Skip to main content Skip to search
31 Jan 2012
3 min 28 sec
Video Overview
Creators: 
Columbia University, Tibetan Academy of Social Sciences, Tibet University, University of Virginia

Pasang Tsering presents the site renowned to be the first field of Tibet’s Yarlung civilization.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • པ་སངས་ཚེ་རིང་
  ད་ལྟ་ངའི་མདུན་གྱི་དེའི་ཡོད་པའི་ཞིང་ཁ་དེ་བོད་ཀྱི་ཞིང་ཁ་དང་པོ་
 • པ་སངས་ཚེ་རིང་
  ཟོ་དང་ཞིང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པ་དང་དེ་ཡིན་ན་རྩེད་ཐང་གོང་བུ་རི་ཡི་
 • པ་སངས་ཚེ་རིང་
  རི་འདབས་སུ་ཕ་སྤྲེལ་རྒན་དང་མ་བྲག་སྲིན་འདུས་པ་ལས་དང་ཐོག་ཡིན་
 • པ་སངས་ཚེ་རིང་
  སྤྲེལ་ཕྲུག་དྲུག་བྱུང་པ་དང་དེ་ནས་ཨེ་ནི་རིམ་བཞིན་འཕེལ་ནས་
 • པ་སངས་ཚེ་རིང་
  ཨེ་ནི་མང་དུ་ཕྱིན་ནས་དེའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན་ཨེ་ནི་ཟ་ཡས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡིན་ན་ཀྲེན་པོ་ཞེ་དྲག་བྱས།
 • པ་སངས་ཚེ་རིང་
  དེའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན་ཨེ་ནི་ཕ་སྤྲེལ་རྒན་དང་མ་བྲག་སྲིན་གཉིས་ཀྱིས་ཡིན་ན་
 • པ་སངས་ཚེ་རིང་
  བྱ་ཚོགས་ཅན་གྱི་ཟ་རུ་ཟེར་ཡས་ཀྱི་ས་ཆ་འདིའི་ཡཱ་ཨེ་ནི་འབྲུ་སྣ་སྣ་ཚོགས་
 • པ་སངས་ཚེ་རིང་
  བཏབ་བྱས་དེའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན་འབྲུ་སྣ་དེ་ཚོ་སྨིན་པའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན་
 • པ་སངས་ཚེ་རིང་
  ཨ་ནི་སྤྲེལ་ཕྲུག་རྣམས་འཁྲིད་བྱས་དེའི་སླེབས་བྱས་དེའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་དཱ་
 • པ་སངས་ཚེ་རིང་
  དེ་ཟོ་དང་བྱས་བྱས་དེ་འདྲས་ཟེ་ཡིན་པ་སོང་ཙང་ཨེ་ནི་ཞིང་ཁ་འདིའི་
 • པ་སངས་ཚེ་རིང་
  མིང་ཡིན་ནའི་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡིན་ན་ཟོ་དང་ཞིང་ཟེ་བྱས་བྱས་ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཟེར་
 • པ་སངས་ཚེ་རིང་
  ཨོའོ་ཆགས་བྱས་འདུག་ཟེ་བཱ།
 • པ་སངས་ཚེ་རིང་
  དེའི་རྗེས་ལ་ཡིན་ན་དཱ་ཨེ་ནི་ཞིང་ཁ་དང་པོ་དེ་གང་ལྟར་ཡིན་ན་ཟོ་དང་ཞིང་ཟེར་དེ་ཡིན་པར་གྲགས།