Skip to main content Skip to search
09 Nov 2017
2 min 49 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid

སྐྱེས་པ་གཉིས་ཀྱིས་བླངས་པའི་བུ་དཔའ་ཡོད་དཔའ་མེད་དང་མ་འདྲ་ཡོད་འདྲ་མེད་གཉིས་ལ་བསྡུར་བ་བྱས་ཡོད་པའི་རྩེད་རིག་ཅིག

Two Tibetan men sing a tserig that compares a courageous man with a cowardly man, and a learned woman with a despicable woman.

这首“则柔”有两名男士演唱,歌词描述了勇士和懦夫的对比,贤惠的女人和懒惰的女人的区别。

སྐྱེས་པ་གཉིས་ཀྱིས་བླངས་པའི་བུ་དཔའ་ཡོད་དཔའ་མེད་དང་མ་འདྲ་ཡོད་འདྲ་མེད་གཉིས་ལ་བསྡུར་བ་བྱས་ཡོད་པའི་རྩེད་རིག་ཅིག སྔོན་ལ་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་ལ་དཔའ་ཡོད་མེད་ལ་བལྟ་བ་དང་བུད་མེད་ཁྱིམ་ལས་ལས་ན་བཟང་མིན་ལ་ཅུང་ཙམ་གདེང་འཇོག་བྱེད་པ་འདྲ། དེ་བས་འདི་འདྲ་གླུ་དང་བཤད་པ་ཡི་ནང་དུའང་ཧ་ཅང་མང་། བུ་དཔའ་ཡོད་ཡིན་ན་མདའ་འཕེན་མཁན་ཡིན་པ་དང་དཔའ་མེད་ཡིན་ན་མདའ་འཐུ་མཁན་ཡིན་པ། མ་འདྲ་ཡོད་ཡིན་ན་མྱུར་མོར་ཇ་ཁོལ་མ་མགྲོན་པོར་ལྡུད་ལ། མ་འདྲ་མེད་ཡིན་ན་ཐབ་རྒྱབ་སྐོར་ནས་འདུག་ངེས། རྩེད་རིག་འདི་ལས་བོད་མིའི་བསམ་བློ་དང་ལྟ་བ་ཅུང་ཙམ་ཤེས་ཐུབ།

Two Tibetan men sing this tserig about comparing types of people, pointing to courage as a primary assessment for the quality of a man and doing chores well as an indicator of a woman's talents. So there are these kinds of lyrics in traditional songs.

这首“则柔”有两名男士演唱,从前人们很重视男儿是否志在四方,女人是否贤良淑德。这首“则柔”的歌词表现了对这些品德赞颂之情。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0