Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
2 min 10 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan & Himalayan Library

འདི་ནི་བུ་གླེན་པོས་གཅེན་མོའི་ཕྲུ་གུའང་བསད་པས་ན་གཅེན་མོ་ཐབས་ཀྱིས་བུ་གླེན་པ་བསྲེགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་བུ་གླེན་པ་ཞིག་ཡོད་པས་གཅེན་མོའི་ཕྲུ་གུ་བསད་པ་ན། གཅེན་མོ་ཁྲོས་ཏེ་བློ་ཐབས་ཀྱིས་མིང་པོ་ཡིན་ཡང་གླེན་ནག་དེ་གསོད་དགོས་སྙམ་སྟེ་གླེན་པ་དེ་ལ་མེ་འབར་བའི་ཕ་བོང་ཞིག་པང་དུ་བཅུག་ནས་ཚིག་སྒྲ་ཅི་ཡང་བྱུང་མ་གཏོང་ཞེས་བུ་གླེན་པ་དེ་དེ་ལྟར་བསྲེགས་བྱུང་།

这是一则关于一位傻弟弟杀死了姐姐的孩子,无奈之下姐姐想办法杀死弟弟的故事。

这则故事主要讲述了一位傻弟弟杀死了姐姐的孩子。姐姐非常生气,于是想办法杀死她的傻弟弟。姐姐让弟弟抱住一块燃烧的磐石并叮嘱他不要发声,就这样,傻弟弟被火活活烧死了。

The story of a foolish brother who kills his sister's child, so she kills the foolish brother.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0