Skip to main content Skip to search
10 Sep 2016
2 min 43 sec
Video Overview
Creators: 
Jamyang Gyamtso

གླུ་དབྱངས་འདི་ནི་འབྲོག་པའི་རྩྭ་ཐང་དུ་གནས་པའི་སྒོ་ཕྱུགས་དང་རི་དྭགས་ འགའི་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་བརྗོད་པ་ཞིག་རེད།།

གླུ་དབྱངས་འདིར་ཁྱོན་ཤོ་ལ་ཀ་གསུམ་ཡོད་ལ། ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་རེས་རང་རང་གི་བརྗོད་བྱ་ཁ་ཚང་རེ་སྟོན་གྱིན་འདུག   ནང་དོན་གཅོ་བོ་ནི་འབྲོག་པའི་རྩྭ་ཐང་གི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་པ་ཞིག་རེད། ཤོ་ལ་ཀ་དང་པོའི་བསྟན་བྱ་ནི་འབྲོག་པས་རི་དྭགས་རྔོན་པའི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་འདུག་ལ། ཤོ་ལོ་ཀ་གཉིས་པས་འབྲོག་པས་ལུག་རྫི་བྱེད་པ་དང་། ཤོ་ལ་ཀ་གསུམ་པས་ན་ཆུང་བུ་མོས་འོ་མ་འཇོ་བའི་གནས་ཚུལ་བརྗོད་འདུག  

An ode to the livestock and wild animals that populate nomadic lands.

这首民歌主要讲述了生活在草原上的牲畜和野生动物。

这首民歌共分三节,每一节都表达了各自完整的意义。 歌曲主要讲述了草原游牧人们的生活生产活动。第一节主要介绍了牧民如何打猎;第二节讲述了牧民如何放牧羊群;最后一节讲述了一位年轻女士如何挤奶。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0