Skip to main content Skip to search
11 Jan 2016
2 min 11 sec
Video Overview
Creators: 
Dradul Dorjay

འདི་ནི་གླུ་ལེན་པར་མགོ་རྩོམ་དུས་གླུ་སྒོ་འབྱེད་བྱེད་ཀྱི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་གླུ་བས་ཁྲོམ་པའི་དཀྱིལ་དུ་ཇའམ་ཆང་གི་མཆོད་ཁ་འཕེན་ཞོར་སྟོད་དབུས་ཡུལ་དུ་རྗེ་བླ་མ་བཞུགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་པ་དང་ཁྲོམ་ཆེན་པོའི་གྲལ་དུ་ནང་ན་ཟླ་བཞུགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ།  སྦྲ་ཐང་སྨུག་ནང་དུ་དྲིན་ཕ་མ་བཞུགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིག་པར་བརྗོད་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0