Skip to main content Skip to search
15 Dec 2011
46 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

Dawa describes a photo of a Tibetan Photographer.

一位帅哥脸上长满了胡子,带有卷发样式的头发散着,看起来有点强壮。穿了一件清澈的内衣还戴上了哈达。现在用数码机照相进行拍照,眼睛用仔细的盯着所拍照的目的地。照相机是开着的,可以看到盖子拴在一块红色的细线上,可能在拍照,眼睛上面有一个黑色的痣。 介绍一个男人的外貌形象。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • རྒན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང
  ཨོམ། འདའི་ཅོག་ལགས་རྫིག་གོ་ཅིག་འདུག ཅོག་ལགས་རྒྱའུ་ཅིག་འདུག ཨ་ར་ཡའི་འདུག་དེ་ནི་འགྲམ་པའི་དེ་པར་སྤུ་ཞེ་དྲགས་འདུག
  om/_'ad'i cog lags rdzig go cig 'dug_cog lags rgya'u cig 'dug_a ra ya'i 'dug de ni 'gram pa'i de par spu zhe drags 'dug
 • རྒན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང
  སྐྲ་དེ་ཡའི་སྐྲ་སོག་སོག་འདྲ་ཅིག སུ་ལུ་ཏས་ཙ་ཡོའོ་རེད་པ་འདུག་བཟོ་བལྟ་དུས་སྟོབས་ཆེན་པོ་རེད་བཞག འོག་འཇུག་དེ་གའི་ཚོས་གཞི་དྭངས་པོ་ཅིག་གྱོན་བཞག ཨ་ནི་མོ་རང་སྐེ་དེར་ཁ་བཏགས་དཀར་པོ་ཅིག་གྱོན་བཞག
  skra de ya'i skra sog sog 'dra cig_su lu tas tsa yo'o red pa 'dug bzo blta dus stobs chen po red bzhag_'og 'jug de ga'i tshos gzhi dwangs po cig gyon bzhag_a ni mo rang ske der kha btags dkar po cig gyon bzhag
 • རྒན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང
  བྱས་ནས་ད་ལྟ་པར་ཆས་ཀྱི་ཨང་གིའི་པར་ཆས་ཀྱི་དཔར་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་འདྲ། མིག་གི་ཕར་ཟབ་ཟབ་བྱས་ནས་ལྡིར་མོ་བཀྲད་ནས་ཕ་གའི་དཔར་རྒྱབ་ས་དའི་ཡག་གོ་བྱས་ནས་བལྟ་གི་ཡོད་པ་འདྲ།
  byas nas da lta par chas kyi ang gi'i par chas kyi dpar rgyag gi yod pa 'dra/_mig gi phar zab zab byas nas ldir mo bkrad nas pha ga'i dpar rgyab sa da'i yag go byas nas blta gi yod pa 'dra/
 • རྒན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང
  ཨ་ནི་པར་ཆས་ཁ་ཕྱེ་བཞག ཁ་ཆོས་༼ཁེབས་ཆོས་༽དེ་ཡའི་སྐུད་པ་དམར་པོ་ཅིག་ལ་བཏགས་ནས་ཁ་ཆོས་དེ་མཐོང་གི་འདུག་ག དཔར་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་འདྲ། ཨ་ནི་དེའི་མིག་གི་སྒང་དའི་མིག་བ་ནག་པོ་ཅིག་འདུག་མིག་བ་ནག་པོ་ཅིག་འདུག
  a ni par chas kha phye bzhag_kha chos (khebs chos )de ya'i skud pa dmar po cig la btags nas kha chos de mthong gi 'dug ga_dpar rgyag gi yod pa 'dra/_a ni de'i mig gi sgang da'i mig ba nag po cig 'dug mig ba nag po cig 'dug