Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
4 min
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Takdo from Topden Township in Chentsa singing a song called "The Flower of Long Life Grows in the High Land." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ་དང་སངས་རྒྱས་མི་ཡི་རྣམ་རོལ་དུ་བྱོན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་སྐྱེས་ཆེན་དག་གིས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་གནས་ཆེན་དག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་དད་པ་དགེ་བ་འཕེལ་བར་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་དང་ཀུན་གྱི་མགོན་དང་དཔུན་གཉེན་རྒྱལ་བ་པན་ཆེན་གཉིས།   སྐྱེས་ཆེན་མང་པོས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་གནས་མཆོག་སེ་འབྲས་དགེ་གསུམ་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་དད་པ་དག་སྣང་སྦྱངས་ན་ཚེ་ཐག་རིང་བ་དང་སྡིག་སྒྲིབ་འདག་ཐུབ་པར་མ་ཟད།  དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་དཔུང་གཉེན་གྱི་སྡེ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0