Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
12 min 47 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A group of men talk about doctors, diseases, hospitals and other medical topics.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ད་དེ་བཞག་གི་་་་་་
  da de bzhag gi
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཁ་ལག་རང་རེད།
  kha lag rang red/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  སུག་མཐིལ།
  sug mthil/
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་པཱ་ལགས་དེང་སང་སྐུ་གཟུགས་གང་འདྲ་འདུག
  da pA lags deng sang sku gzugs gang 'dra 'dug
 • རྡོ་རྗེ།
  དེའི་སྔོན་ལ་ཏད་ཙ་༼ཏོག་ཙམ་༽ཞིག་སྙུང་གཞི་བྱུང་པ་འདྲ་རེད་པས།
  de'i sngon la tad tsa (tog tsam )zhig snyung gzhi byung pa 'dra red pas/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོའོ་་་་ང་དེ་རེད་ག་རེ་ཟག༼ག་རེ་ཟེར་༽
  'o'o nga de red ga re zag(ga re zer )
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ན་ཚ་ཟེར་དགོས་རེད་ང་ཚོའི་བོད་པའི་ན་ཚ་གསར་པ་ཟེར་དགོས་རེད་པཱ།
  na tsha zer dgos red nga tsho'i bod pa'i na tsha gsar pa zer dgos red pA/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཅི་ནིའི་ན་ཚ་ཟེར་ཡག་དེ།
  ci ni'i na tsha zer yag de/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད། མངར་མོའི་ན་ཚ་ཟའ་དེ༼ཟེར་ཡག་དེ༽།
  ga re zer dgos red/ mngar mo'i na tsha za' de(zer yag de)/
 • འོང་་་་འོང་་་་མངར་སྐྱུར་གྱི་ན་ཚ།
  'ong 'ong mngar skyur gyi na tsha/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  མངར་སྐྱུར་གྱི་ན་ཚ་ཟའ་༼ཟེར་༽ཅིག་༼ཞིག༽ཟེར་གྱི་འདུག་ག
  mngar skyur gyi na tsha za' (zer )cig (zhig)zer gyi 'dug ga
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་རེད་་་་རེད།
  'ong red red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དང་ཉོག་པིང་ཟའ་་་ཞིག་ཟེར་གྱི་འདུག་ག་་་་འོང་འདི།
  dang nyog ping za' zhig zer gyi 'dug ga 'ong 'di/
 • འོང་་་འོང་།
  'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ང་དེ་ཟླ་ཉིན་་་་་་་ཟླ་ཉིན་ཟེར་དགོས་རས༼རེད༽།
  nga de zla nyin zla nyin zer dgos ras(red)/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཟླ་ཉིན་སྨན་ཁང་ལ་ཅིག་༼ཞིག་༽བསྡད་པ་ཡིན།
  zla nyin sman khang la cig (zhig )bsdad pa yin/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  གནོངས་སོ།
  gnongs so/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྨན་ཁང་ལ་བསྡད་ཡ་གིར་ཕྱིན་དང་པོ་ན་ཚ་འདི་རེད་ཟེར་གྱིས།
  sman khang la bsdad ya gir phyin dang po na tsha 'di red zer gyis/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དང་པོ་དེ་བར་ལ་ན་ཚ་ན་ཚ་ན་དུས་སྒང་ལ་ཁ་སྐོམ་མཁན་རེ་ཞིག
  dang po de bar la na tsha na tsha na dus sgang la kha skom mkhan re zhig
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ལྟོ་ཆས་ག་ཚོད་བཟས་ནའི་༼ན་ཡང་༽གྲོད་ཁོག་མ་རྒྱགས་མཁན་བཟོ་རོག་༼འདྲ་པོ་༽ཞིག
  lto chas ga tshod bzas na'i (na yang )grod khog ma rgyags mkhan bzo rog ('dra po )zhig
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  ཧ་་་ཧ་་་ཧ་་ཧ།
  ha ha ha ha/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱིས།
  'ong de 'dra zhig yod red zer gyis/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨ་་་་ཨ་ནི་ཁ་ཡང་སེ་སྐོམས་ཀྱི་འདུག
  a a ni kha yang se skoms kyi 'dug
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  གཅིན་པ་ཞེ་པོ་ཞིག་བོ་༼བྲོ་༽གི་འདུག་ག།
  gcin pa zhe po zhig bo (bro )gi 'dug ga/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་་་འོང་།
  'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ན་ཚ་དེས།
  na tsha des/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨ་ནི་འདི་ཁྱད་མཚར་ག་རེ་རེད་ཅིག་ཡིན་ན་བསམས་བྱས།
  a ni 'di khyad mtshar ga re red cig yin na bsams byas/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ང་རང་སྔོན་མ་ཆུང་ཆུང་ག་དུས་སྒང་ནས་སྨན་ཁང་ཁོ་ར་འགྲོ་མྱོང་ཡོད་མ་རེད་པ་གཅིག་ཡའི་༼ཡང་༽།
  nga rang sngon ma chung chung ga dus sgang nas sman khang kho ra 'gro myong yod ma red pa gcig ya'i (yang )/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་རེད་ད།
  'ong red da/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  རྒྱུད་ཡོད་རེད་པཱ།
  rgyud yod red pA/
 • སྐུ་གཟུགས་ཐང་པོ་ཞེ་པོ་རེད་་་་་སྐུ་གཟུགས།
  sku gzugs thang po zhe po red sku gzugs/
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་འདི་ང་ཚོས་རྒྱུད་ཡོད་རེད།
  da 'di nga tshos rgyud yod red/
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་མཁན་ཚ་༼ཁྱད་མཚར་༽ག་རེ་རེ་ཞིག་ཡིན་ནའི་་་་།
  da mkhan tsha (khyad mtshar )ga re re zhig yin na'i /
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་ནི་དཀའ་ལས་ཁ།
  a ni dka' las kha/
 • རྡོ་རྗེ།
  ལས་ཁུངས་བར་དུ་རྐང་ཁ་རིལ་བཞོན་པ་ལ།
  las khungs bar du rkang kha ril bzhon pa la/
 • རྡོ་རྗེ།
  ལས་ཁུངས་ལ་སླེབས་པའི་བར་ལ་དེ་བར་ལ་རྔུལ་ནག་བརྒྱབ་ཡོང་གིས།
  las khungs la slebs pa'i bar la de bar la rngul nag brgyab yong gis/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོ་་་ཙི་་་།
  'o tsi /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ང་ལ་ལུགས་སྲོལ་དེ་འདྲ་མེད་ད།
  nga la lugs srol de 'dra med da/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་་་འོང་་།
  'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨ་ནི་གཞུག་གུ་༼རྗེས་ལ་༽སྨན་ཁང་ལ་ཕྱིན་པས་ཨ་ནི་ན་ཚ་དེ་རེད་ཟག་༼ཟེར་གྱིས་༽
  a ni gzhug gu (rjes la )sman khang la phyin pas a ni na tsha de red zag (zer gyis )
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་་་་འོང་།
  'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨ་ནི་སྨན་ཁང་ལ་ཞིག་བསྡད་གག་བྱས་པ་རེད།
  a ni sman khang la zhig bsdad gag byas pa red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་ཡ། དེ་སྔོན་ལ་བསྡད་མྱོང་ཡོད་མ་རེད་པཱ།
  'ong ya/ de sngon la bsdad myong yod ma red pA/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་རེད།
  'ong red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྨན་ཁང་ལ་བསྡད་ཚར་པ་ད་ག་ངོ་ཚ་མཁན་རེ་ཞིག།
  sman khang la bsdad tshar pa da ga ngo tsha mkhan re zhig/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  ཧ་་་་ཧ་་་་ཧ་་་ཧ།
  ha ha ha ha/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  བསྡན་མཁན་ཡང་མ་འགྲོ་པ་རེ་ཞིག
  bsdan mkhan yang ma 'gro pa re zhig
 • རྡོ་རྗེ།
  རེད་ལ་ཐོབ་ཀྱག་གོ་ཀྱག་ལ་སྨན་ཁང་ལ་བཞུགས།
  red la thob kyag go kyag la sman khang la bzhugs/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་ཧ་གོ་གི་ཡོད་མ་རེད།
  da ha go gi yod ma red/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་རེད།
  'ong red/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་ནི་ཧྲུའུ་ཡད་བྱེད་དགོས་རེད་ཟག༼ཟེར་གྱི་འདུག༽
  a ni hru'u yad byed dgos red zag(zer gyi 'dug)
 • རྡོ་རྗེ།
  ཡ་གིར་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རས་༼རེད་དམ་༽སྨན་ཁབ་རེ་ཞིག་བརྒྱབ།
  ya gir ga re zer dgos ras (red dam )sman khab re zhig brgyab/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཡ་གིར་ཆུ་རེ་འདི་བཏགས་བྱས་བླུག་ཡོང་དུས་སྒང་ནས།
  ya gir chu re 'di btags byas blug yong dus sgang nas/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཅིག་སོ་སོ་ཞེད་སྣང་ཡང་སྐྱེས་ཡོང་མཁན་རེ་ཞིག།
  cig so so zhed snang yang skyes yong mkhan re zhig/
 • རྡོ་རྗེ།
  སེམས་སྐྱོ་མཁན་བཟོ་རོག་ཅིག།
  sems skyo mkhan bzo rog cig/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  ཧ་་་ཧ་་་ཧ།
  ha ha ha/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  གཅིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག།
  gcig byed kyi 'dug ga/
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་སྨན་ཁང་ལ་སླེབས་བཞག་ཨ་བསམས་བྱས་ཨས།
  da sman khang la slebs bzhag a bsams byas as/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་དངོས་གནས་ལོ་སླེབས་བཞག་ཨ་བསམས་བསམས་རེ་ཞིག
  da dngos gnas lo slebs bzhag a bsams bsams re zhig
 • ད་བཀའ་གནང་གནང་རང་རེད།
  da bka' gnang gnang rang red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འཕྲུལ་འཁོར་དང་མ་སོང་ན་རྩྭ་ཐེབས་བཞགས་བསམས་བསམས་རེ་ཞིག
  'phrul 'khor dang ma song na rtswa thebs bzhags bsams bsams re zhig
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨ་ནི་དེ་དུས་སྒང་ནས་ཨེ་འདྲས་གནས་ཚུལ་ཨེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སོང་།
  a ni de dus sgang nas e 'dras gnas tshul e 'dra zhig byung song /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ག་རེ་ཟེར་དགོས་རས༼རེད་དམ་༽་ང་སྨན་ཁང་ལ་བསྡད་པའི་སྒང་ལ།
  ga re zer dgos ras(red dam ) nga sman khang la bsdad pa'i sgang la/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  གཞན་ངའི་ན་ཚ་དེ་ལ་མངར་མོ་འགྲོ་ཡག་ཡོད་མ་རེད་པཱ།
  gzhan nga'i na tsha de la mngar mo 'gro yag yod ma red pA/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་་་་་རེད་རེད།
  'ong red red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ང་རང་ཚོ་སྨན་ཁང་དེ་བར་ལ་ཨེམ་ཆི་༼སྨན་པ་༽ཁ་ཤས་ཀྱིས།
  nga rang tsho sman khang de bar la em chi (sman pa )kha shas kyis/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  མཁྱོན་ནས་༼རྩ་བ་ནས་༽འདི་འགན་ཡག་པོ་མ་ཁྱེར་པ་བྱས།
  mkhyon nas (rtsa ba nas )'di 'gan yag po ma khyer pa byas/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་་་འོང་་་་།
  'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ངར་དེ་བླུགས་པ་རེད་ད་བུའུ་དོའོ་དངས་བླུགས་པ་རེད་ད།
  ngar de blugs pa red da bu'u do'o dngas blugs pa red da/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོ་ཙི་་་་་ཨ་ནི།
  'o tsi a ni/
 • རྡོ་རྗེ།
  གཞན་བླུགས་ཆོག་གི་མ་རེད་པ་འདི།
  gzhan blugs chog gi ma red pa 'di/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  བླུགས་ཆོག་གི་མ་རེད།
  blugs chog gi ma red/
 • རྡོ་རྗེ།
  དེ་རྦད་དེ་་་་་
  de rbad de
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་མངར་མོ་རེད་པཱ།
  de mngar mo red pA/
 • རྡོ་རྗེ།
  འདིས་རྦད་དེ་འདི་བྱས་པ་རེད་པ་ཨ་ནི།
  'dis rbad de 'di byas pa red pa a ni/
 • རེད་ལ།
  red la/
 • རྡོ་རྗེ།
  དེས་དུག་ལ་བཏང་གི་ཡོད་རེད་པཱ།
  des dug la btang gi yod red pA/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་དུས་སྒང་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཡོད་རེད།
  de dus sgang la bde skyid yod red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་་་་ཁོ་རང་ཚོའི་སྤྱིའི་ཡོའོ་ཀྲུང་ཤིང་ལ་འདི་འདུག་ག
  bde skyid kyi kho rang tsho'i spyi'i yo'o krung shing la 'di 'dug ga
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་འདུག་ག་དེ་དུས་སྒང་ལ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རས།
  de 'dug ga de dus sgang la ga re zer dgos ras/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་་་་དབྱི་ཏཱ་ལི་གི་ཨེམ་ཆི་ཨེ་འདྲ་༼དེ་འདྲ་༽འདུག
  'ong dbyi tA li gi em chi e 'dra (de 'dra )'dug
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་་་་།
  'ong /
 • གནོངས་སོ།
  gnongs so/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་ཚོས་བདེ་སྐྱིད་ངོ་ཤེས་ཀྱི་འདུག་ག།
  de tshos bde skyid ngo shes kyi 'dug ga/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་་་འོང་།
  'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་་་་་འོང་འདི་ཨེམ་ཆི་ཁྲིད་བྱས་ང་ཙར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་གག་སླེབས་སོང་།
  'ong phyi rgyal gyi 'ong 'di em chi khrid byas nga tsar brtag dpyad byed gag slebs song /
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་་་་འོང་།
  'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྤོབོ་སླེབས་པ་ད་ག་ལམ་སེང་ཧ་གོ་སོང་ང་།
  spobo slebs pa da ga lam seng ha go song nga /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཡ་གི་བུའུ་དོའོ་དངས་ཡིན་པ།
  ya gi bu'u do'o dngas yin pa/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་འོང་།
  'ong 'ong /
 • ཧ་ལས།
  ha las/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་གང་འདྲས་བྱས་པ་རས༼རེད༽།
  de gang 'dras byas pa ras(red)/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཁྱེད་རང་ཚོ་བུའུ་དོའོ་དངས་ཨེ་འདྲས་༼དེ་འདྲ་༽བླུགས་གང་འདྲས་་་་གང་འདྲས།
  khyed rang tsho bu'u do'o dangs e 'dras (de 'dra )blugs gang 'dras gang 'dras/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་དང་ཉོག་པིང་རེད་པ་ཟེར་སྐད་ཆ་བཤད་སོང་ཁོང་ཚོར།
  de dang nyog ping red pa zer skad cha bshad song khong tshor/
 • ཨ་ཙི།
  a tsi/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་་་འོང་།
  'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨ་ནི་གཞུག་གུ་༼རྗེས་ལ་༽དེ་ད་ཁོང་ཚོ་སྤྱད་པན་བྱེད་དགོས་རེད་པཱ།
  a ni gzhug gu (rjes la )de da khong tsho spyad pan byed dgos red pA/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  གཅིག་གཅིག་གིས་སྤྱད་་་་་་་་སྤྱད་དགོས་རེད་པཱ།
  gcig gcig gis spyad spyad dgos red pA/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་་་་རེད་རེད།
  'ong red red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་དུས་སྒང་ལ་འོང་་་འོང་དེས་གནས་ཚུལ་འདི་བྱུང་སོང་ང་།
  de dus sgang la 'ong 'ong des gnas tshul 'di byung song nga /
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  ཧ་་་་་་ལས།
  ha las/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མ་མངགས་པ་བྱས།
  gcig gis gcig la ma mngags pa byas/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་་་འོང་།
  'ong 'ong /
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  ཨ་ནི་ཨེམ་ཆི་གིས་ཧུ་ཧྲིར་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རས་༼རེད་དམ་༽ནད་གཡོག་གིས་ཕལ་ཆེར་དེ་རེད་བསམས་བྱས།
  a ni em chi gis hu hrir ga re zer dgos ras (red dam )nad g.yog gis phal cher de red bsams byas/
 • རྡོ་རྗེ།
  དེ་རེད་་་་་་
  de red
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེའི་ནང་ལ་སྨན་དེ་བརྒྱབ་ཡ་གིར་བཏང་བྱས་བཞག་རེད་་་་་
  de'i nang la sman de brgyab ya gir btang byas bzhag red
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་ལས་རེས་བྱེད་མཁན་གྱིས་སྐོར་་་་་
  da las res byed mkhan gyis skor
 • ངོ་སྤྲོད་ཡག་པོ་བྱས་ཡོད་མ་རེད།
  ngo sprod yag po byas yod ma red/
 • རྡོ་རྗེ།
  ངོ་སྤྲོད་ཡག་པོ་བྱས་ཡོད་མ་རེད།
  ngo sprod yag po byas yod ma red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་འདི་རེད་བཞག
  'ong 'di red bzhag
 • འོང་འདི་རེད། གཙོ་བོ་ངོ་སྤྲོད་ཡག་པོ་བྱས་ཙང་རེད།
  'ong 'di red/ gtso bo ngo sprod yag po byas tsang red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་གཙོ་བོ་ཁོ་སོ་སོའི་ལས་ཀར་འགན་མ་ཁྱེར་པ་རེད་པཱ།
  da gtso bo kho so so'i las kar 'gan ma khyer pa red pA/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་་་་་རེད་རེད་རེད།
  'ong red red red/
 • རྐང་རེ་འདེ་དེ་རེད།
  rkang re 'de de red/
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་ཧོལ་རྒྱུགས་ཡོད་རེད་དཱ།
  da hol rgyugs yod red dA/
 • རྡོ་རྗེ།
  ང་རང་ཚོའོ་དེ་བག་ལ་ཡར་་་་་་
  nga rang tsho'o de bag la yar
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  མ་རེད་ད།
  ma red da/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་དུས་སྒང་ལ་མིན་ད་དེ་འདྲས་ཉི་མ་གཉིས་ཙམ་བླུགས་པ་འདྲ།
  de dus sgang la min da de 'dras nyi ma gnyis tsam blugs pa 'dra/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཕལ་ཆེར་སྨན་འདི།
  phal cher sman 'di/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་པོ་ལོ།
  a po lo/
 • གནོངས་སོ།
  gnongs so/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་མི་ཁ་ཞེ་པོ་ཅིག་སྐམ་ཡོང་གིས་ཁྱད་ཚར་གང་འདྲས་ཡིན་ན།
  da mi kha zhe po cig skam yong gis khyad tshar gang 'dras yin na/
 • ཙོ་་་་ཙོ་་་ཙོ།
  tso tso tso/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་དངོས་གནས་བྱས་ན་མི་དེ་ཆུ་དེ་བླུགས་པའི་གཞུག་གུ་ལ་ན་ཚ་ཁོ་ཡངས་རུ་འགྲོ་དགོས་རེད་པཱ།
  da dngos gnas byas na mi de chu de blugs pa'i gzhug gu la na tsha kho yangs ru 'gro dgos red pA/
 • རྡོ་རྗེ།
  རེད་་་་་རེད་་་རེད།
  red red red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དྲག་རུ་འགྲོ་དགོས་རེད་པཱ།
  drag ru 'gro dgos red pA/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་མིན་འདི་བླུགས་པ་ད་ག་སྡུག་རུ་འགྲོ་མཁན་རེ་ཅིག
  da min 'di blugs pa da ga sdug ru 'gro mkhan re cig
 • རྡོ་རྗེ།
  སྡུག་རུ་འགྲོ་གི་རེད་འོང་།
  sdug ru 'gro gi red 'ong /
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་ད་ཡིན་དགོས་བྱུང་།
  'ong da yin dgos byung /
 • རྡོ་རྗེ།
  མངར་མོའི་རིགས་་་་་
  mngar mo'i rigs
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཁྱད་མཚར་གང་རེ་ཡིན་ན་བསམ་བྱུང་།
  khyad mtshar gang re yin na bsam byung /
 • རྡོ་རྗེ།
  ཤན་༼ཤན་མ་གཏོགས་༽དེ་དགོས་ཡག་ཙར་ནས་ཡོད་མ་རེད།
  shan (shan ma gtogs )de dgos yag tsar nas yod ma red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་།
  'ong /
 • རྡོ་རྗེ།
  འདི་བླུགས་པ་ཡིན་ན་མི་སྡུར་རུ་འགྲོ་གི་རེད་མ་གཏོགས་དྲག་རུ་འགྲོ་ཡག་ཁྱོན་ནས་་ཡོད་མ་རེད།
  'di blugs pa yin na mi sdur ru 'gro gi red ma gtogs drag ru 'gro yag khyon nas yod ma red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོ་༼འོང་༽ད་གཞུག་གུར་གནས་ཚུལ་འདི་ཧ་གོ་པ་རེད་པཱ།
  'o ('ong )da gzhug gur gnas tshul 'di ha go pa red pA/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་ནས་སྨན་འདི་བརྗེ་པོ་བརྒྱབ་པ་རེད།
  de nas sman 'di brje po brgyab pa red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  བརྗེ་པོ་བརྒྱབ་དུས་སང་ཉིན་བྱས་གནང་ཉིན་ཁར་གཟུགས་པོ་ཡང་བསིལ་བསིལ་ཆགས་སོང་།
  brje po brgyab dus sang nyin byas gnang nyin khar gzugs po yang bsil bsil chags song /
 • རྡོ་རྗེ།
  འ་ཙི་་་འ་ཙི།
  'a tsi 'a tsi/
 • རྡོ་རྗེ།
  བྱས་ཙང་གཙོ་བོ་འདི་རེད།
  byas tsang gtso bo 'di red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་བླུགས་པ་ད་ག་ལམ་སེང་གཅིན་པ་བཏང་གག་འགྲོ་དགོས་འདུག་ག
  de blugs pa da ga lam seng gcin pa btang gag 'gro dgos 'dug ga
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  གཞན་དེ་སྔན་ལ་༼སྔོན་ལ་༽ང་གཅིན་པ་བཏང་དུས་སྒང་ནས་སྡོན་ཐག་ཨེ་འདྲས་གསུམ་གཉིས་གསུམ་རེད།
  gzhan de sngan la (sngon la )nga gcin pa btang dus sgang nas sdon thag e 'dras gsum gnyis gsum red/
 • གནོངས་སོ།
  gnongs so/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  གཞུག་གུར་སྨན་ཁང་ལ་བསྡད་ནས་མིའི་དྲག་རུ་འགྲོ་ཡག་ཕར་བཞག
  gzhug gur sman khang la bsdad nas mi'i drag ru 'gro yag phar bzhag
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྡུག་རུ་ཕྱིན་བྱས་མིའི་སྡོམ་རྟགས་བཞི་དེ་བར་ལ་་་་་།
  sdug ru phyin byas mi'i sdom rtags bzhi de bar la /
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་་་་ཡག་ཅོ་ཨ།
  'ong yag co a/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྡོམ་རྟགས་ལ་སི་ཧཱ་ཅ་ཧཱ་ལབ་ཀྱི་འདུག་ག།
  sdom rtags la si hA ca hA lab kyi 'dug ga/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྡོན་རྟགས་བཞི།
  sdon rtags bzhi/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་་་་འོང་།
  'ong 'ong /
 • གནོངས་སོ།
  gnongs so/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་འདི་ལབ་ཀྱིས་འདི་ལབ་དུས་སྒང་ནས་ལྗིད་པོ་ཞེ་དྲག་རེད།
  'ong 'di lab kyis 'di lab dus sgang nas ljid po zhe drag red/
 • འོང་་་་་ལས།
  'ong las/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨེམ་ཆི་ཁོ་རང་ཚོས་ཁྱད་ཚར་གང་འདྲས་ཡིན་ན།
  em chi kho rang tshos khyad tshar gang 'dras yin na/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་གཙོ་བོ་ཁོ་ནད་གཡོག་དང་ཨེམ་ཆི་༼སྨན་པ་༽ལོག་དགར་རེད་པཱ།
  da gtso bo kho nad g.yog dang em chi (sman pa )log dgar red pA/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་རེད་་་་འོང་རེད།
  'ong red 'ong red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨེམ་ཆི་ཨེམ་ཆི་ལྟ་མཁན་བྱས།
  em chi em chi lta mkhan byas/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ནད་གཡོག་ནད་གཡོག་སྨན་བླུག་མཁན་བྱས།
  nad g.yog nad g.yog sman blug mkhan byas/
 • འོར་རེད་་་་རེད།
  'or red red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨེམ་ཆིས་སྨན་འདི་བླུག་དགོས་རེད་ཟེར་ནད་གཡོག་འདུག་ཟེར་སྤྲད།
  em chis sman 'di blug dgos red zer nad g.yog 'dug zer sprad/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཧུ་ཧྲེ་ལ་སྤྲད།
  hu hre la sprad/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཧུ་ཧྲེ་གིས་སྨན་ཁོ་དེ་བྱས།
  hu hre gis sman kho de byas/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་འདུག་ཟེར་གནས་ཚུལ་ཨེ་འདྲས་༼དེ་འདྲ་༽ཤིག་བྱུང་པ་རེད།
  'ong 'dug zer gnas tshul e 'dras (de 'dra )shig byung pa red/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་་་་ལས། ད་དེ་ནས།
  'ong las/ da de nas/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་ནས་སྨན་ཁོ་ཅིག་༼ཞིག་༽བརྗེས་བླུགས་ཡག་ཁོ་ཅིག་༼ཞིག་༽བརྗེས་པ་རེད་པཱ།
  de nas sman kho cig (zhig )brjes blugs yag kho cig (zhig )brjes pa red pA/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ལམ་སེང་དྲག་རུ་ཕྱིན་སོང་།
  lam seng drag ru phyin song /
 • རྡོ་རྗེ།
  འོ་ཙི།
  'o tsi/
 • འོང་་་་སྟབས་ཡག
  'ong stabs yag
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་༼ཨ་ནི་༽ག་ཚད་ཙ་༼ག་ཚོད་ཙམ་༽བཞུགས་པཱ།
  a (a ni )ga tshad tsa (ga tshod tsam )bzhugs pA/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཉི་མ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙ་༼ཙམ་༽
  nyi ma nyi shu lhag tsa (tsam )
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཟླ་བ་གཅིག་མན་༼མིན་༽ཙ་༼ཙམ་༽བསྡད་པ་ཡིན། ཟླ་བ་གཅིག་མན་༼མིན་༽ཙ་༼ཙམ་༽གཅིག།
  zla ba gcig man (min )tsa (tsam )bsdad pa yin/_zla ba gcig man (min )tsa (tsam )gcig/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་་་་འོང་།
  a 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨ་ནི་གཞུག་གུ་༼རྗེས་ལ་༽དེ་བར་ལ་དོན་ཡོང་དུས་དཀར་པོ་དང་རྒྱགས་པ་རེ་ཞིག་ཆགས་བཞག།
  a ni gzhug gu (rjes la )de bar la don yong dus dkar po dang rgyags pa re zhig chags bzhag/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཧ་་་་ཧ་་་ཧ་་་ཧ།
  ha ha ha ha/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨོ་ཙམ་རེད་ཞེ་དྲག་༼མང་པོ་༽རང་བཞུགས་དགོས་བྱས་ཡོད་མ་རེད།
  o tsam red zhe drag (mang po )rang bzhugs dgos byas yod ma red/
 • ཞེ་དྲག་༼མང་པོ་༽རང་བཞུགས་དགོས་བྱས་ཡོད་མ་རེད།
  zhe drag (mang po )rang bzhugs dgos byas yod ma red/
 • རྡོ་རྗེ།
  དེ་ནས་འདི་སྨན་དེ་གཅིག་གོ་དེ་ག་རེ་ཟག་༼ཟེར་༽དེ་མངར་མོ་་་་
  de nas 'di sman de gcig go de ga re zag (zer )de mngar mo
 • བུའུ་དོའོ་ཐང་ཟེར་ག་རེ་ཟེར།
  bu'u do'o thang zer ga re zer/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་དེ་མངར་མོ་དེ་བླུག་ཡག་དེ་རྒྱུན་རིང་པོ་བླུག་ན་ཕལ་ཆེར་
  'ong de mngar mo de blug yag de rgyun ring po blug na phal cher
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་གས་ཚད་ཀྱི་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད།
  da gas tshad kyi yod rgyu ma red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  རེད་ད་རེད་ད།
  red da red da/
 • རྡོ་རྗེ།
  རེད་པ་ཡང་།
  red pa yang /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་ཡོད་པ་སྔན་མ་༼སྔོན་མ་༽ང་ཚོ་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་འདི།
  de yod pa sngan ma (sngon ma )nga tsho ga re zer dgos red 'di/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདི་ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁྲིམས།
  rgyang bsgrags las khungs kyi 'di thub bstan tshul khrims/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཐུབ་བསྟན་ཚུལ་ཁྲིམས།
  thub bstan tshul khrims/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་། ཡོད་པ་་་་་ཡོད་པ།
  'ong / yod pa yod pa/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་་་་་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཟེར་ཡག་ཅིག་ཡོད་པཱ།
  'ong thub bstan lags zer yag cig yod pA/
 • འོང་ཡོད་ཡོད།
  'ong yod yod/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་་་མི་གཟུགས་པོ་རིང་པོ་སྟེར་བཟོ་ཚ་པོ་རེ་ཞིག
  'ong mi gzugs po ring po ster bzo tsha po re zhig
 • རེད་་་་རེད།
  red red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྤོ་བོ་ཨེ་འདྲས་༼དེ་འདྲ་༽བྱས་པ་རེད།
  spo bo e 'dras (de 'dra )byas pa red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྔན་ལ་༼སྔོན་ལ་༽སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་བསྡད་འདུག་ག།
  sngan la (sngon la )sman rtsis khang la bsdad 'dug ga/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་བསྡད་དུས་སྒང་ནས་ན་ཚ་ཁོ་རྩད་གཅིག་ཡའི་མ་ཆོད་པ་བྱས།
  sman rtsis khang la bsdad dus sgang nas na tsha kho rtsad gcig ya'i ma chod pa byas/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྤོ་བོ་སྔན་ལ་༼སྔོན་ལ་༽འདུག་ཟེར་ཕྱིན་པ་རེད་ཟག༼ཟེར་གྱི་འདུག༽
  spo bo sngan la (sngon la )'dug zer phyin pa red zag(zer gyi 'dug)
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  མི་སོ་སོ་ཡ་གིར་ཅིག་༼ཞིག༽ཟ་ཆས་དེ་གྱས་༼དེ་ཚོ་༽འགྱོན་ཅིག་ཁྱེར་ཕྱིན་པ་འདྲ་འདུག་ག།
  mi so so ya gir cig (zhig)za chas de gyas (de tsho )'gyon cig khyer phyin pa 'dra 'dug ga/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  ཨ་་་ལས།
  a las/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  གཞུག་གུར་སྨན་ཁང་ལ་ཡ་གིར་སླེབས།
  gzhug gur sman khang la ya gir slebs/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་མི་ན་ཚ་ཁོ་ཡིན་པ་རྩད་མ་ཆོད་པ་བྱས།
  sman rtsis khang nas mi na tsha kho yin pa rtsad ma chod pa byas/
 • འོ་་་ཡ།
  'o ya/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྨན་གཞན་དག་སྤྲད་གིན་བསྡད།
  sman gzhan dag sprad gin bsdad/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོ་ཙི་ལ།
  'o tsi la/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨ་ནི་བྱས་བུའུ་དོའོ་ཐང་བུའུ་དོའོ་ཐང་རང་བླུག་གིན་བསྡད།
  a ni byas bu'u do'o thang bu'u do'o thang rang blug gin bsdad/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་་་་ཡག་ཅོ་ཨ།
  'ong yag co a/
 • རྡོ་རྗེ།
  སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ཨ་ནི་དེ་ང་རང་ཚོའི་འདི།
  sman rtsis khang nas a ni de nga rang tsho'i 'di/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨེ་་་་་ད་ལྟའི་དེ་ན་ཚ་དེ་ལ་ག་རེ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན་བོད་་་་་བོད་ཡིག།
  e da lta'i de na tsha de la ga re ga re zer gyi yod na bod bod yig/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཅི་ནི་་་་་ཅི་ནིའི་ན་ཚ་ཟེར་གྱིས།
  ci ni ci ni'i na tsha zer gyis/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཅི་ནི་ན་ཚ་ལ།
  ci ni na tsha la/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་།
  'ong /
 • འོང་་་་་མངར་སྐྱུར་གྱི་ན་ཚ་ཟེར་གྱི་འདུག་ག།
  'ong mngar skyur gyi na tsha zer gyi 'dug ga/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  མངར་སྐྱུར་གྱི་ན་ཚ་ཡང་ཟེར་གྱིས།
  mngar skyur gyi na tsha yang zer gyis/
 • རྡོ་རྗེ།
  མངར་སྐྱུར་གྱི་ན་ཚ།
  mngar skyur gyi na tsha/
 • དགོང་དག་གི་དེའི།
  dgong dag gi de'i/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱི།
  dbyangs skyid kyi/
 • ཏན་ཧྲེ་ནང་ལོགས་ཀྱི་བརྡ་ཁྱབ་ཀྱི་དེའི་ནང་ལོགས་ལ་དེ་བཤད་ཀྱི་འདུག་ག།
  tan hre nang logs kyi brda khyab kyi de'i nang logs la de bshad kyi 'dug ga/
 • སྨན་གྱི་མིང་རེ་པོ་དེ་གྱད་ཉན་དུས་ཙམ་པར།
  sman gyi ming re po de gyad nyan dus tsam par/
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་དེང་སང་་་་
  da deng sang
 • ་་་་མངར་སྐྱུར་གྱི་ན་ཚ་ཟེར་བྱས།
  mngar skyur gyi na tsha zer byas/
 • རྡོ་རྗེ།
  དེ་དངོས་གསལ་དོད་པོ་རེད།
  de dngos gsal dod po red/
 • རྡོ་རྗེ།
  ང་ཚོ་སྔན་མར་༼སྔོན་མར་༽གྱི་དེ་་་དེ་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་དེ་ནང་ལ་སྨན་གཞུང་ནང་ལོགས་ལ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེའི་མིང་་རེ་ཅིག་ཁོ་ཐ་སྙད་རྟགས་ཚུལ་རེ་ཅིག་ག་རེ་ཡོད་ན།
  nga tsho sngan mar (sngon mar )gyi de de sman rtsis khang gi de nang la sman gzhung nang logs la de 'dras kyi de'i ming re cig kho tha snyad rtags tshul re cig ga re yod na/
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་ང་ཚོས་ཞེ་དྲག་ན་མྱོང་མེད་ཙང་ཞེ་དྲག་ཧ་ཟེར་གོ་གི་མི་འདུག་ག།
  da nga tshos zhe drag na myong med tsang zhe drag ha zer go gi mi 'dug ga/
 • འོང་་་་རེད་རེད།
  'ong red red/
 • རྡོ་རྗེ།
  སྐད་ཆ་འདྲི་ས་ཟེར་ཞེ་དྲག་ཡོད་མ་རེད་པཱ།
  skad cha 'dri sa zer zhe drag yod ma red pA/
 • འོང་རེད།
  'ong red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྔན་༼སྔོན་༽མ་གོ་མྱོང་ཡོད་མ་རེད་ད།
  sngan (sngon )ma go myong yod ma red da/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཡོའོ་༼ཡོད་༽མ་རེད། ང་ནི་གོ་མྱོང་མེད།
  yo'o (yod )ma red/ nga ni go myong med/
 • གོ་མྱོང་རེད།
  go myong red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  མ་རེད། ན་ཚ་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་འདྲ། དེ་དུས་སྒང་ནས།
  ma red/ na tsha nyung nyung yin pa 'dra/ de dus sgang nas/
 • རྡོ་རྗེ།
  རེད། ཡིན་པ་འདྲ།
  red/ yin pa 'dra/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཁོ་སྤགས་དང་འདི་ཟ་གི་བསྡད་པ་རེད་པ་ཤ་སྐམ་པོ།
  kho spags dang 'di za gi bsdad pa red pa sha skam po/
 • རྡོ་རྗེ།
  ལྷག་པར་དུ་བོད་རིགས་ལ་དེ་མྱུང་མྱུང་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་ག
  lhag par du bod rigs la de myung myung red zer gyi 'dug ga
 • ཉུང་ཉུང་།
  nyung nyung /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འབྲོག་པའི་ས་ཁུལ་ལ་གཅིག་ཡའི་༼ཀྱང་༽ཡོད་མ་རེད།
  'brog pa'i sa khul la gcig ya'i (kyang )yod ma red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འབྲོག་ཁུལ་ལ་གཅིག་ཡའི་ཡོད་མ་རེད་ཟག༼ཟེར་གྱི་འདུག༽
  'brog khul la gcig ya'i yod ma red zag(zer gyi 'dug)
 • ཡོད་གྱི་་མ་རེད་འདི།
  yod gyi ma red 'di/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨོའོ་་་་ཡིན་གྱི་རེད།
  o'o yin gyi red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཞིང་ཁུལ་ལ་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཟག༼ཟེར་གྱི་འདུག༽ཞེ་དྲག།
  zhing khul la yang yod ma red zag(zer gyi 'dug)zhe drag/
 • རེད་ལ།
  red la/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཁོ་རྩམ་པ་ཁོ་ར་ཟ་གི་བསྡད་པ་རེད་པཱ།
  kho rtsam pa kho ra za gi bsdad pa red pA/
 • རྡོ་རྗེ།
  རེད་རེད།
  red red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་འདིས།
  'ong 'dis/
 • ཨ་ནི་ཚག་ཤ་ལུག་ཤ།
  a ni tshag sha lug sha/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་། ལུག་ཤ་བཟས་པ་རེད་པཱ།
  'ong / lug sha bzas pa red pA/
 • རྡོ་རྗེ།
  བྱས་ཙང་རྩམ་པ་གཅིག་པོ་ཡིན་ནའི་ཁྱད་ཆོས།
  byas tsang rtsam pa gcig po yin na'i khyad chos/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ལྷག་པར་དུ་དེ་བཟས་པ་རེད་པཱ།
  lhag par du de bzas pa red pA/
 • རེད།
  red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེས་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད་ཟག༼ཟེར་གྱི་འདུག༽ང་རང་ཚོའི་ཤ་ག་རེ་ཟག་༼ཟེར་གྱི་འདུག༽དེ་ཤ་བཙབ་བྱས་ཟ་ཡག་དེ་ག་རེ་ཟག༼ཟེར་གྱི་འདུག༽
  des phan gyi yod red zag(zer gyi 'dug)nga rang tsho'i sha ga re zag (zer gyi 'dug)de sha btsab byas za yag de ga re zag(zer gyi 'dug)
 • རྡོ་རྗེ།
  ཤ་ཆེན།
  sha chen/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཤ་ཆེན་་་འོང་དེས་ཞེ་པོ་ཅིག་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད་ཟག
  sha chen 'ong des zhe po cig phan gyi yod red zag
 • རྡོ་རྗེ།
  ཤ་ཆེན། འོང་འོང་།
  sha chen/ 'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ང་ནི་ཤ་ཆེན་ལ་སྐྱུག་མེར་ལངས་ཀྱིས།
  nga ni sha chen la skyug mer langs kyis/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འདི་གཅིག་ཡའི་༼གཅིག་ཀྱང་༽ཟ་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག།
  'di gcig ya'i (gcig kyang )za thub kyi mi 'dug/
 • རྡོ་རྗེ།
  རེད་རེད།
  red red/
 • སྟོན་ཁ་ཤ་ཆེན་མཆོད་ན་ཡག་པོ་རེ་ཞིག་ཡོའོ་༼ཡོད༽་རེད།
  ston kha sha chen mchod na yag po re zhig yo'o (yod) red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  གནོངས།
  gnongs/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་རེད།
  'ong red/
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་པཱ་ལགས་སྐུ་གཟུགས་གང་འདྲས་༼གང་འདྲ་༽འདུག།
  da pA lags sku gzugs gang 'dras (gang 'dra )'dug/
 • ད་ང་ད་སྣང་དག་རང་མེད་ད།
  da nga da snang dag rang med da/
 • རྡོ་རྗེ།
  གནོངས་ལ།
  gnongs la/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྐུ་གཟུགས་སྣང་དག་ཡོད་མ་རེད།
  sku gzugs snang dag yod ma red/
 • ད་ད་ལྟ་ཡང་སྨན་ཁང་ལ་འགྲོ་མྱོང་མེད།
  da da lta yang sman khang la 'gro myong med/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་་་་་།
  a /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཧ་་ཧ་་་ཧ།
  ha ha ha/
 • ད་གཙོ་བོ་རེ་དེ་་་་
  da gtso bo re de
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་པཱ་ལགས་ད་གཅིག་ཡའི་༼གཅིག་ཀྱང་༽གཞུག་མྱོང་མེད།
  da pA lags da gcig ya'i (gcig kyang )gzhug myong med/
 • རྡོ་རྗེ།
  ངས་ཡང་༼ཀྱང་༽ཧ་གོ་གི་ཡོད།
  ngas yang (kyang )ha go gi yod/
 • ད་ཡིན་ནའི་ཁོ་ལོ་རེ་འདི་ཡར་སླེབས་དུས་ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་གིས་གསུངས་སོང་།
  da yin na'i kho lo re 'di yar slebs dus da lta khyed rang gis gsungs song /
 • པས་མོ་༼པུས་མོ་༽དེ་གཉིས་ཏིག་ཙ་༼ཏོག་ཙམ་༽ན་གི་འདུག་ག།
  pas mo (pus mo )de gnyis tig tsa (tog tsam )na gi 'dug ga/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་་་་རེད་རེད། ད་དེ་འོང་་་
  'ong red red/ da de 'ong
 • ད་དེ་རྒད་ནད་རང་རེད་བསམ་གྱིས།
  da de rgad nad rang red bsam gyis/
 • རྡོ་རྗེ།
  རེད་རེད།
  red red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  རྒད་ནད་རེད། རྒད་ནད་རེད།
  rgad nad red/ rgad nad red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ལྕིག་ཤིང་ཁོ་རྫོགས་འགྲོ་གི་ཡོའོ་༼ཡོད་རེད།
  lcig shing kho rdzogs 'gro gi yo'o (yod red/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཞེ་དྲག་༼མང་པོ་༽སྙུང་གི་ཨ་ཡོད།
  zhe drag (mang po )snyung gi a yod/
 • ཞེ་དྲག་༼མང་པོ་༽རང་ན་གི་མི་འདུག།
  zhe drag (mang po )rang na gi mi 'dug/
 • ཨོའོ་ཙད༼ཨོའོ་ཙམ༽།
  o'o tsad(o'o tsam)/
 • རྡོ་རྗེ།
  གནོངས་སོ།
  gnongs so/
 • ད་ཏིག་ཙ་༼ཏོག་ཙམ་༽མང་དྲག་ཞིང་ན་་་ན་གི་འདུག་ག་ཡང་།
  da tig tsa (tog tsam )mang drag zhing na na gi 'dug ga yang /
 • ད་འཚམ་པོ་རེ་ཞིག་ཡིན་ན་སོ་སོའི།
  da 'tsham po re zhig yin na so so'i/
 • རྡོ་རྗེ།
  ལ་རེད་རེད།
  la red red/
 • ཁ།
  འཐུང་ཚོད་པགས་ཚོད་རེ་ཅིག་བྱས་ཞིང་ཨ་ནི་ཏག་ཏག་རེད་བཞག།
  'thung tshod pags tshod re cig byas zhing a ni tag tag red bzhag/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཞབས་སྐོར་ལ་ཡང་སེ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ།
  zhabs skor la yang se phebs kyi yod red pA/
 • རྡོ་རྗེ།
  སྣང་དག་ཡོད་མ་རེད།
  snang dag yod ma red/
 • རྡོ་རྗེ།
  དེར་ཡར་འགུལ་སྐྱོད་ཡང་སེ་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་གྱཻས།
  der yar 'gul skyod yang se byed dgos red zer gyais/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་། ད་ལྟ་དེ་ཡོད་པཱ་ཐུབ་བསྟན་ལགས།
  'ong / da lta de yod pA thub bstan lags/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  བྱས་ཙང་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་བཞུགས།
  byas tsang sman rtsis khang la bzhugs/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་ན་ཚ་དེ་ཡིན་མེད་ཧ་མ་གོ་པ་བྱས།
  sman rtsis khang nas na tsha de yin med ha ma go pa byas/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  བུའུ་དོའོ་ཐང་རྟག་པར་བླུགས་ཀྱི་བསྡད།
  bu'u do'o thang rtag par blugs kyi bsdad/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  གཞུག་གུར་༼རྗེས་ལ་༽སྤོའོ་སྨན་ཁང་ནས་མར་འདོན་གྱི་ཡིན་ཟེར་ལབ་པ་རེད་ཟག༼ཟེར་གྱི་འདུག༽
  gzhug gur (rjes la )spo'o sman khang nas mar 'don gyi yin zer lab pa red zag(zer gyi 'dug)
 • རྡོ་རྗེ།
  འོ་་་་ཙི།
  'o tsi/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་ནས་མར་འདོན་ན་མ་གཏོགས་ཡོང་ང་མི་འདུག་ཟེར།
  de nas mar 'don na ma gtogs yong nga mi 'dug zer/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོ་ཙི་་་་འོ་ཙི།
  'o tsi 'o tsi/
 • འོང་།
  'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  གཞུག་གུར་སྨན་རྩིས་་་འདོན་ཡོང་དུས།
  gzhug gur sman rtsis 'don yong dus/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཀྲུའུ་ཡོན་པུའུ་ནས་མར་འདོན་ཡོང་དུས་ཙམ་སྒང་ལ་མི་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱོར་བྱས་ཡོང་རྒྱུ་རེད་ཟག༼ཟེར་གྱི་འདུག༽
  kru'u yon pu'u nas mar 'don yong dus tsam sgang la mi gnyis kyis skyor byas yong rgyu red zag(zer gyi 'dug)
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོ་་་་ཙི།
  'o tsi/
 • རྡོ་རྗེ།
  སྨན་ཁང་ལ་ཡར་འགྲོ་དུས།
  sman khang la yar 'gro dus/
 • ཁ་ཐུག་ལ་ཕྱིན།
  kha thug la phyin/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཁ་ཐུག་ལ་ཕྱིན།
  kha thug la phyin/
 • འོང་།
  'ong /
 • རྡོ་རྗེ།
  མར་ཡོང་དུས་སྐྱོར་བྱས་ཡོང་། ད་ད་ག་རེད་པོ།
  mar yong dus skyor byas yong / da da ga red po/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་དེ་ཤག་བྱས་ཙང་ན་ཚ་གཙད་མ་ཆོད་ན་སྐྱོན་དེ་ཡོད་རེད།
  da de shag byas tsang na tsha gtsad ma chod na skyon de yod red/
 • འོང་ད་དེ་རེད།
  'ong da de red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  གཞུག་གུར་ལམ་སང་༼ལམ་སེང་༽ཚུར་ཡོང་བྱས།
  gzhug gur lam sang (lam seng )tshur yong byas/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྤོ་བོ་མི་དམངས་སྨན་ཁང་ལ་ཕྱིན་འདུག་ག།
  spo bo mi dmangs sman khang la phyin 'dug ga/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་།
  'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  མི་དམངས་སྨན་ཁང་ནས་ལམ་སང་༼ལམ་སེང་༽ཞོལ་ཐང་ཧོའོ་་་
  mi dmangs sman khang nas lam sang (lam seng )zhol thang ho'o
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ལམ་སེང་ཞོལ་ཐང་དེ་བྱས་བྱས།
  lam seng zhol thang de byas byas/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོ་་་འོ།
  'o 'o/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཧ་གོ་འདུག་ག་ན་ཚ་དེ་ཡིན་པ།
  ha go 'dug ga na tsha de yin pa/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་་་འོང་་་་་ཙ་་་་་་་ཙ།
  'ong 'ong tsa tsa/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨ་་་ལམ་སང་༼ལམ་སེང་༽ཁབ་བརྒྱབ་དེ་བྱས་བྱས།
  a lam sang (lam seng )khab brgyab de byas byas/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་བསྡད།
  zla ba gcig tsam bsdad/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨ་ནི་ལམ་སང་༼ལམ་སེང་༽བསིལ་བསང་བསང་ལ་ཕྱིན་སོང་ཟག༼ཟེར་གྱི་འདུག༽
  a ni lam sang (lam seng )bsil bsang bsang la phyin song zag(zer gyi 'dug)
 • འོང་་་་་སྟབས་ཡག་པ་རེད།
  'ong stabs yag pa red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་ཤག་༼དེང་སང་༽མ་གཞི་ན་ཚ་ད་ག་འདུག།
  de shag (deng sang )ma gzhi na tsha da ga 'dug/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འདུག་དའི་༼ཡིན་ནའང་༽ལས་ད་ཞེ་དྲག་༼མང་པོ་༽དྲག་རུ་ཕྱིན་བཞག
  'dug da'i (yin na'ang )las da zhe drag (mang po )drag ru phyin bzhag
 • ལོག་་་ལོག
  log log
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་་་་་ན་ཚ་དེ་འདྲས་ད།
  da na tsha de 'dras da/
 • རྡོ་རྗེ།
  ན་ཚ་འདི་འོ་ན་ད་ལྟ་བོད་ལ་ཏིག་ཙ་༼ཏོག་ཙམ་༽ཡག་ག།
  na tsha 'di 'o na da lta bod la tig tsa (tog tsam )yag ga/
 • རྡོ་རྗེ།
  རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིན་ཞིང་ཏིག་ཙ་༼ཏོག་ཙམ་༽སྡུག་ག་དུ་དུང་།
  rgya nag la phyin zhing tig tsa (tog tsam )sdug ga du dung /
 • རྡོ་རྗེ།
  ཧ་ལས།
  ha las/
 • རྡོ་རྗེ།
  ས་ཆ་དམའ་རེ་ཅིག་གིས་་་་་
  sa cha dma' re cig gis
 • རྡོ་རྗེ།
  རྒྱ་ནག་ལ་མ་རེད་ད་དེ་གཅིག་འདུག་ག།
  rgya nag la ma red da de gcig 'dug ga/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཚལ་དང་གང་ག་ཟ་ཁང་ད་ཟ་ཁང་ནང་ལ་ཁ་ལག་ཟ་གག་༼གར་༽འགྲོ་དགོས་རེད་པཱ།
  tshal dang gang ga za khang da za khang nang la kha lag za gag (gar )'gro dgos red pA/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་རེད།
  'ong red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཚལ་ནང་ལ་གང་ག་དེ་བླུགས་ཀྱི་འདུག་ག།
  tshal nang la gang ga de blugs kyi 'dug ga/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཅི་ནི་བླུགས་བྱས་རྔོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ག།
  ci ni blugs byas rngos dgos kyi 'dug ga/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཁོང་ཚོ་་་་དེའི་མདོག་སྟོན་ཡག་གི་དོན་དག་ལ།
  khong tsho de'i mdog ston yag gi don dag la/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་རེད།
  'ong red/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་དེས་ཚལ་ག་རེ་བཟས་ནའི་ད་ག་རེད་བཞག།
  'ong des tshal ga re bzas na'i da ga red bzhag/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་ལད། འོང་་་་འོང་།
  a lad/ 'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་ཁྱོན་ནི་་་་་་་མངར་མོ།
  da khyon ni mngar mo/
 • ད་བྱས་ན་འདི་ཁ་རླུང་འདང་མི་འདང་གི་གནས་ཚུལ་ག་གའི་ཡང་མ་རེད་པཱ།
  da byas na 'di kha rlung 'dang mi 'dang gi gnas tshul ga ga'i yang ma red pA/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཁ་རླུང་གིས་སྐྱོན་ག་གའི་ཡང་མ་རེད།
  kha rlung gis skyon ga ga'i yang ma red/
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་ཁ་ལག་རང་གིས་་་་་
  da kha lag rang gis
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་ལྟ་ལྷག་པར་དུ་ཕག་ཤ་བཟས་པ་རེད་པ་ན་ཚ་དེ་ལས་མང་བ་ད།
  da lta lhag par du phag sha bzas pa red pa na tsha de las mang ba da/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  ཨོའོ་་་་་།
  o'o /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ངའི་ད་ག་བྱེད་ཀྱིས།
  nga'i da ga byed kyis/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཕག་ཤ་དེ་མང་པོ་བཟས་པ་རེད་པཱ།
  phag sha de mang po bzas pa red pA/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ལམ་སང་༼ལམ་སེང་༽ཁྲག་འདི།
  lam sang (lam seng )khrag 'di/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་ག་རེ་ཟག་མངར་མོ་དེ་མཐོ་རུ་འགྲོ་གིས།
  'ong ga re zag mngar mo de mtho ru 'gro gis/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  ཨོའོ་་་་འོང་་་འོང་།
  o'o 'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་། དེ་སྐྱོན་འདུག
  'ong / de skyon 'dug
 • རྡོ་རྗེ།
  བྱས་ན་ཚག་ཤ་རང་རེད།
  byas na tshag sha rang red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཚག་ཤ། ལུག་ཤ་ཡག་པོ་མི་འདུག།
  tshag sha/ lug sha yag po mi 'dug/
 • རྡོ་རྗེ།
  མང་པོ་་་་་
  mang po
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཚག་ཤ་རང་རེད་བཞག
  tshag sha rang red bzhag
 • རྡོ་རྗེ།
  འོངད་འདི
  'ongd 'di
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ལུག་ཤ་ཡང་དྲོད་ཆེན་པོ་འདུག་ག་དྲོད།
  lug sha yang drod chen po 'dug ga drod/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་་་འོང་།
  'ong 'ong /
 • རྡོ་རྗེ།
  ཤན་༼ཤན་མ་གཏོགས༽ཡང་ང་ཚོས་མགོ་ཚོད་ལ་མ་ཚོད་ལ་ཕག་ཤ་དེ་ཟ་གག་བྱེད་ཀྱི་རེད་ད།
  shan (shan ma gtogs)yang nga tshos mgo tshod la ma tshod la phag sha de za gag byed kyi red da/
 • རྡོ་རྗེ།
  མང་པོ་ཟ་གི་རེད་ད་ཡང་།
  mang po za gi red da yang /
 • བྱས་ཙང་ང་ཚོའི་པུ་གུ་དེ་ཚོས་རྦད་དེ་ཡང་ཕག་ཤ་དགའ་བ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག།
  byas tsang nga tsho'i pu gu de tshos rbad de yang phag sha dga' ba byed kyi 'dug ga/
 • ཕྱི་རྟེན་གྱི་པུ་གུ་དེ་ཚོས།
  phyi rten gyi pu gu de tshos/
 • རྡོ་རྗེ།
  བྱས་ཙང་མགོ་ཚོད་ལ་མ་ཚོད་ལ་བཟས།
  byas tsang mgo tshod la ma tshod la bzas/
 • རྡོ་རྗེ།
  བཟས་ཚར་དུས་སྒང་ནས།
  bzas tshar dus sgang nas/
 • རྡོ་རྗེ།
  ན་ཚ་སླེབས་ཚར་དུས་སྒང་ནས་ཕྱི་དྲག་པ་རེད་པཱ།
  na tsha slebs tshar dus sgang nas phyi drag pa red pA/
 • ཕྱི་དྲག་པ་རེད།
  phyi drag pa red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ང་ན་ཚ་སླེབས་ཡག་ཨེ་འདྲས་བྱས་པ་རེད།
  nga na tsha slebs yag e 'dras byas pa red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྔན་མར་༼སྔོན་མ་ལ་༽ཧོའོ་ཅུས་དོན་ལ་བསྡད་དུས་སྒང་ནས།
  sngan mar (sngon ma la )ho'o cus don la bsdad dus sgang nas/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དགོང་དག་ཏན་ཧྲེ་བལྟས་བསྡད།
  dgong dag tan hre bltas bsdad/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་ཐ་མག་བཅད་པ་རེད་པཱ།
  da tha mag bcad pa red pA/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་རེད།
  'ong red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཐ་མག་བཅད་ཙང་ལས་ཀ་བྱེད་ཡག་མི་འདུག་ག
  tha mag bcad tsang las ka byed yag mi 'dug ga
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  བྱས་ཙང་དགོང་དག་རེ་བཞིན་བེའི་ཇུའུ་ཤེལ་དམ་དོ།
  byas tsang dgong dag re bzhin be'i ju'u shel dam do/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཧོའོ་དུལ་་་་་དེ་ག་རེ་ཟག་༼ཟེར་གྱི་འདུག༽འོང་་་་་
  ho'o dul de ga re zag (zer gyi 'dug)'ong
 • རྡོ་རྗེ།
  ཤ།
  sha/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཤ་་་་ཉ་རིལ་འདུག་ག
  sha nya ril 'dug ga
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་་་འོང་།
  'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཕག་པའི་ཉ་རིལ་ཨེ་འདྲས་ཅིག་ཁྱེར། ཅེན་གོ་ཨེ་འདྲས་གཅིག།
  phag pa'i nya ril e 'dras cig khyer/ cen go e 'dras gcig/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་དེ་སྒྲོག་ཙེའི་སྒང་ལ་བཞག།
  'ong de sgrog tse'i sgang la bzhag/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་བཏུབ་ཀྱིས་་བཏུབ་ཀྱིས་༼བཏུབ་གིན་བཏུབ་གིན་༽བེའི་ཇུའུ་འཐུང་གིས་འཐུང་གིས་༼འཐུང་གིན་འཐུང་གིན་༽།
  de btub kyis btub kyis (btub gin btub gin )be'i ju'u 'thung gis 'thung gis ('thung gin 'thung gin )/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་དེ་རེད།
  'ong de red/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་ལ།
  'ong la/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཁོ་རང་ཚོས་ད་ག་ཉོས་ཡོང་གི་རེད། འོང་།
  kho rang tshos da ga nyos yong gi red/ 'ong /
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་།
  'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སུག་མཐིལ།
  sug mthil/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོང་་་འོང་།
  'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སུག་མཐིལ།
  sug mthil/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་ད་ག་བྱས་ཉོས་ཡོང་གི་རེད།
  'ong da ga byas nyos yong gi red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  པུ་གུ་ཚོས་ད་ག་རེད། ད་ག་རང་ཉོས་ཡོང་གི་རེད།
  pu gu tshos da ga red/ da ga rang nyos yong gi red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་པཱ་ལགས་ད་ག་རང་གཉེས་པོ་ཡོད་བཞག་རེད།
  da pA lags da ga rang gnyes po yod bzhag red/
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་ག་རང་ཡིན་བཞག་་་་
  da ga rang yin bzhag
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ང་རའི་ད་ག་རང་རེད།
  nga ra'i da ga rang red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཤ་ཁོ་བཟས་དང་མ་བཟས་བཟས། འོང་ན་ཚ་འདི་ན་པ་རེད།
  sha kho bzas dang ma bzas bzas/ 'ong na tsha 'di na pa red/
 • ད་ན་ཚ་ཤོག་ཨ་གསུང་གི་ཡོད་རེད།
  da na tsha shog a gsung gi yod red/
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་འདྲ་པོ་རེ་ཞིག་བྱུང་།
  da 'dra po re zhig byung /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨེ་ནི་བེའི་ཇུའུ་འཐུང་། འདུག་ཟེར་བྱས་དེ་སྒང་ལ་དེ་རེད་པཱ།
  e ni be'i ju'u 'thung / 'dug zer byas de sgang la de red pA/
 • རྡོ་རྗེ།
  རེད།
  red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ན་པ་རེད་པ་ད།
  na pa red pa da/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཕག་ཤ་རྦད་དེ་མངར་མོ་རེད་འདུག་ག
  phag sha rbad de mngar mo red 'dug ga
 • རྡོ་རྗེ།
  ཕག་ཤ་མངར་མོ་རེད་ཟག༼ཟེར་གྱི་འདུག༽
  phag sha mngar mo red zag(zer gyi 'dug)
 • འོང་ཟེར་གྱི་འདུག་ག་ཁོ།
  'ong zer gyi 'dug ga kho/
 • རྡོ་རྗེ།
  བྱས་ནའི་ཡའི་༼བྱས་ན་ཡང་༽དེ་ཤག་ཡའི་མི་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཞལ་མདངས་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་འདུག་ག
  byas na'i ya'i (byas na yang )de shag ya'i mi bsod nams chos 'phel lags zhal mdangs de tsho yag po zhe po cig 'dug ga
 • སྣང་དག་མི་འདུག
  snang dag mi 'dug
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་ལྟ་ད་དྲག་པོ་འགའ་ཆེན་ཐད་༼ཐེག་༽པ་འདྲ།
  da lta da drag po 'ga' chen thad (theg )pa 'dra/
 • སྐུ་ཤའི་འབྱོར་རོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཐད་༼ཐེག་༽བཞག
  sku sha'i 'byor ro zhe po cig thad (theg )bzhag
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་དེ་རེད་ད། སྐོར་ར་དེའི་བཀའ་དྲིན་རེད།
  da de red da/ skor ra de'i bka' drin red/
 • རེད་བཞག་ཞབས་སྐོར་ལ་ཡང་ཡང་སེ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ག
  red bzhag zhabs skor la yang yang se phebs thub kyi 'dug ga
 • རྡོ་རྗེ།
  ཞེ་པོ་ཡག་པོ་ཐད་་་་་
  zhe po yag po thad
 • གཙོ་བོ་དེ་རེད་བཞག སྐོར་ར་བརྒྱབ་ཡག་དེ།
  gtso bo de red bzhag skor ra brgyab yag de/
 • རྡོ་རྗེ།
  དེ་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་དགོས་རེད་ཟག༼ཟེར་གྱི་འདུག༽
  de 'gul skyod byed dgos red zag(zer gyi 'dug)
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་ང་དང་བྱས་ན་ང་ལོ་ཏད་ཙ་༼ཏོག་ཙམ་༽ཆུང་གི་རེད་དའི།
  da nga dang byas na nga lo tad tsa (tog tsam )chung gi red da'i/
 • རྡོ་རྗེ།
  གང་ཤེས་འདིའི་པས་མོ་༼པུས་མོ༽ཙར་དེར་ཅིག་སླེབས་ཚར་བཞག།
  gang shes 'di'i pas mo (pus mo)tsar der cig slebs tshar bzhag/
 • རྡོ་རྗེ།
  ན་ཐིང་ཐིང་བྱེད་མཁན་ཞིག
  na thing thing byed mkhan zhig
 • དེ་གཉིས་འཁོར་ལོ་དེར་ཨད།
  de gnyis 'khor lo der ad/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་། ཅིག་སླེབས་ཚར་བཞག
  'ong / cig slebs tshar bzhag
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་ནི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་དེས་ཆར་པ་བབས་ལ་མ་བབས་ཡོད་པའོ་བཟོ་རོག་ཅིག་སླེབས་དུས་སྒང་ནས།
  a ni gnam gshis kyi des char pa babs la ma babs yod pa'o bzo rog cig slebs dus sgang nas/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་ཡང་ཅིག་འདུག
  'ong yang cig 'dug
 • འོང་རེད་རེད།
  'ong red red/
 • ཚ་འཁྱུག་འཁྱུག་བྱེད་ཀྱིས།
  tsha 'khyug 'khyug byed kyis/
 • ཡང་མིན་ན་འཛོམ་འཛོམ༼མཚམས་མཚམས་༽གྲང་ཀྱང་བྱེད་ཀྱིས་རྐང་པ་ཁོ་ར།
  yang min na 'dzom 'dzom(mtshams mtshams )grang kyang byed kyis rkang pa kho ra/
 • རྡོ་རྗེ།
  རེད་རེད།
  red red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་དེ་འདྲས་བྱེད་ཀྱི་རེད། འོང་འདི་གྲུང་པོའི་འདི་རེད་ད།
  'ong de 'dras byed kyi red/ 'ong 'di grung po'i 'di red da/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  གྲུང་པོ་དེ་རེད་ད།
  grung po de red da/
 • རྡོ་རྗེ།
  རེད་པས། དེའི་གཡའ་རེད་ཟེར་གྱིས།
  red pas/ de'i g.ya' red zer gyis/
 • འཁྱག་རྒྱུ་མི་འདུག་ག་ལ།
  'khyag rgyu mi 'dug ga la/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འཁྱག་ཙང་ལམ་སང་༼ལམ་སེང་༽བྱེད་ཀྱི་རེད།
  'khyag tsang lam sang (lam seng )byed kyi red/
 • དེའི་ང་ད་ལྟ་དམག་མིའི་གོས་ཐུང་དེ་འགོན་༼འགྱོན་༽འགོན་པ།
  de'i nga da lta dmag mi'i gos thung de 'gon ('gyon )'gon pa/
 • ཁོར་ཁྱད་ཆོས་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན་
  khor khyad chos ga re yod red zer na
 • པས་མོ་༼པུས་མོ་༽སྒང་དེར་ལྷན་པ་ད་ག་ཙ་༼ད་ག་ཙམ་༽ཅིག་འདུག་ག
  pas mo (pus mo )sgang der lhan pa da ga tsa (da ga tsam )cig 'dug ga
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་འོང་།
  'ong 'ong /
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  པས་མོ་༼པུས་མོ་༽དེ་ཁྱོན་ནས་འཁྱག་གི་མི་འདུག་ག
  pas mo (pus mo )de khyon nas 'khyag gi mi 'dug ga
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་ང་དེ་འདྲས་ཤིག་ཉོ་གི་ཡིན།
  da nga de 'dras shig nyo gi yin/
 • འོང་་་་དེ་འདྲས་ཤིག་མཆོད་དང་།
  'ong de 'dras shig mchod dang /
 • རྡོ་རྗེ།
  དེ་ག་རེ་ཟག༼ཟེར་གྱི་འདུག༽
  de ga re zag(zer gyi 'dug)
 • རྡོ་རྗེ།
  པས་མོར་༼པུས་མོར་༽འགོན་༼འགྱོན་༽ཡག་ཅིག་འདུག་ག
  pas mor (pus mor )'gon ('gyon )yag cig 'dug ga
 • རྡོ་རྗེ།
  ལུས་རྩལ་རྩེད་དུས་སྒང་ནས།
  lus rtsal rtsed dus sgang nas/
 • འོང་ད་དྲོ་སྤྱོད་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་བཞག
  'ong da dro spyod de gal che shos red bzhag
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེས་སྐྱག་ལང་ཤོར་གྱི་འདུག་དེས།
  des skyag lang shor gyi 'dug des/
 • རྡོ་རྗེ།
  རེད་པས།
  red pas/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་། དེས་སྐྱག་ལང་ཤོར་གྱིས།
  'ong / des skyag lang shor gyis/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་ལས། ད་གཅིག་ཐབས་ཤེས་ཅིག་བཏང་ན་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཁོ་ནས།
  a las/ da gcig thabs shes cig btang na ma gtogs da lta kho nas/
 • རྡོ་རྗེ།
  ང་ཁ་སང་འོང་སྨན་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་རེད་དེའི་ཨེམ་ཆི་ལགས་ཙར།
  nga kha sang 'ong sman khang la phyin pa red de'i em chi lags tsar/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨེམ་ཆི་ལགས་ངས་བྱས་ཙང་ད་ཕྱིན་སྔན་༼སྔོན་༽ལ་ཞུས་མ་བྱུང་ངས།
  em chi lags ngas byas tsang da phyin sngan (sngon )la zhus ma byung ngas/
 • རྡོ་རྗེ།
  ང་སྨན་ནད་ཐེབས་བྱས་ཤི་གྲབས་་་་
  nga sman nad thebs byas shi grabs
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་དང་ཁ
  ཧ་་་་ཧ་་་ཧ།
  ha ha ha/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཞེད་བྱས་ང་་་་
  zhed byas nga
 • དེ་ཁྱེད་རང་ཞོགས་གས་ཡར་གུར་ཏི་བཞངས་བྱས༼བཞེངས་བྱས༽།
  de khyed rang zhogs gas yar gur ti bzhangs byas(bzhengs byas)/
 • གསོལ་བ་དང་ཁྱོན་ནས་མ་བཞེས་པ་བྱས།
  gsol ba dang khyon nas ma bzhes pa byas/
 • རྡོ་རྗེ།
  མར་མགོ་ཡུར་ད་དམར་འཐོམ་ལངས་ཡོང་གིས།
  mar mgo yur da dmar 'thom langs yong gis/
 • ཞོགས་གས་གཅིག་མཆོད་དགོས་རེད་པཱ།
  zhogs gas gcig mchod dgos red pA/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཁྱད་མཚར་བཤད་མ་ཤེས་པའི་མགོ་ཡུར་ཞིག་འཁོར་གྱིས།
  khyad mtshar bshad ma shes pa'i mgo yur zhig 'khor gyis/
 • རྡོ་རྗེ།
  སྐྱུར་མེར་མིན་པ་བྱས་ཡང་མགོ་ཡུར་འཁོར་ཡོང་ནི།
  skyur mer min pa byas yang mgo yur 'khor yong ni/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་ནི་དེ་འདྲས་ཟེར་བྱས་བྱས།
  a ni de 'dras zer byas byas/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཧོབ་སྟེ་དམར་ཧུར་རིལ་ཟེར་བྱས་བྱས་མིག་སྒང་ལ་དེ་བག་གཅིག་ལ།
  hob ste dmar hur ril zer byas byas mig sgang la de bag gcig la/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་ནི་དེ་འདྲས་རེ་ཞིག་ལ་ཙུག་གུལ་མ་བསྡད་པ་ཡིན་ན།
  a ni de 'dras re zhig la tsug gul ma bsdad pa yin na/
 • རྡོ་རྗེ།
  ལམ་སེང་ད་གའི་སྒང་ལ་༼ལམ་སེང་༽རིལ་་་རིལ་པ་ལམ་སང་འོང་།
  lam seng da ga'i sgang la (lam seng )ril ril pa lam sang 'ong /
 • རྡོ་རྗེ།
  རིལ་ཆོག་ཆོག་རེད།
  ril chog chog red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་ད་དུང་ཁྱོད་རང་ད་ལྟ་སྨན་ཁང་ལ་བསྡད་པ་རེད་པཱ།
  da da dung khyod rang da lta sman khang la bsdad pa red pA/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  སྡུག་ག་དེ་འདུག་ག་ཐེའོ་ཅན་བན་ཧྲད་ཁོ། རྐང་བཙུགས་ཀྱིས།
  sdug ga de 'dug ga the'o can ban hrad kho/ rkang btsugs kyis/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨ་ནི་ནད་པ་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གི་འདུག་ག
  a ni nad pa sna min sna tshogs yong gi 'dug ga
 • འོང་རེད།
  'ong red/
 • ལམ་སེང་མི་ཤི་འགྲོ་གི་འདུག་ག
  lam seng mi shi 'gro gi 'dug ga
 • འོང་་་རེད་རེད།
  'ong red red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨ་ནི་ཇི་ཇི་འཇང་ཅུའུ་ཨེ་འདྲས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ག
  a ni ji ji 'jang cu'u e 'dras byed kyi 'dug ga
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་དེ་གས་མཐོང་དུས་སྒང་ནས་ཨ་ནི་སོ་སོ་རྦད་དེ་ཀྱིས་སྨྱོ་གྲབས་བྱེད་ཀྱིས་འོང་ད།
  'ong de gas mthong dus sgang nas a ni so so rbad de kyis smyo grabs byed kyis 'ong da/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ན་ཚའི་སྒང་ལ་ན་ཚ་སླེབས་ཀྱི་འདུག་ག
  na tsha'i sgang la na tsha slebs kyi 'dug ga
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཨ་ནི་ཡིན་ན་བསྡད་ཀྱི་མིན་མགྱོགས་པོ་འདོན་འགྲོ་དགོས་བསམས་བྱས།
  a ni yin na bsdad kyi min mgyogs po 'don 'gro dgos bsams byas/
 • སེམས་ནང་ལ་རྡོག་ཁྲེས་གཅིག་སླེབས་པ་རེད་པཱ།
  sems nang la rdog khres gcig slebs pa red pA/
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་རེད།
  'ong red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ང་ཉི་མ་ཉི་ཤུ་རེ་ཅིག་བསྡད་དུས་ཙམ་པ་ལ་མི་གཉིས་ཤི་སོང་ཡ་གིར།
  nga nyi ma nyi shu re cig bsdad dus tsam pa la mi gnyis shi song ya gir/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ངའི་བར་ར་ད་ག་ནས།
  nga'i bar ra da ga nas/
 • རྡོ་རྗེ་དང་ཁ
  འོ་ཙི་དཔེ་ལ།
  'o tsi dpe la/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་།
  'ong /
 • གཅིག་བྱེད་དུས་ནི་མི་ཟེར་ཡག་དེ་ཀྲོག་མཁྲག་པོ་༼སྲོག་མཁྲག་པོ་༽རེད།
  gcig byed dus ni mi zer yag de krog mkhrag po (srog mkhrag po )red/
 • གཅིག་བྱེད་དུས་ནི་མི་ཟེར་ཡག་དེ་ཀྲོག་ཟེར་གལ་མི་འདུག་ག
  gcig byed dus ni mi zer yag de krog zer gal mi 'dug ga
 • རྡོ་རྗེ།
  ཡོད་མ་རེད། འོང་ད། ཁོ་འཁྱུག་ཙམ་རེད།
  yod ma red/ 'ong da/ kho 'khyug tsam red/
 • རེད།
  red/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  འོང་ཨེ་འདྲས་གནས་ཚུལ་འདུག་ག
  'ong e 'dras gnas tshul 'dug ga
 • ད་སྤྱིར་བྱུང་ཞལ་ལས་མཆོད་ཡག་དང་དེ་གས་དེ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རེད།
  da spyir byung zhal las mchod yag dang de gas de gzab gzab gnang dgos red/
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་ལྟ་ངས་ཧ་གོ་སོང་།
  da lta ngas ha go song /
 • ད་ཨ་ནི།
  da a ni/
 • རྡོ་རྗེ།
  ད་ཤ་ཕག་ཤ་འདི་ཞེ་དྲག་མཆོད་རྒྱུ་མིན་འདུག་ག
  da sha phag sha 'di zhe drag mchod rgyu min 'dug ga
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཕག་ཤ་མ་མཆོད། ཚག་ཤ་མཆོད།
  phag sha ma mchod/ tshag sha mchod/
 • ཚག་ཤ་རེད་བཞག
  tshag sha red bzhag
 • རྡོ་རྗེ།
  ཚག་ཤ་དེ་མང་ཙམ་མཆོད།
  tshag sha de mang tsam mchod/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཚག་ཤ་དེ་སྐྱོན་ཡོད་མ་རེད་ད།
  tshag sha de skyon yod ma red da/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དེ་སྣང་དག་མི་འདུག
  de snang dag mi 'dug
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  རེད་པཱ།
  red pA/
 • ཁ།
  ཨ་ནི་ལུག་ཤ་ཡར་འགྲོ་སྐམ་༼གཡུ་༽མཚོ་དེ་གཟིགས་པ་ཡིན་སོང་ན།
  a ni lug sha yar 'gro skam (g.yu )mtsho de gzigs pa yin song na/
 • ཁ།
  དེ་ཡང་མ་གནོད་པ་ཞེ་དྲག་དྲག་ག
  de yang ma gnod pa zhe drag drag ga
 • ཁ།
  ཁོ་འཁྱག་པག་བཏང་བྱས་ཁོ་དེ་ནང་གི་ཤི་ཅུན་དང་དེ་གས་གང་ག་བསད་ཚར་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུ་ག་ག
  kho 'khyag pag btang byas kho de nang gi shi cun dang de gas gang ga bsad tshar pa red zer gyi 'du ga ga
 • རྡོ་རྗེ།
  འོང་རེད།
  'ong red/
 • འབུ་ཕྲ་དེ།
  'bu phra de/
 • རྡོ་རྗེ།
  གནོངས་སོ།
  gnongs so/
 • འཁྱག་པག་བཏང་བཞག་པ་དེ།
  'khyag pag btang bzhag pa de/
 • ཁོ་ཞིམ་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་འདུག ཨ་ནི་ལྗགས་སྤོད་ཅིག་སྨོག་བྱས།
  kho zhim po zhe po cig 'dug a ni ljags spod cig smog byas/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ད་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ཡར་འགྲོ་གཡུ་མཚོ།
  da de nga rang tsho bod la ma gtogs yod ma red/ yar 'gro g.yu mtsho/
 • ཡོད་མ་རེད་པཱ།
  yod ma red pA/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཡོད་མ་རེད། གཞན་དག་ལ།
  yod ma red/ gzhan dag la/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  དམིགས་གསལ་གྱི་ས་ཁུལ་དང་དམིགས་གསལ་གྱི་དེ་རེད་ཁོ།
  dmigs gsal gyi sa khul dang dmigs gsal gyi de red kho/
 • ཁྱད་ཆོད་རེ་འདི།
  khyad chod re 'di/
 • བྱས་ཙང་ད་དགུང་ལོ་ཡར་ཡར་ཕེབས་དུས་ཙམ་པར།
  byas tsang da dgung lo yar yar phebs dus tsam par/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཐོན་ཁུངས་འདི།
  thon khungs 'di/
 • གསོལ་ཆས་མཆོད་ཡག་དང་ནམ་བཟའ་༼ན་བཟའ་༽མཆོད་སྟངས་དང་དེ་འདྲས་སྐོར་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱས་དགོས་ཡག་སྟེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་འདུག་ག
  gsol chas mchod yag dang nam bza' (na bza' )mchod stangs dang de 'dras skor la gzab gzab byas dgos yag ste gal che shos red 'dug ga
 • རྡོ་རྗེ།
  རེད། རེད་འདུག རེད་བཞག
  red/ red 'dug red bzhag
 • རྡོ་རྗེ།
  ང་འོང་དེ་སློབ་གསོ་ཆེན་པོ་ཐེབས་སོང་།
  nga 'ong de slob gso chen po thebs song /
 • བྱས་ཙང་ད།
  byas tsang da/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་ལས་ཕག་ཤ་དེ་སྔན་༼སྔོན་༽ལ་འཛེམ་དགོས་ཀྱི་འདུག
  a las phag sha de sngan (sngon )la 'dzem dgos kyi 'dug
 • འོང་།
  'ong /
 • རྡོ་རྗེ།
  དེ་ནས་འོང་དེ་ད་ལྟ་ཁོ་ནས་པས་མོ་༼པུས་མོ་༽དེ་ཅག་ག་ཏད་་ཙ་༼ཏོག་ཙམ་༽མ་བྱས་ཤིང་།
  de nas 'ong de da lta kho nas pas mo (pus mo )de cag ga tad tsa (tog tsam )ma byas shing /
 • མ་བྱས་ཤིང་རེ་བ་ཡོད་མ་རེད།
  ma byas shing re ba yod ma red/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཕར་ཙམ་འགྲོ་དུས་སྒང་ནས་པས་མོའི་ཅུས་ཟེར་འདི་ཞིག་ཤིང་།
  phar tsam 'gro dus sgang nas pas mo'i cus zer 'di zhig shing /
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་ནི་ཁྱོན་ནས་ཡར་ལངས་ཡག་ཡོད་མ་རེད།
  a ni khyon nas yar langs yag yod ma red/
 • ལངས་ཡག་ཡོད་མ་རེད།
  langs yag yod ma red/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཡོད་མ་རེད་ཨ་ནི།
  yod ma red a ni/
 • བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།
  ཧ་་་ཧ་་ཧ།
  ha ha ha/
 • རྡོ་རྗེ།
  དེ་འདྲས་རེ་ཞིག་ཞུས་སོང་ད།
  de 'dras re zhig zhus song da/
 • འོང་་་་ད་ཡག་པོ་ཞུས་རྒྱུ་བྱུང་སོང་དེ་རིང་།
  'ong da yag po zhus rgyu byung song de ring /
 • རྡོ་རྗེ།
  ལ་འོང་།
  la 'ong /
 • འོང་་་ཐུགས་རྗེ།
  'ong thugs rje/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཨ་ནི་ད་་་་མཆོད་ད།
  a ni da mchod da/
 • རྡོ་རྗེ།
  མཆོད་་་་མཆོད་ཆང་མཆོད་ད་་མཆོད་ཆང་བཀྱག
  mchod mchod chang mchod da mchod chang bkyag
 • རྡོ་རྗེ།
  ངས་དེ་ཞུས།
  ngas de zhus/
 • རྡོ་རྗེ།
  ཁྱེད་རང་བིའི་ཇུའུ་མཆོད་ཡར་གི
  khyed rang bi'i ju'u mchod yar gi
 • རྡོ་རྗེ།
  ལོག ད་ཏད་ཙམ་༼ཏོག་ཙམ་༽ཞུ་གི་མིན།
  log da tad tsam (tog tsam )zhu gi min/