Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 9 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Two men greet and engage in a brief conversation in the Amdo dialect.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • འོ་་དགེ་འདུན ཁྱོད་བདེ་མོ་ཡིན་ན།
  'o dge 'dun_khyod bde mo yin na/
  Geden! how are you?
 • བདེ་མོ་ཡིན།
  bde mo yin/
  Fine
 • འོ་ཡ། ནམ་ཐོན་ནས།
  'o ya/_nam thon nas/
  Ok! when did you arrive( here)?
 • དེ་ཐོན ད་ཉི་མ་ཀོར་རྩིག༼ཁ་ཤས༽ཡིན། ད་ཡུལ་བ་མར་ར་འགྱོ་འདོད་གི་༼འགྲོ་བརྩི༽ཡོད། ནངས་ཀ་ནངས་ཉིན༼སང་ཉིན་ནངས་ཉིན༽།
  de thon_da nyi ma kor rtsig(kha shas)yin/_da yul ba mar ra 'gyo 'dod gi ('gro brtsi)yod/_nangs ka nangs nyin(sang nyin nangs nyin)/
  I came here several days passed. I want to come back to home tomorrow or the day after tomorrow.
 • ཨོ་་་ཨོ།
  o o/
  OOOK!
 • དེ་་་་ད་ལྷ་ས་གི་མཆོད་མཇལ་གང་བཟང་ཟིག་ཚར་ཐ། དེ་ཀི༼དེ་ནས་༽ད་ཡུལ་བ་༼ལ༽མར་ར་འགྱོ་འདོད་༼མར་འགྲོ་འདོད༽ཀི་ཡོད། 
  de da lha sa gi mchod mjal gang bzang zig tshar tha/_de ki(de nas )da yul ba (la)mar ra 'gyo 'dod (mar 'gro 'dod)ki yod/_
  So, religious visit was finished and want to go back to home.
 • འོ་་་ཇོ་ཁང་ནང་ང་ལ་མཇལ་དང་ནས།
  'o jo khang nang nga la mjal dang nas/
  So you did religious visit in the Tsuglagang temple (in Lhasa)?
 • འུན་་་ཇོ་མཇལ་ལ་་་་ད་དི་གི་༼དེ་ལས༽སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་་ཡིན་དེ་ཀི་ར་མོ་ཆེ་ཁ་ཚང་བོ་༼ཡོད་ཚད༽འདི་ཀི་མཇལ་དང གཙང་ས་སྐྱ་བསམ་ཡས་ཁ་ཚང་བོར་མཇའ་ཡས་ཚར་ཐ༼མཇལ་ཚར༽། དེ་ཀི་༼དེ་ནས༽ཡུལ་བ་མར་ར་འགྱོ་རྒྱུ༼ཡུལ་ལ་མར་འགྲོ་རྒྱུ༽།
  'un jo mjal la da di gi (de las)se 'bras dg'gsum yin de ki ra mo che kha tshang bo (yod tshad)'di ki mjal dang_gtsang sa skya bsam yas kha tshang bor mja' yas tshar tha(mjal tshar)/_de ki (de nas)yul ba mar ra 'gyo rgyu(yul la mar 'gro rgyu)/
  Yes, we did visit the Tsuglagang temple, Sera Monastery,Drepung Monastery,Ganden Monastery and the Ramoche temple(in Lhasa). So we want to go home.
 • འོ་་་དི་ཀིཨེ་མར་ར་འགྱོ་ན་༼དེ་ནས་མར་འགྲོ་ན༽དེ་ཧུལ་ཤེ་ཁྱོད་ཡིན་ད་མིན་ད་མུ་ཀེ་ཀི༼མར་གྱི༽འུ་ཆོ༼འུ་ཚོའི༽་ཀན་ལྷོ་གི་བཅའ་སྡོད་པན་ཧྲུའུ་ཁྲུལ་༼རྒྱ་སྐད་དེ་དོན་གཅོད་ཁང༽ཡོད་ག།
  'o di kie mar ra 'gyo na (de nas mar 'gro na)de hul she khyod yin da min da mu ke ki(mar gyi)'u cho('u tsho'i) kan lho gi bca' sdod pan hru'u khrul (rgya skad de don gcod khang)yod ga/
  So if you go home, you have to(go) our southern Gansu province bus station, you know right?
 • འོ་ལེ། འོ་ལེ།
  'o le/_'o le/
  Yes, yes.
 • འོ་དེ་སོང་བ་ནས་ཆི་ཁྲེ་༼རྒྱ་སྐད་དེ་རླངས་འཁོར༽བླས་ར་ད་ཧོལ་ཟླ་རྩ་ཀི༼རིན་གོང་ཤིན་ཏུ་དམའ་བ༽ཟེར་ཀེ། འོ་ཡ་་་དེ་སོང་བ་ནས་་་་་དེ་ཀི
  'o de song ba nas chi khre (rgya skad de rlangs 'khor)blas ra dlhon zla rtsa ki(rin gong shin tu dma' ba)zer ke/_'o ya de song ba nas de ki
  So go there (because) the transportation fee costs less. Ok, go there and.......
 • ད་་་ཡུལ་བ་མར་ར་ཧོལ་གི་༼ངོ་མས༽ཆི་ཅིས་ནས་༼ཅི་འདྲ་བྱས་ན༽འགྱོ་སྒོ་ར་༼འགྲོ་རྒྱུ་ཡང༽མི་ཤེས་ཀི་ར དེ་་་་དེ་ཀི་་ད
  da yul ba mar ra hol gi (ngo mas)chi cis nas (ci 'dra byas na)'gyo sgo ra ('gro rgyu yang)mi shes ki ra_de de ki da
  So (I) don't really know how to go back to home,soo........
 • འོ་ལེ་ཆི་ཁྲེ་༼རླངས་འཁོར་༽དེ་ན་ཡོད་གི་ཟེར་ཀི།
  'o le chi khre (rlangs 'khor )de na yod gi zer ki/
  So the automobile is there.(that i mentioned before)
 • ཕོད་༼པྭ་སེ༽དེ་ཀི༼དེ་ནས༽ཉོ་སྒོ་ནི་ར།
  phod (p+wa se)de ki(de nas)nyo sgo ni ra/
  So there to buy the ticket?
 • རེད། དེ་ཀི་ཉོས་བཏང་བ་ནས་༼ཉོས་རྗེས༽་་་དེ་ཀི་ཁྱོད་མར་ར་ཧུལ་གེ་དེ་སྔན་ན་༼ཐོག་མར༽འདི་ཀི་སོང་ན་༼འདི་ནས་སོང་ན༽འདམ་གཞུང་ང་ཐུགས་ནི་རེད་མོ། 
  red/_de ki nyos btang ba nas (nyos rjes) de ki khyod mar ra hul ge de sngan na (thog mar)'di ki song na ('di nas song na)'dam gzhung nga thugs ni red mo/_
  Yes. After buying the ticket there and then you fist reach to Damshung( name of a normad area northwest of Lhasa), right?
 • ཨུམ།
  um/
  Yes.
 • འོ་ལེ། འདམ་གཞུང་ཀི་ད་དེ་གི་ཇ་ཟིག་འཐུང་འགྱོ་རེད་བསམ་གི།
  'o le/_'dam gzhung ki da de gi ja zig 'thung 'gyo red bsam gi/
  Right! As you arrived Damsung, you can have a meal.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  OK.
 • འོ་ཡ་་་་འདམ་གཞུང་རིག་ཡེ་ནས་༼ཐོན་རྗེས༽མར་ར་ནག་ཆུ་རེད་མོ།
  'o ya 'dam gzhung rig ye nas (thon rjes)mar ra nag chu red mo/
  So, After you arrived Damsung, then the next one is Nagchu( One of prefecture of TAR).
 • འོ་ཡ། འོ་ཡ།
  'o ya/_'o ya/
  OK, ok.
 • ནག་ཆུ་རིག་ནས་མི་ཤས༼གནས་ཤིག་སྟོན་པའི་སྒྲ༽་ད་ན་གོལ་མོ་༼གོར་མོ༽ཐོན་དང་ནི་རེད་མོ། ན་གོལ་མོ་སོང་ན་ཁྱོད་ཡིན་ད་མིན་ད་རླངས་འཁོར་གི་་་་་་་་་འོ་མེ་འཁོར་གི་་་དེ་ཕོད༼པྭ་སེ༽་ཉོས་ད་མིན་འདའ
  nag chu rig nas mi shas(gnas shig ston pa'i sgra) da na gol mo (gor mo)thon dang ni red mo/_na gol mo song na khyod yin da min da rlangs 'khor gi 'o me 'khor gi de phod(p+wa se) nyos da min 'da'
  After you arrived Nagchu, then it is Geromo, right? As you reach to Geromo, you must go to buy the bus ticket, oh no the train ticket, otherwise......
 • མེ་འཁོར་གི་ཕོད།
  me 'khor gi phod/
  Train ticket?
 • འོ་ཡ། དེ་རླངས་འཁོར་གི་འདི་ཙ་དཀར་དཀའ་གི་༼རིན་གོང་ཅུང་ཙམ་མཐོ་བ༽ཟེར་ཀི། ཨོ་གོ་ཐ། དེ་ནས་མཚོ་སྔོན་པོ་མཚོ་ངོགས་འགྲིམ་ནས མཚོ་སྔོན་པོ་་ཤེས་ཀ་་་་་ཁྱོད།
  'o ya/_de rlangs 'khor gi 'di tsa dkar dka' gi (rin gong cung tsam mtho ba)zer ki/_o go tha/_de nas mtsho sngon po mtsho ngogs 'grim nas_mtsho sngon po shes ka khyod/
  Yes, the automobile ticket is bit expensive. got it? then you arrive the edge of Qinghai lake, You know Qinghai lake, yes?
 • ཤེས་ཀི།
  shes ki/
  (i) know.
 • མཚོ་སྔོན་པོ་མཚོ་ངོགས་འགྲིམ་ནས་༼བརྒྱུད༽ནས་མར་ར་སོང་དེ་ད་སྟོང་བསྐོར་བརྒྱུད་ནས་མར་ར་ཟི་ལིང་ལ་ཐོན་འདོད་མོ།
  mtsho sngon po mtsho ngogs 'grim nas (brgyud)nas mar ra song de da stong bskor brgyud nas mar ra zi ling la thon 'dod mo/
  (You) go through The edge of Qinghai Lake this is worth a thousand circumambulation.
 • ཟི་ལིང་ང་ཐོན་ནི་ར་ཁྱོད་ཡིན་ད་མིན་ད་དེ་ཟི་ལིང་གི་ཧི་གེ་༼དེ༽ཆི་ཁྲེ་ཀྲན༼རླངས་འཁོར་ས་ཚུགས༽རླངས་འཁོར་ས་ཚུགས་ང་སོང་བ།
  zi ling nga thon ni ra khyod yin da min da de zi ling gi hi ge (de)chi khre kran(rlangs 'khor sa tshugs)rlangs 'khor sa tshugs nga song ba/
  As you arrive Xining, you must go to Xining Bus station.
 • འོ་ལེ།
  'o le/
  Right.
 • ཁྱོད་ཅིག་དྲིས་ར་ར། དེ་མར་ར་ལན་ཀྲིག་ང་འགྱོ་ནི་༼འགྲོ་ནི༽ཡིན་ནི་རེད་མོ། འོ་དེ་ལན་ཀྲིག་སོང་ང་༼ལན་ཀྲིག་ལ་སོང་རྗེས༽བསྡོད་ལ་ནས་དེ་ཕྱིར་ར་ངའི་ཆོ༼འུ་ཚོ༽བླ་རང་ཕྱོགས་ས་གི་༼བླ་བྲང་ཕྱོགས་ཀྱི༽ཕོད་༼པྭ་སེ༽ཉོ་ནས་དེ་ཡར་ར་སོང་གདའ་༼ཡར་ཕྱིན་ན༽ཧོན་ད་༼ཞེ་ནས༽སྟབས་བདེ་གི་ཟེར་ཀི།
  khyod cig dris ra ra/_de mar ra lan krig nga 'gyo ni ('gro ni)yin ni red mo/_'o de lan krig song nga (lan krig la song rjes)bsdod la nas de phyir ra nga'i cho('u tsho)bla rang phyogs sa gi (bla brang phyogs kyi)phod (p+wa se)nyo nas de yar ra song gda' (yar phyin na)hon da (zhe nas)stabs bde gi zer ki/
  So you ask! going down will arrive Lanzhou where you stay and buy the ticket for Larou and then go up, so this will be easier.
 • འོ་ཡ། འོ་ཡ།
  'o ya/_'o ya/
  Ok, oK.
 • ཨེ་གོ་ཀི། འོ་ཡ་དེ ད་དེ་བྱེད་སོང་ན་ཁྱོད་འགྱོ་སོ་༼འགྲོ་ས༽ཤེས་ཀ།
  e go ki/_'o ya de_da de byed song na khyod 'gyo so ('gro sa)shes ka/
  Got it? so like this( i descriped) you know how to go, right?
 • འུན ད་ཤེས་ཀི༼ད་ཧ་གོ་སོང༽ད དི་བཤད་ན་༼དེ་ལྟར་བཤད་ན༽ཁྱོད་འགྱོ་སོ་ཁ་ཚང་བོ་༼འགྲོ་ས་ཚང་མ༽བཤད་དང་ན་ངའི་སེམས་ན་བཟུང་ངེ་བསྡད་ན་དེ་འགྱོ་ས་ཤེས་ཀི༼ད་འགྲོ་ས་ཤེས་སོང༽།
  'un_da shes ki(da ha go song)da_di bshad na (de ltar bshad na)khyod 'gyo so kha tshang bo ('gro sa tshang ma)bshad dang na nga'i sems na bzung nge bsdad na de 'gyo sa shes ki(da 'gro sa shes song)/
  Yes, i know. As you know I put all the words (direction) in my heart you told me yesterday.
 • འོ་ཡ དེ་དི་ཀེ་༼དེ་ནས༽མར་ར་དེ་ཡུལ་བ་༼མར་ཡུལ་ལ༽སོང་ན་དེ་བླ་རང་སོང་ན་༼དེ་ནས་བླ་བྲང་དུ་སོང་ན༽ད་ཧ་ནས་བོ་༼མི་ཚང་མ༽བདེ་མོ་འཚམས་པོ་ཨེ་རེད་ཅིག་དྲིས་ང་ནས ཨེ་གོ།
  'o ya_de di ke (de nas)mar ra de yul ba (mar yul la)song na de bla rang song na (de nas bla brang du song na)da ha nas bo (mi tshang ma)bde mo 'tshams po e red cig dris nga nas_e go/
  Ok. So you are going down to home/ to Larou, say hello to every body. Ok?
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • ད་ད་སང་༼ད་ཐེངས༽ཧ་ནས་བོ་༼ཡོངས་རྫོགས༽ལས་ར་མཇལ་རྒྱོ་མཇལ་དང་ཟིག༼མཆོད་མཇལ་བླངས་སོང༽
  da da sang (da thengs)ha nas bo (yongs rdzogs)las ra mjal rgyo mjal dang zig(mchod mjal blangs song)
  This time you did religious visit to all.
 • འུན་་་་་ད་མཇལ་ཚར་ཐ༼མཇལ་ཚར་སོང༽།
  'un da mjal tshar tha(mjal tshar song)/
  Yes, (i)did.
 • འོ་ཡ དེ་ད་བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་བྱས་ང་༼བྱས་ནས༽ཕྱིར་ར་༼ཕྱིར་ལ༽ཡུལ་བ་ཐོན་དང་ན་༼ཡུལ་ལ་འབྱོར་ན༽ངེ་ངན་༼ངོ་མས༽ཧྲ་དང་ཟིག༼ལེགས་སོང༽།ཨོ་གོ།
  'o ya_de da bde mo skyid po byas nga (byas nas)phyir ra (phyir la)yul ba thon dang na (yul la 'byor na)nge ngan (ngo mas)hra dang zig(legs song)/o go/
  Well. Lead a pleased trip to home and this is really fantistic.
 • ཡ།ཡ།
  ya/ya/
  Yeah. Yeah.
 • ད་འུ་བཟོ་་་དེ༼དེ་ན་འུ་ཚོ་དེ༽བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་རེད། འོ་གི་་་དེ་མིན་ན་ཅིང་མེད་ཀ།
  da 'u bzo de(de na 'u tsho de)bkra shis bde legs red/_'o gi de min na cing med ka/
  So then Tashi Delek! Nothing to add!
 • ཡ་ འོ་ན་་་་་ཅིང་མེད་གི། ད་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤོག།
  ya _'o na cing med gi/_da bkra shis bde legs shog/
  Yup. Nothing to say! Wish you Tashi Delek!