Skip to main content Skip to search
25 Sep 2014
4 min 51 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གིས་མ་མོ་འདང་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་བསད་པས་ཁོ་ཚང་གི་ལུག་རྫི་སེམས་སྡུག་ནས་ལྷ་སར་འགྲོ་བའི་ལམ་བར་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་བརྗོད་ཡོད།

本段视频讲述了一位羊倌的主人宰杀了他最看好的一只母羊,由于伤心带着母羊的骨骼去拉萨,讲了他在一路上的故事。​

这段视频简述了一位羊倌的主人宰杀了他最看好的,跟其他不一样一只母羊。由于伤心难过他带着母羊的骨骼去往拉萨朝拜,路上遇到了一只狼,想要吃掉他。但是聪明的兔子却帮助了他逃过了困境。这是一段人和动物并存的故事,充满了想像力。在每一段故事里兔子总是扮演着聪明的角色,狐狸是狡猾的,狼是卑劣的,故事赞美了兔子的智慧。 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0