Skip to main content Skip to search
01 Sep 2018
4 min 14 sec
Video Overview
Creators: 
Duptho, Sonam Chophel

This is an old song, passed down through the generations by village elders. It is performed when the owner of a house welcomes guests into his/her home. The song shows respect and accompanies the serving of ara and bangchang (locally brewed alcoholic drinks) to the guest.

༉  བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་སྦས་གླིང་ལས་ ཀརྨ་དབང་མོ་དང་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་འཐེན་མི་བོད་སྒྲའི་གླུ་གཞས་ མགྲོན་པོ་འཚབ་འཚབ་མ་བྱེད་ལྷོད་ལྷོད་བྱེད། །ཟེར་མི་གླུ་གཞས་འདི་ དང་ཕུ་ལས་ར་གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་འཐེན་སྲོལ་ཡོདཔ་ད་ གླུ་གཞས་འདི་ སྒྲ་བཟུང་དང་ཡིག་ཐོག་ལུ་ཡང་མེདཔ་ཨིན་མས། གླུ་གཞས་འདི་གི་ནང་དོན་དེ་ཡང་ ཕྱི་ཁ་ལས་མགྱོནམ་རེ་འོང་སྟེ་ མགྱོནམ་ཨ་ཙི་འཚབ་འཚབ་འཚམས་སུ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ སྦྱིན་བདག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འཐེན་ནི་གི་ མགྱོནམ་འབྱོན་བཞུགས་འབད་བའི་གླུ་གཞས་ཅིག་ཨིན་མས།

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  མགྲོན་པོ་འཚབ་འཚབ་མ་བྱེད་ལྷོད་ལྷོད་བྱོས། །མགྲོན་པོ་ཁྱོད་ལ་གདན་ཅིག་ཐིང་དགོ་བསམ། །མགྲོན་པོ་ཁྱོད་ལ་གདན་ཅིག་ཐིང་དགོ་བསམ། །
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  [ར་པ་རུ་པ་?]ཨིན་ཟེར་ཕར་རི་བཞག །ཁ་གང་གྲུ་བཞི་ཨིན་ཟེར་ཐིང་དགོ་བསམ། །ཁ་གང་གྲུ་བཞི་ཨིན་ཟེར་ཐིང་དགོ་བསམ། ། My guest! Do not be hurry rather be relax (My guest! Do not be hurry, be relax) I thought of displaying a mat for you (Guest, I will going to arrange carpet for you) I will keep the worthless mat aside, Rather I thought of displaying a square shaped mat.
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  མགྲོན་པོ་འཚབ་འཚབ་མ་བྱེད་ལྷོད་ལྷོད་བྱོས། །མགྲོན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཆང་ཅིག་དྲང་དགོ་བསམ། །མགྲོན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཆང་ཅིག་དྲང་དགོ་བསམ། །
 • ཁོདམ་?]ཨིན་ཟེར་ཕར་རི་བཞག །ཨ་རག་བདུད་རྩི་ཨིན་ཟེར་དྲང་དགོ་བསམ། །ཨ་རག་བདུད་རྩི་ཨིན་ཟེར་དྲང་དགོ་བསམ། ། ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ བང་ཆང་[ཆང་པ་ Karma Wangmo & Friends
  My guest! Do not be hurry rather be relax (My guest! Do not be hurry, be relax) I thought of serving a brew for you. I will keep (bangchang) aside, Rather I thought of serving a brew of ambrosia for you.
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  མགྲོན་པོ་འཚབ་འཚབ་མ་བྱེད་ལྷོད་ལྷོད་བྱོས། །མགྲོན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཇ་ཅིག་དྲང་དགོ་བསམ། །མགྲོན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཇ་ཅིག་དྲང་དགོ་བསམ། །
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  ཇ་འདི་[ཤེང་ཇ་?]ཨིན་ཟེར་ཕར་རི་བཞག །བཟང་ཇ་དམར་མོ་ཨིན་ཟེར་དྲང་དགོ་བསམ། །བཟང་ཇ་དམར་མོ་ཨིན་ཟེར་དྲང་དགོ་བསམ། །
  My guest! Do not be hurry rather be relax (My guest! Do not be hurry, be relax) I thought of serving a tea for you. I will keep the tea aside which is made of a leaf, Rather I thought of serving you a good butter-salted tea.
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  འབྱོན་མཁན་མི་ལ་འབྱོན་ཆང་དྲངཤོག་སྭོ་ཡ། །འབྱོན་ཆང་ཨ་རག་བདུད་རྩི་དྲང་ཤོག་སྭོ་ཡ། །
 • ཀརྨ་དབང་མོ་དང་རོགས་ཚུ་ Karma Wangmo & Friends
  བཞུགས་མཁན་མི་ལ་བཞུགས་གྲལ་དྲང་ཤོག་སྭོ་ཡ། །བཞུགས་གྲལ་རྡོག་མ་པ་ནི་དྲང་ཤོག་སྭོ་ཡ། །བཞུགས་གྲལ་རྡོག་མ་པ་ནི་དྲང་ཤོག་སྭོ་ཡ། །
  Offer the wine to those who leaves, (Offer the wine for leaving men) Offer a brew of ambrosia as a farewell to them. Offer the (Zhukdrel) to those who stays, Offer them with (Doma and Paney). Offer the Zhukdrel for the remaining people
 • སངས་རྒྱས་ཆོས་འཛོམས་ Sangay Chozom
  ལགས་སོ།། །།
  Thank you