Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 17 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Two Tibetans meet and engage in a brief conversation in the Amdo dialect.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཡ་མཚོ་སྐྱིད་ཁྱོད་བུད་ཡོང་༼ཐོན་དང༽ནས།
  ya mtsho skyid khyod bud yong (thon dang)nas/
  Tsekyi, are you arriving?
 • འོ་ལེ བུད་ཡོང་༼ཐོན་ཡོང༽།
  'o le_bud yong (thon yong)/
  Yeh, I came.
 • བདེ་མོ་ཡིན་ན།
  bde mo yin na/
  How are you?
 • བདེ་མོ་ཡིན།
  bde mo yin/
  Fine.
 • ལམ་གི་ཨེ་དཀའ་ཐ་༼ལམ་ནས་དཀའ་ལས་མྱོང་སོང་ངམ༽།
  lam gi e dka' tha (lam nas dka' las myongsong ngam)/
  Have you found any difficulties through your trip?
 • ལམ་གི་མ་དཀའ་ཐ༼མྱོང་མ་སོང༽།
  lam gi ma dka' tha(myong ma song)/
  No difficulties.( It means the trip is fine.)
 • དེཡུལ་བ་གི་༼ཁྱིམ་ནས༽ཧ་ནེ་༼ཚང་མ༽བདེ་མོ་ཡིན་ན།
  deyul ba gi (khyim nas)ha ne (tshang ma)bde mo yin na/
  How is all the people in our hometown?
 • ཧ་ནེ་༼ཚང་མ༽བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་རེད།
  ha ne (tshang ma)bde mo skyid po red/
  They are fine and happy.
 • ཨ་རྒྱ་ར་༼ཨ་ཕ༽ཨ་མ་ཨ་ནེ་ཧ་ནས་༼ཚང་མ༽ཀྱང་ཁོ་གི་༼ན་བ༽མེད་ལ།
  a rgya ra (a pha)a ma a ne ha nas (tshang ma)kyang kho gi (na ba)med la/
  How is (Your) father, mother and aunt?
 • ཁོ་གི་མེད་གི༼ན་བ་མི་འདུག༽།ཀྱང་ང་ཀྱང་༼གང་ལ་ཡང༽ཁུ་གི་༼ན་བ༽མེད་གི༼མིན་འདུག༽
  kho gi med gi(na ba mi 'dug)/kyang nga kyang (gang la yang)khu gi (na ba)med gi(min 'dug)
  Fine, They are all fine.
 • འོ་་དེ་ད་དེང་སང་ཧ་ནེ་བོ་༼ཚང་མ༽ཤང་གླིང༼དུས་སྟོན་ཞིག༽འགྱོ༼འགྲོ་༽རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་དགོ་ཀ  
  'o de da deng sang ha ne bo (tshang ma)shang gling(dus ston zhig)'gyo('gro )rgyu yin zer dgo ka__
  Right now, all of you are going to celebrate vacation, right?:
 • འོ་ལེ།
  'o le/
  Yeh.
 • དེ་ད་ཁྱོད་ཆི་མུ་ཟིག་འ༼གང་མང་ཞིག་ལ༽། གནང་བ་ཆི་མུ་ཟིག་ང་༼ག་ཚོད༽ཡོད་གི༼ཡོད་པས༽  
  de da khyod chi mu zig 'a(gang mang zhig la)/_gnang ba chi mu zig nga (ga tshod)yod gi(yod pas)__
  How long,,,,is your vacation?
 • གནང་བ་ཟླ་རྩིག་ར༼ཟླ་གཅིག་དང༽་ཉི་མ་ཅོ་ལྔ་ཡོད་གི
  gnang ba zla rtsig ra(zla gcig dang) nyi ma co lnga yod gi
  The vacation is for one month and fifteen days.
 • འོ་འོ་་་་ཁྱེད་ཞོའེ་ཐང༼སློབ་གྲྭ༽ཀི་ཨེ་དཀའ་གི
  'o 'o khyed zho'e thang(slob grwa)ki edk' gi
  is that hard to abtain the school?
 • དྲག་གི་༼ཆོག་གི༽་་ད་དཀའ་རྒྱུ་མེད་གི
  drag gi (chog gi) da dka' rgyu med gi
  Fine, no (big) difficulties.
 • དེང་སང་བ་གི་བྱུང་༼སྤྱིར་༽སློབ་སྦྱོང་ར་དེ་མུ་དེ་༼དེ་འདྲའི༽ལད་ཁ་༼ཕྱོགས་ལ༽ཧོན་མདའ༼ཤིན་དུ༽ཧྲ་ལ༼འབད་བརྩོན༽ཡི་དགོ་གི་ཟེར་ཀ  
  deng sang ba gi byung (spyir )slob sbyong ra de mu de (de 'dra'i)lad kha (phyogs la)hon mda'(shin du)hra la('bad brtson)yi dgo gi zer ka__
  Right now, ( i've heard the students) need to study very hard.
 • ཡི་གོ་གི༼བྱེད་དགོས༽ ཙི་གེ་ཟིག༼དེ་ཙམ༽མ་ཡི་ལ་༼མ་བྱས་ན༽མི་བ་ཀི༼མི་ཆོག༽
  yi go gi(byed dgos)_tsi ge zig(de tsam)ma yi la (ma byas na)mi ba ki(mi chog)
  yes. (i need to study) a little bit hard otherwise it is not good.
 • འོ་། དེ་་མུ་གེ་ཀི་༼མར་ཕྱོགས་ཀྱི༽ཞིང་ར་ད་ཨེམུ་དེ་་ཀྲོང་ཅ་ར་༼ལོ་ཏོག༽དེ་མུ་དེ་ཅིག་ཨེ་ཡག་གི  
  'o /_de mu ge ki (mar phyogs kyi)zhing ra da emu de krong ca ra (lo tog)de mu de cig e yag gi__
  How is the farm down there?
 • ཡག་གི འགྲིག་ལྡད་ཡོད་གི
  yag gi_'grig zlsgrig gis ldad yod gi
  good. It is all right.
 • དེ་ད་ཁྱོད་ལྷ་ས་གི་ཆི་མུ་ཟིག་འ་འདུག་རྒྱུ་།    
  de da khyod lha sa gi chi mu zig 'a 'dug rgyu /____
  How long will you stay in Lhasa?
 • ལྷ་ས་གི་ཉི་མ་་་་་་ཟླ་ཚིག་རེག་འ་ཟིག་འ་༼ཟླ་གཅིག་སླེབས་རེག་བར་དུ༽འདུག་རྒྱུ།
  lha sa gi nyi ma zla tshig reg 'a zig 'a (zla gcig slebs reg bar du)'dug rgyu/
  (I will) stay in Lhasa for more than one month.
 • འོ ད་འདི་རི་འདི་གི་༼འདི་ནས༽ཧྲ་ལ་བྱས་འ་ནས་༼ཧུར་ཐག་བྱས་ནས༽ཅིག་མཆོད་མཇལ་བཟོ་སོང། འདི་རི་འདིར་ལྟད་མོ་བཟོ་ཨ་རྫ་ཟིག་༼ཡག་པོ་ཞིག༽ལྟོས།
  'o_da 'di ri 'di gi ('di nas)hra la byas 'a nas (hur thag byas nas)cig mchod mjal bzo song/_'di ri 'dir ltad mo bzo a rdza zig (yag po zhig)ltos/
  That will be good to have religious visit and have a fantastic sightsee.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • ཨེ་རེད།
  e red/
  Is that good? or is that ok? (as giving a suggestion)
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Ok.
 • དེ་ཁྱོད་ཕྱི་ར་ཡུལ་བ་༼ཕྱིར་ཡུལ་ལ༽འགྱོ་རྒྱུ་ཐ་ཚོད་༼འགྲོ་དུས༽ཡིན་མདའ་མིན་མདའ་༼ངེས་བར་དུ༽ཨ་རྒྱ་ར་ཨ་མ་ར་༼ཨ་ཕ་དང་ཨ་མ༽ཧ་ནེ་འོ་ངས་ཅིག་འདྲི་གི་ཟེར་གོ
  de khyod phyi ra yul ba (phyir yul la)'gyo rgyu tha tshod ('gro dus)yin mda' min mda' (nges bar du)a rgya ra a ma ra (a pha dang a ma)ha ne 'o ngas cig 'dri gi zer go
  When you go back to home, you must tell (your) father and mother that i am asking all of them.
 • འོ་ཡ བཤད་རྒྱུ་ཡིན།
  'o ya_bshad rgyu yin/
  Ok, (i) will tell.
 • ངེད་ཆོ་ཧ་ནེ་༼ཚང་མ༽མཚམས་པོར་བདེ་མོ་རེད་བཟས༼ཟེར་རོགས༽། 
  nged cho ha ne (tshang ma)mtshams por bde mo red bzas(zer rogs)/_
  ( and tell them) we are all fine.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Ok.
 • ཨེ་གོ་གི
  e go gi
  Did you get it?
 • ཆོད་ཙི་འ་ར་༼སུ་ལ་ཡང༽ཁོ་གི་༼ན་གི༽མེད་གི ཧ་ནེ་༼ཚང་མ༽བདེ་མོ་རེད་ཟེར་གི་བཟས༼ཟེར་རོགས༽།  
  chod tsi 'a ra (su la yang)kho gi (na gi)med gi_ha ne (tshang ma)bde mo red zer gi bzas(zer rogs)/__
  Tell (them) nobody is sick and all of us are fine.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • དེ་འདི་གི་༼འདི་ནས༽ངའི་བྱ་ཡོས་ཆོ་ར་༼ངའི་བྱིས་པ་ཚོ༽ཧ་ནེ་བོ་༼ཚང་མ༽ཞོ་ཐང་༼སློབ་གྲྭ༽ནང་ང་སོང་ངས་ནས་ཧྲ་གི་ཟེར་ཟས༼བཟང་གི་ཟེར་རོགས༽།
  de 'di gi ('di nas)nga'i bya yos cho ra (nga'i byis pa tsho)ha ne bo (tshang ma)zho thang (slobgrw)nang nga song ngas nas hra gi zer zas(bzang gi zer rogs)/
  Here all of my children are obtaining the school and (they are all ) fine.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Ok.
 • འུ་གོ་གི
  'u go gi
  Do you understand?
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • འོ། དེ་ད་་་དེ་བྱས་ཁྱོད་མར་ར་ཡུལ་བ་སོ་སོང་ང༼ཁྱོད་མར་ཡུལ་ལ་སོང་དེ༽་་་་དེ་ཡིན་ད་མིན་ད་༼ངེས་བར་དུ༽ཞོ་ཐང་ནང་ང་སོང་ང་༼སློབ་གྲྭར་སོང་ནས༽ཧྲ་ལ་༼འབད་པ༽བྱས། སློབ་སྦྱོང་ར་ཆི་ཟིག་གི་་ལད་ཁ་ཡིན་ན།
  'o/_de da de byas khyod mar ra yul ba so song nga(khyod mar yul la song de) de yin da min da (nges bar du)zho thang nang nga song nga (slob grwar song nas)hra la ('bad pa)byas/_slob sbyong ra chi zig gi lad kha yin na/
  When you go back to home. (you) must study very hard in the school. (you must be very hard) towards to studying or any other things.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  OK.
 • ཨེ་གོ་གི
  e go gi
  Do you understand?
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • དགེ་རྒན་གི་ཁ་ཉན།
  dge rgan gi kha nyan/
  Listen what the teacher says.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • ཚིག་རྩིས། འུ་གོ
  tshig rtsis/_'u go
  That will be this, do you undersand?
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • འོར་གི་༼དེ་ན༽རྫ་གི་༼རྗེས་ནས༽རང་གི་ལམ་ཁ་༼མདུན་ལམ༽ཧྲ་དགའ།
  'or gi (de na)rdza gi (rjes nas)rang gi lam kha (mdun lam)hra dga'/
  So (your) future will be good.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • དེ་བྱས་རས།
  de byas ras/
  That's all.( and also tell you we are finished.)
 • འོ་ཡ། 
  'o ya/_
  Yes.
 • འོ་ཡ་་་་ད་ཁྱོད་བདེ་མོ་བྱས་གོ
  'o ya da khyod bde mo byas go
  So, see you later.
 • ཡ་ད་བདེ་མོ།
  ya da bde mo/
  OK, see (you) later.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  OK.