Skip to main content Skip to search
08 Feb 2016
3 min 34 sec
Video Overview
Creators: 
Duptho, Chimi Wangmo

༉ བཀྲ་ཤིས་སྒང་དགའ་གླིང་ལས་ ན་ཀུ་གིས་འཐེན་མི་གླུ་གཞས་ དགུང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་འདི་ དར་ཁྱབ་མ་འགྱོ་བའི་གླུ་གཞས་རྙིངམ་ཅིག་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་འདི་ ཚེས་བཅུ་བསྐང་གསོལ་ཚུ་ནང་འཐེན་དོ་ཡོདཔ་ད་ འཁོར་བའི་ཆོས་ག་ར་ གཅིག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་གཅིག་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ གླུ་གཞས་འདི་གིས་ཡང་ དགུང་ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་འདི་མ་ཤར་བ་ཅིན་ གངས་ཀྱི་ཁ་བ་དཀརཔོ་འདི་བཞུ་ཐབས་མེད། གངས་ཀྱི་ཁ་བ་དཀརཔོ་འདི་མ་བཞུ་བ་ཅིན་ གཙང་ཆུ་སྔོན་མོ་འཁྱིལ་ས་མེད་ཟེར་ གཅིག་ལུ་བརྟེན་གཅིག་འབྱུང་བའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གི་རང་བཞིན་འདི་སྟོནམ་ཨིན་མས།

The song sung by Naku from Galing County is a folk song that is generally performed during festivals, gatherings and annual rituals. The lyrics convey the interdependence of phenomena. It says, for instance, that the heat generated by the sun melts ice, snow and glaciers, giving rise to the oceans.

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ནག་ཀུ Naku
  དགུང་ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་མ་ཤར་ན། །
  Rising the sun.
 • ནག་ཀུ Naku
  གངས་ཀྱི་ཁ་བ་དཀར་ཅུང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། །
  Melting the snow on the moutain.
 • ནག་ཀུ Naku
  གངས་ཀྱི་ཁ་བ་དཀར་ཅུང་ལས་མ་ཞུ་ན་ལགས། །
  If the snow was not melting.
 • ནག་ཀུ Naku
  མར་མར་གཙང་ཅུ་སྔོན་མོ་ལས་འཁྱིལ་རྒྱུ་མེད། །
  Downwards the river will not make pond.
 • ནག་ཀུ Naku
  མར་མར་གཙང་ཅུ་སྔོན་མོ་ལས་མ་འཁྱིལ་ན་ལ། །
  If there was no pond.
 • ནག་ཀུ Naku
  མར་མར་ཤིང་གི་ཤོ་མོ་ལས་འཐུ་རྒྱུ་ལས་མེད། །
  Downwards there is no leafs to collect.
 • ནག་ཀུ Naku
  མར་མར་ཤིང་གི་ཤོ་མོ་ལས་མ་འཐུ་ན་ལ། །
  If they don't collect leafs.
 • ནག་ཀུ Naku
  ཀར་མ་ནས་ཀྱི་ས་བོན་ལས་བཏབ་རྒྱུ་མེད། །
  No way to sow the wheat seeds.
 • ནག་ཀུ Naku
  ཀར་མ་ནས་ཀྱི་ས་བོན་ལས་མ་བཏབ་ན་ལ། །
  If they don't sow the seeds.
 • ནག་ཀུ Naku
  ཡུམ་ཆེན་ཨ་མའི་ཆང་ཡང་ལ་བཙོ་རྒྱུ་མེད། །
  No way to boil mother's wine.
 • ནག་ཀུ Naku
  ཡུམ་ཆེན་ཨ་མའི་ཆང་ཡང་མ་བཙོ་ན་ལ། །
  If they don't boil mother's wine.
 • ནག་ཀུ Naku
  མེ་བུ་དཀའ་བའི་སྐྱེས་བུ་ལས་འཛོམས་རྒྱུ་མེད། །
  No way to gather all the sibblings.
 • ནག་ཀུ Naku
  མེ་བུ་དཀའ་བའི་སྐྱེས་བུ་ལས་མ་འཛོམས་ན་ལ། །
  If they don't gathered.
 • ནག་ཀུ Naku
  ཡར་ཡར་མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ཡང་ལས་མཇལ་རྒྱུ་མེད། །
  Upper, no way to meet with lama.
 • ནག་ཀུ Naku
  ཡར་ཡར་མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ཡང་མ་མཇལ་ན། ༑
  If they don't meet with Lama.
 • ནག་ཀུ Naku
  གླུ་གར་སྒོར་མོ་ཞལ་གྱི་ལས་བཤེགས་སུ་མེད། །
  No way to offer dances.
 • ནག་ཀུ Naku
  ལགས་སོ་ལགས། ད་རྒས་ཞིནམ་ལས་ཏེ་མིན་འདུག་མས་ ད་འབདན། ཧེ་མ་འབདན་ ཨ་ཙི་རེ་འཐེན་སྡོད་ཅི། ད་འབདན་འཐེན་ནི་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ད་མིན་འདུག། ད་འབདན་སྐད་ཀྱིས་ཡང་ མི་བཏུབ་པས། ད་འབདན་ ང་བཅས་ཚུ་ ང་ཡང་ ཧ་ལམ་ ལོ་ ༧༥ ལང་ལངམ་ཨིན་ལགས། ད་འབདན་ ཨ་ནཱེ་ཅིག་ར་ཨིན་པས་ལགས། ཏེ་ལོ་གཅིག་གཉིས་དེ་ཅིག་སྡོད་འོང་ག་ མི་སྡོད་ག་ཟེར་མནོ་དོ་ལགས། ད་ཡོམ་ཡོམ་ནི་དེ། ཨ་ལོ་གཅིག་གཉིས་དེ་ཅིག་ཡོད་ལགས། ཨིན་རུང་ རང་སོའི་ ཕོཝ་རང་རང་ས་འབད་སྡོད་དགོ་པས། ཨ་ནཱེ་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།
  Laso la.... Now i am old and i can't do. Before i sang little. Now i can't sing more as my voice also not working. Now i am 75 years old. only this much la. I can't say wether i can live for a year or not. I have one to two child la. However, we have to stay individual. Only this much to say la.