Skip to main content Skip to search
21 Dec 2015
3 min 19 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

In this video two older gentlemen are discussing the games they used to play in Lhasa when they were kids. They talk about ice skating, flying kites, playing ball, and about how today there are so many good games compared to when they grew up.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • འོ་ཙི་་་ཚེ་རྡོར་ལགས། ང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་དུས་སྒང་ནས་ཚེ་རྡོར་ལགས་འཚུབ་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཡོད་ད།
  'o tsi tshe rdor lags/_nga tsho chung chung skabs dus sgang nas tshe rdor lags 'tshub po zhe po cig yod da/
  Gosh, Tsedor, when we were little, Tsedor (you) were very naughty.
 • འོང་་་་དེ་དུས་ང་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལོགས་ནས་ང་འཚུབ་པའི་གྲས་ཀ་རེད་ད་
  'ong de dus nga slob grwa'i nang logs nas nga 'tshub pa'i gras ka red da
  Right. Back then I was one of the naughtiest kids at the school.
 • རེད་པ་་་
  red pa
  That is right.
 • ང་ཡ་འོང་ད་ཁོ་སྐུ་འབུམ་ཐང་ཀ་༿ལྷ་སའི་ས་ཁུལ་༾ཁོ་ད་འཚུབ་པོ་རྒྱའུ་༿ཞེ་དྲག་༾ཅིག་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་རེད། ཁོ་
  nga ya 'ong da kho sku 'bum thang ka {lha sa'i sa khul }kho da 'tshub po rgya'u {zhe drag }cig yod red zer gyi red/_kho
  Yes, I was. And the guy in Ku Bum Thang Ka was very naughty.
 • ཞུས་ཙང་།
  zhus tsang /
  That is right.
 • ད་དུང་ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་དགུན་ཁ་་་་་་་
  da dung lhag par du nga rang tsho dgun kha
  Still especially in winter, we......
 • འོང་རེད།
  'ong red/
  That is right.
 • འཁྱགས་ཤུར་གློད་ཀར་འགྲོ་དུས་ཙམ་པ་
  'khyags shur glod kar 'gro dus tsam pa
  When (we) go ice-skating,
 • འོང་རེད།
  'ong red/
  Right.
 • འོ་ད། ཡར་པ་ལ་ཡ།་་་་འཁྱགས་པ་སྒང་ལ་ཡ་ཛོབ་ཤོབ་ཅིག་ཐེབས། ཛོབ་ཤོབ་ཐེབས།
  'o da/_yar pa la ya/ 'khyags pa sgang la ya dzob shob cig thebs/_dzob shob thebs/
  And then......fell into the ice with the cracking sound (zob).
 • དུག་སློག་དང་་་་་་
  dug slog dang
  Clothes and......
 • ཧམ་གོག་༿ལྷམ་༾འགང་ག་༿ཚང་མ་༾རློན་པ་བཟོས།
  ham gog {lham }'gang ga {tshang ma }rlon pa bzos/
  (it) would make shoes and everything wet.
 • ད་གར་ལམ་སང་ཁོ་ར་༿ཁོ་རང་༾སླབ་གྲྭར་༿སློབ་གྲྭར་༾མར་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་་་་་་
  da gar lam sang kho ra {kho rang }slab grwar {slob grwar }mar yong dus tsam pa
  instantly when (we) returned down to the school in that way.......
 • རྒན་ལགས་ཀྱིས་མ་མཁྱེན་ནའི་༿ན་ཡང་༾རྒན་བདག་གིས་མཁྱེན་བྱས། ཡང་རྦད་དེ་ཁ་ལ་ཉེས་དག་དྲག་མ་གཟེད་དགོས་རེད་པཱ།  རེད་རེད།
  rgan lags kyis ma mkhyen na'i {na yang }rgan bdag gis mkhyen byas/_yang rbad de kha la nyes dag drag ma gzed dgos red pA/__red red/
  Even if the teacher did not notice (it), the captain would notice ............Again, completely....(We) had to receive a satisfying sound punishment, right? That is right.
 • སྨྱུག་ལྕག་ཅི་དག་ཞེ་དྲག་གཟེད་གནང་ཡོད་རེད་ད།
  smyug lcag ci dag zhe drag gzed gnang yod red da/
  Right, (you) have received a lot of bamboo whack.
 • འུ་་་སྨྱུག་ལྕག་གཟེད་བྱས་འགྲམ་པའི་དེ་བར་ལ་རྨ་ཡའི་༿ཡང་༾བཟོ་གྲབས་བྱས་པ་རེད་ད་ལགས།
  'u smyug lcag gzed byas 'gram pa'i de bar la rma ya'i {yang }bzo grabs byas pa red da lags/
  Yeah. Because of getting bamboo whack, (I) almost had a bruise around the cheek also.
 • པུ་གུའི་༿ཕྲུ་གུའི་༾སྒང་ལ་དངོས་གནས་རྩེ་མོ་རྩེ་ས་ཞེ་དྲག་ཡོད་མ་རེད།་་་་རེད་པ་ལགས་
  pu gu'i {phru gu'i }sgang la dngos gnas rtse mo rtse sa zhe drag yod ma red/ red pa lags
  During the childhood, there were not that many places for games, right?
 • རྩེ་མོ་རྩེ་ཡག་༿ཡས་༾ཞེ་དྲག་ཟེ་གའི་༿གང་ཡང་༾ཡོད་མ་རེད་ལགས།
  rtse mo rtse yag {yas }zhe drag ze ga'i {gang yang }yod ma red lags/
  Right, there were not that many games to play.
 • དགུན་ཁ་བྱས་་་
  dgun kha byas
  That was winter.....
 • དབྱར་ཀ་སླེབས་སོང་ན་ང་ཚོ་ཆུ་བརྒལ་གག་འགྲོ་ག་བྱེད་ཀྱི་རེད།
  dbyar ka slebs song na nga tsho chu brgal gag 'gro ga byed kyi red/
  When the summer came we would go swimming.
 • དབྱར་ཁ་སླེབས་སོང་ན་ཡང་ཆུ་བརྒལ་ཡག་༿ཡས་༾སྐྱིད་པོ་ཞེ་པོ་ཡོད་རེད
  dbyar kha slebs song na yang chu brgal yag {yas }skyid po zhe po yod red
  When the summere came (we would have) a very pleasant swimming to do.
 • འོང་ཁའི་དཀྱིལ་ལ་འགྲོ་དགོས་རེད་པ།
  'ong kha'i dkyil la 'gro dgos red pa/
  We had to go to the middle of the field, right?
 • ཡང་འོང་ཁའི་དཀྱིལ་ལ་ཕྱིན། 
  yang 'ong kha'i dkyil la phyin/_
  Again, we would go to the midst of the field.
 • ཡང་ཡར་པ་ལ་ཡར་༿ཡ་གིར་༾གང་བུ་སྨིན་སོང་ན།་ ཡང་འོང་སྲུང་བས་མིག་མ་མཐོང་པ་བྱས། ཡང་གང་བུ་རྐུ་མ་བརྐུས།་
  yang yar pa la yar {ya gir }gang bu smin song na/ _yang 'ong srung bas mig ma mthong pa byas/_yang gang bu rku ma brkus/
  And then, there if (pea pod) was ripe, then, (we would) steal the (pie pod) without being seen by the overseer of the field.
 • ཡང་འཁྱེར།་་་་
  yang 'khyer/
  And then take it.
 • ཡང་ད་གར་འོང་སྲུང་བས་ཅིག་དེད་ཡོང་དུས་ཙམ་པ་་་་་། དུག་སློག་ཅི་དག་མཆན་ཁུང་འོག་ལ་བཅུག
  yang da gar 'ong srung bas cig ded yong dus tsam pa /_dug slog ci dag mchan khung 'og la bcug
  And when the overseer chases (us) like that we even tucked the clothes underneath our underarm
 • དམར་ཧྲང་ང་བོས་༿བྲོས་༾འགྲོ་དགོས་རེད་པ་
  dmar hrang nga bos {bros }'gro dgos red pa
  and run in naked, right?
 • དམར་ཧྲང་ང་བོས་༿བྲོས་༾འགྲོ་དགོས་རེད་པ།
  dmar hrang nga bos {bros }'gro dgos red pa/
  When we ran in naked......
 • རེད་རེད་རེད།ཨཾཾཾ
  red red red/MMM
  Right, right, right.
 • དེ་མིན་པའི་ད་ང་ཚོར་རྩེད་མོ་རྩེ་ཡག་༿ཡས་༾ཞེ་དྲག་ཟེ་གའི་༿གང་ཡང་༾
  de min pa'i da nga tshor rtsed mo rtse yag {yas }zhe drag ze ga'i {gang yang }
  Othre than that we (we did not have......) that many games to play.
 • ཡིན་ནའི་ང་ཚོ་་་་སྟོན་ཀ་སླེབས་དུས་ཡང་བྱ་འཕིར་བཏང་ཀར་བྱེད་ཀྱི་རེད་་
  yin na'i nga tsho ston ka slebs dus yang bya 'phir btang kar byed kyi red
  However we....When the fall came, (we) would fly kite.
 • ཧ།་་་་་སྟོན་ཀ་སླེབས་དུས་ད་ཡང་དཔེ་་་་དེ་སྐྱིད་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཡོད་རེད་རེད་པ་་་ཁྱོན་ནས་་་
  ha/ ston ka slebs dus da yang dpe de skyid po zhe po cig yod red red pa khyon nas
  Ha ( excitement expression), when the fall comes, again..that is a lot of fun. That is a lot of fun, right?
 • དཔེ་ནག་པོ་བསགས་ཚར་པ་རེད་་
  dpe nag po bsags tshar pa red
  A darn good one. ?????????????
 • ་ལྷགས་པ་བསིལ་བསིལ་འདྲ་ཅིག་རྒྱབ་
  lhags pa bsil bsil 'dra cig rgyab
  Cool breeze blows by.
 • ཨ་ལའི་སྔན་༿སྔོན་༾ལ་རྦད་དེ་ཁོ་ར་༿ཁོ་རང་༾སྐུད་པ་ར་༿འདྲ་དེ་ཚོ་ཅིག་ཉོས༎
  a la'i sngan {sngon }la rbad de kho ra {kho rang }skud pa ra {'dra de tsho cig nyos//
  First (we) would buy those strings.
 • རེད།
  red/
  Right.
 • འདིར་ཡང་།
  'dir yang /
  Here also............
 • བརྣག་བཏང་ག་བྱེད། འོང་རེད།
  brnag btang ga byed/_'ong red/
  (We) send out the string. ???????????????
 • བརྣག་ར་༿འདྲ་༾དེ་ཅིག་བཏང་ག་བྱེད།་
  brnag ra {'dra }de cig btang ga byed/
  (We) send out the sort of string ?????????????
 • བྱ་འཕིར་གྱི་འཁོར་ལོ་འདི་འདྲས་ར་ཅིག་༿འདྲ་ཅིག༾བྱས།་་་་
  bya 'phir gyi 'khor lo 'di 'dras ra cig {'dra cig}byas/
  The wheel for the kite is something like this. ????????????
 • ཨ་ནི་་་འདི་འདྲས་ཅིག་ལ་བྱ་འཕིར་ར་༿འདྲ་༾དེ་ཅིག་གློད་བཞག་དུས་ཙམ་པར་་་་་
  a ni 'di 'dras cig la bya 'phir ra {'dra }de cig glod bzhag dus tsam par
  Around that time, when you let the kite go ??????????????????
 • གནམ་དགུང་ཡར་པ་ལ་གློད་བཞག་ཡོད་དུས་་་་་
  gnam dgung yar pa la glod bzhag yod dus
  up in the sky
 • ཀྱས་་་དཀར་ཁྲ་གཞུག་སྦྱར་ནག་པོ། རྐུབ་མ་འཚིག་ན་སྐུད་པ་གློད་ཟེར་གག་བྱེད།
  kyas dkar khra gzhug sbyar nag po/_rkub ma 'tshig na skud pa glod zer gag byed/
  We say, 'Hey, the white kite with the black tail, if you are not afraid (if your ass is not burnt) let the string go.' ????????????????????
 • ད་གར་འཛིངས་རྒྱབ་དུས་ཙམ་པར་་་་་་
  da gar 'dzings rgyab dus tsam par
  there when the strings get tangled
 • འོང་རེད་རེད་
  'ong red red
  Yes, exactly.
 • ཀྱས་་་་བཏང་ངར་ཡོད་ད་་་་་ཡོད་ད་ཟེར།
  kyas btang ngar yod da yod da zer/
  (When the strings get tangled), (we) say, 'hey, I send this out, I send this out'. ????????????????
 • ་་་་་་་་་་་་ཟེར་དུས་ཙམ་པར་སྐྱིད་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་ཡོད་རེད་པ་་་
  zer dus tsam par skyid po zhe po cig yod red pa
  and it was very pleasant (when you say that).
 • རེད།
  red/
  Right.
 • ད་ཨ་ལའི་དེ་བཏང་ཤུལ་རིང་ཀར་སྐྱིད་པོ་་་རེད་དེ་་་་་་་
  da a la'i de btang shul ring kar skyid po red de
  It is fun while (you) are flying a kite....but
 • རེད་་་།
  red /
  Right.
 • རྦད་དེ་གནམ་དགུང་ལ་ཡ་ཁ་གདངས་མིག་བལྟས་བསྡད་དུས་ཙམ་ནས་
  rbad de gnam dgung la ya kha gdangs mig bltas bsdad dus tsam nas
  Because of staring at the sky above with mouth open,
 • དེ་དུས་མིག་ལའི་སྐྱོན་བྱེད་ཉན་༿མཁན་༾བཟོ་ར་ཅིག་་་་་་
  de dus mig la'i skyon byed nyan {mkhan }bzo ra cig
  later even the eyes....
 • རེད།་་་་ད་དུང་དེ་བར་ལ་ཡ་ལག་པར་ཅི་དག་རྨ་བཟོ་མྱོང་།
  red/ da dung de bar la ya lag par ci dag rma bzo myong /
  Right.....(We) even had bruises over here on the hand.
 • འཁོར་ལོ་ལག་པར་ཟིན་བསྡད་པ་རེད་པ་་་འདུག་ཟེ་
  'khor lo lag par zin bsdad pa red pa 'dug ze
  (We were) holding the wheel this way...like this..
 • འོང་ལག་པར་ཅི་དག་རྨ་ད་་་་རྨ་དྲག་མ་བཟོ་གི་རེད་ཁྱོན་ནས།
  'ong lag par ci dag rma da rma drag ma bzo gi red khyon nas/
  Even the hands (had) sound bruises.
 • འོང་འདི་འདྲས་རེ་ཅིག་མ་གཏོགས་ཀྱི་གཞན་་་
  'ong 'di 'dras re cig ma gtogs kyi gzhan
  Except for ths kind of thing,
 • དེང་སང་ར་པོ་༿འདྲ་པོ་༾བྱས་བྱས་ཞེ་པོ་དེ་འདྲས་གའི་ཡོད་མ་རེད།
  deng sang ra po {'dra po }byas byas zhe po de 'dras ga'i yod ma red/
  we did not have any other things like (they have ) these days.
 • རེད་་་དེ་དུས་པུ་གུར་༿ཕྲུ་གུར་༾རྩེ་མོ་རྩེ་ས་ཡོད་མ་རེད་པ་་་་་་
  red de dus pu gur {phru gur }rtse mo rtse sa yod ma red pa
  Right. Back then there was not any place to play for the kids.
 • སྐབས་དེ་དུས་ང་རང་ཚོ་པུ་གུ་ཅིག་་་་་བུ་མོས་ཐག་མཆོངས་རྒྱབ་ཡག་༿ཡས་༾ར་པོ་༿འདྲ་པོ་༾དེ་འདྲས་དང་་་་་་
  skabs de dus nga rang tsho pu gu cig bu mos thag mchongs rgyab yag {yas }ra po {'dra po }de 'dras dang
  During that time, we kids had games like jump rope played by the girls and
 • ཐེ་བེ་རྒྱག་ཡག་༿ཡས་༾ར་པོ་༿འདྲ་པོ་༾་་་་ཐེ་བེ་རྒྱག་ཡག་༿ཡས་༾རེད་པོ་དེ་འདྲས་ད་་་་
  the be rgyag yag {yas }ra po {'dra po } the be rgyag yag {yas }red po de 'dras da
  And hacky sack game.... playing the game such as hacky sack and...
 • ཨ་ནི་་་ང་ཚོ་པོ་ལོ་རྒྱག་གར་བྱེད་དགོས་རེད་པ་
  a ni nga tsho po lo rgyag gar byed dgos red pa
  And then, we had to play ball.
 • ང་ཚོ་པོ་ལོ་རྒྱག་ཡག་དང་་་
  nga tsho po lo rgyag yag dang
  We had ball (to play) and
 • ཡང་ཨ་ཅུག་རྒྱག་ཡག་ཡོད་རེད་ད་་
  yang a cug rgyag yag yod red da
  also ajub (shin bone game) to play. ????????????????
 • ཨ་ཅུག་རྒྱབ་ཀྱི་རེད་པ། འོང་རེད།
  a cug rgyab kyi red pa/_'ong red/
  We played ajub (shin bone game), right? ???????????????????
 • ཨ་ཅུག་སྐྱིད་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་རྒྱབ་ཡག་ཡོད་རེད་ད་་་
  a cug skyid po zhe po cig rgyab yag yod red da
  We had a very pleasant ajub (shine bone game) to play. ?????????????
 • རེད རྩེ་མོ་རྩེ་ས་ཡག་པོ་རེད་ད།
  red_rtse mo rtse sa yag po red da/
  Right, it was a good place for game.
 • རྩེ་མོ་རྩེ་ས་ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་རེད།
  rtse mo rtse sa yag po zhe drag red/
  It wasa very good place for game. And now.....
 • རེད་པ། ད་སྣ་ཀ་འཛོམས་པོ་ཟེ་མ་རེད། མ་རེད་པ་ལ་།
  red pa/_da sna ka 'dzoms po ze ma red/_ma red pa la /
  There were not any varieties, right?
 • ད་རེད་དེ་ལའི་ཡང་་་
  da red de la'i yang
  Even though it was the case,
 • དེང་སང་རྦད་དེ་པུ་གུ་༿ཕྲུ་གུ་༾དེ་ཚོ་ད་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྩེ་མོ་རྩེ་ཡག་༿ཡས་༾དང་
  deng sang rbad de pu gu {phru gu }de tsho da dngos gnas drang gnas rtse mo rtse yag {yas }dang
  these days now the kids really have good games to play and
 • དེ་ཚོ་ད་གང་མ་ཚད་ཀྱི་ཡག་པོ་རེད་ད་ཅིག་་་་
  de tsho da gang ma tshad kyi yag po red da cig
  those are all extremely good.
 • འཕྲུལ་འཁོར་ཁོ་ར་༿ཁོ་རང་༾བྱས། གློག་གི་དེ་འདྲས་བྱས་བྱས་ཡག་པོ་ཞེ་པོ་ཅིག་འདུག་དེ་ལའི་་་་རེད་ལ་་་་་
  'phrul 'khor kho ra {kho rang }byas/_glog gi de 'dras byas byas yag po zhe po cig 'dug de la'i red la
  They are all machines and .... such as electronics etc. (which) are good.Even though (they are all) extremely good, That is right.
 • ད་ཡིན་ནའི་ང་རང་ཚོ་རྩེ་མོ་རྩེ་ཡག་༿ཡས་༾དེ་དང་མ་འདྲ་བས་ཡང་དེ་ཉེན་ཁ་ཆེ་མདོག་ཁ་པོ་ར་༿འདྲ་༾ཅིག་མཐོང་གི་འདུག་ག
  da yin na'i nga rang tsho rtse mo rtse yag {yas }de dang ma 'dra bas yang de nyen kha che mdog kha po ra {'dra }cig mthong gi 'dug ga
  unlike our games, they appear to be quite dangerous also.
 • རེད། ཉེན་ཁ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་རེད་པ་་་་མོ་ཏྲ་༿རླངས་འཁོར་༾བཏང་ཡག་༿ཡས་༾དང་། ད་ག་ནང་བཞིན་རྐང་འཁོར་བཞོན་ཡག་དང་་་་འབག་འབག་བཞོག་ཡག་ 
  red/_nyen kha tog tsam yod red pa mo tra {rlangs 'khor }btang yag {yas }dang /_da ga nang bzhin rkang 'khor bzhon yag dang 'bag 'bag bzhog yag _
  Right. Driving a car, similarly riding a bike and motorbike are quite dangerous, right?
 • དེ་ཚོ་ཉེན་ཁའི་ཏིག་ཙ་༿ཏོག་ཙམ་༾རེད་པ།
  de tsho nyen kha'i tig tsa {tog tsam }red pa/
  They are bit dangerous also, right? ?????????????????????????
 • ཉེན་ཁ་ཞེ་པོ་ཡོད་རེད་པ་་་་
  nyen kha zhe po yod red pa
  There is a big danger, right?
 • ད་ང་ཚོས་འདི་བྱེད་དུས་ཙམ་པ་མང་པོ་དང་དེ་འདྲས་ཟེ་ད་གའི་༿གང་ཡང་༾ཡོད་མ་རེད་དེ་ལས་ཡང་ཉེན་ཁ་ཟེ་གའི་༿གང་ཡང་༾ཡོད་མ་རེད།
  da nga tshos 'di byed dus tsam pa mang po dang de 'dras ze da ga'i {gang yang }yod ma red de las yang nyen kha ze ga'i {gang yang }yod ma red/
  Considering our situations, even though we did not have a lot and so on, there was not that much danger either.
 • ཉེན་ཁ་ཟེ་གའི་༿གང་ཡང་༾ཡོད་མ་རེད་
  nyen kha ze ga'i {gang yang }yod ma red
  There was not that much danger also.
 • གློད་བཞག་ན་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་་་་་་་་་་་
  glod bzhag na 'gro rgyu red
  If you let (it) go (it) would go.
 • གའི་གའི་༿གང་ཡང་༾ཡོད་མ་རེད་
  ga'i ga'i {gang yang }yod ma red
  No problem at all. ???????????????
 • གློད་བཞག་ན་ད་ག་པར་འགྲོ་ནའི་ལས་སོ་སོ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་པ་
  glod bzhag na da ga par 'gro na'i las so so 'gro rgyu red pa
  If (you) let (it) go, (it) would go wherever (it) had to.
 • རེད་རེད་རེད་
  red red red
  Right, right, right.
 • འོང་ད་ཆུང་དུས་ང་རང་ཚོ་འཚོ་བ་ཨ་འདྲས་༿འདི་འདྲས་༾ར་ཅིག་༿འདྲ་ཅིག་༾བསྐྱལ་པ་རེད་པ་
  'ong da chung dus nga rang tsho 'tsho ba a 'dras {'di 'dras }ra cig {'dra cig }bskyal pa red pa
  Ok, this is how we spent our life when we were little, right?
 • རེད་རེད་་་་
  red red
  Right, right.
 • རེད་ད་འོང་  ཡ་ད་་་ཨ་ལས་ཆབ་ཅིག་མཆོད་དང་
  red da 'ong __ya da a las chab cig mchod dang
  That is right. Ok, now please have a drink.
 • ཧ་་་་ད་དུས་ཚོད་ཟེར་ཡག་དེ་མགྱོགས་པོ་དེ་འདྲས་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད་ད་་་་
  ha da dus tshod zer yag de mgyogs po de 'dras 'gro gi yod red da
  Huh! Now this so-called time passes that fast. Indeed.
 • མིག་ཡུག་ཙམ་ཅིག་ལ་ཕྱིན་སོང་ང།
  mig yug tsam cig la phyin song nga/
  (It) went like a moment.
 • ཕྱིན་སོང་ལ་
  phyin song la
  Yes, it did.
 • མིའི་མི་ཚེ་ཟེར་ཡག་༿ཡས་༾འདི་ཞི་མིའི་ཨ་སྟོང་རེད་ཟེར་དངོས་གནས་རེད་འདུག་ག་
  mi'i mi tshe zer yag {yas }'di zhi mi'i a stong red zer dngos gnas red 'dug ga
  The saying that this so-called human's life span is (like) the yawn of a cat is absolutely true.
 • ད་ཡིན་ཐག་ཆོད་ཁོ་རང་རེད་ཤག
  da yin thag chod kho rang red shag