Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
4 min 38 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Three-string fiddler sings and plays.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • གཞས་གསུམ་པ་
  gzhas gsum pa
  Song 3
 • བཞས་བཏང་མཁན
  ལ་ཞོལ་བྱེ་མའི་དཀྱིལ་ལ
  la zhol bye ma'i dkyil la
  In the middle of the sand down over there,
 • བཞས་བཏང་མཁན
  བུ་མོ་སྣ་མའི་སྣ་ཚོགས
  bu mo sna ma'i sna tshogs
  Exist various types of girls;
 • བཞས་བཏང་མཁན
  རྡོག་ལོ་༼ལ་མིང་༽ལ་མོ་རྒྱབ་མཁན
  rdog lo (la ming )la mo rgyab mkhan
  The person who crosses the Dhoglo mountain pass
 • བཞས་བཏང་མཁན
  པད་སྒྲོན་གཅིག་པུ་རེད་འདུག
  pad sgron gcig pu red 'dug
  Is only Pedon.
 • བཞས་བཏང་མཁན
  རྡོག་ལོ་ལ་མོའི་ལ་རྩེ
  rdog lo la mo'i la rtse
  On the peak of the Dhoglo mountain pass,
 • བཞས་བཏང་མཁན
  པད་སྒྲོན་འགྲོ་ལུགས་རྙེད་སོང
  pad sgron 'gro lugs rnyed song
  Pedon found (her) future;
 • བཞས་བཏང་མཁན
  སོ་སོ་ཟེར་བ་ཤོར་སོང
  so so zer ba shor song
 • བཞས་བཏང་མཁན
  ཆུ་ལ་ལྷག་པ་རྒྱབ་བྱས
  chu la lhag pa rgyab byas
  Because of the wind that blows the water
 • བཞས་བཏང་མཁན
  རིལ་མ་༼ལུག་གི་རིལ་མ་༽མཐའ་ལ་སྟོན་སོང
  ril ma (lug gi ril ma )mtha' la ston song
  The goat dung falls over the edge;
 • བཞས་བཏང་མཁན
  ཡབ་ཡུམ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས
  yab yum bka' mol gnang nas
  While the parents are having a conversation,
 • བཞས་བཏང་མཁན
  བུ་མོ་མཐའ་ལ་སྟོན་སོང
  bu mo mtha' la ston song
  The girl falls over the edge.
 • བཞས་བཏང་མཁན
  ནོར་ཁང་པ་རེའི་ནང་ལ
  nor khang pa re'i nang la
  In each room of the house with wealth,
 • བཞས་བཏང་མཁན
  བྱོང་མོས་བྱོང་སྐད་༼སེམས་སྐྱོ་བའི་དོན་༽བསྐྱོན་གྱིས
  byong mos byong skad (sems skyo ba'i don )bskyon gyis
  A sad woman makes the sad sound;
 • བཞས་བཏང་མཁན
  བྱོང་མོའི་བྱོང་སྐད་མ་རེད
  byong mo'i byong skad ma red
  (It) is not the sound of the sad woman;
 • བཞས་བཏང་མཁན
  པད་སྒྲོན་བྱོང་གླུ་རེད་དོ
  pad sgron byong glu red do
  (It) is the sad song of Pedon.
 • བཞས་བཏང་མཁན
  ཡར་ལ་བལྟས་ན་བྲག་རེད
  yar la bltas na brag red
  If (one) looks up there, it is (all) rocky (mountain);
 • བཞས་བཏང་མཁན
  མར་ལ་བལྟས་ན་ཆུ་རེད
  mar la bltas na chu red
  If (one) looks down there, it is (all) water;
 • བཞས་བཏང་མཁན
  ཚེ་རིང་རྒྱལ་མོ་བ་ཞིག་རྟ་བྲེལ་གསུ་རོགས་གནང་དང
  tshe ring rgyal mo ba zhig rta brel gsu rogs gnang dang