Skip to main content Skip to search
08 Sep 2014
14 min 53 sec
Video Overview
Creators: 
Yeshey Wangchuk, Dr.Karma Phuntsho, Bradley Aaron, Namgay lhendup Wangchuk

༉  བུམ་ཐང་ཆ་འོག་ནང་ ད་རེས་ནངས་པར་ སྟང་ཟེར་ས་ལུ་ ཧེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ མདའ་ཟུར་ ཟེར་སླབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་འདི་ ཧེ་མ་ མདའ་ཟུར་གཡུས་ཚན་གྱི་རྒཔོ་སྦེ་ལོ་ངོ་བཅུ་དགུ་དེ་ཅིག་ཕྱག་ཞུ་སྟེ་ཡོདཔ་ད་ ཁོ་གིས་བཤད་མི་ནང་ གཞུང་གི་ཁྲལ་དང་འུར་ལཱ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ར་རྒྱུག་དགོ་ག་དང་ ག་ཏེ་ར་འགྱོ་དགོ་ག་གི་སྐོར་ལས་བཤདཔ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་ འུར་ལཱ་རྒྱུག་པ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ནང་འགྱོ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་མས། ཁྲལ་ཡང་ མེ་འཕུ་ནི་གི་མེ་ཆ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ ལེ་ཤ་ཅིག་ར་སྐྱེལ་དགོ་ཟེར་ཨིན་པས།

Ap Dorji Tshewang from Dazur village previously served as Gup, or head of the community, for nineteen years. He shares his experiences, including how people used to pay government taxes by paying taxes in the form of labor, material, agricultural products, etc.