Skip to main content Skip to search
27 Sep 2016
5 min 5 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan and Himalayan Library

Here is some wheat dough prepared to make noodles, which are called ten tuk in Chentsa County, Amdo. 

འཐེན་ཐུག་ཟེར་བའི་ཐུག་པ་དེའི་ཕྱེ་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

面片的准备工序。

ཕྱེ་རིལ་བུ་འདི་དག་ནི་ཨ་མདོའི་ཐུག་པའི་རིགས་ཤིག་སྟེ་འཐེན་ཐུག་གི་ཕྱེ་ཡིན། འཐེན་ཐུག་ནི་ཨ་མདོ་རོང་བ་ས་ཆར་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཕྱེ་ཐུག་གི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ།  ཕྱེ་བརྫིས་རྗེས་འཐེན་ནས་ཐེ་བོང་གི་ཆེ་ཆུང་ཙམ་ཆུ་ཁོལ་གྱི་ནང་དུའམ་ཡང་ན་ཤ་སོགས་ཀྱི་ཁུ་བའི་ནང་དུ་སྐོལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མིང་དེ་ལྟར་ཐོགས་པ་ཡིན་སྐད། ཨ་མདོ་རོང་བ་ས་ཆ་རུ་འཐེན་ཐུག་ནི་ཉིན་རྒྱུན་གྱི་ཟས་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ་ལྷག་པར་དགོང་ཇ་བྱེད།

图片中的面块是用来制做面片而准备的。面片是盛行于安多农区的一种面食。和好的面用手指揪成一小片一小片投入肉汤里中,制成美味的面食。面片的名字也是由此而来。在安多农区面片是一种经常食用的面食,只要是作为晚餐食用。