Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
3 min 18 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་སྡེ་བ་ཞིག་ལ་འདྲེ་མོ་ཟངས་ཀྱི་མཆུ་ཏོ་ཅན་ཞིག་ཡོད་པར་མི་རྐྱང་ཞིག་ཡོང་ནས་དེས་བོའུ་ཡིས་བརྒྱབ་ནས་བསད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་སྡེ་བ་ཞིག་ལ་མཚན་རེར་མི་རེ་ཟ་བའི་འདྲེ་མོ་ཟངས་ཀྱི་མཆུ་ཏོ་ཅན་ཞིག་ཡོད། ཉིན་ཞིག་མི་རྐྱང་ཞིག་ཐོན་པར་ཚང་མར་དེར་བློ་དྲིས་པ་ན། དེས་ཁོ་ལ་བོའུ་ཞིག་སྦྱིན་ནས་ཁྱོད་ཅག་ཚང་མ་ཕྱིར་སོང་དང་ཁོས་གསོད་ཟེར། དེ་ནས་དེ་ལྟར་བོའུ་ཞིག་སྦྱིན་པས་དེས་འདྲེ་མོ་དེ་བསད་ནས་སྐྱིད་པོར་འཚོ་བ་རོལ།

这是一则关于某个村庄有位铜嘴魔女被一位单身汉用枪打死的故事。

这个故事主要讲述了从前有个村庄有位每晚吃人的铜嘴魔女。一天,村里来了个单身汉,村民们找他出主意。他告诉村民,给他准备一只枪,然后要求村民都返回各自家中,并决定自个儿去杀魔女。最后,他成功打死魔女并过上了幸福的生活。

The story of a village terrorized by a female demon witch and how a strange traveler kills the demon with a gun.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0