Skip to main content Skip to search
17 Aug 2018
4 min 32 sec
Video Overview
Creators: 
Dudul Dorjee

འདི་ནི་ཐན་པ་བྱུང་བའི་ས་ཞིག་ནས་བུ་ཞིག་གིས་རྡོ་སྟེང་གི་འབྲུག་ཅིག་བསྐྱབས་ནས་ཆར་ཆུ་རྒྱས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན།

གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་ནང་དུ་སྔོན་ས་ཆ་ཞིག་ལ་ཐན་པ་བྱུང་ནས་ཆར་ཆུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ན་བུ་ཞིག་ཆུ་འཚོལ་དུ་སོང་། ཁོ་སོང་སོང་བ་ན་རྡོ་སྟེང་དུ་འབྲུག་གི་རི་མོ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཐུག་ཅིང་། འབྲུག་རིས་དེའི་ཁ་གྲག་ནས་ཁོ་བསྐྱབས་ན་ཆར་ཆུ་འོང་ཟེར། དེ་ནས་ཁོ་ཕྱིར་ཡུལ་ལ་ཡོང་ཞིང་འདང་ཞིབ་མོ་བརྒྱབ་ནས་སླར་འབྲུག་རིས་དེ་ཡར་བསྐྱབས་པས་འབྲུག་དེ་ནམ་མཁར་འཕུར་ཞིང་ཆར་ཆུ་མོད་པོ་བབས།

这是一则关于一位男孩通过挽救一只刻雕刻在岩石上的龙而带来雨水拯救旱灾的故事。

这个故事主要讲述了,从前某个地方因出现干旱,人们都感到非常焦虑。于是,一位男孩决定出去找水。男孩走着走着,在一块岩石上,他看见一条龙的图案。不料,那条龙开口对男孩说如果你把我解救出来,我就帮忙给你们带来雨水。男孩决定回去仔细思考一番。等他考虑周详后回来解救了那条龙。随后,只见那条龙飞向空中,天空顿时下起了倾盆大雨。

The story of a boy who stops the drought by saving a dragon on a big rock.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0