Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
3 min 32 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་མི་ཞིག་འདྲེ་ཞིག་ལ་འགྲོགས་ནས་སོང་སྟེ་མི་རྣམས་འདྲེ་ཡི་ཁ་ལ་བརྒྱུགས་ན་འདྲེ་ཡིས་གནོད་པ་བྱེད་ཐུབ་པར་བརྗོད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་སྔོན་མི་ཞིག་འདྲེ་ཞིག་དང་འགྲོགས་ནས་སོང་བ་ན། བུད་མེད་འབྲི་བཞོ་མཁན་ཞིག་ལ་ཐུག་པ་དང་བུད་མེད་དེས་འབྲི་ལ་མ་དམོས་ན་འདྲེ་ཡིས་བར་ཆད་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་དང་། བུད་མེད་དེས་འབྲི་ལ་དམོས་ཚེ་འདྲེ་ཡིས་འབྲི་ལ་གནོད་བྱེད་ཐུབ་པར་བརྗོད་ཡོད།

这是一则关于一个男人跟魔鬼生活在一起,要是某个人相信鬼说的话,那么鬼就可以加害那个人的故事。

这则故事主要讲述了一个男人跟一个鬼在路上遇到正在挤奶的女人。那个鬼告诉那位挤奶女,如果那个女人不咒骂那只母牛,鬼就无法伤害那只牛;而如果那个挤奶女咒骂那头牛,那个鬼就能伤害它。

The story of a ghost explaining to a man who it can harm and who it cannot.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0