Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
5 min 38 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A local scholar points out and describes tombs and other sites in the Chongyé area.

该片中详细地介绍了各个墓陵当中所埋人物情况及它的地理位置。 该片讲述了各个陵墓以及所埋人物的情况。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • འདིའི་རྒྱལ་པོ་མང་སྲོང་མང་བཙན་གྱི་བང་སོ་རེད། རྒྱལ་པོ་མང་སྲོང་མང་བཙན། འདི་ནི། ཨོའོ།
  'di'i rgyal po mang srong mang btsan gyi bang so red/_rgyal po mang srong mang btsan/_'di ni/_o'o/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  མང་སྲོང་གི་བང་སོའི་རྒྱབ་ལོག་དེ་འདྲ་མིག་ནང་མཐོང་ཡས་དེ་འདྲས་གཅིག་མི་འདུག་གས།
  mang srong gi bang so'i rgyab log de 'dra mig nang mthong yas de 'dras gcig mi 'dug gas/
 • དའི་མང་སྲོང་བང་སོའི་རྒྱབ་དའི་ད་དུང་རྒྱལ་པོ་འདུས་སྲོང་མང་པོ་རྗེ་ཡི་བང་སོ་ཡོའོ་རེད། ད་ཡིན་ནའི་འདའི་མཐོང་གི་མི་འདུག། འདི་འཇམ་ཚ་ལྷ་དབོན་གྱི་བང་སོ་རེད། འཇམ་ཚ་ལྷ་དབོན།ས
  da'i mang srong bang so'i rgyab da'i da dung rgyal po 'dus srong mang po rje yi bang so yo'o red/_da yin na'i 'ad'i mthong gi mi 'dug/_'di 'jam tsha lha dbon gyi bang so red/_'jam tsha lha dbon/sa
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ནི་ཕ་གའི་དི་བང་སོ་གཉིས་དེ་རེད་པ་མཐོ་ཤོས་དང་དམའ་ཤོས།
  a ni pha ga'i di bang so gnyis de red pa mtho shos dang dma' shos/
 • ཨོའོ་མཐོ་ཤོས་ཡ་གི་ཨ་ནི་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་གྱི་བང་སོ་རེད། མཐོ་ཤོས་དེ་ཁྲི་ལྡེ་གཙུག་བརྟན་གྱི་བང་སོ།
  o'o mtho shos ya gi a ni khri lde gtsug brtan gyi bang so red/_mtho shos de khri lde gtsug brtan gyi bang so/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ནི་ད་ལྟ་འདིའི་རྒྱུད་འཁོར་ལ་ཁག་ཅིག་འདུག་གས་ད་ལྟ་མིག་གི་མ་མཐོང་དེ་འདྲས།
  a ni da lta 'di'i rgyud 'khor la khag cig 'dug gas da lta mig gi ma mthong de 'dras/
 • འདིའི་འདུས་སྲོང་མང་པོ་རྗེ་ཡི་བང་སོ་རེད།
  'di'i 'dus srong mang po rje yi bang so red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  འདི་དེ་ནས་མཁའ་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག།
  'di de nas mkha' yang mthong gi mi 'dug/
 • འོང་། མཐོང་གི་མི་འདུག་འདི་ནས་གཅིག་ཡའི་མཐོང་གི་མི་འདུག།
  'ong /_mthong gi mi 'dug 'di nas gcig ya'i mthong gi mi 'dug/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  འདི་ནས་ཚུར་བྱས་ཕར་ཕྱིན་ན་མཐོང་གི་རེད་པས།
  'di nas tshur byas phar phyin na mthong gi red pas/
 • ཕར་ཕྱིན་ན་མཐོང་གི་རེད། འདིའི་སྒང་དའི་འཛེགས་ན་ཨ་ནི་མཐོང་གི་རེད།
  phar phyin na mthong gi red/_'di'i sgang da'i 'dzegs na a ni mthong gi red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  འདི་ན་བང་སོ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད་པ།
  'di na bang so che shos de red pa/
 • འདི་བང་སོ་ཆེ་ཤོས་མ་རེད། བང་སོ་འདི་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་བང་སོ་རེད། སད་ན་ལེགས་འབྱིན་གྱི།
  'di bang so che shos ma red/_bang so 'di khri lde srong btsan gyi bang so red/_sad na legs 'byin gyi/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  འདི་ནི་ལག་མ་གཡོན་མ་དེ་ཁང་པོ་དམར་པོ་ཆུང་ཆུང་རེད་པ།
  'di ni lag ma g.yon ma de khang po dmar po chung chung red pa/
 • འདི་བང་སོ་འདིའི་ཨ་ནི་རྡོ་རིང་རེད།
  'di bang so 'di'i a ni rdo ring red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  རྡོ་བང་སོ་འདི་ཡི་རྡོ་རིང་། བང་སོ་དེ་ཡི་རྡོ་རིང་རེད་ཨ།
  rdo bang so 'di yi rdo ring /_bang so de yi rdo ring red a/
 • འོང་བང་སོ་དེ་ཡི་རྡོ་རིང་། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་ལྡེ་སྲོང་བཙན་གྱི་མཛད་རྗེས་བསྐོས་བཞག་ཡོའོ་རེད་འདིའི་རྡོ་རིང་སྒང་དའི།
  'ong bang so de yi rdo ring /_rgyal po khri lde srong btsan gyi mdzad rjes bskos bzhag yo'o red 'di'i rdo ring sgang da'i/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ནི་འདིའི་རྡོ་རིང་ཡོད་ས་དེ་དང་ལྷ་ཁང་རེད། ཡང་ལྷ་ཁང་།
  a ni 'di'i rdo ring yod sa de dang lha khang red/_yang lha khang /
 • ལྷ་ཁང་མ་རེད། དེ་ད་ང་ཚོས་རྡོ་རིང་དེ་ཡར་བཏོན་བྱས་བྱས་ཨ་ནི་ང་ཚོར་ལྟ་བསྐོར་བྱེད་ཡས་ཡོད་པ་བཟོས་བཞག་ཡོའོ་རེད། ད་ཁང་པ་གཅིག་བསྐོང་བཞག་ཡོའོ་རེད་ལྷ་ཁང་མ་རེད། བང་སོ་འདི་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མའི་བང་སོ་རེད།
  lha khang ma red/_de da nga tshos rdo ring de yar bton byas byas a ni nga tshor lta bskor byed yas yod pa bzos bzhag yo'o red/_da khang pa gcig bskong bzhag yo'o red lha khang ma red/_bang so 'di rgyal po glang dar ma'i bang so red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  གླང་དར་གྱི་བང་སོ། དེ་ནས་ཡ་ཕ་གའི་མདུན་ལ་གཅིག་འདུག།
  glang dar gyi bang so/_de nas ya pha ga'i mdun la gcig 'dug/
 • ཨོའོ་འདིའི་མདུན་ལ་ཡོད་པ་དེ་བང་སོ་གླང་དར་མའི་བང་སོ་རེད། འདིའི་རྒྱབ་དེ་བང་སོ་ང་མུ་ཏིག་བཙན་པོ་ཡིན་ན་མུ་ནེ་བཙན་པོ་ཡིན་ན་དེ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་བཤོད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག།
  o'o 'di'i mdun la yod pa de bang so glang dar ma'i bang so red/_'di'i rgyab de bang so nga mu tig btsan po yin na mu ne btsan po yin na de gsal po zhe drag bshod thub kyi mi 'dug/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག།
  ngos 'dzin byed thub kyi mi 'dug/
 • ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་།
  ngos 'dzin byed thub ma song /
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ནི་དེ་ལ་བང་སོ་གཉིས་འདུག་མདུན་ལ་གླང་དར་མ་རེད་རྒྱབ་་པོ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག། དེ་ཚོ་ཡི་རྒྱལ་པོ་་་་་ལ་དི་བང་སོ་འདུག་གས།
  a ni de la bang so gnyis 'dug mdun la glang dar ma red rgyab po de ngos 'dzin byed thub kyi mi 'dug/_de tsho yi rgyal po la di bang so 'dug gas/
 • བང་སོ་ཆུང་ཆུང་གཉིས་ཙམ་ཅིག་ཡོའོ་རེད། ད་དུང་ཆུང་ཆུང་གཉིས་ཡོའོ་རེད། ཡིན་ནའི་ལའི་ས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཐུབ་པ་དེ་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་མའི་བང་སོ་དེ་རེད།
  bang so chung chung gnyis tsam cig yo'o red/_da dung chung chung gnyis yo'o red/_yin na'i la'i sa ngos 'dzin gsal po byed thub kyi mi 'dug ngos 'dzin gsal po thub pa de rgyal po glang dar ma'i bang so de red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  དེ་ནི་ཕྱོགས་ཕ་གའི་གྱི་ཁང་པའི་གདོང་ན་བང་སོ་བཞི་ཡོའོ་རེད།
  de ni phyogs pha ga'i gyi khang pa'i gdong na bang so bzhi yo'o red/
 • བང་སོ་བཞི་ཙམ་ཅིག་ཡོའོ་རེད་བཞི་བཞི་ཡོའོ་རེད། གླང་དར་མའི་བང་སོའི་རྒྱབ་ཕ་གའི་བང་སོ་ཆུང་ཆུང་གསུམ་ཙམ་ཅིག་འདུག། གླང་དར་མ་བརྩིས་གླང་དར་མ་བརྩིས་པའི་བང་སོ་བཞི་ཙམ་ཅིག་ཕ་གིའི་དཀྱིལ་དའི།
  bang so bzhi tsam cig yo'o red bzhi bzhi yo'o red/_glang dar ma'i bang so'i rgyab pha ga'i bang so chung chung gsum tsam cig 'dug/_glang dar ma brtsis glang dar ma brtsis pa'i bang so bzhi tsam cig pha gi'i dkyil da'i/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  དེ་ནི་ཕ་གའི་དེ་སྒེར་གྱི་ཁང་པའི་ཁྲིད་དའི་རེད་པ་དི་ནི་བང་སོ་འདུག་གས།
  de ni pha ga'i de sger gyi khang pa'i khrid da'i red pa di ni bang so 'dug gas/
 • བང་སོ་རེད་མི་ཚང་གི་ཁང་པ་ཡོད་ས་དེ་ཡའི་བང་སོ་བརྩིས་ཀྱི་རེད་ཡང་དེ་མུ་རུབ་བཙན་པོའི་བང་སོ་རེད་ཟེར་གྱིས། འོང་མུ་རུབ་བཙན་པོ།
  bang so red mi tshang gi khang pa yod sa de ya'i bang so brtsis kyi red yang de mu rub btsan po'i bang so red zer gyis/_'ong mu rub btsan po/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཡིན་ནའི་དེ་གཏན་གཏན་མི་མདུག།
  yin na'i de gtan gtan mi mdug/
 • གཏན་གཏན་ཡོའོ་མ་རེད།
  gtan gtan yo'o ma red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  དེ་ནི་ཁོང་ཚོའི་ཁང་པ་དེ་བང་སོའི་སྒང་ལ་རྒྱབ་པ་ཡིན་མདུན་ལ་རྒྱབ་ཡིན་གང་འདྲས་རེད།
  de ni khong tsho'i khang pa de bang so'i sgang la rgyab pa yin mdun la rgyab yin gang 'dras red/
 • བང་སོའི་སྒང་ལ་རྒྱབ་བཞག་ལ། སྒང་ལ་རྒྱབ་བཞག་། སྔན་མག་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་སྐབས་ཀྱི་ད་ཁྲལ་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཅིག་རེད། ད་ཁོ་རང་ཐོབ་ཐང་ངེས་ཅན་ཡོད་པ་བྱས་དེའི་སྒང་ལ་་རྒྱབ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་འདྲ། ཨ་ནི་ལྷག་པར་དུ་བང་སོ་དེ་དོ་དམ་བྱེད་ཡས་དང་། བང་སོ་དེ་བསྲུང་སྐྱབ་བྱེད་ཡས་དང་དོ་དམ་བྱེད་ཡས་དང་དེ་ཡའི་འགན་ཏས་ཙ་ཡོད་པ་བྱས། དེ་འདྲས་འོང་། ཨོའོ་འདུག་ཟེར་བྱས་རྒྱབ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་འདྲ་འདུག།
  bang so'i sgang la rgyab bzhag la/_sgang la rgyab bzhag /_sngan mag bod sa gnas srid gzhung skabs kyi da khral pa'i khyim tshang cig red/_da kho rang thob thang nges can yod pa byas de'i sgang la rgyab chog gi yod pa 'dra/_a ni lhag par du bang so de do dam byed yas dang /_bang so de bsrung skyab byed yas dang do dam byed yas dang de ya'i 'gan tas tsa yod pa byas/_de 'dras 'ong /_o'o 'dug zer byas rgyab chog gi yod pa 'dra 'dug/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ནི་ཁང་པོ་དམར་པོ་ཡི་རྒྱབ་ལོག་ཕ་གའི་རྒྱབ་ལོག་ལ་བང་སོ་མཐོང་གི་འདུག་གས།
  a ni khang po dmar po yi rgyab log pha ga'i rgyab log la bang so mthong gi 'dug gas/
 • ཁང་པོ་དམར་པོའི་རྒྱབ་ཕ་གའི་རིའི་འགྲམ་དའི་ཨ་ནི་བང་སོ་བཞི་ཙམ་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  khang po dmar po'i rgyab pha ga'i ri'i 'gram da'i a ni bang so bzhi tsam cig yo'o red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  མཐོང་གི་མི་འདུག་འདི་ནས།
  mthong gi mi 'dug 'di nas/
 • ད་འདི་ནས་ཨ་ནི་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་མཐོང་གི་མ་རེད་ལ་རིའི་འགྲམ་ཕ་གའི་ཡོའོ་རེད། ཨ་ནི་ཐག་རིང་པོ་ཞེ་དྲག་རེད།
  da 'di nas a ni gsal po zhe drag mthong gi ma red la ri'i 'gram pha ga'i yo'o red/_a ni thag ring po zhe drag red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  འདི་ཚོ་བང་སོ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གས།
  'di tsho bang so ngos 'dzin byed thub kyi 'dug gas/
 • ངོས་འཛིན་ད་མིང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱིས་ལ། བང་སོ་འདི་དང་མིང་དེ་ཏག་ཏག་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག། ད་ཡིན་ན་ལའི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཡབ་གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གྱི་བང་སོ་དེ་ཨ་ནི་ཕ་གའི་རིའི་འགྲམ་ཕ་གའི་གཅིག་ཨ་ནི་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག།
  ngos 'dzin da ming ngos 'dzin byed thub kyis la/_bang so 'di dang ming de tag tag ngos 'dzin byed thub kyi mi 'dug/_da yin na la'i srong btsan sgam po'i yab gnam ri srong btsan gyi bang so de a ni pha ga'i ri'i 'gram pha ga'i gcig a ni ngos 'dzin gsal po byed thub kyi 'dug/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨོའོ་ཡག་དེ་ནི་སྲས་ན་ལེགས་པའི་ཀྱི་བང་སོ་བྱས་གླང་དར་མ་དང་བང་སོ་གསུམ་ཕ་གའི་སྒེར་གྱི་བང་སོ་བྱས་རིའི་འདིའི་ཕ་རོལ་གྱི་བང་སོ་བཞི་བྱས་རེད་པ་ལ། དེ་ཚོ་བང་སོ་ཁག་ལྔ་དེ་རེད་དེ་ཕ་གའི་ཕ་གའི་ཕྱོགས་ལ་མིག་བལྟ་ན།
  o'o yag de ni sras na legs pa'i kyi bang so byas glang dar ma dang bang so gsum pha ga'i sger gyi bang so byas ri'i 'di'i pha rol gyi bang so bzhi byas red pa la/_de tsho bang so khag lnga de red de pha ga'i pha ga'i phyogs la mig blta na/
 • པ་རའི་ནང་ལ་ད་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་མཐོང་གི་མི་འདུག་ག། དེའི་བརྒྱུད་ལ་ད་བང་སོ་མང་ཆེ་བ་ཅིག་དོན་ཁང་ས་ཆ་ཕ་གའི་མིང་ལ་གདོལ་ཁང་ཟེར་གྱི་རེད་གདོལ་ཁང་མདའ་དའི་ཨ་ནི་བང་སོ་མང་པོ་ཡོའོ་རེད། ད་དུང་བང་སོ་གཅིག་རིའི་རྒྱབ་དའི་བསྡད་ཡོའོ་རེད། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་བང་སོ།
  pa ra'i nang la da gsal po zhe drag mthong gi mi 'dug ga/_de'i brgyud la da bang so mang che ba cig don khang sa cha pha ga'i ming la gdol khang zer gyi red gdol khang mda' da'i a ni bang so mang po yo'o red/_da dung bang so gcig ri'i rgyab da'i bsdad yo'o red/_rgyal po khri srong lde btsan gyi bang so/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན།
  khri srong lde btsan/
 • མིག་གི་མཐོང་གི་མི་འདུག་གང་འདིའི་རིའི་རྒྱབ་དའི་ཡོའོ་རེད།
  mig gi mthong gi mi 'dug gang 'di'i ri'i rgyab da'i yo'o red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  བང་སོ་དེ་ཆེན་པོ་འདུག་གས།
  bang so de chen po 'dug gas/
 • བང་སོ་དེ་ཆེན་པོ་ཡོའོ་རེད། འདིའི་ནང་ལ་ད་བང་སོ་ཡོའོ་མ་རེད་འདིའི་ཆུ་མགོ་མདའ་རེད་ཆུ་མགོའི་མདའ་ཟེར་ལུང་པ་དེའི་ལུང་པོ་དེའི་མིང་ལ་ཆུ་མགོ་ཟེར་འདྲ་རེད། ཆུ་མགོའོ་མདའ་རེད། དེའི་བརྒྱུད་དའི་ཨ་ནི་བང་སོ་ཡོའོ་མ་རེད། འདིའི་ཚུར་ཙ་དའི་ཨ་ནི་བང་སོ་མགོ་བཙུགས་པ་རེད།
  bang so de chen po yo'o red/_'di'i nang la da bang so yo'o ma red 'di'i chu mgo mda' red chu mgo'i mda' zer lung pa de'i lung po de'i ming la chu mgo zer 'dra red/_chu mgo'o mda' red/_de'i brgyud da'i a ni bang so yo'o ma red/_'di'i tshur tsa da'i a ni bang so mgo btsugs pa red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ནི་ཕ་གིའི་དེ་འདི་ནས་མགོ་བཙུགས་ནས་བང་སོ་གང་ཡང་མེད་པའི་ས་ཆ།
  a ni pha gi'i de 'di nas mgo btsugs nas bang so gang yang med pa'i sa cha/
 • འོང་ཡོའོ་མ་རེད་ལ་ད་འདིའི་བརྒྱུད་དེ་ནས་ཡར་འདི་ནས་ཡར་བང་སོ་གཅིག་ཡའི་མི་འདུག། འོང་ཡོའོ་མ་རེད།
  'ong yo'o ma red la da 'di'i brgyud de nas yar 'di nas yar bang so gcig ya'i mi 'dug/_'ong yo'o ma red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ནི་བང་སོ་མ་ཡིན་པའི་ད་ལྷ་ཁང་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཞིག་མདུག་གས་འདིའི་ནང་ལོག་ལ།
  a ni bang so ma yin pa'i da lha khang lo rgyus yod pa'i sa cha zhig mdug gas 'di'i nang log la/
 • མི་འདུག་ལ་ད་འདི་ནས་ཚང་མ་ལོག་མི་སེར་གྱི་ཁང་པ་རེད་མི་སེར་གྱི་ཞིང་ཁ་དང་མི་སེར་གྱི་ཁང་པ་རེད་འདི་ནས་ཡར་ལྷ་ཁང་དང་དེ་མིན་གྱི་བང་སོ་སོགས་དེ་འདྲས་ཀ་གང་ཡའི་ཡོའོ་མ་རེད། ཡིན་ནའི་ལྷ་ཁང་དཔལ་རི་དགོན་པ་ཅིག་ཡོའོ་རེད་དའི་དེ་ཨ་ནི་རིའི་སྦུག་ཡེ་ཡར་ཡོའོ་རེད། ཡིན་ནའི་འདིའི་ནང་ལ་མཐོང་གི་མི་འདུག།
  mi 'dug la da 'di nas tshang ma log mi ser gyi khang pa red mi ser gyi zhing kha dang mi ser gyi khang pa red 'di nas yar lha khang dang de min gyi bang so sogs de 'dras ka gang ya'i yo'o ma red/_yin na'i lha khang dpal ri dgon pa cig yo'o red da'i de a ni ri'i sbug ye yar yo'o red/_yin na'i 'di'i nang la mthong gi mi 'dug/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  དེང་སང་འདུག་གས།
  deng sang 'dug gas/
 • ལགས།
  lags/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  དེང་སང་འདུག་གས། དེ་དགོན་པ་དེ།
  deng sang 'dug gas/_de dgon pa de/
 • ད་དེང་སང་ཡོའོ་རེད་ལགས།
  da deng sang yo'o red lags/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  གྲུབ་མཐའ་ག་གི་རེད་ལ།
  grub mtha' ga gi red la/
 • རྙིང་མ་ཡི་དགོན་པ་རེད། རྙིང་མ་ཡི། གྲུབ་མཐའ་རྙིང་མ་ཡི་དགོན་པ།
  rnying ma yi dgon pa red/_rnying ma yi/_grub mtha' rnying ma yi dgon pa/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  གྲྭ་པ་ག་ཚོད་ཡོའོ།
  grwa pa ga tshod yo'o/
 • གྲྭ་པ་ཨ་ནི་བདུན་བརྒྱད་ཅིག་ཡོའོ་རེད།
  grwa pa a ni bdun brgyad cig yo'o red/
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  བདུན་བརྒྱད།
  bdun brgyad/
 • འོང་།
  'ong /
 • ཤེས་རྦ་འགྱུར་མེད
  ཨ་ནི་ཕ་གའི་གྲོང་ཚོ་ག་ཚད་ཡོའོ་རེད། གྲོང་ཚོ་འདྲ་མི་འདྲ།
  a ni pha ga'i grong tsho ga tshad yo'o red/_grong tsho 'dra mi 'dra/
 • ཨ་ནི་འདིའི་ནང་ལ་ད་ཆུ་མགོ་གྲོང་ཆུ་མགོ་དེང་སང་བྱས་ན་ཆུ་མགོ་ཤང་རེད། ཆུ་མགོ་ཤང་ཟེར་བྱས་ད་གྲོང་ཚོ་འདི་ནས་ཡར་གོང་ཚོ་ད་ཨ་ནི་ཁྱིམ་འདུས་མང་པོ་ཡོའོ་རེད་ད་ངས་ཞིབ་ཕྲའི་གྱི་གྲངས་ཀ་ག་ཚད་ཡོད་མེད་ངས་ཤོད་ཐུབ་མ་སོང་།
  a ni 'di'i nang la da chu mgo grong chu mgo deng sang byas na chu mgo shang red/_chu mgo shang zer byas da grong tsho 'di nas yar gong tsho da a ni khyim 'dus mang po yo'o red da ngas zhib phra'i gyi grangs ka ga tshad yod med ngas shod thub ma song /