Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
8 min 36 sec
Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀ།
  ད་དེ་རིང་སྨན་སྒྲུབ་དེ་ཡིན་ན་ད་ལོ་རྒྱུས་ཞེ་དྲག་རིང་པོ་རེད།ད་གཡུ་ཐོག་རྙིང་མ་ཡོན་ཏན་དགོན་པོ་ཡི་ཡབ་ཀྱི་སྐབས་ནས་ཨ་ནི་བོད་ལ་དར་བྱས་དེ་འདྲས་རེད།ཐོག་མའི་བྱུང་ཁུངས་བྱས་པ་ཡིན་ན།རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་དེ་ནི།མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་སོགས་པ་ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་རྦད་སྐུ་དུས་ནས་མར་རིམ་པས་དར་བྱས་དེ་རེད་ཟེར།
  da de ring sman sgrub de yin na da lo rgyus zhe drag ring po red/da g.yu thog rnying ma yon tan dgon po yi yab kyi skabs nas a ni bod la dar byas de 'dras red/thog ma'i byung khungs byas pa yin na/rgya gar 'phags pa'i yul gyi de ni/mgon po klu sgrub sogs pa da de 'dras kyi rbad sku dus nas mar rim pas dar byas de red zer/
 • ཀ།
  གཡུ་ཐོག་རྙིང་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ཡིན་ན་སྤྱི་ལོ་བདུན་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ལ་ཨ་ནི་སྟོད་ལུང་སྐྱི་ནར་འཁྲུངས་བྱས་དེ་རེད།ད་དེའི་སྐེད་མཚམས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཨ་ནི་སྨན་སྒྲུབ་ལ་སོགས་པ་དེ་གས་ཡང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་ཨ་ནི་དཀོན་མཆོག་བདེ་ལེགས།བྱམས་པ་བདེ་ལེགས་སྟེ་བསྟན་ཆེན་གསོ་བ་རིག་པའི་འཁོར་རྒྱུན་འཁོར།གཡུ་ཐོག་རྙིང་མའི་རྒྱུད་འཛིན་འདི་ཡང་ཡིན་ཟེར་བྱས་ནས་དེ་འདྲས་རེད།
  g.yu thog rnying ma yon tan mgon po yin na spyi lo bdun brgya dgu bcu la a ni stod lung skyi nar 'khrungs byas de red/da de'i sked mtshams la cha bzhag na a ni sman sgrub la sogs pa de gas yang yar rgyas phyin nas a ni dkon mchog bde legs/byams pa bde legs ste bstan chen gso ba rig pa'i 'khor rgyun 'khor/g.yu thog rnying ma'i rgyud 'dzin 'di yang yin zer byas nas de 'dras red/
 • ཀ།
  ད་དེའི་རྗེས་སུ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་གཡུ་ཐོག་པས།ཨ་ནི་སྐུ་དུས་མི་ལོ་ཅུ་གསུམ་པའི་ཐོགས་ལ་ལྷ་མ་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ཟེར་དེ་རྒྱ་གར།འདི།རྒྱང་རྩེ་ལ་འཁྲུངས་པ་རེད།འདི་ཡིན་ན་རྦད།ཨོང་།སྨན་སྒྲུབ་དང་ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་རྦད་རྒྱུད་གཞི་ལ་སོགས་པའི་ཐད་ལ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་ཡས་ལ་མཛད་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བྱས་དེ་འདྲས་རེད།
  da de'i rjes su yin na a ni g.yu thog pas/a ni sku dus mi lo cu gsum pa'i thogs la lha ma yon tan mgon po zer de rgya gar/'di/rgyang rtse la 'khrungs pa red/'di yin na rbad/ong /sman sgrub dang da ga nang bzhin gyi rbad rgyud gzhi la sogs pa'i thad la 'phel rgyas 'gro yas la mdzad rjes shin tu chen po byas de 'dras red/
 • ཀ།
  འདིའི་རྣམ་ཐར་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན།བདུད་རྩིའི་སྨན་སྒྲུབ་སྨན་འཕྲིང་རལ་སྐོར་སོགས།དར་བར་དགོངས་ཀྱིས།དར་བར་དགོངས་ནས་སླར་ཡང་བསམ་བཞིན་དུ།སྐྱེ་བ་བཞེས་པའི།སྐྲབ་པ་བཞེས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ནི།འདྲེ་རྗེ་བྫ་ཁྱུང་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་།གཡུ་ཐོག་སྲ་ལུ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ལྔས།སྨན་འཕྲེང་སྨན་སྒྲུབ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད།
  'di'i rnam thar nang la cha bzhag na/bdud rtsi'i sman sgrub sman 'phring ral skor sogs/dar bar dgongs kyis/dar bar dgongs nas slar yang bsam bzhin du/skye ba bzhes pa'i/skrab pa bzhes pa'i skyes bu dam pa ni/'dre rje b+dza khyung po rdo rje dang /g.yu thog sra lu rdo rje grags pa lngas/sman 'phreng sman sgrub dar zhing rgyas par mdzad/
 • ཀ།
  ཨོང་།གཡུ་ཐོག་གསར་མའི་རྒྱུད་འཛིན་དེ་ཡང་ཡིན་ཟེར།ཨོའོ་ད་ཡང་གཡུ་ཐོག་གསར་མའི་འདྲེ་རྗེ་བྫ་དེ་ཁྱུང་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་།དེ་ནས་གཡུ་ཐོག་རང་དང་ཨ་ནི་གཡུ་ཐོག་སྲ་ལུ་དང་དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་དེ་གས་ལྔ་པོ་དེ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་རྦད་གཡུ་ཐོག་རྙིང་མའི་སྐབས་ལ་ཡོད་པ་དེ་གས་རྦད་ཉམས་པ་གསོ་རྒྱུད་མོ་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་འདི་རེད།འདི་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་གཅིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད།
  ong /g.yu thog gsar ma'i rgyud 'dzin de yang yin zer/o'o da yang g.yu thog gsar ma'i 'dre rje b+dza de khyung po rdo rje dang /de nas g.yu thog rang dang a ni g.yu thog sra lu dang de nas rdo rje grags pa de gas lnga po de yin na a ni rbad g.yu thog rnying ma'i skabs la yod pa de gas rbad nyams pa gso rgyud mo nyams gong 'phel gyi 'di red/'di la cha bzhag na da lta bar du lo gcig stong lhag tsam 'gro gi yod red/
 • ཀ།
  དེ་ནས་བྱས་ནས་ད་རྦད་དེ་ཨ་ནི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད།རྒྱུན་མི་རིང་བར་ཨ་ནི་ལག་ལེན་དང་།ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་དབང་།རླུང་།མཁྲིས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཀྱི་འདི་གནང་།དེ་འདྲས་ཅིག་རེད།ད་ང་ཚོ་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཨ་ནི་ད་ལྟ་འཚུགས་ཡས་དེ་གང་འདྲས་རེད་ཟེར་ན།ད་གཡུ་ཐོག་གསར་མའི་རྗེས་སུ་ཡིན་ན།བྲང་ལྡི་དཔལ་ལྡན་མཚོ་སྐྱིད་དང་།ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་རྦད་དེའི་རྗེས་སུ་ཨ་ནི་ས་སྐྱ་ལ་དར།ས་སྐྱ་ནས་རིམ་པས་བྱས་བྱས་ཨ་ནི་བྱང་པ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་བཟང་།རྫུ་དཀག་རྙིང་མའི་རྡོ་རྗེ།དེ་ནས་མར་རིམ་པས་བྱས་བྱས་ཨ་ནི།རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་སྐབས་ལ་མི་དབང་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ།
  de nas byas nas da rbad de a ni ga re zer dgos red/rgyun mi ring bar a ni lag len dang /da ga nang bzhin gyi dbang /rlung /mkhris la sogs pa de 'dras kyi 'di gnang /de 'dras cig red/da nga tsho sman rtsis khang la a ni da lta 'tshugs yas de gang 'dras red zer na/da g.yu thog gsar ma'i rjes su yin na/brang ldi dpal ldan mtsho skyid dang /da ga nang bzhin gyi rbad de'i rjes su a ni sa skya la dar/sa skya nas rim pas byas byas a ni byang pa rnam rgyal grags bzang /rdzu dkag rnying ma'i rdo rje/de nas mar rim pas byas byas a ni/rgyal ba lnga pa'i skabs la mi dbang sangs rgyas rgya mtsho/
 • ཀ།
  དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་དར་བྱས་དེ་རེད།ཨ་ནི་ད་འདི་དེ་ནི་ད་ལྟ་ལོ་གསུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལྕོག་པོ་རི་ཡིན་ན་སྤྱི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་བཅུ་མེད་དྲུག་དེ་འདྲས་ཡ་འཚུགས་བྱས་དེ་འདྲས་རེད་པ།དེ་བྱེད་དུས་ད་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡིན་ན་ལོ་གསུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་བྱས་དེ་འདྲས་འདི་རེད།དེའི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་རྦད་ཡང་སྨན་སྒྲུབ་དེ་ལ་མཐོང་ཆེན་པོ་གནང་ནས་སླར་ཡང་རྦད་ཨ་ནི་ཅིག་གི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་ཅིག་གི་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རྦད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ནས་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ལྕོག་པོ་རི་ལ་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཨ་ནི་ཡར་རྒྱས་ད་མ་སོང་ནས་བྱུང་།འདི་རེད།
  de 'dras kyi de dar byas de red/a ni da 'di de ni da lta lo gsum brgya lhag tsam lcog po ri yin na spyi lo chig stong drug brgya bcu med drug de 'dras ya 'tshugs byas de 'dras red pa/de byed dus da da lta bar du yin na lo gsum brgya lhag tsam phyin byas de 'dras 'di red/de'i rjes su rgyal ba sku phreng bcu gsum pa'i skabs la yin na a ni rbad yang sman sgrub de la mthong chen po gnang nas slar yang rbad a ni cig gi mthun rkyen dang da ga nang bzhin gyi cig gi gang ci'i thad nas rbad rgyab skyor gnang nas yin na a ni lcog po ri la sman sgrub kyi a ni yar rgyas da ma song nas byung /'di red/
 • ཀ།
  ད་ང་ཚོར་ཆ་བཞག་ན་ད།ཡོན་ཀྲང་མཁྱེན་རབ་་ནོར་བུའི་སློབ་མ་རེད།ཡོན་ཀྲང་མཁྱེན་རབ་ནོར་བུ་ཡིན་ན་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པས་ཨ་ནི་སྨན་རྩིས་ཁང་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་ལོ་ལ་ཡ་གསར་དུ་བཙུགས་གནང་ནས་ཨ་ནི་ང་ཚོ་སྨན་རྩིས་ཁང་དེ་འདུག་ཟེར་བྱས་དེ་འདྲས་རེད།ད་ལྟ་ཡོན་ཀྲང་མཁྱེན་རབ་ནོར་བུ་ཡིན་ན་སྔོན་མ་ལྕོག་པོ་རི་ལ་སློབ་སྦྱོང་གནང་།ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་ཅིག་གི་དབང་རླུང་མཁྲིས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལོག་ཡར་ནས་གསན།དེ་འདྲས་བྱས་ནས་ད་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྦད་སྨན་སྒྲུབ་ད་ཅིག་མ་སོང་ནའི་རྦད་ཆུ་ལ་ཆུ་རྒྱུན་ཡོད་པ།དེ་བཞིན་གྱི་ཤིང་ལ་རྩ་བ་ཡོད་པ་དེ་ནང་བཞིན།དེ་རེད།
  da nga tshor cha bzhag na da/yon krang mkhyen rab nor bu'i slob ma red/yon krang mkhyen rab nor bu yin na rgyal ba sku phreng bcu gsum pas a ni sman rtsis khang chig stong dgu brgya bcu drug lo la ya gsar du btsugs gnang nas a ni nga tsho sman rtsis khang de 'dug zer byas de 'dras red/da lta yon krang mkhyen rab nor bu yin na sngon ma lcog po ri la slob sbyong gnang /da ga nang bzhin gyi cig gi dbang rlung mkhris gsum thams cad log yar nas gsan/de 'dras byas nas da da lta nga tsho rbad sman sgrub da cig ma song na'i rbad chu la chu rgyun yod pa/de bzhin gyi shing la rtsa ba yod pa de nang bzhin/de red/
 • ཀ།
  ཨ་ནི་ད་ད་ལོ་ཡིན་ན་རྦད་སྐལ་པ་བཟང་པོ་བྱས།ང་ཚོའི་ཨེམ་ཇེ་རྒན་པ།ལྕོག་པོ་རི་དང་།སྨན་རྩིས་ཁང་དང་།དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་ལ་ཡོད་པའི་ཨ་ནི་སྨན་པ་ད་ལྟ་པད་མ་ཁུལ་གྱི་སྨན་པ་ཀརྨ་ཀ་ར་འདི་དང་།ད་དེ་མིན་གྱི་ཡུན་ནན་གྱི་སྨན་པ་པད་མ་བསྟན་འཛིན་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས།ད་ཁོང་ཚོ་ཡོང་གི་ཡིན་ཟེར་མཁན་མངཔོ་འདུག་དེའི་ཨ་ནི་གང་ག་རྦད་དེ་འདོད་པ་བཀང་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཨ་ནི་ཁོང་ཚོ་འདི་གས་རྦད་ལོ་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་རེད།ད་ད་རེས་བལྟ་བསྐོར་རེད།སང་ཉིན་དངོས་གཞི་རེད།ད་སང་ཉིན་ནས་བཟུང་སྟེ་ཉི་མ་བདུན་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་ཆ་ངོ་མ་དེ་འཚལ།ཨ་ནི་སྔགས་དྲངས།དེའི་སྔགས་འདི་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་བྱས།
  a ni da da lo yin na rbad skal pa bzang po byas/nga tsho'i em je rgan pa/lcog po ri dang /sman rtsis khang dang /de ma yin pa'i phyogs phan tshun la yod pa'i a ni sman pa da lta pad ma khul gyi sman pa karma ka ra 'di dang /da de min gyi yun nan gyi sman pa pad ma bstan 'dzin la sogs pa de 'dras/da khong tsho yong gi yin zer mkhan mangapo 'dug de'i a ni gang ga rbad de 'dod pa bkang thub kyi mi 'dug a ni khong tsho 'di gas rbad lo gcig la dus gcig red/da da res blta bskor red/sang nyin dngos gzhi red/da sang nyin nas bzung ste nyi ma bdun sman gyi sgrub cha ngo ma de 'tshal/a ni sngags drangs/de'i sngags 'di rgyun ma chad pa byas/
 • ཀ།
  ཨ་ནི་རྗེས་མ་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔ་ལ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ཚར་ནས་བཏང་རག་འཕུལ།ད་འདི་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན་ན་སྲུང་མ་དེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བཞུ་ཡས་དེ་འདྲས།བྱས་ཙང་ང་ཚོ་ཡིན་ན་དེ་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་ཡ་སྨན་སྒྲུབ་བཟོ་ཡས་འདི་ནི་གང་མིན་ཚད་ཀྱི་ད་ཁུངས་ལུང་ཡོད་པ།ཨོང་།ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་བླ་མ་རྒྱུད་པ་རིམ་པས་བྱས་མར་ཨ་ནི་གསུངས་བྱས་དེ་འདྲས་དེ་རེད།དེ་རིང་དེའི་ཕེབས་པའི་དགེ་རྒན་མཁས་དབང་།རྒན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་གཡུ་ཐོག་རྙིང་གི་དབང་བྱེད་གནང་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་དང་།དཔེ་རང་ཡོད་རེད།ངའི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡིན།
  a ni rjes ma tshes pa bco lnga la yin na a ni tshar nas btang rag 'phul/da 'di gtso bo de yin na srung ma de tsho la thugs rje che bzhu yas de 'dras/byas tsang nga tsho yin na de sman rtsis khang la ya sman sgrub bzo yas 'di ni gang min tshad kyi da khungs lung yod pa/ong /da ga nang bzhin gyi bla ma rgyud pa rim pas byas mar a ni gsungs byas de 'dras de red/de ring de'i phebs pa'i dge rgan mkhas dbang /rgan tshul khrims rgyal mtshan lags la cha bzhag pa yin na g.yu thog rnying gi dbang byed gnang yas la sogs pa de 'dras dang /dpe rang yod red/nga'i rtsa ba'i bla ma yin/
 • ཀ།
  འདི་ལ་ཡ་སྐུ་པར་དང་མ་སོང་ནའི་འཕུལ་རོགས་གནང་།ཨོང་།མཁས་བརྩོན་བཟང་གསུམ་དང་ལྡན་པ་དེ་འདྲས་ཅིག་ཡིན།ད་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ཚོས་ཡིན་ན་རྦད་དེ་འདྲས་ཀྱི་ད་སྔོན་གྱི་རྦད་སྨན་སྒྲུབ་མཁྱེན་རླབས་ཅན་དེ་ལ་ཡིན་ན་དད་པ་བྱས།ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས།ད་རྦད་སྨན་རྣམས་བདུད་རྩིར་འགྱུར་བ་ད་དེ་འདྲས་ལ་རྦད་ཨ་ནི་བྱིན་རླབས་ཞུས་ནས་ཡིན་ན།ཨ་ནི་རྦད་ནད་པའི་ནད་སེལ་བ།ཨ་ནི་ནད་མེད་རྣམས་ལ་ཚེ་རིང་བ།དུས་མ་ཡིན་པར་བྱུང་བ་རྟོག་པ།
  'di la ya sku par dang ma song na'i 'phul rogs gnang /ong /mkhas brtson bzang gsum dang ldan pa de 'dras cig yin/da nga tsho da lta yod pa tshos yin na rbad de 'dras kyi da sngon gyi rbad sman sgrub mkhyen rlabs can de la yin na dad pa byas/da ga nang bzhin gyi de la yid ches byas/da rbad sman rnams bdud rtsir 'gyur ba da de 'dras la rbad a ni byin rlabs zhus nas yin na/a ni rbad nad pa'i nad sel ba/a ni nad med rnams la tshe ring ba/dus ma yin par byung ba rtog pa/
 • ཀ།
  ད་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་བྱས།སྨན་སྒྲུབ་དེ་ནི་ཞེ་དྲག་རྩ་ཆེན་པོ།ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་ད་ལོ་བདུན་ཅུ་བདུན་གྲངས་ལ་སླེབས་བྱས་ཨ་ནི་རྦད་ད་ད་ལྟ་ལྷག་བསྡད་པ་དེ་འདྲས་རེད།ཨོང་།ང་ཡིན་ན་ད་རྦད་འཁྱེར་བསྡད་པའི་གྲལ་མགོ་ཟེར་འདི་རེད་ད།དེ་འདྲས་ཀྱི་ཡོན་ཀྲང་གྱི་དེ་འདྲས་གའི་དེ་སླེབས་ཀྱི་མ་རེད་དེའི་ད་རྦད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་དད་པ་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པ།བརྟན་པོ་བྱས་ནས་འདུག་ཟེར་སྔོན་མ་ཡིན་ནའི་དེ་འདྲས།ད་ལྟ་ཡིན་ནའི་ད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཞལ་བཞུགས་ཡོའོ་མ་རེད་དེའི།སྨན་རྩིས་ཁང་གི་རྦད་མཐོང་བ་རྒྱུད་པའི་ཕྱག་ལེན།ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་བཞི་།ལུང་།འཁྲིད་ད་ག་ནང་བཞིན་གྱི་བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཨ་ནི་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་རྦད་ཉམས་པ་མེད་པ་དེ་འདྲས་འདི་བྱས་ཡོད་རེད།བྱས་ཚང་དེ་ཚོ་བྱེད་དུས་ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ནའི་ཨ་ནི་ཞེ་དྲག་དགའ་པོ།ང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལ་ཨ་ནི་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་སླེབས་ནས་སྨན་སྦྱངས་བྱས་དེ་འདྲས་ཡིན།
  da de 'dras kyi de byas/sman sgrub de ni zhe drag rtsa chen po/nga rang la cha bzhag na'i da lo bdun cu bdun grangs la slebs byas a ni rbad da da lta lhag bsdad pa de 'dras red/ong /nga yin na da rbad 'khyer bsdad pa'i gral mgo zer 'di red da/de 'dras kyi yon krang gyi de 'dras ga'i de slebs kyi ma red de'i da rbad dge ba'i bshes gnyen la dad pa 'gyur ldog med pa/brtan po byas nas 'dug zer sngon ma yin na'i de 'dras/da lta yin na'i da dge ba'i bshes gnyen zhal bzhugs yo'o ma red de'i/sman rtsis khang gi rbad mthong ba rgyud pa'i phyag len/da ga nang bzhin gyi dpal ldan rgyud bzhi /lung /'khrid da ga nang bzhin gyi bdud rtsi sman sgrub kyi a ni cho ga phyag len la sogs pa de 'dras rbad nyams pa med pa de 'dras 'di byas yod red/byas tshang de tsho byed dus nga rang la cha bzhag na'i a ni zhe drag dga' po/nga lo bcu gsum la a ni sman rtsis khang la slebs nas sman sbyangs byas de 'dras yin/
 • ཀ།
  ཨོང་།ལོ་དགུ་བསྡད།ཨ་ནི་དེ་ནས་སློབ་གྲྭ་ཐེབ་ཅག་འདྲ་ཅིག་ཐོན་བྱས།དེ་འདྲས་རེད།དེའི་རྗེས་སུ་ཡིན་ན་ཨ་ནི་ངས་སོ་སོའི་ལས་དབང་གི་རྐྱེན་པས།སླར་ཡང་སྨན་རྩིས་ཁང་ལ་སླེབས།ཨ་ནི་དགེ་རྒན།ཨ་ནི་རྦད་མཁྱེན་རབ་ནོར་བུའི་ཞབས་དབུས་ལ་མུ་མཐུད་བྱས་བཏུད།ཨོའོ་དེ་འདྲས་ཀྱི་དེ་བྱས་བྱས་དེ་རེད།ད་ང་ཚོ་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན་བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་དང་།ཨ་ནི་རྦད་ཅིག་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད།རྩ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ།ཨ་ནི་འདི་ཡིན་ན་རྦད་ཅིག་གི་ང་རང་ཚོ་རང་གི་སྨན་པ་སོ་སོའི་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་ན་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ།ང་དེ་རིང་དེ་བར་ལ་དེ་འདྲས་མི་དེ་འདྲས་ཚུད་བྱས་འདིའི་ནང་ལ་འདི་བྱེད་དུས་ད་རྦད་མང་ཚོགས་དགའ་པོ་ཞེ་པོ་འདུག་ཟེར།
  ong /lo dgu bsdad/a ni de nas slob grwa theb cag 'dra cig thon byas/de 'dras red/de'i rjes su yin na a ni ngas so so'i las dbang gi rkyen pas/slar yang sman rtsis khang la slebs/a ni dge rgan/a ni rbad mkhyen rab nor bu'i zhabs dbus la mu mthud byas btud/o'o de 'dras kyi de byas byas de red/da nga tsho mdor bsdus nas bshad na bdud rtsi sman sgrub de shin tu nas byin rlabs che ba dang /a ni rbad cig ga re zer dgos red/rtsa chen po yin pa/a ni 'di yin na rbad cig gi nga rang tsho rang gi sman pa so so'i ngos nas cha bzhag na yid ches chen po yod la/nga de ring de bar la de 'dras mi de 'dras tshud byas 'di'i nang la 'di byed dus da rbad mang tshogs dga' po zhe po 'dug zer/
 • ཀ།
  ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།ད་སྨན་ལ་ཡ་སྨན་སྒྲུབ་ཡོད་རེད་ཟེར།ད་ཡིན་ན་སྨན་གྱི་ནུས་པ་དེ་ཁྱོན་ནས་འདྲ་གི་མ་རེད་ཟེར།འདི་རེད་ཡའི་རེད།ཨོང་།སྨན་རྣམས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང་།གསང་སྔགས་དེ་ཚོ་བསྒྲུབས་ཡོད་རེད་ཟེར།ད་སྔགས་དྲངས་ན་ཨོའོ་དྲ་འདྲས་འདི་ཡོད་རེད།བྱས་ཙང་དེ་རིང་དེའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཨ་ནི་མཁས་པ་ཅན་ཕེབས་དེ་འདྲས་ཀྱི་འདི་ག་རེ་ཟེར་དགོས་རེད།འབྱུང་ཁུངས་དང་།ང་ཚོས་དེའི་གང་འདྲས་ཟེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་འདི་གས་དེ་ལ་བལྟོས་ན་ཨ་ནི་རྦད་འཛམ་གླིང་ཐོག་ལ་ཡ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་དེ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་འདྲས་ཡིན་ན་ཡོང་གི་རེད་ཟེར།ང་ཚོའི་འདི་ཡ་མཚན་པོ་འདྲ་ཅིག་ཡོད་རེད་ད།ཨོང་།
  ga re red zer na/da sman la ya sman sgrub yod red zer/da yin na sman gyi nus pa de khyon nas 'dra gi ma red zer/'di red ya'i red/ong /sman rnams mthu dang ldan pa dang /gsang sngags de tsho bsgrubs yod red zer/da sngags drangs na o'o dra 'dras 'di yod red/byas tsang de ring de'i phyi rgyal gyi a ni mkhas pa can phebs de 'dras kyi 'di ga re zer dgos red/'byung khungs dang /nga tshos de'i gang 'dras zer byed kyi yod med 'di gas de la bltos na a ni rbad 'dzam gling thog la ya bod kyi gso ba rig pa de 'phel rgyas 'gro yas la sogs pa de 'dras yin na yong gi red zer/nga tsho'i 'di ya mtshan po 'dra cig yod red da/ong /
 • ཀ།
  ད་དེ་སྔགས་ཟེར་འདི་དང་།བདུད་རྩི་ཟེར་ཡས་དེ་ཚོ།ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བཤད་ན་ལབ་ཐུབ་ཡས་ཡོད་མ་རེད།ཡོད་རེད་བྱས་ན་ངས་ལམ་སང་བསྟན་ཐུབ་ཡས་ཡོད་མ་རེད།གང་ལྟར་ཁྱོན་ནས་འདྲ་ཡས་ཁྱོན་ནས་མེད།ཨོའོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་གནང་།ཨ་ནི་ཁྱེད་རྣམས་ཚོར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་ཡས་ཡིན།
  da de sngags zer 'di dang /bdud rtsi zer yas de tsho/yod ma red zer bshad na lab thub yas yod ma red/yod red byas na ngas lam sang bstan thub yas yod ma red/gang ltar khyon nas 'dra yas khyon nas med/o'o thugs rje che gnang /a ni khyed rnams tshor thugs rje che zhu yas yin/