Skip to main content Skip to search
11 Jan 2016
2 min 57 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Kelsang Kyi from Nyinshuk Township in Chentsa singing a song called "The Grassland is Home to Livestock." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་འབྲུ་མོའི་བཞོ་དབྱངས་ཞེས་དབྱངས་རྟ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ལ་དྲངས་ནས་བླངས་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་འབྲོག་རི་སྨུག་པོ་ཞིག་གི་སླས་འདབས་ན་འོ་མ་གཏེར་བཞིན་འཇོ་བའི་འབྲི་མོའི་དྲིན་ལན་དྲན་པ་དང་།  སྦྲ་ཁྱིམ་དྲོན་མོ་ཞིག་གི་གོ་ཁ་ན་གྱ་ཙེ་གོམ་པོའི་ལག་འཇུ་དང་བྲང་གི་ནུ་མོས་ལྟོགས་སྐོམ་གྱི་ངུ་ཁ་གཅོད་པའི་བྱམས་བརྩེའི་མ་ལོ་དྲན་པར་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0