Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
60 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Söyak describes a photo of two nuns.

该篇描写了两位尼姑的形象及背后的环境。 描写了两位尼姑。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • ཨོའོ། འདིར་ཨ་ནི་ལགས། གཉིས་ཞུགས་ཞུགས་བཞག་ཕལ་ཆེར་ཁོ་རྣམ་གཉིས་ཞབས་བསྐོར་ལ་ཐད་བྱས། ངལ་གསོ་བསྐྱོན་བྱས་ཞུགས་ཞུགས་ཡོད་པ་འདྲ།
  o'o/_'dir a ni lags/_gnyis zhugs zhugs bzhag phal cher kho rnam gnyis zhabs bskor la thad byas/_ngal gso bskyon byas zhugs zhugs yod pa 'dra/
 • ལག་པའི་ནང་ལ་ཡ་གྱིད་ཤོག་ལྗང་ཁུ་ཅིག་གི་ནང་ལ་རྔན་པ་ཅིག་བླུགས་བྱས། མཆོད་ཀྱིན་ཞུགས་བཞག ཨ་ནི་ལགས་རྒན་པ་དེའི་དབུ་སྐྲ་ཡའི་དཀར་པོ་ག་རོའོ་ཆགས་བཞག ཕྱག་ལ་མ་ཎི་ཅིག་བསྣམས་བཞག
  lag pa'i nang la ya gyid shog ljang khu cig gi nang la rngan pa cig blugs byas/_mchod kyin zhugs bzhag_a ni lags rgan pa de'i dbu skra ya'i dkar po ga ro'o chags bzhag_phyag la ma Ni cig bsnams bzhag
 • དབུ་ཞྭ་ཚོས་གཞི་སྔོ་སྐྱ་ཅིག་གྱོན་བཞག ཁོང་རྒན་ཆོས་གནང་པ་མིན་འགྲོ ཕྱུ་པ་ནག་པོ་ཅིག་གྱོན་བཞག ནག་པོ་ཕུ་མེད་ཅིག ལམ་ཁག་ཟུར་དེར་ཡ་ཤུག་པ་དེ་འདྲས་ཡའི་སྐྱེས་བཞག ཕལ་ཆེར་ད་སྟོན་ཁ་སླེབས་གྲབས་ཡོད་པ་འདྲ། ཤུག་པ་དེ་ཚོ་སེར་ཚུབ་ཚུབ་ཆགས་བཞག
  dbu zhwa tshos gzhi sngo skya cig gyon bzhag_khong rgan chos gnang pa min 'gro_phyu pa nag po cig gyon bzhag_nag po phu med cig_lam khag zur der ya shug pa de 'dras ya'i skyes bzhag_phal cher da ston kha slebs grabs yod pa 'dra/_shug pa de tsho ser tshub tshub chags bzhag
 • ཨ་ནི་ལགས་རྒན་པ་དེའི་གདོང་ལ་ཡ་གཉེར་མ་ཞེ་དྲགས་འདུག དགུང་ལོ་ག་རོའོ་ཕེབས་ཡོད་པ་འདྲ། ཕལ་ཆེར་ལོ་དྲུག་ཅུའི་གཡས་གཡོན་ལ་ཕེབས་མིན་འགྲོ ཡིན་ནའི་སྐུ་གཟུགས་ཐང་མདོག་ཁ་པོ་ཅིག་འདུག
  a ni lags rgan pa de'i gdong la ya gnyer ma zhe drags 'dug_dgung lo ga ro'o phebs yod pa 'dra/_phal cher lo drug cu'i g.yas g.yon la phebs min 'gro_yin na'i sku gzugs thang mdog kha po cig 'dug