Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
1 min 9 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Two Tibetans meet and exchange greetings in the Amdo dialect.

བོད་པ་གཉིས་ཐུག་པའི་སྐབས་སུ་ཨ་མདོ་སྐད་བཤད་ནས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་པ་རེད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཡ མཚོ་སྐྱིད་ཁྱོད་བུད་ཡོང་བ།
  ya_mtsho skyid khyod bud yong ba/
 • འོ་ལེད། འོ།
  'o led/_'o/
  Yes.
 • ཁྱོད་ནམ་ཡོངས།
  khyod nam yongs/
  When did you come?
 • ང་ཁ་རྩང་༼སང༽ཡོང་ནས།
  nga kha rtsang (sang)yong nas/
  I came yesterday.
 • ཡུལ་བ་ཧ་ནེ་༼ཚང་མ༽བདེ་མོ་ཡིན་ན།
  yul ba ha ne (tshang ma)bde mo yin na/
  How is everyone at home?
 • ཧ་ནེ་༼ཚང་མ༽བདེ་མོ་་སྐྱིད་པོ་རེད།
  ha ne (tshang ma)bde mo skyid po red/
  They are all fine and happy.
 • འོ་དེ་ཁྱོད་འདི་ཙི་ཀེ་༼ཚང་མ༽ཟིག་ང་འདུག་རྒྱུ་ནས།
  'o de khyod 'di tsi ke (tshang ma)zig nga 'dug rgyu nas/
  So will you stay here a little while?
 • དཱ ཟླ་བ་གཅིག་རིང་ཟིག་འ་༼ཞིག་ལ༽འདུག་རྒྱུ།
  dA_zla ba gcig ring zig 'a (zhig la)'dug rgyu/
  Well, I will stay for one month.
 • ཡ་་་ད་རྩོག་ར༼བསྡད་༽། དེ་ནས་ཨ་རྒྱ་ར༼ཨ་ཕ༽དང་ཨ་མ་ཧ་ནས་༼ཚང་མ༽བདེ་མོ་ཡིན་ན།
  ya da rtsog ra(bsdad )/_de nas a rgya ra(a pha)dang a ma ha nas (tshang ma)bde mo yin na/
  Ok, have a seat. So your father and mother are all fine, right?
 • ཧ་ནས་༼ཚང་མ༽བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་རེད།
  ha nas (tshang ma)bde mo skyid po red/
  They are all doing well.
 • འོ་་་དེ་་་་ད་དེང་སང་ཡུལ་གི་བྱ་བ་ཆི་མོ་༼ཅི་འདྲ༽རེད། དེ་གྲོང་ཇ་༼ལོ་ཏོག༽ལ་དུ་མོ་དེ་༼དེ་དག༽ཅིག་འེ་ཧྲ་ཀི༼ཨེ་བཟང༽གི།
  'o de da deng sang yul gi bya ba chi mo (ci 'dra)red/_de grong ja (lo tog)la du mo de (de dag)cig 'e hra ki(e bzang)gi/
  Oh, so how is work going at home these days? Are the crops growing well?
 • གྲོང་ཇ་ཧྲ་གི༼ལོ་ཏོག་བཟང་གི༽། དོ་ཙིག༼འདི་གཅིག་ལ༽
  grong ja hra gi(lo tog bzang gi)/_do tsig('di gcig la)
  For now, the crops are growing well.
 • འེ་་་
  'e
  Really?
 • འུན་འུམ། 
  'un 'um/_
  Yes.
 • འོ་་་དེ་ཨ་མ་ལ་དེ་གཉི་ང་ད་་་་་བྱུང་ཡ་ར་ཡོང་ངེ༼ཡར་ཡོང་ནས༽་ཆི་ཁྱོ༼ཁྱོད་ཚོ༽ཨོ་མཉམ་གཅིག་ལ་ཤང་གླིང་ཡི་ཅི༼བྱེད་རྒྱུ༽་ཆི་ཟིག་ཡི་ཆི༼ཅི་ཞིག་བྱེད་རྒྱུ༽།
  'o de a ma la de gnyi nga da byung ya ra yong nge(yar yong nas) chi khyo(khyod tsho)o mnyam gcig la shang gling yi ci(byed rgyu) chi zig yi chi(ci zhig byed rgyu)/
  Both you and your mother came here, so will you have a picnic or what will you do?
 • ད་ཡ་ར་ཡོང་ནས་མཉམ་དུ་ཤང་གླིང་ཡི་ལ་རེ།
  da ya ra yong nas mnyam du shang gling yi la re/
  After coming here, we will have a picnic together.
 • ཨོ་་་་་ཧ་ནས་༼ཚང་མ༽བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་རེད་ལ།
  o ha nas (tshang ma)bde mo skyid po red la/
  Oh, all of them are doing well, right?
 • ཧ་ནས་༼ཚང་མ༽བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་རེད།
  ha nas (tshang ma)bde mo skyid po red/
  All of them are well.
 • སྐྱིད་ལ་ད དེ་་་བྱུང་ཞོ་ཐང༼སློབ་གྲྭ༽ནང་ལ་ཅི་མོ་ཟིག་ང༼གང་འདྲ་ཞིག་ལ༽་་་་མ་ཧྲོ༼གནང་བ༽་ཆི་མོ་ཟིག་ང་༼གང་འདྲ་ཞིག་ལ་༽ཡོད་གི།
  skyid la da_de byung zho thang(slob grwa)nang la ci mo zig nga(gang 'dra zhig la) ma hro(gnang ba) chi mo zig nga (gang 'dra zhig la )yod gi/
  Good. How long is your school holiday?
 • མ་ཧྲོ༼གནང་བ༽རྫ་ཙིག་ར༼ཟླ་གཅིག་ལ༽ཉི་མ་ཅོ་ལྔ།
  ma hro(gnang ba)rdza tsig ra(zla gcig la)nyi ma co lnga/
  The holiday is one month and fifteen days.
 • རྫ་ཙིག་ལ་ཉི་མ་ཅོ་ལྔ་ཨེ་རི༼ཟླ་གཅིག་དང་ཉི་མ་ཅོ་ལྔ་ཨེ་རེད༽།
  rdza tsig la nyi ma co lnga e ri(zla gcig dang nyi ma co lnga e red)/
  One month and fifteen days, is that right?
 • འུན་འུམ།
  'un 'um/
  Yes.
 • དི་ཀི་ད་༼དེ་ན་ད་༽འདི་ཀི་༼འདི་ནས༽ཤང་གླིང་ཡི་དང༼བྱས་རྗེས༽་ཕྱིར་ར་འགྱོ་གྱི་ར༼ཕྱིར་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་པས༽།
  di ki da (de na da )'di ki ('di nas)shang gling yi dang(byas rjes) phyir ra 'gyo gyi ra(phyir la 'gro rgyu red pas)/
  So after the picnic, you will go back home, right?
 • ད་ཤང་གླིང་ཡི་དང་༼བྱས་རྗེས༽ད་ཕྱིར་ར་འགྱོ་༼ཕྱིར་ལ་འགྲོ་རྒྱུ༽རེད།
  da shang gling yi dang (byas rjes)da phyir ra 'gyo (phyir la 'gro rgyu)red/
  After the picnic, we will go back home.
 • ཨོ། ད་དེ་་་་བྱུང་ཧ་ནས་༼ཚང་མ༽བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་ཡིན་པ་ངེ་ངན་ཅིག་ཧྲ་གི་༼ངོ་མས་བཟང་གི༽། 
  o/_da de byung ha nas (tshang ma)bde mo skyid po yin pa nge ngan cig hra gi (ngo mas bzang gi)/_
  Oh, all of them are doing well. That's really good.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Yes.
 • ད་དུ་མོ་ཟིག་མིན་ནས་༼ད་དེ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས༽ཟེར་གྱི་༼བཤད་གྱི༽མེད་གི། ད་དེ་བྱས་རེད།
  da du mo zig min nas (da de 'dra zhig ma gtogs)zer gyi (bshad gyi)med gi/_da de byas red/
  That's all, I have nothing left to say. That's it.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Ok.
 • ཡ་ད་བདེ་མོ་བྱས་གོ།
  ya da bde mo byas go/
  So then take care.
 • འོ་ཡ། དེ་འོར་གི་ཐུག་ག༼ཡང་བསྐྱར་མཇལ་ངེས༽། ཨུ་གོ ད་སོང་ཨ་རྒྱ་ར་དང་ཨ་མ་ཧ་ནས་བོ༼ཚང་མ་ལ༽་ངས་ཅིག་འདྲི་གི་ཟིག་གི་༼འདྲི་གི་ཡོད་པ༽ཟེ་གོ༼བཤད་རོགས༽།
  'o ya/_de 'or gi thug ga(yang bskyar mjal nges)/_u go_da song a rgya ra dang a ma ha nas bo(tshang ma la) ngas cig 'dri gi zig gi ('dri gi yod pa)ze go(bshad rogs)/
  Ok. I’ll see you again, okay? So tell your father and mother and everyone that I am asking about them.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Ok.
 • འོ་ཡ་་་ངའི་ཆོ་ཧ་ནས་འདི་ན་བདེ་མོ་སྐྱིད་པོ་རེད་བཟས༼ཟེར༽་། ཨེ་གོ་ཀི    
  'o ya nga'i cho ha nas 'di na bde mo skyid po red bzas(zer) /_e go ki____
  And tell everyone that all of us are doing well, okay?
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Ok.
 • འོ་ཡ།
  'o ya/
  Ok.