Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 24 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Two men meet and engage in a brief conversation in the Amdo dialect.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བདེ་མོ་ཡིན། བདེ་མོ་ཡིན། ཁྱོད་བདེ་མོ་ཡིན་ནམ།
  bde mo yin/_bde mo yin/_khyod bde mo yin nam/
  Fine, fine. how are you?
 • བདེ་མོ་ཡིན།
  bde mo yin/
  Fine.
 • ཡ་་་ཅིག་རྩོལ་རལ༼བསྡད་༽།
  ya cig rtsol ral(bsdad )/
  so please have a seat.
 • འོ་ཡ། ཡང་དི་གི༼དེ་ན༽ཁྱོ་སྡོད་དྲ༼ཁྱོད་བཞུགས་དང༽།
  'o ya/_yang di gi(de na)khyo sdod dra(khyod bzhugs dang)/
  Ok. You too have a seat!
 • དེ་ལམ་ཀ་ཨི་དཀའ་འཐལ༼དཀའ་ལས་ཨི་ཡོད༽།
  de lam ka i dka' 'thal(dka' las i yod)/
  How is your trip?
 • མ་དཀའ་ཐ། འོ་་་དེ་ཆི་ཁྱོ༼ཁྱོད་ཚོ༽་བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་རེད་མོ༼རེད་དམ༽
  ma dka' tha/_'o de chi khyo(khyod tsho) bde mo skyid po red mo(red dam)
  Fine. So you family is fine and happy, right?
 • ངའི་ཆོ༼ངེད་ཚོ༽ཧ་ནས༼ཚང་མ༽བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་ཡིན།
  nga'i cho(nged tsho)ha nas(tshang ma)bde mo skyid po yin/
  We are all fine and happy.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  OOOOK.
 • བྱ་ཡིས་ཆོ་ར་༼བྱིས་པ་ཚོ༽ར༼དང༽ནག་མོ་ར༼ཆུང་མ་དང༽ཧ་ནས༼ཚང་མ༽་་བདེ་མོ་ཡིན།
  bya yis cho ra (byis pa tsho)ra(dang)nag mo ra(chung ma dang)ha nas(tshang ma) bde mo yin/
  The children and the wife are all fine.
 • བདེན་གི། འོ་ཡ།
  bden gi/_'o ya/
  Right! OOOK!
 • དེ་ཆི་ཆོ་ཁྱད་གོ་གི་་་་་་ཡུལ་ན།
  de chi cho khyad go gi yul na/
  What are your family doing in their homeplace?
 • ད་ཡུལ་ན་དེ་བདག་གོ་རེད་༼དེ་འདྲ་ཞིག་རེད༽ད་རངབསྡད་ཞོག་གི༼བསྡད་འདུག༽། ཞིང་ཁ་བོ་༼ཞིང་ལས༽ལས ད་་་་་་འབྲོག་སྐྱོང་བས་འབྲོག་སྐྱོང་ནས་བསྡད་ད་གི༼བསྡད་འདུག༽། ད་ཁྱོད་ཡུལ་བ་ཚོ༼ཁྱིམ་མི༽་ཁ་ཚང་བོ༼ཚང་མ༽་བདེ་མོ་འཚམ་་པོ་རེད། 
  da yul na de bdag go red (de 'dra zhig red)da rangabasdada zhog gi(bsdad 'dug)/_zhing kha bo (zhing las)las_da 'brog skyong bas 'brog skyong nas bsdad da gi(bsdad 'dug)/_da khyod yul ba tsho(khyim mi) kha tshang bo(tshang ma) bde mo 'tsham po red/_
  In homeplace, they are all having the normal life as usual. Farmers are farming. Herdsmen are herding as usual. So the whole your family is fine, right?
 • ངི་ཆོ༼ངེད་ཚོ༽ཧ་ནས༼ཚང་མ༽་བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་ཡིན།
  ngi cho(nged tsho)ha nas(tshang ma) bde mo skyid po yin/
  We are all fine and happy.
 • འོ་ཡ་་་་དེ་ཡུལ་བ་ལ་༼ཁྱིམ་མི་ཚང་མ་ལ༽དེ་ཡིན་ཐ་༼དེ་འདྲ་རེད༽ དེ་ཁ་ཚང་བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་ཡིན་པ།
  'o ya de yul ba la (khyim mi tshang ma la)de yin tha (de 'dra red)_de kha tshang bde mo skyid po yin pa/
  So the family members are like this. ( it indicates the above discription) They are all fine and happy.
 • ཆི་ཆོ༼ཁྱོད་ཚོ༽ཉེ་བཞི་རྩ་ལག་ཧ་ནས་བདེ་མོ་ཡིན་ན།
  chi cho(khyod tsho)nye bzhi rtsa lag ha nas bde mo yin na/
  Are all of your relatives fine?
 • བདེ་མོ་འཚམ་པོ་ཡིན་ཐ ཁ་ཚང་བོ་བདེ་མོ་འཚམ་པོ་ཡིན་ཐ།
  bde mo 'tsham po yin tha_kha tshang bo bde mo 'tsham po yin tha/
  Fine and smoothly. They are all fine and smoothly.
 • འོ་་་སྐྱིད་ལ དེ་ད་ཤང་གླང་འགྱོ་རྒྱུ་༼འགྲོ་རྒྱུ༽ཟེར་གི་ཨེ་ཡོད། 
  'o skyid la_de da shang glang 'gyo rgyu ('gro rgyu)zer gi e yod/_
  Good. Did you tell that you are going to have a holiday trip?
 • འོ་་འགྱོ་རྒྱུ་༼འགྲོ་རྒྱུ༽ཟེར་གི་ཡོད་ཐ༼ཟེར་གིན་འདུག༽་ད་་་་་ང་ཡར་ར་༼ཡར་ལ༽ཡོང་དུས་ད་ཁོམ་གི་མེད་ཐ་༼ཁོམ་གིན་མི་འདུག༽མ་སེམས་ཅན་༼མི་ཚང་མ༽དེ་ཤང་གླང་ང་འགྱོ་རྒྱུ་ཟེར་གི་ཡོད་ཐ༼འགྲོ་རྒྱུ་ཟེར་གིན་འདུག༽།
  'o 'gyo rgyu ('gro rgyu)zer gi yod tha(zer gin 'dug) da nga yar ra (yar la)yong dus da khom gi med tha (khom gin mi 'dug)ma sems can (mi tshang ma)de shang glang nga 'gyo rgyu zer gi yod tha('gro rgyu zer gin 'dug)/
  They all knew. As i were going to leave, all of them knew that i were going to have a holiday trip.
 • འོ་འོ།
  'o 'o/
  I see.
 • ད་་་་་འོརྒི་༼ཡང་བསྐྱར༽ཁུར་རལ་ཀྱང་༼ལྷག་པར་ཀྱང༽བཤད་བཏོང་རྒྱུ་བཟས་༼གཞན་ནས་བཤད་རྒྱུ༽ནས་ཀྱང་ཁུར་རལ་ཀྱང༼ལྷག་པར་བ་ཞིག༽་མེད་ཐ ད་ཡུལ་བ་ཆོ༼ཡུལ་མི༽ཁ་ཚང་བོ༼ཚང་མ༽སྡེ་བ་ཡིན་ན་ཆི་ཟིག་ཡིན་ན་༼གང་ཡིན་ན༽བདེ་མོ་འཚམ་པོ་ཡིན་ཐ།
  da 'orgi (yang bskyar)khur ral kyang (lhag par kyang)bshad btong rgyu bzas (gzhan nas bshad rgyu)nas kyang khur ral kyang(lhag par ba zhig) med tha_da yul ba cho(yul mi)kha tshang bo(tshang ma)sde ba yin na chi zig yin na (gang yin na)bde mo 'tsham po yin tha/
  So there is no more information that i left to tell you again. In the fact, people or any other things are all fine in the homeplace.
 • འོ་་ཁྱད་གི་༼ཁྱོད་ཀྱི༽ཨ་རྒྱ་ར་༼ཨ་ཕ་དང༽ཨ་མ་ར་ཧ་ནས་བོ་༼ཚང་མ༽བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ།
  'o khyad gi (khyod kyi)a rgya ra (a pha dang)a ma ra ha nas bo (tshang ma)bde mo skyid po/
  So your father and mother all of them are fine, right?
 • བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་ཡིན།
  bde mo skyid po yin/
  Fine and happy.
 • འོ་སྐྱིད་ལ་་་དེ་ལྷ་ས་ཀི་ཙི་ཀེ་ཟིག་ང་༼ཡུན་ཙམ་ལ༽འདུག་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཨེ་ཆོག།
  'o skyid la de lha sa ki tsi ke zig nga (yun tsam la)'dug rgyu yin na e chog/
  Good. Why don't you stay in Lhasa for a while?
 • ད་་་་ཙི་ཀེ་ཟིག་འདུག་རྒྱུ༼དེ་ཙམ་ཞིག་ལ་འདུག་རྒྱུ༽།
  da tsi ke zig 'dug rgyu(de tsam zhig la 'dug rgyu)/
  (I will) stay for a while.
 • འོ་་་ཉི་མ་ཆི་མོ་ཟིག་ང་༼ཉི་མ་ག་ཚོད་ལ༽འདུག་རྒྱུ།
  'o nyi ma chi mo zig nga (nyi ma ga tshod la)'dug rgyu/
  How many days are you going to stay?
 • ད་་་་་་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ཉི་མ་ཙི་ཀེ་ཟིག་ང་༼ཉི་མ་འགའ་ཤས་ཞིག་ལ༽འདུག་རྒྱུ། དེ་ཀི་ཤི་ར་འགྱོ་རྒྱུ།
  da zla ba gcig la nyi ma tsi ke zig nga (nyi ma 'ga' shas zhig la)'dug rgyu/_de ki shi ra 'gyo rgyu/
  Wellllll, (i will stay) for a month and several days.Then i will go back.
 • ད་་་་་འདི་རི་འདི་ཀི་༼འདི་ནས༽མཆོད་མཇལ་ཟིག་ང་ཨེད་རྫ་ཟིག༼ལེགས་པོ་ཞིག༽་བྱས་འ། ཨུ་གོ། ད་དགོན་པ་ཁག་བཟོ་༼ཡོད་ཚད༽ཅིག་ལུས་ཀི་མ་འཇུག། ད་སང༼ད་ཐེངས༽ཁུར་མོ་༼གཅིག་པོ༽རེད་མོ།
  da 'di ri 'di ki ('di nas)mchod mjal zig nga ed rdza zig(legs po zhig) byas 'a/_u go/_da dgon pa khag bzo (yod tshad)cig lus ki ma 'jug/_da sang(da thengs)khur mo (gcig po)red mo/
  So then please have a well religious vist! Ok! visit all of the monasteries( because this is ) the only oppertunity that you can get this time.
 • ཡ་ཡ།
  ya ya/
  Ok!
 • ར་་་་་ད་ཀི་༼དེ་ནས་༽ཕྱིར་ར་ཡུལ་བ་སོང་ང་་་་དེ་ཁྱོད་གི་་ཨ་རྒྱ་ར༼ཨ་ཕ༽དང་ཨ་མ་ གཞི་རྩ་ལག་༼ཤ་ཉེ༽ཧ་ནས་བོ་༼ཚང་མ་༽ཨ་དགའ་ལ༼ཁུ་བོ་དང༽ཡེ་ཡེ༼སྤོ་བོ༽་ཉིག་ང་༼གཉིས་ལ༽ངས་ཅིག་འདྲི་ཀི་ཟེར་ཀི་བཟས ཨེ་གོ 
  ra da ki (de nas )phyir ra yul ba song nga de khyod gi a rgya ra(a pha)dang a ma _gzhi rtsa lag (sha nye)ha nas bo (tshang ma )a dga' la(khu bo dang)ye ye(spo bo) nyig nga (gnyis la)ngas cig 'dri ki zer ki bzas_e go_
  So when you come back to home, tell you parents, and including your relatives, uncle and grandfather that i am asking for them. OK!
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  OK!
 • འཚམས་པོ་བདེ་མོ་ཡིན་ན་བཟས༼ཨེ་རེད༽། 
  'tshams po bde mo yin na bzas(e red)/_
  (Ask them) Are they fine?
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Ok!
 • ང་ཆོ་ཧ་ནས་༼ཚང་མ༽འདི་ན་བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་རེད།
  nga cho ha nas (tshang ma)'di nbde mo skyid po red/
  We are here all fine and happy.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Ok!
 • ཨེ་གོ། 
  e go/_
  Got it?
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • ད་དེ་བྱས་རེ༼ད་དེ་འདྲ་བྱས༽།
  da de byas re(da de 'dra byas)/
  So that's all right!
 • ཡ། ད་གནས་སྐབས་གི་བདེ་མོ། 
  ya/_da gnas skabs gi bde mo/_
  Yeah! bye bye for now.
 • འོ་ཡ། འོར་གི་ཡོང་ནས༼ཕྱིར་ཡོང་ན༽ དེ་ཡིན་ན་མིན་ན༼ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས༽།
  'o ya/_'or gi yong nas(phyir yong na)_de yin na min na(yin gcig min gnyis)/
  OK! You have to come back (to be our guest again)!