིང་སྒྱོགས་སྒྲ་ལྡིར་དུས།    སྙིང་ནད་ཀྱི་རུམ་ནས་མགལ་མེ་འཁོར་འདྲའི་གཞོབ་དྲི་མཆེད།     ཕྱི་གླིང་བ་དེ་འགྲོ་ཞོར་ལ་ང་ལ་ཕྱི་མིག་བལྟས།   དེ་ནས་བཟུང་ང་འཛུམ་མདངས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་ཆེས་བྲལ།      དེ་ནས་བཟུང་ང་ཁྱེར་རྐྱང་དང་རྒྱུས་ལོན་མེད་པའི།    ཀློང་ཐང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་དང་སྨིག་རྒྱུའི་གྲོང་ལ་ཞེད།
  gri ring bton zhing sgyogs sgra ldir dus/____snying nad kyi rum nas mgal me 'khor 'dra'i gzhob dri mched/_____phyi gling ba de 'gro zhor la nga la phyi mig bltas/___de nas bzung nga 'dzum mdangs thams cad la yid ches bral/______de nas bzung nga khyer rkyang dang rgyus lon med pa'i/____klong thang gi rgya khyon dang smig rgyu'i grong la zhed/
 •  དེ་ནས་བཟུང་ངས་དྭ་ཕྲུག་དང་གྱང་ཁོག་ལ་སྙིང་རྗེ་འཆང་།  མནོ་བསམ་གྱིས་ཁྲིད་དེ་ང་རང་རྨེག་མེད་ཀྱི་མདུན་དུ་ལངས།   ཚེར་མའི་མེ་ཏོག་གི་མཛེས་སྡུག་ཀྱང་ངས་དེ་དུས་མཐོང་།   བྲག་ཐེམ་གྱི་བང་རིམ་རེ་ལ་ངའི་སྐྱོ་གདུང་རེ་བབས།
  _de nas bzung ngas dwa phrug dang gyang khog la snying rje 'chang /__mno bsam gyis khrid de nga rang rmeg med kyi mdun du langs/___tsher ma'i me tog gi mdzes sdug kyang ngas de dus mthong /___brag them gyi bang rim re la nga'i skyo gdung re babs/