Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
6 min 56 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

An interview of Tsering Dondrub, a modern Tibetan artist.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ངའི་ཨའི་་་་་་མིང་ལ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཟེར་གྱི་ཡོད།
  nga'i a'i ming la tshe ring don grub zer gyi yod/
 • ང་འདིའི་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ཨ་་་་་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་ལོ་ཨ་མདོ་ནས་ཡིན་བླ་བྲང་ནས་སྐྱེས་ནི་ཡིན། དེ་ནས་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཅིག་གི་ལོ།འདིའི་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་སྒྱུ་རྩལ་ཚན་ཚོགས་ཁང་ནང་སོང་ནས།དི་གི་༿དེ་ནས༾སྣུམ་ཚོན་རི་མོ་སྐོར་སྦྱངས་ཡིས། དེ་གི་༿དེ་ནས༾ལོ་བཞིའམ་ལོ་ཧ་ར་ཚུར་ར་༿མདོར་ན༾ལོ་དྲུག་སྦྱངས།
  nga 'di'i chig stong dgu brgya a drug cu re bzhi lo a mdo nas yin bla brang nas skyes ni yin/_de nas chig stong dgu brgya brgyad cu gya gcig gi lo/'di'i nub byang mi rigs slob grwa chen mo sgyu rtsal tshan tshogs khang nang song nas/di gi {de nas}snum tshon ri mo skor sbyangs yis/_de gi {de nas}lo bzhi'am lo ha ra tshur ra {mdor na}lo drug sbyangs/
 • ཨཻ་་་་དེ་གི་༿དེ་ནས༾སློབ་གྲྭ་ནས་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་ང་ལྷ་སར་ཡོང་ནས། དོ་ཞག་༿ད་ལྟ༾ལྷ་ས་གི་༿ལྷ་སའི༾ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ནང་ལོགས་འདིའི་ཇི་ཟེར་དགོས་པ་རེད་པ་༿ག་འདྲ་བྱས་ནས་ལབ་དགོས༾སི་ཏེ་རྡི་རྡེས་ཟེ་ཡེན་རྡིས་ཟེ་ནིར་༼འཁྲབ་སྟེགས་བཟོ་བཀོད༽དེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
  ai de gi {de nas}slob grwa nas mthar phyin rjes nga lha sar yong nas/_do zhag {da lta}lha sa gi {lha sa'i}zlos gar tshogs pa nang logs 'di'i ji zer dgos pa red pa {ga 'dra byas nas lab dgos}si te rdi rdes ze yen rdis ze nir ('khrab stegs bzo bkod)de byed kyi yod/
 • ཨ་ནི་་་་་་འདིའི་ལོ་ངེད་ཚོས་༿ང་ཚོས༾ཉིས་སྟོང་གསུམ་གི༿གྱི༾ལོ།འ་ཚོས༿ང་ཚོས༾ད་ལྷ་སའི་རི་མི་འདྲ་འདྲ་༿འདི༾བོ་འདི།སྒྱུ་རྩལ་པ་སྐོར་ཟིག་༿ཞིག༾་གིས་འདིའི་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ང་ཚོས་འདི་༿ལྟ་བུ༾མོ་ཞིག་འཚོགས་ནི་ཡིན།
  a ni 'di'i lo nged tshos {nga tshos}nyis stong gsum gi{gyi}lo/'a tshos{nga tshos}da lha sa'i ri mi 'dra 'dra {'di}bo 'di/sgyu rtsal pa skor zig {zhig} gis 'di'i dge 'dun chos 'phel gyi sgyu rtsal lhan tshogs nga tshos 'di {lta bu}mo zhig 'tshogs ni yin/
 • འདི་འཚོགས་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཇི་ཟེ་༿ཅི་ཞིག༾རེད་ཟེར་ན྄། ཨ་་་་་འདི་རྩ་འཛུགས་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཇི་ཟེ་༿ཅི་ཞིག༾རེད་ཟེར་ན།
  'di 'tshogs rgyu'i dmigs yul ji ze {ci zhig}red zer na?/_a 'di rtsa 'dzugs byed pa'i dmigs yul ji ze {ci zhig}red zer na/
 • དེང་སང་བོད་ཀྱི་རི་མོ་བ་དེ་སྒྱུ་རྩལ་པ་་་ད་ས་ཆ་གང་ཡིན་རུང་། འདིའི་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གང་ཡིན་ནའང་ད་སྒྱུ་རྩལ་པ་གསར་པ། ད་དེ་མོ་༿ལྟ་བུ༾སློབ་གྲྭ་སྒོ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཡོང་། ཁ་ཤས་རང་གིས་རང་གིས་སྒྱུ་རྩལ་སྦྱངས་ནས་༿རང་སྦྱོང་༾སྒོ་ཡོང་བའི་སྐོར་ཞིག་ཡོད་ནི་རེད།
  deng sang bod kyi ri mo ba de sgyu rtsal pa da sa cha gang yin rung /_'di'i mdo dbus khams gsum gang yin na'ang da sgyu rtsal pa gsar pa/_da de mo {lta bu}slob grwa sgo mthar phyin nas yong /_kha shas rang gis rang gis sgyu rtsal sbyangs nas {rang sbyong }sgo yong ba'i skor zhig yod ni red/
 • ཡོད་ནི་རེད་གྲ་༿ཡོད་ན་ཡང་༾རང་རང་ས་ཆ་ནས་བསྡད་རེས་བསྡད་དང་༿བསྡད་དེ༾ཡིས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཧ་ཚུར་༿ཕན་ཚུན་༾འབྲེལ་བ་དང་བསམ་བློ་བརྗེ་རེས་ར་༿དང་༾། དེ་བྱེད་པའི་རྒྱུན་དུ་གོ་སྐབས་ར་དེ་༿འདྲ་དེ་༾མ་གཏོགས་མང་པོ་ཡོད་ནི་མ་རེད།༿ཡོད་པ་མ་རེད༾
  yod ni red gra {yod na yang }rang rang sa cha nas bsdad res bsdad dang {bsdad de}yis/_gcig gis gcig la ha tshur {phan tshun }'brel ba dang bsam blo brje res ra {dang }/_de byed pa'i rgyun du go skabs ra de {'dra de }ma gtogs mang po yod ni ma red/{yod pa ma red}
 • དེ་གི་ད་༿དེར་བརྟེན༾ང་ཚོས་ས་ཆ་འདི་མོ་ཞིག་༿འདི་ལྟ་བུ༾། བར་སྐོར་གི་༿གྱི༾ལྷ་ས་གི་༿ལྷ་སའི༾དཀྱིལ་གི༿གྱི༾། བར་སྐོར་ནང་གི་ས་ཆ་ཞིག་རག་༿ཐོབ༾ནས་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་སྒྱུ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་འདི་འུ་ཚོས་༿ང་ཚོས༾འཚོགས་ནི་༿པ༾རེད། དམིགས་ཡུལ་གཅིག་ཡིན་ན་དེ་རེད། 
  de gi da {der brten}nga tshos sa cha 'di mo zhig {'di lta bu}/_bar skor gi {gyi}lha sa gi {lha sa'i}dkyil gi{gyi}/_bar skor nang gi sa cha zhig rag {thob}nas dge 'dun chos 'phel gyi sgyu rtsal lhan tshogs 'di 'u tshos {nga tshos}'tshogs ni {pa}red/_dmigs yul gcig yin na de red/_
 • དམིགས་ཡུལ་གཉིས་ཡིན་ན་ཇི་ཟེ་༿ཅི་ཞིག༾རེད་ཟེར་ན྄། ད་་་་་དེང་རབས་ཀྱི་རི་མོ་ཟེར་གོ་ནི་༿ཟེར་བ༾ཇི་ཟེ་༿ཅི་ཞིག༾རེད་ཟེར་ན། ཕྱི་རོལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡིན་ནའང་འདྲ་གི་རྒྱལ་ནང་ཡིན་ནའང་འདྲ་གི། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་བོད་ཀྱི་རི་མོ་ར་༿དང་༾དེའི་སྐོར་གྱི་ལྟ་སྟངས་ཞིག་ཡོད་ནོ་༿པ༾ཇི་ཟེ་༿ཅི་ཞིག༾རེད་ཟེར་ན།
  dmigs yul gnyis yin na ji ze {ci zhig}red zer na?/_da deng rabs kyi ri mo zer go ni {zer ba}ji ze {ci zhig}red zer na/_phyi rol phyi rgyal gyi yin na'ang 'dra gi rgyal nang yin na'ang 'dra gi/_bod kyi rig gnas dang bod kyi ri mo ra {dang }de'i skor gyi lta stangs zhig yod no {pa}ji ze {ci zhig}red zer na/
 • ད་སྔ་མ་༿སྔོན་མ༾ཡི་དེའི་ཆི་ཟིག་༿ག་འདྲ༾ཟེར་དགོས་པ་རེད་ཡ། སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་གནས་ཀྱི་དེའི་སྐོར་གྱི་མང་པོ་ཧ་ནི་བོས༿མི་ཚང་མས༾ཤེས་ཀྱི་རེད། ད་་དགོན་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ད་གང་ཡིན་སོ་ཐང་ཀ་ཡིན་ན།ད་ཧ་ནི་བོ་༿ཚང་མ་༾བོད་ཀྱི་རི་མོ་ཞིག་བསམ་ནོ་༿པ༾གླེང་བ་ལས་དེང་སང་གི་དེང་རབས་ཀྱི་རི་མོ་འདི་ཆི་མི་ཟིག་༿ག་འདྲ༾ཡིན་མིན་སྐོར་ལ་ཧ་ནི་བོས༿ཚང་མས་༾ད་དེ་བསམ་ནི་༿གྱི༾ཞིག་མེད་གི་༿པ༾རེད།
  da snga ma {sngon ma}yi de'i chi zig {ga 'dra}zer dgos pa red ya/_srol rgyun gyi rig gnas kyi de'i skor gyi mang po ha ni bos{mi tshang mas}shes kyi red/_da dgon pa yin na'ang 'dra/_da gang yin so thang ka yin na/da ha ni bo {tshang ma }bod kyi ri mo zhig bsam no {pa}gleng ba las deng sang gi deng rabs kyi ri mo 'di chi mi zig {ga 'dra}yin min skor la ha ni bos{tshang mas }da de bsam ni {gyi}zhig med gi {pa}red/
 • དི་གི་ད་༿དེར་བརྟེན༾འུ་ཚོས་༿ང་ཚོས༾རང་གིས་རང་གིས་༿རང་ཉིད༾འདི་མོ་༿འདི་ལྟ་བུ༾ས་ཆ་ཞིག་ཡོད་པས།འདི་མོ་ཟིག་༿ཞིག་༾ཨི་་་་སྒ་ལིར་རེ་ཟི་༼འགྲེམ་སྟོན་ཁང་༽ཚུགས་གིས༿ནས༾འུ་ཚོས་༿ང་ཚོས༾རང་གིས་རི་མོ་ཕྱི་ཚོར་༿རུ༾སྟོན་ཡ་ཡོད་རྒྱུ་བོ་༿ཡོད་པ༾།
  di gi da {der brten}'u tshos {nga tshos}rang gis rang gis {rang nyid}'di mo {'di lta bu}sa cha zhig yod pas/'di mo zig {zhig }i sga lir re zi ('grem ston khang )tshugs gis{nas}'u tshos {nga tshos}rang gis ri mo phyi tshor {ru}ston ya yod rgyu bo {yod pa}/
 • འུ་ཚོ་༿ང་ཚོ༾རང་གིས་ཧ་ནི་བོ་༿ཚང་མ༾ཡིས།འདིའི་ཨ་་གསར་རུ་༿བུ༾རིག་ག༿ཚོ༾དེང་སང་ན་གཞོན་གི་༿གྱི༾རི་མོ་འབྲི་ནོ་རིག་གིས་༿འབྲི་མཁན་ཚོས་༾དེང་སང་རི་མོ་ཇེ་ཞན་ལ་འགྲོ་གི་༿ཡི༾ཡོད་གི༿ཀྱ༾མ྄ོ།
  'u tsho {nga tsho}rang gis ha ni bo {tshang ma}yis/'di'i a gsar ru {bu}rig ga{tsho}deng sang na gzhon gi {gyi}ri mo 'bri no rig gis {'bri mkhan tshos }deng sang ri mo je zhan la 'gro gi {yi}yod gi{kya}mo?/
 • ཁུ་ཆོ་༿ཁོང་ཚོ༾ཧ་ནི་བོ་༿ཚང་མས༾།ང་ཚོ་རང་གི་བོད་ཀྱི་དེང་སང་གི་རི་མོ་ཡི།དེའི་དེ་ཆི་མོ་ཟིག་༿ཅི་འདྲ་ཞིག༾ཡིན་ན།ད་བཤད་ན་ཨ་་་་་་་སོ་སོ་སོ་སོའི་ཨེ་རྡེན་ཐེ་ཐིས་སི་༼་་་་་་༽ཟེར་དགོས་རེད་པ྄།དེ་ག་འདྲ་ཟིག་༿ཞིག༾ཡིན་མིན྄།
  khu cho {khong tsho}ha ni bo {tshang mas}/nga tsho rang gi bod kyi deng sang gi ri mo yi/de'i de chi mo zig {ci 'dra zhig}yin na/da bshad na a so so so so'i e rden the this si ( )zer dgos red pa?/de ga 'dra zig {zhig}yin min?/
 • ཕྱི་ཚོར་༿རུ༾་ཅིག་དེའི་་ཧ་གོ་ཡས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན྄། ཨ་ནི་་་ང་ཚོས་ཟེར་རྒྱུ་བོ་ཆི་ཟིག་རེད་ཟེར་ན་༿བཤད་པ་ག་འདྲ་རེད་ཞེས་ན༾། ང་ཚོའི་ཧོའོ་ལང་༼རྒྱ་སྐད་དོན་ནི་དཔར་འགྲེམ་ཁྱམས་ར༽ནང་གི་རི་མོ་ཧ་ནི་བོ་༿ཚང་མ༾། འདིའི་དེང་རབས་ཀྱི་རི་མོ་དེ་མོ་༿དེ་ལྟ་བུ༾གི་སྐོར་ལ་འབྲི་དགོས་ཟེར་གི་ནོ་༿ཟེར་གྱི་ཡོད༾།
  phyi tshor {ru} cig de'i ha go yas kyi ched du yin?/_a ni nga tshos zer rgyu bo chi zig red zer na {bshad pa ga 'dra red zhes na}/_nga tsho'i ho'o lang (rgya skad don ni dpar 'grem khyams ra)nang gi ri mo ha ni bo {tshang ma}/_'di'i deng rabs kyi ri mo de mo {de lta bu}gi skor la 'bri dgos zer gi no {zer gyi yod}/
 • ཨཻ་ནི་་་ཧི་་་ད་ཡིན་ན་འུ་ཚོས་༿ང་ཚོས༾རི་མོ་འབྲི་གོ་ནོ་༿འབྲི་བཞིན་པ༾མང་ཕྱོགས་དེང་རབས་ཀྱི་རི་མོ་ཡི་བསཾམ་བློའི་སྐོར་ལ་ཨ་ན་མ་ན་༿ཇི་མ་ཇི་བཞིན༾ཞིག་ད་བོ་༿ད་ལྟ༾སོང་ཡོད་ནི་མ་རེད། ཆི་ཟེར་ན་༿རྒྱུ་མཚན་ཅི་རེད་ཞེས་ན༾། དེང་རབས་ཀྱི་རི་མོ་ཟེར་ན་༿བ༾། ཨ་ནི་་་་དེང་སང་དེང་རབས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད། ཨ་་་་་་དེང་རབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ར༿དང་༾། རང་གི་འཚོ་བར་འབྲེལ་བ་ཡོད་ནི་བོའི་༿ཡོད་པའི༾བསམ་བློ་ལྟར་དུ་སོང་༿བྱས༾ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་ལེ་ལེ་ཡི་༿པའི་༾རི་མོ་འབྲི་གི་ཡོད་ནི་༿འབྲི་བ་༾དེར་དེང་རབས་ཀྱི་རི་མོ་ཟེར་དགོས།
  ai ni hi da yin na 'u tshos {nga tshos}ri mo 'bri go no {'bri bzhin pa}mang phyogs deng rabs kyi ri mo yi bsaMm blo'i skor la a na ma na {ji ma ji bzhin}zhig da bo {da lta}song yod ni ma red/_chi zer na {rgyu mtshan ci red zhes na}/_deng rabs kyi ri mo zer na {ba}/_a ni deng sang deng rabs kyi 'tsho ba la 'brel ba yod med/_a deng rabs kyi spyi tshogs kyi 'gyur ldog ra{dang }/_rang gi 'tsho bar 'brel ba yod ni bo'i {yod pa'i}bsam blo ltar du song {byas}nas 'brel ba yod le le yi {pa'i }ri mo 'bri gi yod ni {'bri ba }der deng rabs kyi ri mo zer dgos/
 • ཟེར་རྒྱུ་བོ་དི་མོ་ཟེར་གོ་ནི་རེད་དྲ་༿དེ་ལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་མོད༾། དེང་སང་འུ་ཚོས་༿ང་ཚོས༾བསམ་བློ་མང་བ་ཟིག་༿ཞིག༾གིས་ཁེར་རེ་༿ལྷག་པར༾རི་མོ་ཡི་འབྲི་སྟངས་ཆི་ཟིག་༿ག་འདྲ༾རེད་ཟེར་ན། ད་ཨ་་་བཤད་ན་ད་ཤན་ཏའི་ཀྲུའུ་ཡེ་༼རྒྱ་སྐད་དེང་རབས་རིང་ལུགས༽ཟེར་དགོས་རེད་པ། ད་ཤན་ཏའི་ཀྲུའུ་ཡེ་བསམ་བློ་ད་ང་ཚོའི་དེའི་ནང་མང་བ་ཡོད་ནི་༿པ༾རེད།
  zer rgyu bo di mo zer go ni red dra {de ltar bshad kyi yod mod}/_deng sang 'u tshos {nga tshos}bsam blo mang ba zig {zhig}gis kher re {lhag par}ri mo yi 'bri stangs chi zig {ga 'dra}red zer na/_da a bshad na da shan ta'i kru'u ye (rgya skad deng rabs ring lugs)zer dgos red pa/_da shan ta'i kru'u ye bsam blo da nga tsho'i de'i nang mang ba yod ni {pa}red/
 • ཨཻ་ནི་་་་ཏང་ཏའི་ཡིད་ཧྲུའུ་༼དེང་རབས་རབས་སྒྱུ་རྩལ༽ཟེར་གོ་ནོ། ཏང་ཏའི་ཡིད་ཧྲུའུ་༼དེང་རབས་རབས་སྒྱུ་རྩལ༽ ཡི་ཁིན་ཐམ་ཕུ་ཐིར་གི་༼་་་་་་་་་་༽དེའི་བསམ་བློ་དེ་ད་དུང་ཡུན་གི་ཡུན་གི་༿ཡུན་གྱིས༾དལ་མི་དལ་མོ་ཡིས་ཆགས་རྒྱུ་ཟིག་༿ཞིག་༾རེད།
  ai ni tang ta'i yid hru'u (deng rabs rabs sgyu rtsal)zer go no/_tang ta'i yid hru'u (deng rabs rabs sgyu rtsal)_yi khin tham phu thir gi ( )de'i bsam blo de da dung yun gi yun gi {yun gyis}dal mi dal mo yis chags rgyu zig {zhig }red/
 • ད་བོ་༿ད་དུང་༾རིམ་པ་རིམ་པ་ཡི་རི་མོའི་ལ་ཁ་ན་༿ཐོག་ན༾དེང་སང་གི་འཚོ་བ་ར་༿དང་༾།དེང་སང་གི་བསམ་བློ་འགྲོ་སྟངས་འཁྱེར་སྟངས་༿འཁྱེར་སོ༾དང་ཡོད་ཡོད་གཉིས་ཀ་༿ཡོད་ཚད་ཚང་མ༾འབྲེལ་བ་ཡོད་ནོ་༿པ༾དི་༿དེ༾། ད་རུང་ཨ་ཐིར་གི་ཨ་ཐིར་གི་༿ཧ་ཅང་༾དཔའ་༼དཔར༽གི་༿གྱི༾རི་མོའི་ལ་ཁ་ན་༿ཐོག་ན༾།ད་རུང་ཧ་ནི་བོའི་༿ཚང་མའི༾རི་མོའི་ལ་ཁ་ན་དི་མོ་༿དེ་འདྲ༾མང་བ་ཞིག་མེད་གི་ར་༿མེད་མོད༾།
  da bo {da dung }rim pa rim pa yi ri mo'i la kha na {thog na}deng sang gi 'tsho ba ra {dang }/deng sang gi bsam blo 'gro stangs 'khyer stangs {'khyer so}dang yod yod gnyis ka {yod tshad tshang ma}'brel ba yod no {pa}di {de}/_da rung a thir gi a thir gi {ha cang }dpa' (dpar)gi {gyi}ri mo'i la kha na {thog na}/da rung ha ni bo'i {tshang ma'i}ri mo'i la kha na di mo {de 'dra}mang ba zhig med gi ra {med mod}/
 • ད་ཡུན་གི་ཡུན་གི་ཡུན་གིས་༿ཡུན་གྱིས༾རང་གི་རི་མོ་ཡི།ད་ཆི་ཟིག་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་བོ་༿ག་འདྲ་བཤད་དགོས་པ་རེད་ཡ༾། ཧ་ནི་བོ་༿ཚང་མ༾རི་མོའི་ཐོག་ལ་དེའི་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་གི་༿གིན༾ཡོད་ནི་རེད།
  da yun gi yun gi yun gis {yun gyis}rang gi ri mo yi/da chi zig zer dgos ni red bo {ga 'dra bshad dgos pa red ya}/_ha ni bo {tshang ma}ri mo'i thog la de'i phyogs la 'gro gi {gin}yod ni red/
 • དེ་བྱས་ར༿དེ་ལྟར་བྱས་ན༾།དེང་སང་གི་རིག་གནས་གསར་བ་ཨཻ་་་་་་སྤྱི་ཚོགས་འགྱུར་སོང་ན་སྔུན་གི་༿སྔོན་གྱི༾རིག་གནས་ར་༿དང་༾དེང་སང་གི་རིག་གནས་མི་འདྲ་གི་རེ་༿འདྲ་གི་མ་རེད་པ༾།
  de byas ra{de ltar byas na}/deng sang gi rig gnas gsar ba ai spyi tshogs 'gyur song na sngun gi {sngon gyi}rig gnas ra {dang }deng sang gi rig gnas mi 'dra gi re {'dra gi ma red pa}/
 • དེང་སང་གི་མྱི་༿མི༾དེང་སང་འཚོ་བ་ཡེད་གོ་ནི་བོ་༿འཚོ་བ་སྐྱེལ་བ༾།འཚོ་་ཨི་་་་་་ཡོད་ཡོད་གཉིས་ཀ་ད་ཆི་ཟིག་ཟེར་དགོས་ནོ་རེད་བོ་༿ག་འདྲ་ཟེར་རམ༾།ད་བསམ་བློ་ཡིན་ན་འཚོ་བའི་འགྲོ་སྟངས་ཡོད་ཡོད་གཉས་ཀ་༿ཡོད་ཚད༾འགྱུར་སོང་ཟིག་རེད་༿རེད་པ༾།
  deng sang gi myi {mi}deng sang 'tsho ba yed go ni bo {'tsho ba skyel ba}/'tsho i yod yod gnyis ka da chi zig zer dgos no red bo {ga 'dra zer ram}/da bsam blo yin na 'tsho ba'i 'gro stangs yod yod gnyas ka {yod tshad}'gyur song zig red {red pa}/
 • དེས་འགྱུར་སོང་ན།རིག་གནས་ར་༿ཡང་༾དེའི་ཞོར་གི་༿ཏུ༾རིག་གནས་གསར་བ་ཟིག་༿ཞིག་༾ཨུ།བསམ་བློ་ར་ཡོད་ཡོད་གཉིས་ཀ་༿ཡོད་ཚད༾གསར་བ་ཟིག་༿ཞིག༾སྐྱེས་དགོས་ནི་རེད།
  des 'gyur song na/rig gnas ra {yang }de'i zhor gi {tu}rig gnas gsar ba zig {zhig }u/bsam blo ra yod yod gnyis ka {yod tshad}gsar ba zig {zhig}skyes dgos ni red/
 • ད་དེ་འུ་ཚོས་རི་མོ་ར་༿ཡང་༾་ཡོད་ཡོད་གཉིས་ཀ་དེ་འབྲེལ་བ་ཡོད་ནོ་བོ་༿ཡོད་པ༾།དི་མོ་གི་༿དེ་ལྟ་བུ༾སྐོར་ཞིག་ད་ཡུན་གི་ཡུན་གི་༿ཡུན་གྱིས༾ད་དེ་མོ་༿དེ་འདྲ་བའི༾ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཟེར་གོ་ཡོད་ནི་རེད་༿འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་གྱི་ཡོད༾།ད་འུ་ཚོའི་༿ང་ཚོའི༾ལས་ཀ་འདྲ་མོའི་༿དེའི༾དམིགས་ཡུལ་འདྲ་མོ་༿དེ༾དེ་རེད།ཨཻ་་་་
  da de 'u tshos ri mo ra {yang } yod yod gnyis ka de 'brel ba yod no bo {yod pa}/di mo gi {de lta bu}skor zhig da yun gi yun gi {yun gyis}da de mo {de 'dra ba'i}phyogs la 'gro rgyu'i zer go yod ni red {'gro rgyu yin zer gyi yod}/da 'u tsho'i {nga tsho'i}las ka 'dra mo'i {de'i}dmigs yul 'dra mo {de}de red/ai
 • ཨ་ནི་་་ཚེ་རིང་ལགས་ཁྱེད་རང་གིས་རི་མོ་ད་ལྟ་འདི་འདྲའི་ཨ་་་་་་་མང་པོ་ཞིག་བྲིས་གནང་ཡོད་རེད྄། དེའི་ནང་ལ་ཨ་་་སྣུམ་ཚོན་རི་མོ་དེ་འདྲའི་ནང་ལ་མང་པོ་ཅིག་གིས་ཨ་མདོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཨ་་་་ད་ག་རེ་རེད་པས་མི་ཡིན་ནའི་རེད་ཡུལ་ལྗོངས་ཡན་ནའི་རེད་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད། ཡང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དང་དེ་འདྲའི་དགོན་པ་དང་དེའི་གཡས་གཡོན་གྱི་བོད་ཀྱི་ད་དབུས་ཀྱི་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྲིས་གནང་ཡོའོ་༿ཡོད་༾རེད་པ།
  a ni tshe ring lags khyed rang gis ri mo da lta 'di 'dra'i a mang po zhig bris gnang yod red?/_de'i nang la a snum tshon ri mo de 'dra'i nang la mang po cig gis a mdo'i rgyud kyi a da ga re red pas mi yin na'i red yul ljongs yan na'i red de 'dra yod red/_yang bkra shis lhun po dang de 'dra'i dgon pa dang de'i g.yas g.yon gyi bod kyi da dbus kyi de 'dra'i gnas tshul mang po bris gnang yo'o {yod }red pa/
 • ཨཻན་་་རེད་རེད།
  ain red red/
 • དེའི་སྐོར་ལ་ཁྱེད་རང་གིས་ངོ་སྤྲོད་ཞིག་གནང་རོགས།
  de'i skor la khyed rang gis ngo sprod zhig gnang rogs/
 • རེད་རེད་རེད།ང་ད་སྔ་མ་སློབ་གྲྭ་ནང་ལ་སྦྱངས་དུས་ཆི་ཟིག་ཟེར་དགོས་ནི་རེད་༿ག་འདྲ་ཟེར་རམ༾ད་སྦྱངས་ཡ་གི་དེའི་སློབ་སྦྱོང་ཁིར་ཀེ་༿འདི༾ཨཻ་་་་་ད་སྤུང་ཀི་༼གཤིས་ལུགས༽ཟེར་དགོས་རེ་དེའི་འགྲོ་སྟངས།རི་མོ་ཡི་དེའི་
  red red red/nga da snga ma slob grwa nang la sbyangs dus chi zig zer dgos ni red {ga 'dra zer ram}da sbyangs ya gi de'i slob sbyong khir ke {'di}ai da spung ki (gshis lugs)zer dgos re de'i 'gro stangs/ri mo yi de'i
 • ཁྱད་ཆོས།
  khyad chos/
 • ཨཻ་་ཁྱད་ཆོས་དེའཻ་ག་རེ་ཟེར་ན་ད་དེའི་འདྲ་པོ་ཡོད་རྒྱུ་དེའི་རེ་ལེ་སུ་ཐེས་ཁི་༼བདེན་དོན་གྱི་རང་བཞིན༽ཟེར་དགོས་རེད་པ།ཨཻ་འདྲའི་༿དེ་འདྲའི༾སོར།
  ai khyad chos de'ai ga re zer na da de'i 'dra po yod rgyu de'i re le su thes khi (bden don gyi rang bzhin)zer dgos red pa/ai 'dra'i {de 'dra'i}sor/
 • དངོས་བྲིས་ཟེར།
  dngos bris zer/
 • ཨ་་་ཨ་འདྲས་ད་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ད་དེ་འདྲ་བྱས་སྦྱངས་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ཨ་ནི་སློབ་གྲྭ་ནས་མར་ཐོན་ཡོང་པ་དང་། སོ་སོས་སྔ་མ་ནས་ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་པ་རེད་འབྲོག་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་ཞིང་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ད་ཨ་མདོ་ཕྱོགས་གི་༿ཀྱི༾ཁམས་ཕྱོགས་གི་༿ཀྱི༾དབུས་གཙང་ཕྱོགས་གི་༿ཀྱི༾ས་ཆ་སྣ་མ་སྣ་ཚོགས་གི་༿ཀྱི༾ད་འབྲོག་པ་དང་དེ་ཚ་ཡི་ཨི་འདའི་སྐོར་ལ་ཨི་་དེའི་སྐོར་རི་མོ་དེའི་སྐོར་མང་པོ་བྲིས་པ་ཡིན།
  a a 'dras da a 'dras {'di 'dras }zer gyi yod red/_da de 'dra byas sbyangs yong rgyu red/_a ni slob grwa nas mar thon yong pa dang /_so sos snga ma nas da ga re zer dgos pa red 'brog pa yin na'ang 'dra zhing pa yin na'ang 'dra/_mdo dbus khams gsum da a mdo phyogs gi {kyi}khams phyogs gi {kyi}dbus gtsang phyogs gi {kyi}sa cha sna ma sna tshogs gi {kyi}da 'brog pa dang de tsha yi i 'da'i skor la i de'i skor ri mo de'i skor mang po bris pa yin/
 • དེ་ང་སོ་སོ་སོ་སོ་གི་༿རང་ཉིད་ཀྱི༾་ཨ་འདྲས་བྲིས་ཡས་དགའ་པོ་ཡོད། དེས་མི་ཚད་༿དེ་ལས་གཞན༾ད་དུང་ཆི་ད་ག་འདྲ་ཟེར་དགོས་རེད་ད་དགོན་པ་བཟོ་ར་༿ལྟ་བུ༾། ད་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད་པའི་ད་དེའི་་་༿དེ་འདྲ༾ཁང་པ་རྙིང་པ་བཟོ་ར་༿ལྟ་བུ༾།
  de nga so so so so gi {rang nyid kyi} a 'dras bris yas dga' po yod/_des mi tshad {de las gzhan}da dung chi da ga 'dra zer dgos red da dgon pa bzo ra {lta bu}/_da nga tsho bod kyi khyad chos yod pa'i da de'i {de 'dra}khang pa rnying pa bzo ra {lta bu}/
 • ད་ཨ་འདྲས་་་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾ང་བྲིས་ཡས་དགའ་པོ་ཞེ་པོ་ཡོད། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་ད་དཔེ་བཞག་ན། ད་ང་ཚོ་ལྷ་ས་གི་༿སའི༾ཁང་པ་རྙིང་པ་དང་ད་དེ་ཚོ། ད་ག་ལེ་ག་ལེར་ཁང་པ་གསར་པ་བརྒྱབ་ཨ་འདྲས་བྱས་པ་དང་རྙིང་པ་ག་ལེ་ག་ལེ་ག་ལེར་མེད་འགྲོ་གི་རེད་པ།
  da a 'dras a 'dras {'di 'dras }nga bris yas dga' po zhe po yod/_ga re red zer na da dpe bzhag na/_da nga tsho lha sa gi {sa'i}khang pa rnying pa dang da de tsho/_da ga le ga ler khang pa gsar pa brgyab a 'dras byas pa dang rnying pa ga le ga le ga ler med 'gro gi red pa/
 • ད་རྙིང་པ་དེ་ཚོ་ག་རེ་ཟེར་ན། ད་ཅིག་བྱས་ན་པར་འདྲ་༿ལྟ་བུ༾ཨ་འདྲས་བརྒྱབ་བྱས་བཞག་ཆོག་གི་རེད྄་དེ་ལས་ཡང་རི་མོ་བྲིས་བྲིས་པ་དང་འདྲ་གི་མ་རེད་པ། ད་ང་ཁང་པ་རྙིང་པ་དང་དེའི་སྐོར་ལ་བྲིས་ཡས་དགའ་པོ་ཡོད།
  da rnying pa de tsho ga re zer na/_da cig byas na par 'dra {lta bu}a 'dras brgyab byas bzhag chog gi red? de las yang ri mo bris bris pa dang 'dra gi ma red pa/_da nga khang pa rnying pa dang de'i skor la bris yas dga' po yod/
 • ཨོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།
  o thugs rje che/
 • ཨ་ནི་་་ཚེ་རིང་ལགས་ཁྱེད་རང་གིས་ད་ལྟ་རི་མོ་བྲིས་གནང་པ་ཞིག་ཡོད་བ་རེད་པ།
  a ni tshe ring lags khyed rang gis da lta ri mo bris gnang pa zhig yod ba red pa/
 • ཨི།
  i/
 • དེ་དང་ཨ་་་རི་མོ་འབྲ་ཨིཉན་༿མཁན་༾ཕྱི་རྒྱལ་ཡིན་ནའང་རེད་ཡང་མིན་ན་འདི་བར་གྱི་རི་མོ་འབྲི་ཉན་༿མཁན་༾གཞན་དག་དེ་འདྲའི་དེ་འདྲས་ཀྱིས་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོའོ་༿ཡོད་༾རེད་པས། ཁྱེད་རང་ལ།
  de dang a ri mo 'bra i.nyana {mkhan }phyi rgyal yin na'ang red yang min na 'di bar gyi ri mo 'bri nyan {mkhan }gzhan dag de 'dra'i de 'dras kyis shugs rkyen thebs yo'o {yod }red pas/_khyed rang la/
 • དེ་ཡོའོ་༿ཡོད་༾རེད། ད་ཨ་་་་མི་གཅིག་གི་ད་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད་གཞུག་གུར་༿རྗེས་སུ༾ཕྱིན་པ་རེད་ཟེར་ན་ཧ་གི་མི་འདུག་སྟེ། ད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡིན་ན་ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ད་ཨ་་་་་་་་་་་་རི་མོ་ཏང་ཏའི་ཡིད་ཧྲུའུ་ཅའ་༼དེང་རབས་རབས་སྒྱུ་རྩལ་པ་༽ཁ་ཤས་ཅིག་ཡོད་བ་རེད་དེ་ལས་གཙོ་བོ་ཤན་ཏའི་ཡིད་ཧྲུའུ་༼དེང་རབས་སྒྱུ་རྩལ་པ༽རེད྄།
  de yo'o {yod }red/_da a mi gcig gi da ga re zer dgos red gzhug gur {rjes su}phyin pa red zer na ha gi mi 'dug ste/_da phyi rgyal yin na lhag par du phyi rgyal red/_phyi rgyal gyi da a ri mo tang ta'i yid hru'u ca' (deng rabs rabs sgyu rtsal pa )kha shas cig yod ba red de las gtso bo shan ta'i yid hru'u (deng rabs sgyu rtsal pa)red?/
 • དེའི་ནང་ལོགས་ཀྱི་དཔེ་བཞག་ན་ཡེན་ཞང་ཀྲུའུ་ཡེ་གི་༼ཤུགས་རྐྱེན་རིང་ལུགས༽རི་མོ་བྲིས་མཁན་ཟེར་བ། པེ་ཤན་ཀྲུའུ་ཡེ་གི་་་་༼ཚུར་མཚོན་རིང་ལུགས༽སྒྱུ་རྩལ་པ་ཟེར་བ། ད་དཔེ་བཞག་ན་ཧྥན་ཀོའོ་བཟོ་ར་༿བཟོ་འདྲ་༾ད་དེ་འདྲ་ལ་ང་དགའ་པོ་ཞེ་པོ་ཡོད། ད་དུང་སུའུ་ཏེནབཟོ་ར་༿བཟོ་འདྲ་༾། ཨ་་་ངའི་རི་མོའི་སྒང་༿སྟེང་༾ལ་ཏིག་ཙ་ཏིག་ཙ་༿ཏོག་ཙམ་༾དེ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་དེ་མཐོང་གི་རེད།
  de'i nang logs kyi dpe bzhag na yen zhang kru'u ye gi (shugs rkyen ring lugs)ri mo bris mkhan zer ba/_pe shan kru'u ye gi (tshur mtshon ring lugs)sgyu rtsal pa zer ba/_da dpe bzhag na h+phana ko'o bzo ra {bzo 'dra }da de 'dra la nga dga' po zhe po yod/_da dung su'u tenabazo ra {bzo 'dra }/_a nga'i ri mo'i sgang {steng }la tig tsa tig tsa {tog tsam }de kho rang tsho la slob sbyong byas pa de mthong gi red/