Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
34 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

A doctor introduces the medicinal herb "kukum".

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • འདི་གུར་ཀུམ་རེད་པཱ། མེ་ཏོག་གུར་ཀུམ། 
  'di gur kum red pA/_me tog gur kum/_
 • དེའི་སྔོན་ལ་སོ་སོས་ལྡུམ་རའི་ནང་ལ་བཏབ་ཀྱི་ཡོའོ་རེད། བོད་ལ།
  de'i sngon la so sos ldum ra'i nang la btab kyi yo'o red/_bod la/
 • བོད་ལ་ཡཱ།
  bod la yA/
 • ད་དེང་སང་གུར་ཀུམ་ང་རང་ཚོ་རྒྱལ་ནང་ལ་གུར་ཀུམ་ཡག་ཤོས་ཤིང་ཅང་གི་གུར་ཀུམ་སོང་ཙང་། དེ་ཚོ་ཆེད་མངགས་ཤིང་ཅང་ནས་ཉོས་ཡོང་ཀྱོག་རེད།
  da deng sang gur kum nga rang tsho rgyal nang la gur kum yag shos shing cang gi gur kum song tsang /_de tsho ched mngags shing cang nas nyos yong kyog red/
 • སོ་སོས་བཏབ་པ་ཡིན་ན་ཐོན་འབབ་འདང་གི་མི་འདུག
  so sos btab pa yin na thon 'bab 'dang gi mi 'dug
 • གུར་ཀུམ་སྨན་གྱི་དཀྱིལ་ནས་ཧ་ཅང་གིས་འགྲོ་ཆེན་པོ་རེད།
  gur kum sman gyi dkyil nas ha cang gis 'gro chen po red/