Skip to main content Skip to search
06 Jan 2016
2 min 50 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Tashi Tsomo from Yak Village in Chentsa singing a song called "The First Song is like a Golden Stupa." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་དུས་རྒྱུན་ ལས་དོན་བཟང་པོ་སྒྲུབ་པར་སྐུལ་བའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་དགེ་བའི་ལས་སྒྲུབ་ན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྡུག་སྒྲིབ་འདག་ཐུབ་པ་དང་ལབ་ཙེ་བསྟད་ན་དགྲ་ལྷ་འཁོར་བ།  ཆུ་ཆེན་སོགས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་བགྲོད་བྱེད་ཀྱི་ཟམ་པ་འཕང་ན་བསམ་དོན་འགྲུབ་པར་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ༼ཡེ་་་ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ་་་ལེན་གི་ཡོད་གོ་ལོངས་ལ་རེ་ལེན༽
 • གླུ་མགོ་མ་གསེར་གྱི༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽མཆོད་རྟེན་རེད།།༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽
 • གཅིག་མཇལ་ན་སྡིག་སྒྲིབ༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽འདག་རྒྱུ་རེད།།༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽
 • གླུ་བར་མ་ཁའི་ཆེན༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽ལབ་ཙེ་རེད།།༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽
 • གཅིག་བསྟད་ན་དགྲ་ལྷ༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽འཁོར་རྒྱུ་རེད།།༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽
 • ༼ཡེ་་་ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ་་་ལེན་གི་ཡོད་གོ་ལོངས་ལ་རེ་ལེན༽
 • གླུ་གཞུག་མ་ཆུ་ཆེན༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽ཟམ་པ་རེད།།༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽
  [
 • གཅིག་འཕང་ན་བསམ་དོན༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽འགྲུབ་རྒྱུ་རེད།།༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽
 • གླུ་ཤེས་ནི་མིན་ར༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽དགའ་ནི་ཡིན།།༼ལོངས་ལ་རེ་ལེན་གོ༽