Skip to main content Skip to search
05 Nov 2015
3 min 27 sec
Video Overview
Creators: 
Norzin Lhamo

༉ བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ ཁོ་ཐང་ཁའི་ས་གནས་འདི་ ཧེ་མ་བདུད་དྲག་པོ་ཚུ་གནས་པའི་ས་གནས་ཅིག་འབདཝ་ལས་ དེ་ནང་ལུ་མི་རང་ཆགས་མ་ཚུགས་པའི་མི་མེད་ལུང་སྟོངམ་ཅིག་སྡོད་སྡོདཔ་མས། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་བྱོན་ བདུད་ཚུ་དམ་ལུ་བཏགས་འབད་ཞིནམ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྦས་གནས་ལུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ དེ་ལས་ཚུར་ཁོ་ཐང་བདེ་ཆེན་བྲག་ཕུག་ཟེར་ དར་ཁྱབ་འགྱོ་འགྱོཝ་ཨིན་ཟེར་ བཤདཔ་ཨིན་པས།

Tashi Tshering explained that the area of Khothangkha was filled with furious demons in the past and these demons never allow people to reside, thus the area remained desolation. The precious master called Guru Rinpoche who was arrived in the country in eighth century, meditated in a cave and subdued all the devils through his supernatural power. Hence the place was converted into sacred and remained peaceful, thus it was termed as Khothang Dechenphug Drakphug.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། Tashi Tshering
  མར་ལུ་མི་རང་མེདཔ་ཨིན་མས། མར་ལུ་མི་རང་དར་མ་ཚུགསཔ་མས།
 • རིན་འཛིན་དབང་ཕྱུག། Rinzin Wangchuk
  མཁོ་ཐང་ཁ?
 • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། Tashi Tshering
  ཨོང་་་་་་ མཁོ་ཐང་ཁ་ལུ་ ཏེ་མཁོ་ཐང་ཁ་ལུ་མི་རང་དར་མ་ཚུགས་པ། དེ་བསྒང་བདུད་འཚབས་ཆེ། ཏེ་མཁོ་ཐང་ཁ་ ཡར་མི་མེད་ལུང་སྟོང་ཨིན་མས།
  During those days, because of intense harm of demons, there was no human in Khothankha village. (where? Khothangkha. from the audience) It was a empty valley without people.
 • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། Tashi Tshering
  ཏེ་ཨིན་མི་ནང་ལས་ འ་ནི་བསྒང་ལུ་ ཏེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ ང་བཅས་ར་འབྲུག་་་ འབྲུག་ལུངམ་ནང་ལུ་ ཏེ་ག་ཏེ་གུ་ཏེ་མེད་པ་གནས་མཛད་ གནས་་་་་གནས་མཛད་ བདུད་དམ་ལུ་བཞག ཏེ་འ་ནེ་སྦེ་བྱོན།
  Then that time, Guru Rinpoche visited Bhutan. He then subdued demons and and founded sacred places.
 • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། Tashi Tshering
  ཏེ་དེ་ལས་ ཏེ་ནཱ་མཁོ་ཐང་ཁ་གི་རོགས་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་ལུ་ ཏེ་ནཱ་བྱོན་སྦེ་ ཏེ་འ་ནེ་སྦེ་ནཱ་གི་གནས་ཚུ་མཛད་ ཏེ་ཁོ་་་་་འཁོར་འཐེན་བདེ་ཆེན་ཕུག །གཏེར་བདེ་ཆེན་གྲུབ་པ་སྦས། །གསེས་མི་འདི་ ཏེ་འ་ནི་བསྒང་ལུ་གསུངས་གསུངསམ་ཨིན་མས།
  In eight century he visited Khothangkha village and founded this sacred site. The line, "in the valley of Khorthen Dechenphug, [I] hide the treasure Dechen Drub-Pa", was said during that time.
  Note. Khorthen Dechenphug is a present Khothangkha village and Dechen Drub-Pa is a present Sacred site of Guru Rinpoche, Dechen Draphug
 • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། Tashi Tshering
  ཏེ་ང་བཅས་ར་གི་ཕལ་གཏམ་ལུ་ ཏེ་དེ་ལས་ མཁོ་ཐང་བདེ་ཆེན་བྲག་ཕུག་གསེས་ཏེ་ དེ་ལས་ང་བཅས་མི་སྤྱིར་བཏང་གིས་ར་ ཏེ་ནཱ་གི་འདི་ ཨ་ནི་སྦེ་ བྲག་ཕུག་འབད་ནི་འདི་གིས་ཏེ་ ཏེ་དེ་ལས་ང་བཅས་ར་ མི་སྤྱིར་བཏང་གིས་ར་ མཁོ་ཐང་བདེ་ཆེན་བྲག་ཕུག་གནས་གསེས་ ཏེ་འ་ནེ་སྦེ་དར་་་་དར་ཡར་སོངཔ་ཨིན། འ་ནེ་སྦེ་དར་སོང་སོངཔ་ཨིན།
  Now generally people call it Khothang Dechen Dragphug as this sacred site is under the rock.
 • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། Tashi Tshering
  ཏེ་འ་ནེ་སྦེ་དར་འདི་ དར་འདི་གིས་ དེ་ལས་ན་ལས་ཡར་རྒྱ་རྫི་གནས་ལུ་ཡང་ ད་ཅི་གོང་ལུ་ཞུ་དོཝ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ཏེ་འ་ནི་སྦེ་གནས་འདི་ཚུ་མཛད་ ཏེ་ཕར་དགོན་ཚེ་ཕུག་ལུ་བྱོན། ཏེ་དགོན་ཚེ་ཕུག་ལུ་ཡང་ དགོན་ཚེ་དཔག་མེད་དང་ ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་ཏེ་གིས་ ཏེ་དེ་ལས་ དགོན་དུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱིས་གསུང་བྱོན་ཡི་གསེས། ཕར་གྱི་འདི་དགོན་ཚེ་ཕུག་ ཚེ་ཕུག་ཡང་ དགོན་ཚེ་དཔག་མེད་གསུང་འབྱོནམ་གསེས་ བརྩིཝ་ཨིན།
  Like I told before, [he] also visited Jazi-Nye and founded a sacred place. The [he] went to Goen Tshephug and there he was blessed by Buddha Amitayus. So, Goen Tshephug is also called as Goen Tshepagmey Sungjoen-Ma (talking Amitayus).
 • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། Tashi Tshering
  ཏེ་དེ་ལས་ཕར་ལུ་ ༼ཚེ་ཆུ་ནང་ཁ་བཏོན་གནང་སྟེ་ཡོད།༽ ཏེ་ང་བཅས་ར་མ་འོངས་པ་གི་སེམས་ཅན་འདི་ཚུ་ ཏེ་དགོན་་་་་བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་ཀ་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ལྷོད་དགོཔ་ཡང་མེད། ལྷོད་ཡང་མི་ཚུགས། མང་ཤོས་ཀྱིས་ལྷོད་མི་ཚུགས། ཏེ་ཨ་ཕར་དགོན་ཚེ་ཕུག་མཇལ་བ་ཅིན་ བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་ཀ་གཉིས་པ་གཅིག་ དགོན་ཚེ་ཕུག་ཨིན་གསེས་ བརྩིཝ་ཨིན།
  Knowing that future living beings would not be able to go to Maratika cave, he founded same sacred cave as second Maratika cave in Goen Tshephug. Maratika cave is a sacred place in eastern Nepal
 • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། Tashi Tshering
  ཏེ་ནཱ་ལས་ཡར་ དགོན་ ད་རུང་ཚེས་བཅུ་བྲག་གསེས་ཏེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ བྲག་ཕུག་ཁྱིམ་བཟུམ་གཅིག་ཡོད། ང་བཅས་ནཱ་ལས་བ་ཏེ་སྦོམ། ཨ་ཡི་ན་ཡང་གནས་འ་ནེ་སྦེ་ཡོད། འ་ནི་ཚུ་ན་ལས་ཕར།
  Then again there is a big sacred cave, bigger than the cave here, like a house called as Tsechu Drag.
 • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། Tashi Tshering
  ང་བཅས་འབྲུག་ལུངམ་ནང་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་གནས་ཀྱིས་ མ་ཁྱབ་རྩ་ལས་མིན་འདུག ཧ་གི་ཁ་ཐུག་ སྤ་རོའི་ཁ་ཐུག་ ཏེ་ཁྱབ་མཉམ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གི་ གནས་ཀྱིས་ཁྱབ།
  In Bhutan, everywhere, we can see the sacred places of Guru Rinpoche. Like in Haa and Paro. Anywhere, there is Guru Rinpoche's sacred places.
 • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། Tashi Tshering
  དེ་ལས་ང་བཅས་ར་ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་དང་ ནཱ་ལས་མར་ མ་འོངས་པ་གི་ བླ་མ་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་ལེ་ཤ་བྱོན་ཏེ་ རེ་རེ་གིས་གདན་ས་རེ་རེ་བཅགས། རེ་རེ་གིས་ ཏེ་སློབ་མ་སྐྱོང་། གནས་མེད་ས་མེད་ འ་ནེ་སྦེ་དར་ཁྱབ་ཡར་སོང་ནུག།
  Later, because Zhabdrung Rinpoche and many other masters and eminent beings founded monasteries and spread their teachings to students, there are countless sacred places.
 • བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་། Tashi Tshering
  ཏེ་ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ཡང་ཏེ་ད་ ཆོས་ལུ་ཏེ་ང་བཅས་ར་ ཆོས་འདི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་སྦེ་ ཏེ་ རྙིང་མ་ལུ་ རྙིང་མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་སྦེ་ ཏེ་བཀའ་བརྒྱུད་ལུ་ བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བ་བཞི་དང་ ཆུང་བ་བརྒྱད། རྐང་གྲངས་འདི་འ་ནེ་སྦེ་ བརྩིཝ་མས། ཨིན་འདི་(ཏེ་)འབད་ས་ཅིག་རུང་ མ་པ་ ཆོས་འདི་འདི་ཏེ་ བླ་ན་མེད་པ་ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད། ཆོས་འ་ནེ་སྦེ་ དར་ཁྱབ་ འ་ནེ་སྦེ་སོང་ནུག།
  In the east, as dharma is as vast as the sky, Nyingma is also as vast as the sky. If [we] differentiate Kagyu, there are four greater and eight lesser Kagyu but all dharma are same and all are as vast as the sky. Like this the dharma has flourished.