Skip to main content Skip to search
27 Sep 2016
4 min 13 sec
Video Overview
Creators: 
Kalwangjyid, Tibetan and Himalayan Library

A housewife fries wheat flour to make a soup called tsil dang in Chentsa County, Amdo.

གྲོ་ཕྱེ་བརྔོས་མ་ནི་ཨ་མདོ་ས་ཆའི་ཟ་མ་ལ་ལའི་རྒྱུ་ཆ་ཡིན།

炒面粉(炒面)是安多地区的人们常用的一种食材。

ཨ་མདོའི་ས་ཆ་ལ་ལར་གྲོ་ཕྱེ་བརྔོས་རྗེས་དེ་ཡིས་ཟ་མ་ཁ་ཤས་བཟོ་བའི་སྲོལ་ཡང་ཡོད་ལ། བརྔོས་ཟིན་པའི་གྲོ་ཕྱེ་ཡིས་གཡིས་ཉོག་ཟེར་བའི་ཟ་མ་ཞིག་བཟོ་ཆོག་ལ། ད་དུང་ཚིལ་དྭངས་ཟེར་བའི་ཟ་མ་ཞིག་ཀྱང་བཟོ་ཆོག་པ་ཡིན། སླ་ང་ཚ་པོ་བཟོས་རྗེས་གཡིས་སོགས་ཅི་ཡང་མ་བླུགས་པར་གྲོ་ཕྱེ་རྐྱང་བ་བརྔོས་པ་ཡིན།

在安多地区人们经常把面粉炒香后用来制做各种美食。炒过的面粉可以做成油面搅团,也可以做油脂面汤。炒面粉时,只需将面粉在铁锅加热炒制,无需放任何调料。