Skip to main content Skip to search
09 Dec 2014
1 min 22 sec
Video Overview
Creators: 
Yeshi Wangchuk

ཕུན་ཚོགས་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ས་གནས་སིམ་གླིང་ལུ་ རྡོ་གུ་མཇལ་ནི་ཡོད་མི་ཞབས་རྗེས་འདི་ སྔོན་མ་ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ གླང་པོ་ཆེ་གུ་ཆིབས་ཏེ་བྱོན་པའི་སྐབས་ གླང་པོ་ཆེའི་ཞབས་རྗེས་ལུས་ཡོད་པའི་པར་ཨིནམ་སྦེ་ བཤདཔ་ཨིན་པས། གླངམོ་ཆེའི་སྐུ་གཟུགས་འདི་ ས་གནས་དོན་དུ་མེད་ཟེར་ས་ལུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྡོ་གུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་ གཏེར་ལུ་སྦས་བཞག་སྟེ་ ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། ཞབས་རྗེ་འདི་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་ གྲ་མ་ཉམས་འབྲུ་མ་ཉམས་པར་ མཇལ་ནི་འདུག།

 

In the eighth century, the tantric master Guru Padmasambhava (Rinpoche) visited and blessed Bhutan. Guru Rinpoche rode an elephant and visited Kheng Buli in Zhemgang district, where one can see an elephant's footprint on a rock to this day. The body of the same elephant can be seen in Doendu Med village where it was hidden in the form of a rock.

 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
  • ཕུན་ཚོགས་དོན་གྲུབ་/Phuntsho Dendup:
    ལགས་སོ་ ད་འ་ནི་གི་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་འདི་ སིམ་ལེང་ཟེར་ འ་ནི་སྦེ་སླབ་ནི་ཡོད་ལགས་ འ་ནི་འདི་ག་ཅི་ཨིན་ན་ཟེར་བ་ཅིན་ དང་ཕུ་དང་ཕུ་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ གླངམོ་ཆེའི་གུ་ལུ་ ཆིབས་ཏེ་བྱོནམ་ད་ ཏེ་ གླང་པོ་ཆེ་གི་ཞབས་རྗེས་ཀྱི་པར་འདི་ཨིན་པས་ཟེར་ ཞུ་ནི་སྦེ་ཨིན་ལགས་
  • ཕུན་ཚོགས་དོན་གྲུབ་/Phuntsho Dendup:
    གླངམོ་ཆེ་གི་སྐུ་གཟུགས་འདི་ གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆིབས་ཏེ་ གླངམོ་ཆེ་གུ་ཆིབས་ཏེ་བྱོནམ་ད་ དྭངས་ཞག་མར་ས་གནས་དོན་དུ་མེད་ཟེར་ས་ལུ་ཏེ་ རྡོ་སྦོམ་ཅིག་ གླང་པོ་ཆེ་ཨིན་པས་ལགས་
  • ཕུན་ཚོགས་དོན་གྲུབ་/Phuntsho Dendup:
    གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ གཏེར་ལུ་སྦས་ཏེ་གིས་འབད་ ཏེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་གིས་ རྡོ་ལུ་སྤྲུལ་བཞག་སྟེ་གིས་སྦེ་ ཏེ་སྐུ་གཟུགས་འདི་མར་ཡོད་ ཏེ་རྐང་རྗེས་འདི་ འ་ནི་ཨིན་པས་ཟེར་ ཞུ་ནི་སྦེ་ཨིན་ལགས།