Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
3 min 28 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Kesang from Garu Village in Chentsa singing a song called "A Good Man Keeps His Thoughts to Himself." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་དུས་རྒྱུན་གྱི་འཚོ་བའི་ཉམས་མྱོང་གི་ཁྲོད་བུ་བུ་མོའི་ཁྱད་ཆོས་རེ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་ནས་གླུ་རུ་བླངས་ཡོད།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་སྟག་ཤར་རྣམས་གཏམ་བཤད་ལ་མཁས་དགོས་པ་དང་དུས་རྒྱུན་ཤེས་བྱ་སྣ་མང་ཁོག་ལ་གསོག་སྟེ་ཁ་ལྕེ་བར་ནས་ཁྲོལ་དགོས་པ་དང་བུ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཟས་ཟ་མ་སྣོད་ལ་གསོག་སྟེ་མགྲོན་ཚུར་ཡོང་ལ་སྣེ་ལེན་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་རབས་བཤད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0