Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
2 min 22 sec
David Germano
Video Overview
Creators: 
Unknown

Two Tibetans express their displeasure at the poor quality of goods these days in the Tromzikhang and their frustration with their inability to change this situation. Note their exaspirated facial expressions, their sighing when expressing frustration, and the way they clasp their hands tightly in a display of anxiety. 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ད་ད་བཞག་༼དེང་སང་༽ཅ་ལག་དངོས་པོར་ཆ་བཞག།
  da da bzhag (deng sang )ca lag dngos por cha bzhag/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  འདུག་ག་ད།
  'dug ga da/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ལགས།
  lags/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  དབང་འདུས་ལགས་ཁྱེད་རང་ དེ་བཞག་༼དེང་སང་༽ངས་ཁང་པ་གཅིག་ཉོས་པ་རེད་བྱས།
  dbang 'dus lags khyed rang _de bzhag (deng sang )ngas khang pa gcig nyos pa red byas/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ལགས་སེ།
  lags se/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ཁང་པ་ཁོ་གོང་ལ་ནི་རྦད་དེ་ད་ཁྲི་བརྒྱད་རས་༼རེད་དམ་༽ག་ཚོད་རས་ག་ཚོད་རས་གཅིག་རེད།
  da khang pa kho gong la ni rbad de da khri brgyad ras (red dam )ga tshod ras ga tshod ras gcig red/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ཁོ་སྤུད་ཚད་ནི་ནོར་ཉན་པ་མིན་འདུག་ད།
  da kho spud tshad ni nor nyan pa min 'dug da/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ཁྱེད་རང་ད་གང་འདྲས་༼གང་འདྲ་༽བྱས་པ་དགའ་གི་རས་༼རེད་དམ་༽ད།
  da khyed rang da gang 'dras (gang 'dra )byas pa dga' gi ras (red dam )da/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཧའེ་་་་་་་་་་་་་་་
  ha'e
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཡོའོ་༼ཡོད་༽མ་རེད་ད་དེང་སང་གིའི་ཅ་ལག་ལ་ཡའི༼ལ་ཡང་༽
  yo'o (yod )ma red da deng sang gi'i ca lag la ya'i(la yang )
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཁྱོན་ནའི་༼རྩ་བ་ནས་༽
  khyon na'i (rtsa ba nas )
 • དབང་འདུས་ལགས་
  སྤུད་ཚད་ཟེར་དང་ཐིག་པ་གཅིག་ཡོའོ་༼ཡོད་༽མ་རེད།
  spud tshad zer dang thig pa gcig yo'o (yod )ma red/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཁྱེད་རང་དེ་འདྲས་༼དེ་འདྲ་༽གསན་ནི་གང་ཡོང་ངས་འདི་བཤད་ནི་ནུས་ཀྱི་མིན་འདུག།
  khyed rang de 'dras (de 'dra )gsan ni gang yong ngas 'di bshad ni nus kyi min 'dug/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་དེའི་ནང་ནས་དེ་བཞག་༼དེང་སང་༽ཁྱེད་རང།
  da de'i nang nas de bzhag (deng sang )khyed rang/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  པུ་གུའི་༼ཕྲུ་གུ་༽ལྟོབས་ཆས་དེ་ཀྱས་༼དེ་ཚོ་༽དེ།
  pu gu'i (phru gu )ltobs chas de kyas (de tsho )de/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཁྲོམ་གཟིགས་ཁང་གིའི་ནང་ལོག་དེ་ཀྱས་ནི་གང་ག་༼ཚང་མ་༽ལོག་རྦད་དེ།
  khrom gzigs khang gi'i nang log de kyas ni gang ga (tshang ma )log rbad de/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཧའེ།
  ha'e/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཕན་མི་ཐོགས་པ་རྐྱང་རྐྱང་རྫུན་མ་རྐྱང་རྐྱང།
  phan mi thogs pa rkyang rkyang rdzun ma rkyang rkyang/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཙོ་ད་དཔེ་སྲིད་ཀྱི་མ་རེད་དེ་འདྲས་༼དེ་འདྲ་༽བརླག་ཁྱེར་གི་མ་རེད།
  tso da dpe srid kyi ma red de 'dras (de 'dra )brlag khyer gi ma red/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  བྱས་ཙང་དེ་འདྲས་༼དེ་འདྲ་༽དེ་ཡུལ་སྐོར་ལ་གནོད་པོ་ཞེ་པོ་གཅིག་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད་ཟེར་གི་༼གྱི་༽འདུག་ག།
  byas tsang de 'dras (de 'dra )de yul skor la gnod po zhe po gcig yo'o (yod )red zer gi (gyi )'dug ga/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  བྱས་ཙང་ག།
  byas tsang ga/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  སྡུག་ཉེས་ན་ཚེ་སྲོག་ལ་ཡའི་༼ལ་ཡང་༽སྐྱོན་བྱེད་གི་༼ཀྱི་༽ཡོད་པ་འདྲ།
  sdug nyes na tshe srog la ya'i (la yang )skyon byed gi (kyi )yod pa 'dra/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ག་རེ་ཟེར་དགོ་༼དགོས་༽རས་༼རེད་དམ་༽ད་སུར་བཤད་དགོ་༼དགོས་༽རས་༼རེད་དམ་༽
  ga re zer dgo (dgos )ras (red dam )da sur bshad dgo (dgos )ras (red dam )
 • ལྷག་པ་ལགས་
  བྱས་ཙང་ད་སུར་བཤད་ཀར་འགྲོ་དགོ་༼དགོས་༽རས་༼རེད་དམ་༽ད་ང་རང་ཚོ།
  byas tsang da sur bshad kar 'gro dgo (dgos )ras (red dam )da nga rang tsho/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  འོ་ཙི་ལ།
  'o tsi la/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  དེ་འདྲས་ཨ་ནི་སྲིད་གཞུང་གིས་དེ་མིའི་དེའི་ཁར་ཐུག་དེ་བར་བདག་པོ་ར་གཅིག་མ་སྐྱོན་པ་དེ་གང་འདྲས་རས་༼རེད་དམ་༽ད།
  de 'dras a ni srid gzhung gis de mi'i de'i khar thug de bar bdag po ra gcig ma skyon pa de gang 'dras ras (red dam )da/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཨ་ཡ།
  a ya/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ད་བྱས་ཙང་ད་འདི་ཞུ་ས་མིན་འདུག་ལ་ད།
  da byas tsang da 'di zhu sa min 'dug la da/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ད་ང་ཚོ་མཐོང་ནའི་ལས་༼མཐོང་ན་ཡང་༽འདུག་ཟེར་བཞག་རྒྱུ་རེད།
  da nga tsho mthong na'i las (mthong na yang )'dug zer bzhag rgyu red/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་འདུག་ཟེར་བཞག་བྱས་པ་ཡིན་ན་ད་ཁྱོན་ནས་༼རྩ་བ་ནས་༽ཡོང་ཡག་མིན་འདུག།
  da 'dug zer bzhag byas pa yin na da khyon nas (rtsa ba nas )yong yag min 'dug/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ང་རྦད་དེ་ཁོག་པའི་ནང་ནས་ཁོང་ཁྲོས་མེ་ར་གཅིག་འབར་ཡོང་གིས་ལ་ད་།
  da nga rbad de khog pa'i nang nas khong khros me ra gcig 'bar yong gis la da /
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ད་ཁྱེད་རང་ཨ་ནི་འདའི་༼འདིར་༽ཐབས་ཤེས་ག་རེ་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རས་༼རེད་༽
  da khyed rang a ni 'ad'i ('dir )thabs shes ga re yo'o (yod )ras (red )
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ང་རང་ཚོས་མཛུབ་གུས་གནམ་གིའི་རྡོལ་པ་ཕིབ་གི་མ་རེད་པ།
  nga rang tshos mdzub gus gnam gi'i rdol pa phib gi ma red pa/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་བྱས་ཙང་དེ།
  da byas tsang de/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ག་རེ་བྱས་ནའི་༼བྱས་ན་ཡང་༽བཟོད་སྒོམ་ཐུབ་ཡག་གཅིག་ཡའི་༼ཡང་༽མིན་འདུག།
  ga re byas na'i (byas na yang )bzod sgom thub yag gcig ya'i (yang )min 'dug/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  འོང་ཡོའོ་༼ཡོད་༽མ་རེད།
  'ong yo'o (yod )ma red/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཙོ།
  tso/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཧའེ་་་་་སྤུད་ཚད་མེད་པའི་གཅིག་གིའི་སྒང་འདའི་༼འདིར་༽ཡ་གོང་རེ་པོ་དེ་ཀྱས་༼དེ་ཚོ་༽ཆེ་བ་གཅིག་ཡོའོ་༼ཡོད་༽རེད།
  ha'e spud tshad med pa'i gcig gi'i sgang 'ad'i ('dir )ya gong re po de kyas (de tsho )che ba gcig yo'o (yod )red/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  བྱས་ཙང་ག་ད་གོང་དང་ཅ་ལག་གཉིས་ཨ་ནི་གབ་བསུ།
  byas tsang ga da gong dang ca lag gnyis a ni gab bsu/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ག་རེ་ཟེར་དགོ་༼དགོས་༽རས་༼རེད་དམ་༽
  ga re zer dgo (dgos )ras (red dam )
 • དབང་འདུས་ལགས་
  གཅིག་སྤུད་ཚད་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་ར་གཅིག།
  gcig spud tshad tag tag ma bsdad pa ra gcig/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ད་དུང་དེ་བཞག་༼དེང་སང༽
  da da dung de bzhag (deng sang)
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ནང་མ་ཁང་ཡིན་ན་ཟེར་མཁན་གཅིག་རྦད་དེ་ཁ་ལ་སྡུག་ཅག་ཞེ་པོ་༼ཧ་ཅང་༽་གཅིག།
  nang ma khang yin na zer mkhan gcig rbad de kha la sdug cag zhe po (ha cang ) gcig/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  མི་གང་ག་༼ཚང་མ་༽འདིའི་ནང་ལ་འཕྲོ་བརླག་བཏང་གིས།
  mi gang ga (tshang ma )'di'i nang la 'phro brlag btang gis/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཧའེ་་་་་་་་་་་་
  ha'e
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ང་རང་ཚོ་བོད་རིགས་དེ་ཀྱས་༼དེ་ཚོ༽
  nga rang tsho bod rigs de kyas (de tsho)
 • དབང་འདུས་ལགས་
  བྱས་ཙང།
  byas tsang/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཟེར་གྱི་འདུག་ག།
  zer gyi 'dug ga/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་འདི་ཨ་ཙིས།
  da 'di a tsis/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  གང་འདྲས་ཟེར་མེད་པ་བཟོ་དགོ་༼དགོས་༽རས་༼རེད་དམ་༽ད།
  gang 'dras zer med pa bzo dgo (dgos )ras (red dam )da/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་ཁྱེད་རང་གིས་གསུངས་གསུངས་ཁོ་ར་རེད་ཐབས་ཤེས་ཡོའོ་༼ཡོད་༽མ་རེད་ད།
  da khyed rang gis gsungs gsungs kho ra red thabs shes yo'o (yod )ma red da/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  མཛུབ་གུས་གནམ་ཕིགས་ཡག་གིའི་ཡོའོ་མ་རེད།
  mdzub gus gnam phigs yag gi'i yo'o ma red/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ད་ཡོའོ་༼ཡོད་༽མ་རེད།་ད་གཡུགས་བཞག་རྒྱུ་རེད།
  da yo'o (yod )ma red/ da g.yugs bzhag rgyu red/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ད་འདུག་ཟེར་སྡུག་རུསས་རྒྱག་རྒྱུ་རེད་པས།
  da 'dug zer sdug russ rgyag rgyu red pas/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  འོ་ད།
  'o da/
 • ལྷག་པ་ལགས་
  ཧ་ཡུ།
  ha yu/
 • དབང་འདུས་ལགས་
  ཧའེ།
  ha'e/