Skip to main content Skip to search
11 Jan 2016
1 min 59 sec
Video Overview
Creators: 
Dradul Dorjay, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་ཁྲོམ་གཅིག་ལ་འཛོམས་པའི་ན་ཟླ་རྣམས་ལ་གླུ་སྐྱིད་པོ་ཡོད་ན་དེ་རིང་ལོངས་ཞེས་སྐུལ་བའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཕྱོགས་སོ་སོའི་ན་ཟླ་རྣམས་ལྷན་དུ་འཛོམས་པས་གླུ་དང་རྩེད་རིག་ལེན་ཤེས་མཁན་ཡོད་ན་དེ་རིང་ལོངས་དང་ཚང་མའི་སྙན་དབང་གསོ་ཐུབ་པ་དང་ཚང་མར་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེད་ཐུབ།  དེ་མིན་ན་སངས་ནངས་མོ་ཉི་མ་ཤར་དུས་རང་རང་ས་ན་ཡོད་པས་ཉན་མཁན་མེད་པར་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0