Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
4 min 58 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee

འདི་ནི་འདྲེ་མོ་ཞིག་གིས་བུ་མོ་གསུམ་གྱི་ཨ་མ་བསད་ཅིང་བུ་མོ་གཉིས་འདྲེ་མོའི་ལག་ནས་ཤོར་ཏེ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བའི་ནང་དུ་སོང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འིའི་ནང་དུ་སྔོན་ཨ་མ་གཅིག་ལ་བུ་མོ་གསུམ་ཡོད་པར་ཨ་མ་འདྲེ་མོས་བསད་ཅིང་། འདྲེ་མོ་དེ་ཨ་མར་བརྫུས་ནས་འོངས་པར་བུ་མོ་གསུམ་གྱིས་སྒོ་ཕྱེས་ནས་མཚན་མོ་བུ་མོ་ཆུང་བ་བཟས་པ་དང་། བུ་མོ་ཆེ་གཉིས་རྐང་བར་ཐག་པ་བསྡམས་ནས་བྲོས་ཏེ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་སོང་བ་དང་། འདྲེ་མོ་ལ་ནམ་མཁའ་ནས་བལ་ཐིག་འཕངས་ནས་གནམ་ནས་ཆད་དེ་ཤི་སོང་།

这是一则关于一个女妖杀死三姐妹的母亲,吃掉了三姐妹中的妹妹,而其他两位姐姐成功逃到月亮上的故事。

这个故事主要讲述了从前有户人家,家里有位母亲和三个女儿。有一天,一个女妖杀死了母亲后假装成母亲让女儿们开门。女儿们以为是妈妈所以打开了大门。晚上女妖吃掉了小女儿。后来,两个大女儿找借口说要去小便,于是,女妖用绳子拴住她们后让她们出去。两个大女儿逃出来向天上的月亮求救,月亮放下了绳梯,她们顺着绳梯爬到了月亮上。女巫发现两个女儿逃走后,也求月亮放下神梯。月亮给女妖放下了羊毛绳。 当女妖爬到半路,不料绳子断裂女妖被摔死了。

The story of a demon who kills the mother of three daughters and tries to eat the children, but two escape with the help of the moon.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0