Skip to main content Skip to search
29 Dec 2015
2 min 1 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Khyungdo from Garu Village in Chentsa singing a song called "The Father-In-Law is like the Sky." This song is part of a series of folk songs from the Rebgong cultural area.

འདི་ནི་རེབ་གོང་ས་ཁུལ་གྱི་དམངས་གླུ་ཞིག་སྟེ། དུས་རྒྱུན་གཉེན་སྟོན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ལེན་པ་ཡིན།

གླུ་འདི་ནི་དུས་རྒྱུན་གཉེན་སྟོན་གྱི་སྐབས་སུ་ལེན་པ་དང་། གླུ་ཚིག་གི་ནང་དོན་ཡང་ཨ་ཞང་ཚོ་བསུ་མ་བྱེད་ཚུལ་ལ་བསྟོད་པ་ཡིན་ལ། ཨ་ཞང་ལ་བསྟོད་པའི་ཞོར་དུ་བསུ་མ་བྱེད་པ་དང་མཚམས་འདྲི་ཡང་བྱས་ཡོད། ཚན་པ་དང་པོའི་ནང་དུ་ཨ་ཞང་རྣམས་འབྲུག་ལྗང་སྐྱར་བཅིབས་ནས་ཡོང་བར་དཔེ་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ཚན་པ་གཉིས་པར་འབྲོང་རུ་དམར་ལ་བཅིབས་ཏེ་ཡོང་བར་ཆ་འཇོག་བྱས་ཡོད།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0