Skip to main content Skip to search
27 Sep 2016
1 min 59 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan and Himalayan Library

This dough is made from wheat flour and will be made into noodles called either tuk ri or lak rik in Chentsa County, Amdo.

འདི་ནི་ལག་རིག་ཟེར་བའི་ཐུག་པ་དེར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཕྱེ་ཡིན།

准备好做疙瘩面的的面团。

འདི་ནི་ཐུག་པའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། གྲོ་ཕྱེ་ཆུ་ཡི་ནང་དུ་བརྫིས་རྗེས་འདི་ལྟར་རིལ་བུ་ཆུང་ཆུང་དང་འཇོང་འཇོང་གི་རྣམ་པར་བཅོས་ནས་ལག་རིག་ཟེར་བའི་ཐུག་པ་དེ་བསྐོལ་བ་ཡིན། ལོ་ལོན་དང་ནད་པ་ལ་སྐོལ་བ་མང་། ལག་རིག་ལས་ན་དུས་ཡུན་ཅུང་ཙམ་འགོར་བས་མི་གཅིག་དང་གཉིས་མ་གཏོགས་མི་མང་པོར་ལས་ན་དཀའ།

疙瘩面是安多地区经常食用的一种面食。当地人将和好的面揉成图中所示的小疙瘩后煮制而成的一种面食。由于制做工序的复杂和制做时间的长短,当地人一般只为老人、儿童制做这种面食。