Skip to main content Skip to search
11 Jan 2016
2 min 39 sec
Video Overview
Creators: 
Tibetan & Himalayan Library

This is a video of Kelsang Kyi from Nyinshuk Township in Chentsa singing a song called "Drink Wine While You Yet Live." This song is part of a collection of folk songs from the Rebgong cultural area.

Kelsang Kyi sings a song called "Drink Wine While You Yet Live"

འདི་ནི་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

གླུ་འདིའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཚེ་འདི་ནས་ཆང་འཐུང་བ་དང་གླུ་བླངས་ན་སྣང་བ་ཧ་ཅང་སྐྱིད་པ་དང་ཚེ་ཕྱི་མ་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མྱོང་ས་ཡིན་པས་དེ་འདྲའི་ལས་བྱེད་སྲོལ་མེད་པ་བརྗོད་པའི་གླུ་ཞིག་ཡིན།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0