Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
4 min 56 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee, Tibetan and Himalayan Library

འདི་ནི་མི་ཞིག་གངས་གསེབ་ཏུ་ལྷུང་ནས་གཞི་བདག་གི་འཁོར་དུ་སོང་ནས་ཕྱིར་ལོག་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་སྔོན་མི་ཞིག་གངས་གསེབ་ཏུ་ལྷུང་བ་ན་མི་ཆ་མེད་འགའ་ལ་ཐུག་པ་དང་། དེ་དག་དང་འགྲོགས་ནས་སོག་པོའི་ཞིང་ལེན་དུ་སོང་། དོན་དུ་དེ་དག་ནི་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། ཁོས་ཞིང་རྣམས་བསྡུས་ནས་རེ་ཞིག་ན་གཉིད་སོང་བས་གཉིད་ལས་སད་པ་ན། རང་ཚང་གི་སྦྲ་རྒན་དེ་མཐོང་བྱུང་། ཁོ་དེ་ནས་ཁྱིམ་དུ་སོང་བ་ན་ཆུང་མས་ཁོ་འདས་ནས་ལོ་འགའ་འགོར་སོང་བས་སེམས་སྡུག་བྱས་ནས་བསྡད་ཡོད། དེ་ནས་ཁོས་རྒྱུ་མཚན་བཤད་དེ་ཁོས་བསགས་པའི་ཞིང་གི་འབྲུ་རྣམས་བཀོལ་ནས་སྐྱིད་པོར་འཚོ་བ་རོལ།

这是一个关于一个男人不小心跌落雪山崖当了山神的随从,最后他又返回到家故事。

这个故事主要讲述了一个男人不小心跌落雪山崖后遇见了一些陌生人并和他们一起去收割蒙古人的粮食。原来,那些陌生人是非人类精灵的一种。等他收割了一会儿后就不知不觉地睡着了。当他醒来时看见了自家的帐篷。于是他朝着家里走去。他到家后,看见他的妻子因他去世好几年而沉浸在悲痛中。随后,他把事情的来龙去脉讲给了他的妻子。他们利用他收割的粮食过上了幸福的生活。

The story of a man who accidentally falls off a snow mountain cliff and returns home after being the fellow of the local mountain god.

A man accidentally falls off a snow mountain cliff, where he meets some strangers. They were going to harvest Mongolian crops, so he goes along with them. However, these strangers are actually non-human mountain spirits. He falls asleep after he had been harvesting for a while. When he wakes up, he sees his family’s tent is nearby, so he goes towards his home. When he arrives home, he sees his wife immersed in grief over his believed death years ago. He tells his wife about what happened, and with the crops that he had harvested, they lead a happy life ever after.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0