Skip to main content Skip to search
17 Jul 2014
2 min 36 sec
Video Overview
Creators: 
Sherig Dentshog, Ngawang Lodey

༉  པདྨ་དགའ་ཚལ་མངའ་འོག་ ལྕོང་ཤིང་ལས་ གཞི་བཟང་ནོར་བུ་གིས་བཤད་མི་ནང་ ལྕོང་ཤིང་གཡུས་ཚན་ཆགས་པའི་ཁུངས་དེ་ཡང་ ས་དེ་ནང་ ཧེ་མ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ གཞི་ཆགས་ཏེ་སྡོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། དེ་བསྒང་པདྨ་དགའ་ཚལ་ལས་མཁོ་ཆེ་གིས་འབད་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་བདའ་བཏང་ཞིནམ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱི་ས་ལུ་ ཁོང་གིས་གཞིས་བཅགས་ཏེ་སྡོད་ནུག ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ དེ་ནང་སྤམ་སྦེ་འགྱོནི་ན? ཟེར་དྲིཝ་ད་ འགྱོ་ནི་ ང་བཅས་ཀྱི་ས་ཆ་ ང་བཅས་ཀྱིས་བདག་འཛིན་མ་འབད་བ་ག་གིས་འབད་ནི་ཟེར་ གུང་པ་གསུམ་དེ་ཅིག་འོང་འོངམ་ཨིན་པས། དེ་ནང་གི་ས་ཆའི་མིང་ ལྕོང་ཤིང་ཟེར་བཏགས་མི་དེ་ཡང་ ཤར་ཕྱོགས་པའི་ཁ་ནང་ ལྕོང་མ་ཟེར་ རྫོང་ཁ་ནང་ལྕོགས་གྲུབ་ ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་རུང་ལྕོགས་གྲུབ་འདུག་ཟེར་ ཁོ་ཆེ་གིས་འབད་བཏགས་བཏགསཔ་ཨིནམ་སྦེ་ ཁོ་རའི་ཨ་པ་གིས་བཤད་དེ་ ཟེར་ཨིན་པས། ལྕོང་ཤིང་གཡུས་ཀྱི་མི་རྒྱུད་ཡང་ གཡུ་རུང་ལས་འོང་འོངམ་འབད་ནི་དེ་གིས་ གཡུ་རུང་པའི་རྒྱུད་པ་སྦེ་བརྩིས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

Yezang Norbu provides an account on the origin of Chongshing village after the people from Yurung in Pemagatshel district resettled in the area. Yezang's father told him about Yurung Koche, who his father once worked with and was once the paramount leader in the around Yurung. According to his account, Yurung Koche drove out the people of Dechenling in order to make room for his own people. Chongshing began with only three households from Yurung and then grew to the village it is today.

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གཞི་བཟང་ནོར་བུ་ Yezang Norbu
  ལགས་སོ་ ང་ནཱ་ལས་ཨིན་ ལྕོང་ཤིང་བོ་རང་ལས་ཨིན་ ངའི་མིང་གཞི་བཟང་ནོར་བུ་ཨིན་ མ་པ་ང་བཅས་ནཱ་ལྕོང་ཤིང་ཆགས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཚིག་གཅིག་གཉིས་དེམ་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན།
  Alright, I am from Chongshing. My name is Yezang Norbu. I'll talk about how Chongshing village came to develop.
 • གཞི་བཟང་ནོར་བུ་ Yezang Norbu
  དང་པོ་ ང་རའི་ཨ་པ་འདི་ གཡུ་རུང་ཁོ་ཆེའི་འོག་ལུ་སྦེ་སྡོད་ནུག འདི་བསྒང་ལུ་ ངའི་ཨ་པ་ ཧེ་མ་ ད་ལྟོ་འདི་སྤྱི་དཔོན་ཟེར་སླབ་མས་ དེ་བསྒང་འདི་ ཁག་མི་སྦེ་སྡོད་ནུག ཧེ་མ་ ཕར་རང་ལོ་གཅིག་ ཁག་མི་སྦེ་སྡོད་དོ་ཨིན་པས།
  Long ago, my father worked under Yurung Khoche as Khagme for a year, which is known as chepen these days.
 • གཞི་བཟང་ནོར་བུ་ Yezang Norbu
  དེ་བསྒང་ ལྕོང་ཤིང་ཆགས་ཚུལ་ག་ཅིག་ཨིན་ང་བཅས་ཀྱི་ལྕོང་ཤིང་ཟེར་སླབ་ད་ ཁོ་ཆེ་ཚུ་གིས་གསུང་ཨིན་པས་ ཧེ་མ་ ང་བཅས་ནཱ་ལྕོང་ཤིང་ལུ་གཡུས་ཚན་སྦེ་ཆགས་ཆགསཔ་མིན་པས།
  When my father asked Yurung Khoche about how Chongshing village developed, Yurung Khoche told him that there wasn't any village in the past.
 • གཞི་བཟང་ནོར་བུ་ Yezang Norbu
  འ་ན་ མར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཚུ་གིས་ཆགས་སྡོད་ནུག ཆགས་སྡོདཔ་ད་ ཁོ་ཆེ་ཀྱིས་ ང་བཅས་ཀྱི་ས་ཆགས་ལུ་ཁོང་ ཆགས་སྟེ་སྡོད་ནུག་ཟེར་ ཁོ་ནཱ་འོང་སྟེ་ ཁོང་སྡོད་མིན་དགོ་ཟེར་བརྡ་བཏང་ལྕོང་ཤིང་སྡོད་མི་མི་རྒྱུས་ཚུ།
  Dechelingpa was setteled here but Yurung khoche asked them to move away as it was Khoche's land and sent them away.
 • གཞི་བཟང་ནོར་བུ་ Yezang Norbu
  ཧེ་མ་ ཁོང་ཚུ་གིས་ ཡར་ལུ་རྡོ་རྟགས་ཅིག་བཟོ་ནུག་ ཁོང་མར་ བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཚུ་གི་ དེ་ལས་ང་བཅས་ཀྱི་ས་ཆགས་ཨིན་ཟེར་བརྡ་བཏང་སྟེ་ དེ་ལས་ ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ ང་བཅས་ཀྱི་ས་ཆགས་ལུ་ཁོང་འོང་སྡོད་ནུག
  Dechelingpa made a stone mark above the village. They were sent away as it was our land. It was said that outsiders resided on our land,
 • གཞི་བཟང་ནོར་བུ་ Yezang Norbu
  ཁྱེད་ གཞི་བཅག་པར་འགྱོ་འོང་ག་ཟེར་སླབ་ལས་ ཕར་གཡུ་རུང་ལས་ ང་བཅས་མི་རྒྱུད་གཡུ་རུང་པ་ཨིན་མས་ ཁོ་ཆེའི་དེ་སྦེ་གསུང་སྟེ་ འགྱོ་ནི་ཨིན་ ང་བཅས་ཀྱི་ས་ཆགས་བདག་འཛིན་འབད་བར་ཟེར་སླབ་སྟེ་ དགུང་གྲངས་གསུམ་དེམ་ཅིག་འོང་ནིག་ནཱ་ལུ།
  Khoche asked his people if they wanted to reside in that place. We were originally Yurungpa and our people agreed to reside at the place saying we should take care of the land. So, [initially] three households came from Yurung and lived here.
 • གཞི་བཟང་ནོར་བུ་ Yezang Norbu
  ནཱ་ལུ་གསུམ་དེམ་ཅིག་འོང་སྟེ་ ལོ་དག་པ་ཅིག་འགྱོ་ཞིམ་ལས་ ཁོ་ཆེ་ལུ་ཞབས་སར་སྦྱར་ཏེ་ ང་བཅས་ཀྱི་ས་ཆགས་ཡི་མིང་ཅིག་རྟགས་དགོ་པས་ ཁྲལ་རྟགས་དགོ་པས་ ང་བཅས་འདི་ཧེ་མ་ སུ་མི་པུ་ལོ་ཟེརཝ་སླབ་དེས་ ང་བཅས་ཀྱི་འདི་གཞུང་ཁྲལ་པ་ཟེར་ཨིན་མས་ དེ་ལས་མཁོ་ཆེ་གིས།
  After several years here, they visited Yurung khoche to receive a name for the village and to make a tax system. There were various taxes such as sumopo, etc... and we were from a government tax group.
 • གཞི་བཟང་ནོར་བུ་ Yezang Norbu
  ང་གི་གཞུང་ཁྲལ་པའི་ ས་ཆགས་བསྐོར་བར་འགྱོ་ནི་ཟེར་འོངམ་ད་ ལྕོང་ཤིང་ཨིན་ཟེར་རྟགས་ནུག་ ལྕོང་ཤིང་འདི་དཔེར་ན་ འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་གི་སྐྱོང་གཞག་མེད་པས་ ས་ཆགས་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་མཚོ་བ་ སྐྱོང་བའི་སྐྱོང་ཐངས་ལེགས་ཤོམ་འདུག་ཟེར་ལྕོང་ཤིང་རྟགས་རྟགསཔ་ཨིན་ཟེར་གསུང་ཡི་ང་རའི་ཨ་པ་གིས།
  Saying that they are my government tax group, Khoche visited the place. He named the place as Chongshing because of the good usage of the land. Not because of any other reason. My father told me this.
 • གཞི་བཟང་ནོར་བུ་ Yezang Norbu
  དེ་ལས་ ང་བཅས་ནཱ་ལུ་ ཤུལ་ལས་ ས་གཞུང་འདི་ ཕར་མཁོ་ཆེ་ཚུ་འབྱོན་ཏེ་ སྟག་ཕྱོགས་ དོན་གྲུབ་ཚུ་གིས་ ས་གཞུང་རྟགས་སྟེ་ ང་བཅས་ནཱ་ལས་ཆུ་གཞུང་ཤགས་ཟེར་མི་འདི་ ང་བཅས་གཡུ་རུང་པའི་ས་ཆགས་ཨིན་ཟེར་བཅད་དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ལྕོང་ཤིང་ཟེར་གཡུ་རུང་མཁོ་ཆེ་གིས་རྟགས་ཡི་ཟེར་གསུང་ཡི་ལགས། བཀྲིན་ཆེ།
  Later the boundary was marked by Khoche, Takchu, and Jondipa as Choe-yung-shak, the land of Yurung. It was said that Khoche did all those things. Thank you.