Skip to main content Skip to search
08 Apr 2015
13 min 33 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A Gurung man from the village of Tace explains his knowledge of the worship of Ton informed by his position as a school headmaster.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • SAB
  ŋə mĩ kəməl dzəŋ guruŋ
  मेरो नाम कमल जङ् गुरुङ् हो।
  My name is Kamal Jung Gurung.
 • SAB
  ŋə dzəĩ dzu iskulrəbəe sri dzənə bikas nimabi tatsei mənaŋərbəe
  म चाहिं यो विद्यालय श्री जन बिकास निमावि ताचै मनाङ्को प्रधानाध्यापक
  I am headmaster of this schoool, Shri Jana Bikas Lower Secondary
 • SAB
  pəitalis saldo gjali prədhanadhjapək rupəri ŋəe ke ləsõ mo
  पैंचालिस साल देखि प्रधानाध्यापक रूपमा मैले काम गर्दै छु।
  I have been working as the headmaster of this school since 2045 VS.
 • SAB
  toso dzəĩ dzurbəe sər bəkhale ənurodh agrəhə ənusar dzəĩ
  अहिले चाहिं यहाँको सर हरूको अनुरोध आग्रह अनुसार चाहिं
  As requested by you guests now I am telling you
 • SAB
  ŋjõ tasa nasərbəe tsu tasa nasərbəe
  यो ताचे गाउँको यो ताचे गाउँको
  about Tace village's worship
 • SAB
  ʈõ tshibə əthəbə ʈõ pudzɑ bəreri ŋəi dzəĩ
  टों पुजा अथवा टोँ पुजा बारेमा मैले चाहिं
  about Ton worship I am telling you.
 • SAB
  ŋəe kəte sebə ŋəe kəte rəbə ŋə dzəĩ
  मैले जति जाने नजाने पनि मैले चाहिं
  To whatever degree I understand, or don't understand
 • SAB
  prəsʈesjõ mo bisjã
  प्रस्टसँग मैले भन्छु।
  I am telling you this very clearly.
 • SAB
  tõbu tõbu ʈõ lə tsar bəi məbəe
  पहिले पहिले टोँका चार भाई रहेछन्।
  There were four brothers of Ton (god).
 • SAB
  bises karənle səbbənda thebəe dadzu
  बिशेष कारणले सबै भन्दा ठूलो दाजु
  Because of some special reasons
 • SAB
  pədẽ rə kəntshə bai ʈõ
  (जेठो भाइ) पदें र कान्छो भाइ टों (थिए)।
  the eldest one was Paden and the youngest was Ton.
 • SAB
  mono upəllo upəllo monori ʈiməe
  मनाङ् उपल्लो मनाङ्‌मा बसेछन्।
  They lived in upper Manang.
 • SAB
  məilə tsəĩ jatsə thakkhola mustaŋri ʈim məbəe
  माहिलो चाहिं गएछ थाकखोला मुस्ताङ् बस्दो रहेछ।
  The second eldest brother went to Thankkhola, Mustang, and he settled
 • SAB
  rə sãila jatsə dzun dzəĩ nərrəri ʈim muməe
  साहिंलो चाहिं गएछ नारमा बस्तो रहेछ।
  The third eldest went to Nar, and lived there.
 • SAB
  theme bəhale
  उनीहरू सबै
  All of them
 • SAB
  isʈəmitrə pərdzõkhle puŋikhle
  परजोङ्के र पुङिङ्ले थरका इष्टमित्र
  , the relatives of Parjjongke and Pungil cases
 • SAB
  rə aŋi tsõtsõ gorkhəri ʈim muməe
  र सानो फुपु गोरखामा बस्दो रहिछन्।
  and youngest aunt (father's sister) lived in Gorkha.
 • SAB
  ãphəẽ isʈəmitrə bheʈghaʈ ləbəe krəməri ʈõ deutə
  आफ्नो इष्टमित्र भेटघाट गर्ने क्रममा टोँ देवता
  In connection with meeting the relatives Ton god
 • SAB
  gorkhə jəməe
  गोर्खा गएछन्।
  went to Gorkha.
 • SAB
  ədzəri tisjã̃ ʈirə the bəini kuməri phidzjõ
  त्यहाँ एक छिन बसेर बहिनी कुमारी
  Living there for some time, the unmarried sister (Kumari)
 • SAB
  bitjeməe ədzuri
  त्यहाँ मरिछ।
  died there.
 • SAB
  kumari phidzjõ bitemneməi
  कुमारी बहिनी मरे पछि
  After his younger sister died there
 • SAB
  ʈõ bəbu krokroəerə tu takhəməe
  टों बुबा रूँदै रूँदै माथि फर्केछ।
  Ton god returned up crying.
 • SAB
  toso timiõ thorlẽ
  अहिले तिमिओं, थोर्ले
  Now, Timion, Thorle
 • SAB
  thorlẽ ŋe bimo
  थोर्ले चौतारो भन्छन् ।
  this is called Thorle resting place Chautari.
 • SAB
  toso dzəĩ koko dzəĩ moʈər kjã təimu
  अहिले चाहिं माथि माथि चाहिं मोटर बाटो भएको छ ।
  Now the upper parts are also linked to the motor road.
 • SAB
  nori purəno kjã pərdimu
  मुनि अनि पुरानो बाटो पर्छ ।
  The older road is down below.
 • SAB
  thorle ŋe bibəe khlori dzəĩ
  थोर्ले चौतारो भन्ने चौतारो ठाउँमा चाहिं
  In the place called Thorle resting place
 • SAB
  ʈirə krodibəe deri
  रोएर बसी रहेको बेलामा
  as he was sitting and crying there
 • SAB
  ŋəo tsu tasa nasərbəe nimtsõkhle
  हाम्रो यो ताचे गाउँको निम्च्योङ् घले
  Nimchyang Ghale of this Tace village
 • SAB
  sikarə khlõerə tu narkhola japarəm sikarə klhõerə tauməe
  शिकार खेलेर माथि नार खोला गएको रहेछ, शिकार खेलेर फर्केछ।
  had gone up to Nar village, and was returning from there after
 • SAB
  taebəe diri adzu thorlẽ ŋẽ bibəe khlori dzəĩ ʈõ bɑbu ni pre dzəĩ
  फर्कँदा खेरि त्यो थोर्ले चौतारो भन्ने ठाउँमा चाहिं टों बाबुलाई पनि
  While returning, he met Ton Babu in the same Thorle Chautaro resting
 • SAB
  dzəbə ʈõ bəbu nepre toi
  जब टों बाबुसँग भेट भयो
  When he met Ton Babu
 • SAB
  toəirə ɑdzuri tsəĩ pəritsəe ləmi ŋə tsaĩ tshəli kjõ tshəli birə
  भेटेर यहाँ चाहिं उनीहरू परिचय गरेछन्, म यस्तो तिमी यस्तो भनेर उनीहरू
  they introduced each other. Having said that I am like this, and you
 • SAB
  ʈõ bəbu dzəĩ the bəini sibəe
  टों बाबु चाहिं उस्की बहिनि मरेको
  Ton Babu now told about his sister's death,
 • SAB
  etharthə tã pura tã dzəĩ suniməe
  यथार्थ कुरा पुरा कुरा चाहिं सुनेछ।
  he told him the real things about his sister's death.
 • SAB
  sunerə ŋə dzəĩ tshəli təkhəbə birə tsurbəe
  सुनाएर म चाहिं यसरी फर्केको भनेर यहाँको
  Letting him know this and telling him that he returned like this
 • SAB
  ŋimdzo khle nipre dzəĩ bədeməe
  नेम्ज्यो घले सँग चाहिं बतएछ।
  he told Nemjyo Ghale the things.
 • SAB
  ŋimdzo khle dzəĩ
  निम्जो घले चाहिं
  As for Nimjyo Ghale
 • SAB
  ŋimdzko khlei pheri ʈõ babu nepre dzəĩ
  ङिम्ज्यो घले फेरि टोँ बाबुसँग चाहिं
  Ngimjo Ghale requested Ton Babu for
 • SAB
  ŋe nasəri ʈimino birə ʈõ bəbu nipri dzəĩ ənurod ləməe thi
  हाम्रो गाउँमा बसिदेउ भनेर टोँ बाबुसँग चाहिं उसले अनुरोध गरेछ।
  requested Ton Babu to live in his own village.
 • SAB
  tshəli tã lənə lənə tã ləbəe krəməri dzəĩ ʈõ deutəe ʈõ bəbui
  यसरी कुरा गर्दा गर्दा कुरा गर्ने क्रममा चाहिं टों देवता, टों बाबुले ।
  As they kep talking, Ton God, Ton Babu...
 • SAB
  dzu təro prota khli bimu timuto tsəli tsjomni mromu
  यो के रे प्रोता ठाउँ भन्छन्, तिमु बाट हेर्दा देखिन्छ।
  The place is called Prota, this can be seen from Timu.
 • SAB
  proda khli bibəe jadgo prori khlo tsəĩ proda khlo
  प्रोदा ठाउँ भन्ने यादगो भिरमा ठाउँ चाहिं प्रोदा ठाउँ
  In the place called Proda, and in Yadgo cliff,
 • SAB
  jadgu pro bibəe khlori dzəĩ soglõ
  यादको भिर भन्ने ठाउँमा चाहिं तीनओटा
  in the place called Yadko cliff, those three
 • SAB
  toro tõsa ghorəl bimu
  के रे घोरल, के रे घोरल भन्छन्।
  they call it antelope, you know?
 • SAB
  ləmgir ghorəl bimu təmu basare tõsa bimu
  नेपालीमा घोरल भन्छन, अनि गुरुङ् भाषामा तोंसा भन्छन्।
  This is called Ghoral (antelope) in Nepali but Tonsa in Gurung.
 • SAB
  tõsae pəsĩ soklõ dzəĩ adzəri e... mədzali uphrerə khlõrisjõ
  मृगको तिनओटा बच्चा चाहिं त्यहाँ मजाले उफ्रेर खेल्दै रहेछन्।
  The three young antelopes were playing there merrily, jumping.
 • SAB
  adzu dzəĩ ʈõ babui mrõero tshəli əbə
  आज चाहिं टों बाबाले अब यसरी देख्यो रे।
  Today Ton Babu happened to see those antelopes.
 • SAB
  pho tsədzə khlõɖiba dzəĩ ʈõ bəbui təbi adzu pho tsədzə kaerə
  मृगको बच्चा खेलिरहेको चाहिं टों बाबाले के भन्यो आज मृगको बच्चा समातेर
  As he saw them playing, what Ton Babu said, 'Catching the young deer
 • SAB
  ŋəni tsəɖjal khamu bisjã ŋə tsaĩ tasə nasə jarə ʈimu
  मलाई चढाउन सक्यौ भने म ताचे गाउँमा आएर बस्छु।
  f you catch young deer and offer me, I will live in Tace village
 • SAB
  adzu pho tsədzə kairə ŋəni dzəĩ tsəɖel akhã bisjã ŋə aʈi
  त्यो मृगको बच्चा समातेर मलाई चाहिं चढाउन सकेनौ भने म बस्दिन।
  Otherwise, if you can not catch and offer me, I will not live there.
 • SAB
  bimni matrei abə themə ŋjoklo batsa kəbul ləmo təmo
  भनेर मात्र अब उनीहरू दुईजना बाचा कबुल गरेछन्, हुन्छ।
  Only saying this, they promised each other. Ghale said okay.
 • SAB
  ŋəe dzəĩ adzə pho tsədzə kaerə ŋəe dzĩ ŋəi kjone pimu
  मैले चाहिं आज मृगको बच्चा समातेर मैले चाहिं तिमीलाई दिन्छु।
  I will offer you the young deer by catching.
 • SAB
  dirə theməe ɳõglo əzuri kəpol təmni matrə ʈõ babu ədoməli tasa
 • SAB
  tasə nasəri tẽ tshjo jubəe ŋə matre dam khənəri ʈibə
  ताचे गाउँमा देवता बस्न आएर म मात्र अब कहाँ बस्ने ?
  Where to sit in Tace by coming thee to sit god asked Ton baba
 • SAB
  bierə tsərbəe adzuri
  भनेर यहाँको त्यहाँ
  Saying this, there
 • SAB
  toro
  के रे
  what?
 • SAB
  niubəe deri kjõ khebre ʈimu
  सोध्दा खेरि तिमी कहाँ बस्छौ ?
  Asking him where he would live,
 • SAB
  khəbəe khlori rudzimu
  कुन ठाउँमा मन पराउँछौ ?
  he asked, which place do you love?
 • SAB
  berə nwiebəe dere dzəĩ
  भनेर सोध्ने बेलामा
  The time he was asking this
 • SAB
  the dzəĩ pəhile dzu
  उसले चाहिं पहिले यो
  he said, "First this,
 • SAB
  ŋe nasae tshjor dzəĩ thjobəe ubamo adzuri dzəĩ
  हाम्रो गाउँको छेउमा चाहिं ठूलो ढुङ्गा रहेछ , त्यो चाहिं
  there was a big rock on the edge of our village, that in particular
 • SAB
  uba ŋari ʈimu birə
  ठूलो ढुङ्गाको छेउमा बस्छु भनेर
  he said saying I will live there
 • SAB
  juba ŋari ʈido birə bibederi adzu
  ढुङ्गा नेर बस भनेर भन्ने बेलामा त्यो
  at the time Ghale was saying, 'You live there near the big rock''.
 • SAB
  ʈõ babu tabi dzu thebəe juba ŋardze ŋə ʈil akhã
  टों बाबाले के भने यो ठूलो ढुङ्गा नेर म बस्न सक्दिन।
  Ton Baba said, "I cannot live near the big rock."
 • SAB
  təle bisjã tsuri dzəĩ tabi mro
  किनभने यहाँ चाहिं के भन्छन् रे
  I can not sit there because
 • SAB
  naga tsuri dzəĩ naga khlobə khlo
  यहाँ नाग फाल्ने ठाउँ
  this is the place to worship snake.
 • SAB
  tshətəsi naga khlobe khlor tshjobə khjore nə ʈil akhã birə
  त्यसो भएर नाग फाल्ने ठाउँमा रहने ठाउँमा म बस्न सक्दिन भनेर
  I can not live in the place where snake (religious) worship, and live.
 • SAB
  ʈõ babue adzu uttər pĩro
  टों बाबाले त्यो उत्तर दिए।
  Ton Baba replied like this.
 • SAB
  əgjali khəbəri ʈibə bierə hadzəle khlonə khlonəkə ʈõ babui
  त्यसपछि कहाँ बस्ने भनेर यसरी खेल्दा खेल्दा टों बाबुले
  Searching where to live, Ton Baba
 • SAB
  ta bimro sisuni
  के भन्छन् रे ?
  what do they say?
 • SAB
  təŋja bimo adzuni orkũki təŋja bimu
  के होला भन्छन् त्यसलाई ओर्कों हो कि के होला भन्छन्।
  I do not know what people calle it, Orko or what else.
 • SAB
  tai ŋile sisu sisu ʈõ bəbui sisuri rodzemo
  जे भए पनि सिसु (ठाउँको नाम) टों बाबुले सिसुमा सोज्छन्।
 • SAB
  sisiri rodzemne mətrəi tsurina ata mo tsuri kju bəgdimo
  सिसिमा रोजेर मात्र यहाँ हुँदैन, यता त पानी बग्दछ।
  It is not good to choose Sisi for staying, (because) the water flows
 • SAB
  kholanala bəɖi bisjə̃ kjõ kode bowal khamo baɖi juirə
  खोलानाला बढे भने तिमीलाई पछि लैजान सक्छ खोला बढेर।
  When there is flood, this may sweep you away.
 • SAB
  tshətəbəe sjõri dzəĩ kjõ əʈido bibəe deri
  त्यस्तो खाल्टोमा चाहिं तिमी नबस भन्दा खेरि
  Advising him not to live in Sisi
 • SAB
  tsue lagiri kjõ dzəĩ takri tsintə ləl akjo
  यसको लागि तिमीले चाहिं केही चिन्ता गर्नु पर्दैन।
  Ton Babu replied, "No, You don't have to reply for this.'
 • SAB
  ŋəi dzəĩ turmali jubəe ʈue ŋəe səkti rogdil khamu
  मैले चाहिं माथिबाट आउने पहिरो मेरो शक्तिले रोक्न सक्छु।
  I can stop the landslide with my strength, the landslide which may
 • SAB
  murtuli khəbəi numure dzəĩ ŋəe rogdil khamu birə ʈõ bəbui bimni
  तलदेखि आउने हावा चाहिं मैले रोक्न सक्छु भनेर टों बाबुले भनेर मात्रै
  Having said that he can stop the wind blowing from down, and
 • SAB
  tsu nasarbəe pãsəe sərsəlla ənusər dzəĩ ʈõ bəbu dzəĩ toso
  यो गाउँको समाजको सरसल्लाह अनुसार चाहिं टों बाबु चाहिं अहिले
  the village and community consulting each other the place was chosen.
 • SAB
  tõsjõ bimu
  टोंस्यो भन्छन्।
  the place is called Tonsjo
 • SAB
  tõsõ bibəe khlori ʈĩnə ləməiro
  टोंसो भन्ने ठाउँमा बस्ने गरेको छन् रे।
  Ton Babu has been living in a place called Tonsjo.
 • SAB
  ʈõsõ bibəe khlori themni mətre
  टोंसो भन्ने ठाउँमा राख्दा मात्रै
  Only while placing him in Tonsjo
 • SAB
  ʈõsõ bibəe khlori thẽi thei rodzerə ʈõ babui rodzerə ʈõsjõ
  टोंस्यो भन्ने ठाउँमा राखे । उसले रोजेर टों बाबुले रोजेर टोंस्यों
  they kept him in Tonsjo. Having chosen by Ton Babu, they kept him in
 • SAB
  theme matrəi dam
  राख्दा मात्रै अब
  While keeping him there,
 • SAB
  prətek bərsəre dzəĩ pho kri pre tʃuel kjubəe pəilebəe sərtə ənusar
  प्रत्यक वर्ष चाहिं एउटा मृग चढाउनु पर्ने पहिलाको शर्त अनुसार चाहिं
  because of the promise made early that a deer will be offered to him
 • SAB
  əbə ŋie tsəitrə bəisəkəi ə̃usi
  अब हामीले (चैत्र) बैशाखे औंसी
  in the month of Chaitra or Baisakh Aunsi (the last day of a dark
 • SAB
  bəisəkəi ə̃usie tin dinəri dzəĩ phui timu nie nasari
  बैशाख अन्तिमको तिन दिनमा चाहिं चढाउने चिज (पुजा गर्दा) हामीले गाउँमा
  while worshipping and offering him the things to offer in the last
 • SAB
  ʈĩ krõdzõ phui timu
  गरै पिच्छे (मकै गहुँ आदि) चढाउँछौं।
  we offer him corn, wheat etc.
 • SAB
  rə sat dinəri dzəĩ
  र सात दिनमा चाहिं
  And within seven days
 • SAB
  ŋi pho labəri pãtsə ʈĩ krõsjõ pə̃sə kri kri tsheerə pho ləbəri
  हामी सबै मृत धपाउन घरै पिछ्छे एक एक गएर मृग धपाउन चाहिं हामी जान्छौं।
  we all go, each from every house go to drive away and catch deer.
 • SAB
  ədzu phom tshəlijõ tsopdil khãbəe əbəsthə are tʃhə təirə ədzu pho
  त्यो मृग त्यसै छोप्न सक्ने अबस्था छैन त्यही भएर त्यो मृग समाउनको लागि
  It is not possible to catch the deer. Therefore, what we do to catch
 • SAB
  pə̃səe dzali dzali bənemu
  समाजले जाली बनाउँछन्।
  the people (lit. community) make a net.
 • SAB
  dzali dzəĩ sat than əthəba aʈh than dzali bənemu
  जाली चाहिं सात थान अथवा आठ थान जाली बनाउँछन्।
  They make seven or eight nets.
 • SAB
  dzali bənəigo adzu dzali noirə sat dinəe dinəri ə̃usido kjalibəe tin
  जालि बनाएर त्यो जाली बोकेर सात दिनको दिनमा औंसी देखि तीन दिनमा फुइ
  Having made the net and carried, on the seventh day, or the third day
 • SAB
  sat dinəri dzəĩ pəsəẽ tĩ krõse duri krõdze ənibare ek dzəna
  सात दिनमा चाहिं समाज घरै पिछ्छे एक जना अनिवार्य जानै पर्छ।
  a person from each house should compulsorily go.
 • SAB
  edi the dzəĩ jal akhəe binə the nepri dzərimana sorup
  यदी उनीहरू चाहिं जान सकेनन् भने उनीहरूसँग जरीवाना स्वरूप
  If they can not go, they are charged with a penalty
 • SAB
  pənsəe ləgəebəe tsələn ŋe nasari mo
  पाँच सय लगाउने चलन हाम्रो गाउँमा छ।
  there is a tradition of charging penalty amounting to five hundred.
 • SAB
  tshətəirə ədzu sat dinri ŋi dzəĩ bənəri hwamu
  त्यही भएर त्यो सात दिनमा हामी चाहिं बनमा पस्छौं।
  Therefore, we entered the forest on the seventh day.
 • SAB
  rə kui dzali nomu
  र कसैले जाली बोक्छन्।
  And some carried the net.
 • SAB
  kui abə sisjəmo dzəĩ
  कोही जान्ने जान्नेहरू चाहिं
  Those skilled in trapping deer
 • SAB
  khəkhmoo dzali nomu
  सक्ने सक्नेहरूले जाली बोक्छन्।
  and those who can carry the net.
 • SAB
  sesebəe buɖa bəhale dzəĩ dzali tobəri ʈimu
  जान्ने जान्ने बुढा हरू चाहिं जाली थाप्न बस्छन्।
  The elderly people who know to set the trap sat there to spread it.
 • SAB
  dzali tol tsimneməi
  जाली थापी सकेर
  After having spread the net
 • SAB
  kwarmali ŋi pho ləbuimu
  माथि बाट हामीले मृग धपाएर ल्याउँछौं।
  we bring the deer from driving from upwards.
 • SAB
  pho ləbuimu
  मृग धपाएर ल्याउँछौं।
  We bring the deer from driving from upwards.
 • SAB
  rə ʈõ babui tsəl ŋae bisjə
  र टों बाबुलाई खान मन लाग्यो भने
  And if Ton Babu likes to eat it
 • SAB
  tsə pho dzəĩ sjamu
  त्यो मृग चाहिं भेट्टाउँछौं।
  we catch the deer.
 • SAB
  ʈõ bəbui tsən aŋae bina pho dzəĩ dzal bitrərõ məle khəli tõmo
  टों बाबुले खान मन लागेन भने मृग चाहिं जालि भित्रबाट कसरी निस्किन्छ,
  If Ton Babu does not like to eat it, the deer manages to come out of
 • SAB
  tsəli ŋi dzəĩ pho tshopdimu
  त्यसरी हामीले चाहिं मृग छोप्छौं।
  We catch the deer this way.
 • SAB
  pho tshodigə juerə
  मृग छोपेर आएर
  After having caught the deer
 • SAB
  əglem juirə ŋi toro ʈõ bəbue tĩ biərə
  त्यसपछि आएर हामीले के रे टों बाबुको घर भनेर
  after having come, we saying 'it is a house of Ton Babu'
 • SAB
  tshuʈʈa tĩ bənedimu
  छुट्टै घर बनाइदिन्छौं।
  we build a house for Ton Babu.
 • SAB
  ʈõ bəbue ʈĩre dzəĩ pho themu
  टों बाबुको घरमा चाहिं हामीले मृग राख्छौं।
  We keep the deer in Ton Babu's house.
 • SAB
  rə pho themu əgja pho sjabəe
  र मृग राख्छौं त्यसपछि भेटाएको मृग
  And we keep the deer there. After that the deer,
 • SAB
  tini pho sjai bisjã adzəgəe adzəgəe nəŋda pheri dzəĩ kebre bəkhale
  आज मृग भेटायो, त्यसको भोलि पल्ट फेरि चाहिं पुजारी सबै जना पूरै दिन भरी
  if the deer is caught today, the worshippers, the whole of the next
 • SAB
  ʈõ babue miri dzəĩ təro khemu
  टों बाबाको नाममा के रे पढ्छ।
  they read something, What?
 • SAB
  purəe the petsja ʈõ babue səmbəndəri dzəĩ tə mo adzu pura kherə
  पूरै उसको चलन टों बाबाको समबन्धमा चाहिं के छ त्यो पुरै पढेर
  it has a different custom. The custom related to Ton Babu is
 • SAB
  nənəsəe dzəĩ
  साँझ साँझ चाहिं
  towards the evening
 • SAB
  nəsəe tabəri dzəĩ kebreməe pura guruŋ ɖresəri
  साँझ फर्किंदा चाहिं लामाहरू पुरै गुरूङ् पोशाकमा
  while returning in the evening, the worshippers lamas are in Gurung
 • SAB
  kebre məi dzəti satõ guruŋ ɖresəri khemu
  लामाहरू सबै चाहिं गुरुङ् पोशाक लगाउँछन्।
  All lamas wear the Gurung dress.
 • SAB
  rə kebrem nepri
  र लामाहरूलाई
  And for offering to lamas
 • SAB
  pa ʈõbə dzəlpani lagire amneməe riməeməe dzəĩ
  छ्याङ् दिने र पानि दिनको लागि बुढी आमाहरू र केटिहरू चाहिं
  and offering liquor and water to lamas, the elderly women and girls
 • SAB
  pura guruŋ ɖresəri mie tsolo kherə
  पूरै गुरुङ् पोशाकमा गुनिया र चोलो लगाएर
  having put on Gurung dress, the blouse and saree
 • SAB
  ŋe dinbhori adzəri dzəĩ rəmailo ləmu
  हामी दिनभरी त्यहाँ चाहिं रमाइलो गर्छौं।
  we make merriment there the whole day.
 • SAB
  kebreməe khemu
  लामाहरूले पढछन्।
  Lamas read hymns.
 • SAB
  rə theməe khebə tsimni mətrəi dam
  उनीहरू पढी सकेपछि मात्र
  Only after they finish reading,
 • SAB
  kəribkərib tin tsar bədze kebreməe tshimu
  करिव करिव तिन चार बजे लामाहरूले (पढेर) सक्छन्।
  lamas finish reading hymns about four or five in the evening.
 • SAB
  tsərkjali dzəĩ ʈõ babue mi ri nadzə təmu kebre nadzə bimu adzune
  त्यसपछि चाहिं टों बाबाको नाममा नाच हुन्छ, केब्रे नाच भन्दछन् त्यसलाई।
  Then there is a dance offered to the name of Ton Baba, that is called
 • SAB
  kebre nadzə semu
  केब्रे नाच नाच्छन्।
  People dance Kebre dance.
 • SAB
  rə kebre nadzə seigə adzu pho dzəĩ sese seserə ʈõ babu ŋari jamu
  र केब्रे नाच नाचेर त्यो मृग चाहिं नाच्दै नाच्दै टों बाबाको छेउमा
  And the deer in particular goes near to Ton Baba dancing the Kebre
 • SAB
  rə ʈõ babu ŋari jamu
  र टों बाबाको छेउमा जान्छ।
  And the deer goes near Ton Baba.
 • SAB
  adzəgəe pherõ khel pərdimu kebreme
  त्यहाँ देखि फेरि पढ्नु पर्दछ लामाहरूले।
  The lamas should read hymns after that.
 • SAB
  nəse tshə bədze kjali khe bisjã muidzibəe dəs eghar bədze səmmə
  साँझ छ बजे देखि पढ्यो भने रातिको एघार बाह्र बजे सम्म उनीहरुले पढ्न
  If they begin reading about six in the evening, they can finish it
 • SAB
  tsəri dzəĩ kebreməe ta ləm ləm bisjã theəməe purəi preɖi bəkhale
  अनि चाहिं लामाहरू के गर्छन् भने उनीहरू पूरै नातागोताहरू सबै
  Then what the lamas do is, they along with their relatives all
 • SAB
  əbə ʈõ bəbue preɖiməe su mo jəmmei dzəĩ niməntrənə ləm muməe
  अब टों बाबाले नातागोताहरू को छन् सबै चाहिं निमन्त्रणा गर्दो रहेछन्।
  Ton Baba invited all relative whoever they have. While inviting them
 • SAB
  ʈõ babue sakha sənanə ʈõ babue isʈəmitrə dzəĩ dzəmməi ədzuri ʈõ
  टों बाबुको साखा सन्तान टों बाबुको इष्टमित्र चाहिं सबै त्यहाँ टों बाबु
  all relatives and offsprings of Ton Baba, all his relatives
 • SAB
  ʈõ babu ŋari pudza adzari khəmməməe
  टों बाबु नेर पुजा आजामा आउँदो रहेछ।
  all come close to Ton Baba for worshipping.
 • SAB
  əgjali adzu khel tsimni mətrei pho dzəĩ pləphimu
  त्यसपछि त्यो पढ्न सकिसकेपछि मात्रै मृग चाहिं खोलि दिन्छन्।
  After completion of reading of hymns by lamas, the deer is let free
 • SAB
  pləphimu tsho pləphile tshu pləphile bəni adzu pho dzəĩ abagdi
  खोलिदिन्छन् । डोरी खोले पनि त्यो मृग चाहिं भाग्दैन।
  The deer is untied. Although the deer is let free, it does not run
 • SAB
  adzərõ ʈimu
  त्यहिँ बस्छ।
  It keeps sitting there.
 • SAB
  adzərkjale tha jõmoki ʈõ bəbulə dzəĩ səkti dzəĩ ekdəm theb muməe
  त्यसपछि थाहा हुन्छ कि टों बाबुको चाहिं शक्ति चाहिं निकै ठूलो रहेछ
  Then only it is known that Ton Baba had great power, this is clear
 • SAB
  piphimdo kjam bənərbəe pho kem kwowal kjobə dimə
  छोडि दिए पछि त बनको मृग त भाग्नु पर्ने अनि त्यो भाग्दैन ।
  The wild deer must have run away after it is released, but it does
 • SAB
  the akjo ədzurõ ʈiɖimu
  अनि त्यो त्यहिं बसि रहन्छ।
  Then it keeps sitting there.
 • SAB
  əgjagə bəllə the tzəĩ tĩ ʈuirə
  त्यसपछि बल्ल उसले चाहिं मुटु निकालेर
  Only after that, having taken his heart
 • SAB
  tĩ ʈuirə ʈõ bəbune tsəɖemu
  मुटु निकालेर टों बाबुलाई चढाउँछन्।
  having taken its heart, it is offered to Ton Baba.
 • SAB
  tsəɖeigə adzu the nosemo dzəĩ ədzəri
  चढाएर त्यो उसको भित्रिमासु चाहिं त्यहाँ
  Having offered the heart to Ton Baba, the intestine and other meat
 • SAB
  susu jaemo pudzari tsəməe dzəĩ se khole joirə tsəmu
  जो जो (मान्छे पुजामा) पुजामा जान्छन तिनीहरू चाहिं त्यहाँ मासु (खोले)
  the people who attend this religious ceremony ate Khole (kind of
 • SAB
  rə takhəmu
  र फर्किन्छन्।
  and they return.
 • SAB
  adzəe nəŋdadzi dzəĩ pəle kã nəbə bimu
  त्यसको भोलिपल्ट चाहिं खुट्टालाई आराम राख्ने (थकाई मार्ने) भन्छन।
  The next day following this is called the day to take a rest.
 • SAB
  pə̃tshəo ʈiirə
  समाज बसेर
  Having gathered lit
 • SAB
  ʈõ babue mire tebəe pamo thũmu dzəlpan ləmu
  टों बाबुको नाममा पकाएको रक्सी पिउँछन्, जलपान गर्छन्।
  people drink liquor prepared in honour of Ton Babu, and they eat.
 • SAB
  tsərkjali ʈõ labəe diri susu
  त्यसपछि टों धपाउने बेलामा को को
  Then while driving away Ton, whoever is
 • SAB
  ənupəthit təimu susu notsheja mo adzuməi nepre dzəribana ləgaimu
  अनुपस्थित हुन्छन्, कसकसलाई जरिवाना उनीहरूसँग जरिवाना लगाउँछन् (दण्डित
  is absent, they are punished. They are fined.
 • SAB
  rə pherõ arko bərsə ʈõ bəbu nepri khəli pudza ləbə bibəe sərsələ
  र फेरि अर्को वर्ष टों बाबुसँग कसरी पुजा गर्ने भन्ने सरसल्लाह (गर्न)
  And the community and village people sit together to consult each
 • SAB
  tsəli dzəĩ ʈõ pudza ləmu
  यसरी चाहिं टों पुजा गर्छन्।
  Thus people perform the Ton worship.
 • SAB
  rə ŋəe tã kri bibə sjomlijaməe dzo ʈõ pudza lebbile oẽri dzəĩ
  र मैले एउटा कुरा भन्न विर्सिहालेछु, यो टों पुजा गर्नु भन्दा अगाडि
  And I forgot to say one thing. Before the worship was done
 • SAB
  ŋəe kəru mibəe səməi khəmu
  हाम्रो करू (गहुँजस्तै) पाक्ने समय आउँछ।
  Karu (grain like wheat) is ready to harvest.
 • SAB
  dimə ʈõe pudza alən səmmə adzu dzəĩ kəru dzəĩ ŋi prel ata adzu kəru
  अनि टोंको पुजा नगरे सम्म त्यो चाहिं करू चाहिं हामीले काट्नु हुन्न
  We should not harvest Karu (wheat) before this ritual is finished.
 • SAB
  kərue phi bəllə ʈõ babune tsəɖel tshigə tsəɖel tshigə
  करूको शुरूको फल टोंलाई चढाइ सकेर, चढाइ सकेर
  Only after the first crop is offered to Ton,
 • SAB
  bələ dzĩ ŋəe kəru prĩmu tsəli dzĩ ŋi ʈõ pujza ləm
  बल्ल चाहिं हामीले करू काट्छौं, यसरी चाहिं हामीले टोंको पुजा गर्छौं।
  we only harvest Karu after that. We worship Ton in this way.