Skip to main content Skip to search
11 Jan 2016
3 min 37 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Shabo Tso from Khengya Village in Chentsa singing a song called "The Heights Are Home to the White Clouds." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong Cultural Area.

Shabo Tso sings a song called "The Heights Are Home to the White Clouds"

འདི་ནི་བུ་མོ་གནས་ལ་སོང་རྗེས་ཁྱིམ་མེི་དང་གཞན་མི་ཚང་མར་འགྲིག་མཐུན་བྱེད་དགོས་པར་སྐུལ་བའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་སྤྱིར་སྤྲིན་དཀར་པོ་འགྲོ་ས་སྟོད་ཡུལ་ཡིན་ཡང་རླུང་ཐུར་དུ་གཡུག་ན་གེགས་ཡིན་པ། ཆུ་གཙང་མོ་བཞུར་ས་དམའ་ཡུལ་ཡིན་ཡང་ཟམ་འཕྲེད་དུ་འཕང་ན་གེགས་ཡིན་པ།  དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་མ་བུ་མོ་འགྲོ་ས་གནས་ཡིན་པ་དང་འགྲིག་མཐུན་མེད་པར་ཁ་རྩོད་ཆེ་ན་གེགས་ཡིན་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0