Skip to main content Skip to search
27 Sep 2016
4 min 29 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan and Himalayan Library

This meal of barley flour dough and garlic sauce is called gok chu in Chentsa County, Amdo.

སྒོག་ཆུ་ཟེར་བའི་ཟ་མ་འདི་ནི་རྩམ་པ་དང་སྒོག་པ་གཙོ་བྱས་ནས་བཟོས་པ་ཡིན།

蒜泥糌粑时一种糌粑佐以大蒜酱料的食品。

སྒོག་ཆུ་ཟེར་བའི་ཟ་མ་འདི་ཨ་མདོའི་ས་ཆ་ལ་ལར་མཐོང་རྒྱུ་སྣང་ལ། འདི་ནི་སྔོན་ལ་སྒོག་པ་གཡིས་རྒྱོང་བྱས་རྗེས། ཆུ་ཁོལ་གྱི་ནང་དུ་རྩམ་པ་བརྫིས། དེ་ནས་རྩམ་པ་རྡོག་རྡོག་ཆུང་ཆུང་རེ་ལ་མཐེ་བོང་གིས་ཁུང་ཞིག་བཟོས་ནས་དེའི་ནང་དུ་སྔོན་ལ་རྒྱོང་ཟིནཔའི་སྒོག་པ་དེ་བླུགས་ནས་ཟ་བ་ཡིན། དེང་སྐབས་ཟ་མ་འདི་ཕལ་ཆེར་མཐོང་རྒྱུ་དཀོན་པར་བཞེད།

蒜泥糌粑曾经是一种在安多地区家庭常见的食品。其制做方法是,首先将大蒜在油中炒至做成大蒜酱汁,然后将糌粑和开水搅拌成糌粑团。食用时,把一小团的糌粑用大拇指做成可以装大蒜酱汁的形状,然后往里面倒入一点做好的大蒜酱汁就可以食用。随着社会的发展的饮食习惯的改变,现在在安多地区很少看到人们制做蒜泥糌粑这道菜。